ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 1 septembrie 2022  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,în scopul reconsiderării unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toți operatorii din piața de energie cu consecința directă a unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor,având în vedere obiectul propus reprezentat de importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de implementarea corelată a unor măsuri țintite de sprijin, în paralel cu optimizarea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practici incorecte,întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a clienților finali, consumatori de energie electrică și gaze naturale,având în vedere că neadoptarea reglementărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăți majore în obținerea rezultatelor scontate cu privire la aplicarea măsurilor de sprijin,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este: (la 16-12-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:(i) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;(ii) clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;(iii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;(iv) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate. (la 16-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 și 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depășește 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh; (la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:(i) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;(ii) operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03;(iv) autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale;(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; (la 16-12-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale; (la 16-12-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus; (la 16-12-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) f) abrogată; (la 16-12-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici și noncasnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-e). (la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este: (la 16-12-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici;b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (3) Prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienții casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.(4) Prețul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh. (la 16-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienților casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalație comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situația prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni de consum și la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(6) Pentru calcul la fiecare spațiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărțirea consumului total anual al asociației de proprietari/ locatari la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(7) În cazul cartierelor de tip rezidențial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociațiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienților casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte și împărțirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispozițiile alin. (5) și (6).(8) În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum, și facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.(9) Valorile și tranșele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 3 din anexa nr. 11 și la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României. (la 16-12-2022, Alineatul (9) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (10) În cazul clienților casnici, prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reședință ale clienților finali. Clientul casnic care are atât adresă de reședință, cât și adresă de domiciliu poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe propria răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum. (la 16-12-2022, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (11) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, prețul din ofertele-tip pentru clienții prevăzuți la alin. (1) și/sau (2), elaborate și publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale, nu poate depăși valoarea prețului final facturat prevăzut la alin. (1) și/sau (2). (la 16-12-2022, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (12) Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se stabilește în baza indexului citit și transmis de către client, încadrarea în tranșele de consum stabilite potrivit prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrică determinat, luând în considerare indexul transmis de acesta. În cazul în care intervalul de citire de către operatorul de distribuție, denumit în continuare OD, este cel stabilit prin dispozițiile legale în vigoare, consumul aferent fiecărei perioade de facturare cuprinse între două citiri ale contorului de către OD se stabilește ca produs între numărul de zile al perioadei de facturare și consumul mediu zilnic, încadrarea și facturarea clientului fiind în conformitate cu tranșele de consum aferente. În cazul în care OD realizează citirea contorului la un interval mai mare decât cel de 3 luni prevăzut prin dispozițiile legale în vigoare, suplimentar față de sancțiunea prevăzută de lege și penalitățile prevăzute în standardul de performanță, regularizarea consumului de energie electrică se realizează prin raportare la ultimul index citit și comunicat de către client/OD, încadrarea în tranșele de consum pentru perioada de facturare fiind realizată în baza consumului stabilit ca diferență între indexul citit și comunicat de OD și indexul citit și comunicat de client/OD. (la 16-12-2022, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (13) În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Nerespectarea de către furnizori a prezentei obligații constituie contravenție și se constată și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-12-2022, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (14) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale au obligația să defalce prețul pentru clientul final din ofertele-tip de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, elaborate și publicate de către aceștia, pe următoarele componente:a) prețul energiei electrice/gazelor naturale, care include componenta de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice/gazelor în rețea/sistem, costul de înmagazinare, după caz, și componenta de furnizare);b) componenta de rețea/sistem stabilită pe baza tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea/sistem (distribuție, transport);c) taxe, impozite, contribuții stabilite conform dispozițiilor legale în vigoare. (la 16-12-2022, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 1^1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2), prețul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:a) prețul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) și/sau (2);b) prețul contractual;c) prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6, în cazul gazelor naturale. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 2. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate prin toate contractele la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităților achiziționate în luna de analiză și destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienților finali;3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, prin contracte la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităților achiziționate în luna de analiză și destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienților preluați în regim de ultimă instanță;4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Componenta de furnizare a energiei electrice, respectiv a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA și accize.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) În cazul în care prețul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienții finali prevăzuți la alin. (1) este mai mic decât prețul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prețul contractual.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și art. 3, în cazul producătorilor de energie care transferă energie electrică din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, pentru cantitățile de energie electrică transferate, prețul final este:a) prețul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art. 1 alin. (1);b) prețul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) în cazul în care prețul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.(5) În cazul producătorilor care transferă energie din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, componenta de achiziție prevăzută la alin. (1) și art. 3 din contractele de furnizare pentru care se va achiziționa energie electrică din piață va fi determinată luând în calcul exclusiv prețul de achiziție realizat. Pentru cantitatea de energie achiziționată pentru acoperirea acestor contracte producătorii vor întocmi și vor menține o evidență separată de cantitatea transferată din producția proprie. (la 16-12-2022, Punctul 5. din Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022, dispozițiile art. I pct. 11 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
  5^1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Componenta de achiziție se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și va include:a) contravaloarea gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum și cele transferate între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează gaze naturale;b) contravaloarea estimată a gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua următoare/piața intrazilnică;c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). În aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea prețului final facturat pentru primele două luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime două luni și va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul clienților prevăzuți la art. 5, preluați în regim de ultimă instanță, componenta de achiziție din prețul final facturat se determină similar prețului mediu de achiziție realizat prevăzut la art. 3 alin. (3). (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 6. După articolul 7, se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) a cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 sau, după caz, determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate, va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 16-12-2022, Articolul 7^1 din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, depuse și înregistrate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei și, în copie, către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, de către furnizori.8. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro, respectiv Ministerul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro și, în copie, la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, prin încărcare pe platforma IT la adresa www.spv.anre.ro, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensației, în mod diferențiat pentru clienții casnici și noncasnici prevăzuți la art. 1, separat pentru energie electrică și/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2.8^1. La articolul 9, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării consumurilor realizate după 1 ianuarie 2023, după cum urmează:a) 40% din valoarea solicitată în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare conform prevederilor alin. (5);b) diferența de plată dintre valoarea determinată conform prevederilor art. 8 alin. (1) și valoarea prevăzută la lit. a), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii valorilor aferente compensărilor, conform anexei nr. 4;c) dacă valoarea determinată conform art. 8 alin. (1) este mai mică decât valoarea decontată conform lit. a), furnizorii au obligația returnării diferenței dintre cele două valori în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării valorii determinate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice pentru consumul destinat populației în calitate de clienți direcți ai producătorilor de gaze naturale, denumiți în continuare PET client direct, au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia; cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul propriu/consumului propriu.10. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale;11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025 necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, stabilite conform anexei nr. 5. (la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 12 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) În perioada 1 aprilie 2022-31 august 2022, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 250 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5. (la 16-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 12 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2^1) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5. (la 16-12-2022, Articolul 12 din Punctul 11. , Articolul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2^2) În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către operatorul de transport și sistem și către operatorii concesionari de distribuție titulari ai unei licențe de operare - operatori de rețea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5. (la 16-12-2022, Articolul 12 din Punctul 11. , Articolul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (3) În categoria clienților casnici, denumiți în continuare CC, prevăzuți la alin. (1), intră și clienții casnici din condominii, asociații de proprietari, asociații de locatari și cartiere de tip rezidențial.(4) În funcție de evoluțiile ulterioare de pe piața gazelor naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5. (la 16-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 12 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (5) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile de gaze naturale vândute conform alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) pentru acoperirea consumului CC și PET și pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport și distribuție a gazelor, precum și pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică conform alin. (6) se va stabili în baza prețului prevăzut la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (6) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 12 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (6) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de producere de energie electrică utilizând gazele naturale, prețul de transfer al gazelor naturale utilizate la producția de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh. (la 16-12-2022, Alineatul (6) din Articolul 12 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (7) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale menționați la alin. (6) pentru cantitățile de gaze naturale transferate și utilizate la producția de energie electrică se va stabili în baza prețului maxim de transfer prevăzut la alin. (6) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. (la 16-12-2022, Articolul 12 din Punctul 11. , Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 11^1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Cantitățile de gaze naturale destinate asigurării consumurilor CC și PET, prevăzute la art. 12, precum și cantitățile de gaze naturale vândute în condițiile art. 12 alin. (2^2) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 12. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creșterea prețurilor pe piața angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.(2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piața organizată. Tranzacțiile încheiate în condițiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacționare.(4) Producătorii de energie electrică, alții decât cei prevăzuți alin. (3), pot oferta energie electrică în aceleași condiții.(5) Abrogat. (la 16-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 14 , Punctul 12. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului III din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022, dispozițiile art. I pct. 20 intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023.
  13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, precum și partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexele nr. 6, 6.1 și 6.2. (la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 15 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) Capacităților de producție puse în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1). (la 16-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 15 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (3) Contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă se raportează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către părțile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.(4) Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.(5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului(6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (5) se virează de unitățile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanțelor deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, denumit «Fondul pentru Tranziție Energetică».(7) La solicitarea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se autorizează Ministerul Finanțelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziție distinctă, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata compensărilor prevăzut de prezentul articol.(8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (6) se virează de Ministerul Finanțelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, după caz.(9) Se autorizează Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (7) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.(10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (7) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6).(11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (7).(12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt purtătoare de dobândă și nu sunt supuse executării silite.(13) Abrogat. (la 16-12-2022, Alineatul (13) din Articolul 15 , Punctul 13. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 13^1. La articolul 16, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(9), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și art. 12 alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.……………………………………………………………………(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (10), (11), (12) și (14), art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 15 alin. (3), art. 20 și art. 23 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.……………………………………………………………………(6) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale, în raport cu clienții noncasnici, precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 12 alin. (1), (2), (2^1) și (2^2), art. 14 alin. (5) și art. 23 alin. (5) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Aplicarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri se realizează în condițiile dispozițiilor art. 95 alin. (2) și (3) și ale art. 198 alin. (2) și (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 14. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (4) de către producătorii de energie electrică se constată și se sancționează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. (la 16-12-2022, Alineatul (7) din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 15. La articolul 16, după alineatul (7^3) se introduce un nou alineat, alin. (7^4), cu următorul cuprins:(7^4) Vânzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi și/sau furnizori cu activități de trading, în scopul vădit de a creste prețul, se sancționează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri.15^1. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1), (7^2), (7^4), (7^5) și (11) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 29 din ordonanța anterior menționată. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 15^2. La articolul 16, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată și/sau care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 1.000.000 de lei la 10.000.000 de lei. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 15^3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 2 alin. (3^1) de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale constituie contravenție și se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 15^3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 2 alin. (3^1) de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale constituie contravenție și se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 15^4. Articolul 19 se abrogă. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 15^5. După articolul 23^1 se introduce un nou articol, articolul 23^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^2(1) Prin procedura de regularizare se înțelege atât procesul de regularizare descris la art. 23, cât și regularizarea volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Regularizarea volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale se determină lunar ca produs între:(i) diferența dintre cantitatea facturată tuturor clienților finali care au beneficiat de plafonare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și cantitatea distribuită clienților finali plafonați, care a stat la baza calculului sumelor validate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și decontate de la bugetul de stat, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, și (ii) diferența între prețul mediu ponderat calculat în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și plafoanele maxime prevăzute, respectiv de:– 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, și 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare (exclusiv modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022; – 200 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022;– 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(2) În cazul în care cantitatea distribuită este mai mare decât cantitatea facturată, sumele rezultate în vederea regularizării volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale sunt negative și furnizorii beneficiari ai schemei de sprijin au obligația restituirii sumelor rezultate către bugetul de stat, prin Ministerul Energiei, iar în cazul în care cantitatea distribuită este mai mică decât cantitatea facturată, sumele rezultate sunt pozitive și furnizorii au dreptul să solicite aceste sume de la bugetul de stat, prin Ministerul Energiei.(3) În vederea verificării încadrării corecte de către furnizori a clienților finali beneficiari ai schemei de compensare, în ceea ce privește prețul final facturat, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, solicită și verifică aleatoriu facturi emise și contracte de furnizare încheiate de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru clienții finali al căror preț contractual este superior plafoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), dar prețul final facturat acestora a fost sub plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2).(4) Furnizarea informațiilor către ANRE se va realiza respectând următoarele termene finale de transmitere:(i) termenul final este la 15 zile de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru depunerea cererilor/declarațiilor și a documentelor justificative, aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în platforma informatică ANRE;(ii) pentru perioada aprilie-august 2022, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 31 decembrie 2022;(iii) pentru perioada septembrie 2022-martie 2025, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 30 iulie 2025. (la 16-12-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 16. Anexele nr. 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență.17. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6.1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență. Notă
  Potrivit punctului 26, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022, după anexa nr. 6.1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6.2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta lege.
   +  Articolul II(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență a Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modelele pentru solicitare și pentru declarația pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum și cei înființați după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.  +  Articolul III(1) Pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor concesionate de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial. (la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) Costurile capitalizate prevăzute la alin. (1) se recunosc în tarifele reglementate cu respectarea criteriilor de recunoaștere a costurilor prevăzute în metodologiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(3) Costurile capitalizate recunoscute conform alin. (2) se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă.(4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidențele contabile și în situațiile financiare anuale ale operatorilor de transport și ale operatorilor de distribuție, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor. (la 16-12-2022, Alineatul (4) din Articolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul IV(1) În vederea plății contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanțe de urgență. (la 09-09-2022, sintagma: contribuției de solidaritate, a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (la 09-09-2022, sintagma: contribuția de solidaritate a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligația de a depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Modelul de declarație și termenul de depunere se stabilesc prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4). (la 09-09-2022, sintagma: contribuției de solidaritate. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (3) Reprezentantul trebuie să aibă domiciliu/sediu în România si răspunde în solidar cu nerezidentul, pentru declararea și plata contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. (la 09-09-2022, sintagma: contribuției de solidaritate. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (4) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin al președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să constituie garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei.(6) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol atrage suspendarea dreptului de operare pe piețele din România.(7) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului, precum și îndeplinirea obligațiilor de plată și de executare a garanției se aprobă prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VAbrogat. (la 11-11-2022, Articolul V a fost abrogat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul VIValoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 1.300 lei/MWh.  +  Articolul VIIAbrogat. (la 11-11-2022, Articolul VII a fost abrogat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul VII^1În situații excepționale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranței în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, producătorii de energie electrică au obligația să încheie contracte bilaterale, în limita cantităților disponibile, altele decât cele vândute conform mecanismului de achiziție prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnați de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la prețul de referință prevăzut în anexa nr. 2, la care se adaugă costul certificatelor de CO2, după caz. Energia electrică vândută în aceste condiții acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova. (la 16-12-2022, Articolul VII^1 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul VIII(1) Aplicarea prevederilor art. 177 alin. (3^15)-(3^17) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la 31 decembrie 2024.(2) Pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cantitățile aferente îndeplinirii de către producătorii de gaze naturale a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^15) și (3^16) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se vor vinde potrivit dispozițiilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa 5 la aceasta.  +  Articolul IXModelul și conținutul declarației privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică prevăzută la art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, realizată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de traiding și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică/gaze naturale pe piața angro se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XPreședintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite ordinele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul XILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața angro de energie, din anul financiar anterior sancționării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, 41, 51 și 52;2. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 39^1.3. La articolul 143 alineatul (1), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins:q) să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.4. La articolul 143, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite anual, în condiții transparente și nediscriminatorii, prin decizie a președintelui ANRE, în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiții de continuitate și siguranță.5. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării, cele de la pct. 44 și 48;6. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 24^3. (la 16-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul XIIPentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2023 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, numește furnizor de ultimă instanță pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale fiecărui producător de energie termică ajuns în situația de a nu avea asigurată furnizarea de gaze naturale. Furnizorul de ultimă instanță numit are obligația ca în perioada ianuarie-martie 2023 să asigure furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale producătorului de energie termică alocate acestuia de către ANRE. (la 16-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
  Dumitru Chiriță
  Ministrul antreprenoriatului și turismului
  Constantin-Daniel Cadariu
  București,1 septembrie 2022.Nr. 119.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MOD DE CALCUL
  al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET/PET client direct,
  precum și CT al operatorilor de rețea
  1. Cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET/PET client direct și operatorilor de rețea se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET, precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC;b) 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și PET; c) 1 aprilie 2023-31 martie 2024, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, cantitățile necesare consumului lunar al CC, cantitățile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, precum și cantitățile destinate CT al operatorilor de rețea pentru perioada de referință;d) 1 aprilie 2024-31 martie 2025, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, cantitățile necesare consumului lunar al CC, cantitățile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, precum și cantitățile destinate CT al operatorilor de rețea pentru perioada de referință.2. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. a) și b), producătorii, furnizorii și PET care au optat pentru achiziția directă de la producător (PET client direct) au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, următoarele categorii de informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.3. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. c), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare și operatorii de rețea, denumiți în continuare OR, au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, până la data de 1 februarie 2023, următoarele informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcat pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie produsă;d) OR transmit operatorului de transport și sistem, denumit în continuare OTS, următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024;(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:în care:Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de rețea m pentru luna i din perioada de referință;CT_i^2022 - consumul tehnologic al operatorului de rețea m pentru luna i din intervalul de referință din perioada 2021/2022, acceptat de ANRE; e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.4. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. d), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare și OR au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, până la data de 1 februarie 2024, următoarele informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2024 -31 martie 2025 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcat pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie produsă;d) OR transmit OTS următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorilor de rețea aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025;(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:în care:Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de rețea m pentru luna i din perioada de referință;CT_i^2023 - consumul tehnologic al operatorului m din luna i din intervalul de referință din perioada 2022/2023, acceptat de ANRE; e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună.5. În cazul participanților noi la piața de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2, 3 și 4 se transmit de la data obținerii licenței de furnizare sau a celei de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în cazul clienților finali.6. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC și PET/PET client direct, OR, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informațiilor transmise conform prevederilor pct. 2, 3 și 4.7. Cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă rămase disponibile fiecărui producător, după respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, precum și cele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, se stabilesc ca diferența dintre cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada respectivă, și cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada respectivă.8. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 2, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:unde:Q_Dep(furnizor i/PETj) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;N_consum CC+PET(furnizor i/PETj) - necesarul de consum al CC și PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;Q_ctr(furnizor i/PETj) - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:unde:Q_Pkdep(furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;N_(consum CC furnizor i) - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;Q_Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;Q_Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023:unde:Q_Pkc (furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.9. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 3 și 4, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim destinat CC și PET în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct, operatorilor de rețea și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct, operator de rețea pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim, a necesarului de consum CC, precum și CT al OR:în care:Q^Prodk_Furi/PETj/ORm - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR;Q^Dep_Furi/PETj - cantitatea de gaze naturale destinată stocului minim pe care furnizorul i sau PET client direct j are obligația de a o constitui în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, determinată în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;Q^CC_Furi - cantitatea de gaze naturale destinată consumului CC al furnizorului i aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;∑Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze destinată CT aferent operatorului de rețea m pentru perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv pentru perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;Q^CTR_Furi/Petj/ORm - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET contractate de către furnizorul i/PET client direct j anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, stabilite pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliul furnizorului sau pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie în cazul PET client direct, respectiv cantitățile de gaze naturale contractate de ORm destinate CT, cu livrare în perioadele de referință;Prod_k - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția: cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;∑^n_k=1Prod_k - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția: cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu, precum și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct, OR și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct/OR pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET, precum și CT în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025:unde:Q^Prodk_Furi/Petj/ORm - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, aferentă perioadei 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025.10. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC și PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.11. În cazul în care necesarul de consum lunar al OR, clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5%, după caz, ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport și sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct în limita cantităților de gaze naturale disponibile.12. În cazul în care clienții CC și PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanță, cantitățile de gaze naturale aferente acestora și, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantități se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanță. Prețul gazelor naturale este cel prevăzut la art. 12 din ordonanța de urgență la care se adaugă tarifele reglementate.13. Furnizorul sau PET client direct transmit la operatorul de transport o solicitare însoțită de următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT.14. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 13, operatorul de transport și sistem recalculează cantitățile aferente. Aceasta se comunică părților implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru transferarea cantităților de gaze naturale.15. În cazul în care cantitățile de gaze naturale rămase disponibile fiecărui producător, stabilite în conformitate cu prevederile pct. 7, se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a modificării cantităților de gaze naturale estimate a fi produse, consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu sau a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, producătorul transmite la operatorul de transport și sistem, până la data de 10 a lunii anterioare celei de producție, următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea producției disponibile de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii producției disponibile de gaze naturale.16. În situația în care cantitatea de gaze naturale disponibilă este mai mare cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 și pct. 4, în termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor cu informațiile prevăzute la pct. 15, operatorul de transport și sistem împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei repartizează această cantitate furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, în funcție de situația existentă la momentul respectiv pe piața gazelor naturale. În situația în care cantitatea de gaze naturale rămasă disponibilă este mai mică cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 și pct. 4, producătorul reduce pro rata cantitățile livrate în baza tuturor contractelor încheiate pentru toată perioada în care intervine modificarea producției disponibile și comunică noile cantități OTS și părților implicate odată cu datele prevăzute la pct. 15 lit. a) și b). OTS comunică OR/furnizorilor CC și PET/PET client direct alocați producătorului noile cantitățile repartizate; în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, părțile au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz.17. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător și furnizorii CC și ai PET/PET client direct/OR. Cumpărătorul are obligația de a constitui în favoarea producătorului o garanție financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor, cu excepția OR.18. La sfârșitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct/OR completează o declarație pe propria răspundere referitoare la destinația gazelor naturale achiziționate în baza prezentei ordonanțe de urgență. Cumpărătorul are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate.19. În situația transferului între furnizori, respectiv între PET client direct și furnizor a cantităților alocate în baza prezentei ordonanțe de urgență, la determinarea acestor cantități se utilizează media zilnică aferentă intervalului, înmulțită cu numărul de zile din fiecare lună.20. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 8 lit. b) și c) și pct. 9 diferă de totalul producției disponibile a producătorilor pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporțional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor/PET client direct/OR se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităților destinate înmagazinării pentru CC și PET se realizează proporțional cu ponderea consumului CC și PET în necesarul de consum.21. Pentru simplificarea procesului de contractare, OTS atribuie cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii de gaze naturale au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET/PET client direct/OR, conform următoarelor principii:a) primii furnizori cu cota de piață cea mai mare vor achiziționa toate cantitățile pe care producătorii cu cota de piață cea mai mică au obligația să le vândă, după caz, conform alocării OTS;b) diferența necesarului de consum al CC și al PET, după caz, al primilor furnizori cu cota de piață cea mai mare rămasă neacoperită va fi achiziționată proporțional cu cota de piață deținută de primii producători cu cota de piață cea mai mare;c) furnizorii cu cota de piață cea mai mică/PET client direct și OR vor achiziționa cantitățile de gaze naturale necesare consumului CC și PET, după caz, de la producătorii cu cota de piață cea mai mare, conform alocării OTS. (la 16-12-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MODUL DE CALCULal contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de producătorii de energie electrică pentru activitatea de producție/entitățile agregate
  (la 16-12-2022, Titlul din anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entitățile agregate calculează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior. (la 16-12-2022, Alineatul (1) al articolului 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) Prezenta metodologie stabilește:a) categoriile de operatori economici cu obligație de supunere la plata contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, prevăzută la art. 15 din ordonanța de urgență;b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice produse, pe piețele de electricitate de către operatorii economici prevăzuți la lit. a); (la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) c) definirea cheltuielilor lunare; (la 16-12-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) d) modul de calcul al venitului net lunar;e) modul de calcul al prețului lunar de vânzare a energiei electrice;f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar.  +  Articolul 2Prețul lunar de vânzare a energiei electrice și valoarea venitului lunar suplimentar sunt utilizate pentru calculul valorii la Fondul de Tranziție Energetică prevăzut la art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea producătorilor de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entităților agregate. (la 16-12-2022, Articolul 3 din Sectiunea a 2-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către toți producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entitățile agregate, în perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025. (la 16-12-2022, Articolul 4 din Sectiunea a 2-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Piețe de electricitatePotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Preț de referință450 lei MWh
  Cantitate lunară vândută - C_l (MWh)cantitatea livrată lunar pe piețele de electricitate de producătorul de energie electrică/entitatea agregată din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare
  Venituri lunare - V_l (lei)veniturile obținute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie și/sau din transferarea acesteia din portofoliul de producție în cel de furnizare
  Cheltuieli lunare - Che_l (lei)sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie;b) cheltuieli în baza contractelor cu instrumente financiare derivate din domeniul energiei (hedging)c) cheltuielile cu certificatele de CO_2 aferente energiei electrice produse și vândute în alte condiții decât prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 27/2022Nu se includ cheltuielile efective de producție pentru obținerea unui MWh de energie electrică.
  Venit net lunar - Vnl (lei)Diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare
  Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv (lei/MWh)prețul rezultat din diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare raportată la totalul cantității de energie livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare în luna respectivă
  Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s (lei)diferența dintre prețul lunar de vânzare și prețul de referință înmulțită cu cantitatea lunară livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare
  (la 16-12-2022, Tabelul cu definiții de la Articolul 5 din Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Secţiunea a 4-a Calculul prețului lunar de vânzare a energiei electrice și al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică  +  Articolul 6Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar și cantitatea produsă și livrată fizic lunar pe piețele de electricitate și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare:P_lv = V_nl/C_l,unde:V_nl = V_l – Che_l (la 16-12-2022, Articolul 6 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s se determină în condițiile în care P_lv > 450 lei/MWh și se calculează ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și cantitatea lunară livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare - C_l.C_s= (P_lv – 450) * C_l (la 16-12-2022, Articolul 7 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 și 7 se realizează lunar de către producătorii de energie electrică prevăzuți la art. 15 din prezenta ordonanță de urgență/entitățile agregate. (la 16-12-2022, Articolul 8 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 9Producătorii de energie electrică/Entitățile agregate pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare. (la 16-12-2022, Articolul 9 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 10Contractele cu instrumente financiare derivate (hedging) prevăzute la art. 5 se raportează Autorității de Supraveghere Financiară și/sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, respectiv în două zile lucrătoare de la semnare de către părți. (la 16-12-2022, Sectiunea a 4-a din Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 6.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MODUL DE CALCUL
  al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică pentru activitatea de trading
  (la 16-12-2022, Titlul din anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență calculează contribuția la Fondul de tranziție energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior.(2) Prezenta metodologie stabilește:a) definirea prețului mediu ponderat lunar de vânzareb) definirea prețului mediu ponderat lunar de achiziție;c) modul de calcul al contribuției la tranziția energetică.  +  Articolul 2Prețurile de vânzare și de achiziție a energiei electrice și gaze naturale sunt utilizate pentru calculul valorii contribuției la Fondul de tranziția energetică prevăzută la art. 15 alin (1) din ordonanță de urgență.  +  Secţiunea A 2-A Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul a contribuției la tranziția energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea entităților producătoare de energie electrică și gaze naturale, entităților agregate de producere a energiei electrice, traderilor de energie electrica și gaze naturale, furnizorilor și agregatorilor care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii și agregatorii care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență, în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023.  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Preț de referințăprețul mediu lunar de achiziție a energiei electrice, gazelor naturale la care se adaugă o cotă de profit de 2%
  Piața angro de energie electricăpotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Q_livrată lunarcantitatea livrată pe piața angro de energie electrică, gaze naturale, de către toți operatorii economici care desfășoară activitatea de trading. La calculul cantității livrate sunt luate în considerare toate cantitățile tranzacționate cu livrare în luna de referință, indiferent de data încheierii contractului, cu excepția cantităților provenite din import și/sau din spațiul intracomunitar, la prima tranzacționare
  Preț_mediu – vzprețul mediu ponderat lunar de vânzare a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
  Preț_mediu aczprețul mediu ponderat lunar de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
  (la 16-12-2022, Articolul 5 din Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Secţiunea a 4-a Calculul contribuție la Fondul de Tranziție Energetică  +  Articolul 6Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (C_TE) se determină astfel:C_TE = (Preț(mediu-vz) - Preț(mediu acz) x 1,02) x Q(livrata lunar)  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de tranziție Energetică (C_TE) se determină în condițiile în care prețul de tranzacționare este mai mare decât prețul de referință.  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 se realizează lunar de către entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6.2 la Ordonanța de urgență nr. 27/2022)
  MODUL DE CALCUL
  al Contribuției la Fondul de Tranziție Energetică cu reținere la sursă
  din veniturile entităților rezidente/nerezidente
  realizate în baza contractelor de hedging
   +  ARTICOL UNICProducătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, vor reține prin stopaj la sursă și vor plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică din veniturile obținute de entități rezident/nerezident, aferente produselor de acoperire a riscurilor de piață pe termen lung, în conformitate cu art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (hedging), cu modificările și completările ulterioare, conform formulei:C_TE = (Preț_variabil el – 450) x Q_lunară,unde: Preț_variabil el = preț variabil electricitate conform contract hedging;Q_lunară = cantitate de electricitate aferentă lunii de decontare conform contract hedging. (la 16-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 4
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ........................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................, cu sediul social în localitatea .........................., str. ........................... nr. ..........., județul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că instituția/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................Semnătura ..............................Data .........................
   +  Anexa nr. 5
  SOLICITARE
  Către: ..........................(Se va completa cu denumirea furnizorului de energie electrică)Subscrisa, ...................., cu sediul social în localitatea ................................, str. ........................ nr. ........, județul ............................/municipiul................................, sectorul ......................, J, CIF/CUI nr. (...), reprezentată de ......., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, solicit aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioareNumele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................Semnătura ..............................Data .........................
  ------