LEGE nr. 334 din 29 noiembrie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 5 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108 din 30 iunie 2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 1 iulie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și huilă, termenele pentru închiderea și conservarea grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și huilă, măsuri pentru:a) asigurarea rezervei tehnice necesare funcționării sigure și stabile a Sistemului electroenergetic național; b) scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă;c) închiderea și punerea în siguranță a extracției de lignit și huilă, pentru carierele și minele ce urmează să fie incluse în programul de închidere; d) reabilitarea și ecologizarea terenurilor aferente centralelor electrice închise și a carierelor și minelor care le deservesc;e) reconversia profesională și recalificarea, precum și alte măsuri socioeconomice pentru susținerea tranziției forței de muncă și a oportunităților economice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat pentru reducerea impactului socioeconomic.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin rezerva tehnică se înțelege rezerva de putere asigurată cu scopul de a înlocui grupurile indisponibile pentru care există contracte de energie electrică sau de a fi la dispoziția Operatorului de transport și sistem, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. pentru situații în care adecvanța Sistemului electroenergetic național nu poate fi asigurată prin piața de energie electrică.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Se interzice punerea în funcțiune de noi capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, cu excepția capacităților pentru care s-au emis licențe/permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În vederea atingerii obiectivului ordonanței de urgență în conformitate cu art. 1, capacitatea instalată disponibilă de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu la 31 decembrie 2032. Executarea lucrărilor de siguranță, a lucrărilor de închidere și de ecologizare a carierelor și minelor se finalizează până la aceeași dată.(2) Prin hotărâre a Guvernului sunt stabilite programe de calificare și reconversie profesională privind personalul angajat în centrale electrice pe lignit și huilă pentru a asigura un grad cât mai ridicat de ocupare a forței de muncă disponibilizate ca urmare a măsurilor implementate prin prezenta ordonanță de urgență.(3) Capacitatea totală instalată de energie electrică pe bază de lignit și huilă care va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu în anul 2032 este de 4.920 MW, din care 3.780 MW până la sfârșitul anului 2025.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Capacitățile energetice pe bază de huilă și lignit rămase disponibile la 31 decembrie 2021 se scot din exploatare treptat și se pot trece în rezerva tehnică la dispoziția dispecerului energetic național, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) până la sfârșitul anului 2022, 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit; b) până la sfârșitul anului 2025, alte 1.425 MW de capacități de producție de energie electrică pe bază de lignit rămase;c) până cel târziu la sfârșitul anului 2032, capacități suplimentare de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă de 1.140 MW.(2) Documentele justificative privind îndeplinirea obligației de scoatere din exploatare a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de huilă și lignit rămase disponibile se comunică ministerului de resort de către operatorul economic care deține capacitățile în cauză, în termen de 5 zile de la emiterea acestora de către autoritățile competente.(3) Trecerea în rezerva tehnică se face prin ordin al ministrului de resort, la solicitarea operatorului național de transport și sistem, în baza analizei de adecvanță elaborate de către acesta.(4) Rezerva tehnică constituită potrivit prevederilor alin. (3) este la dispoziția operatorului de transport și sistem, se utilizează la ordinul acestuia pentru a asigura adecvanța Sistemului electroenergetic național pe piața de energie electrică, etapizat până la data de 31 decembrie 2032, pentru următoarele situații:a) înlocuirea grupurilor indisponibile pentru care există contracte de energie electrică și cererea de energie electrică nu poate fi asigurată prin piața de energie electrică, iar în acest mod este afectat Sistemul electroenergetic național;b) este periclitată adecvanța Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește piața de energie electrică;c) alte situații de forță majoră definite prin lege pentru care este necesară intervenția operatorului de transport și sistem pe piața de energie electrică.(5) Rezerva tehnică constituită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență își încetează valabilitatea etapizat, potrivit solicitărilor operatorului de transport și sistem, până cel târziu la data de 31 decembrie 2032.(6) Rezerva tehnică se utilizează cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, precum și cu îndeplinirea cerințelor referitoare la legislația în domeniul mediului.(7) Ordinul operatorului de transport și sistem emis în condițiile alin. (4) se comunică Rețelei Europene a Operatorilor de Transport și Sistem de Energie Electrică - ENTSO-E conform procedurilor operaționale.(8) În vederea înlocuirii capacităților de producție a energiei electrice pe lignit și huilă care vor fi închise și pentru a nu fi pusă în pericol siguranța Sistemului energetic național vor fi realizate noi capacitați de producție potrivit alin. (9).(9) Conform Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, pentru care s-a obținut finanțare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 milioane euro, cu participarea Complexului Energetic Oltenia vor fi realizate noi investiții în capacități pe gaze naturale și surse regenerabile de energie, după cum urmează:a) 2 grupuri pe gaze naturale «ready for hydrogen» de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW:– Ișalnița: 850 MW - cu punere în funcțiune în 2026;– Turceni 475 MW - cu punere în funcțiune în 2026;b) 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW - până în 2024.(10) Capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă.5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. emit documentele ce decurg din scoaterea din exploatare a capacităților de producere a energiei electrice și trecerea acestora în rezerva tehnică pentru operatorii economici ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Carierele de lignit și exploatările miniere de huilă se închid și se ecologizează după cum urmează: a) carierele Complexului Energetic Oltenia - conform Planului de restructurare, aprobat prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, corelat cu necesarul de lignit pentru capacitățile energetice prevăzute la art. 4 alin. (1) care vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului electroenergetic național și în concordanță cu lucrările de punere în siguranță cu extracție de lignit prevăzute în Planul de închidere a activității (PIA) pentru fiecare carieră; b) carierele Alunu și Berbești (CET Govora) - închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2027;c) exploatările miniere ale Complexului Energetic Hunedoara:(i) Lupeni și Lonea - lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2026;(ii) Livezeni și Vulcan - lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2032.(2) Lucrările de punere în siguranță, cele de închidere și ecologizare prevăzute la alin. (1) se derulează cu respectarea măsurilor și condițiilor din actele de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului în vigoare.(3) Actele de reglementare prevăzute la alin. (2) includ măsuri care vizează calitatea solului în zonele miniere, reglementarea utilizării și accesului la depozitele de deșeuri și reglementarea utilizării formelor de relief după dezafectare.7. La articolul 7, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru rezerva tehnică pe bază de lignit prevăzută la art. 4 alin. (4) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană. (5) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă prevăzută la art. 4 alin. (10) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană.8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Persoanele prevăzute la art. 12 beneficiază de cursurile de formare profesională prevăzute în Planul național de formare profesională elaborat potrivit legii, de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în conformitate cu cerințele pieței muncii, precum și cele de formare profesională identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă și de învățământ dual, potrivit art. 25 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 12 beneficiază de cursuri de formare oferite de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și au ca scop recalificarea și perfecționarea forței de muncă, respectiv reconversia și recalificarea profesională a personalului afectat de calendarul de scoatere din exploatare treptată a capacităților prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.9. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei supraveghează respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și aplică sancțiuni conform prevederilor acesteia.(2) Nescoaterea din exploatare a capacităților de producție a energiei electrice pe bază de huilă și lignit la datele scadente prevăzute la art. 4 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri netă a operatorului economic care operează capacitățile de producție pe bază de huilă și lignit, care nu au fost scoase din exploatare la datele scadente.(3) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se fac de către reprezentații împuterniciți ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 29 noiembrie 2022.Nr. 334.----