ANEXE din 25 octombrie 2021referitoare la formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 bis din 4 noiembrie 2021  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.056 din 4 noiembrie 2021.
   +  Anexa nr. 1
  SiglaANAFDECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRU PERSOANELE JURIDICE, ASOCIERI ȘI ALTE ENTITĂȚI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ010
  I. FELUL DECLARAȚIEI
  1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
  2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
  3. DECLARAȚIE DE RADIERE
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  2. DENUMIRE
  3. DOMICILIUL FISCAL
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalȚara
  3.1. Telefon3.2. Fax3.3. E-mail
  4. FORMA DE ORGANIZARE
  Persoană juridicăÎntreprindere familialăAsociațieAsociație de proprietari
  FundațieFederațieSindicat, federație sindicală, confederație
  Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică
  III. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
  1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare
  2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
  3. Felul sediului
  Sediul centralFilială
  Codul de identificare fiscală a unității înființătoare
  4. Codul de identificare fiscală a unității divizate
  5. Forma juridică
  6. Forma de proprietate
  7. Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  [ ] DA Datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 sunt prevăzute în Anexa la declarația de înregistrare fiscală
  [ ] NU
  IV. REPREZENTARE PRIN:
  ÎmputernicitReprezentant legal
  Nr. documentDată document//
  Date de identificare
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  DENUMIRE/NUME, PRENUME
  DOMICILIU FISCAL
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Cod poștal
  TelefonFax
  E-mail
  V. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE
  SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA
  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanța și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
  SUBSECȚIUNEA IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare
  SUBSECȚIUNEA V - Notificare privind regimul special pentru agricultori
  SUBSECȚIUNEA VI - Înregistrarea în scopuri de TVA sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA VII - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA VIII - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora
  SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
  SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
  SECȚIUNEA G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale
  SECȚIUNEA A- Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
  I. DATE PRIVIND SEDIUL SOCIAL/SEDIUL
  1. Adresa sediului social/sediului
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalȚara
  TelefonFaxE-mail
  2. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
  II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  Modul de dobândire a spațiului:
  Număr documentData document//
  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscallei
  1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
  1.3. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 310 alin.(2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit .b) și d) din Codul fiscal
  1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal
  1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
  1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obținută din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.lei
  1.11. Perioada fiscală
  1.11.1. Lunară1.11.3. SemestrialăNr. aprobare organ fiscal competent
  1.11.2. Trimestrială1.11.4. AnualăNr. aprobare organ fiscal competent
  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
  1.12. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România
  În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (7) din Codul fiscal, având în vedere faptul că în lunaanul
  a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.
  Începând cu data de întâi a luniianul
  perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este LUNA calendaristică.
  1.13. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent
  1.13.1. Cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculatălei
  1.13.2. În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, REVIN LA TRIMESTRUL calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți am utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu am mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.
  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
  1.14.1. Opțiunea privind aplicarea:- prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță)
  - prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică)
  În temeiul prevederilor art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal optez, începând cu data de//
  ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h), deși îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1). Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.
  În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, iar locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
  1.14.2. Încetarea opțiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal
  Întrucât îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal, dar am aplicat începând din data de
  //
  prevederile art. 275 alin. (2) și/sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puțin 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării:- prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță)
  - prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică)
  începând cu data de//
  În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și/sau al prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România.
  SUBSECȚIUNEA IV – Notificare privind sistemul TVA la încasare
  1.15.1. Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opțiune
  [ ] Declar pe propria răspundere că sunt persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv sunt o persoană impozabilă stabilită în România, nu fac parte dintr-un grup fiscal unic, iar cifra de afaceri realizată în perioada
  //-//
  respectiv delei
  nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Având în vedere această situație, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, începând cu data de
  //
  [ ] Fiind persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
  începând cu data înregistrării în scopuri de TVA
  ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data
  //
  1.15.2. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:
  [ ] Întrucât cifra de afaceri realizată în perioada
  //-//
  respectiv delei
  a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu data de
  //
  [ ] Deși sunt o persoană eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare întrucât cifra de afaceri realizată în perioada:
  //-//
  respectiv delei
  nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, renunț la aplicarea sistemului TVA la încasare. Având în vedere această situație, notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu data de
  //
  SUBSECȚIUNEA V- Notificare privind regimul special pentru agricultori
  1.16.1 Aplicarea regimului special pentru agricultori
  Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art. 315^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  [ ] Având în vedere această situație, optez pentru aplicarea regimului special pentru agricultori
  [ ]Fiind persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, identificată cu codul de înregistrare în scopuri de TVA:
  ROsolicit anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special pentru agricultori.
  1.16.2. Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:
  [ ] În temeiul dispozițiilor art. 315^1 alin. (14) și (15) din Codul fiscal, notific organul fiscal competent cu privire la încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.
  SUBSECȚIUNEA VI - Înregistrarea în scopuri de TVA sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal
  COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
  a) Persoană impozabilă care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)
  b) Persoană juridică neimpozabilă
  c) Agricultor care efectuează livrări intracomunitare de bunuri
  1.17.1 Înregistrare în scopuri de TVA în cazul altor persoane, conform art. 317 din Codul fiscal
  1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare
  2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal
  3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal
  4. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal
  5. Înregistrare prin opțiune, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal
  6. Înregistrarea pentru livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal
  7. Înregistrarea, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, în situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, dacă a încetat situația, de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA
  1.17.2 Anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul altor persoane, conform art. 317 din Codul fiscal
  1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depășiri plafonului de achiziții
  a) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulăriilei
  b) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularealei
  c) nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal
  2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opțiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul Fiscal sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal
  a) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulăriilei
  b) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularealei
  c) nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 317 alin .(7) din Codul fiscal
  3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziții de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal
  4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal
  5. Anularea înregistrării pentru livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d), efectuate de persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal
  6. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au optat pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA VII - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
  PRIN PREZENTA, SOLICIT ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ:
  1.18. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.19. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.20. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.21. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.22. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.23. Cifra de afaceri estimată a se realiza până la sfârșitul anuluilei
  1.24. Perioada fiscală:1.24.1. Lunară1.24.2. Trimestrială
  Prin prezenta declar că voi desfășura activități economice
  SUBSECȚIUNEA VIII - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  1.25. Ca urmare a încetării activității sale economice
  1.26. Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA
  1.27. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA
  1.28. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.28.1. Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispozițiilor legale în vigoarelei
  1.28.2. Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei, calculată potrivit legiilei
  1.29. Începând cu data de//
  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
  1. Impozit pe profit
  1.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.3. Perioada fiscală
  1.3.1. Trimestrială1.3.2. Anuală, cu plăți anticipate trimestriale
  1.3.3. Anuală
  1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit
  1.4.1. Optez pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestrialeÎncepând cu data de//
  1.4.2. Renunț la opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestrialeÎncepând cu data de//
  1.5. Date privind modificarea anului fiscal
  1.5.1. Optez pentru modificarea anului fiscalÎncepând cu data de//
  1.5.2. Optez pentru modificarea perioadei anului fiscal modificatÎncepând cu data de//
  1.5.3. Optez pentru trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristicÎncepând cu data de//
  2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
  2.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  2.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  3. Impozit specific unor activități
  3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  3.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Hoteluri și alte facilități de cazare similare - Cod CAEN 5510
  Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520
  Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere - Cod CAEN 5530
  Alte servicii de cazare – Cod CAEN 5590Restaurante – Cod CAEN 5610
  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente - Cod CAEN 5621
  Alte servicii de alimentație n.c.a. - Cod CAEN 5629
  Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630
  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora
  1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  1.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale
  1.1.1. Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv
  1.1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro
  1.2. Perioada fiscală
  1.2.1. Lunară potrivit legii1.2.2. Lunară prin opțiune
  1.2.3. Trimestrială
  1.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  1.3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  1.4.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.4.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  1.5.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.5.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  1.6.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.6.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA E – Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
  1. Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursăVenituri realizate din drepturi de proprietate intelectuală
  Activități realizate în baza contractelor de activitate sportivă
  1.1. Perioada fiscală
  1.1.1. Lunară, potrivit legii
  1.2. Impozit pe venit
  1.2.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.2.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.3. Contribuție de asigurări sociale
  1.3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate
  1.4.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.4.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA F – Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
  1. Accize
  1.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  2. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
  2.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  2.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  3. Redevențe miniere
  3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  4. Redevențe petroliere
  4.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  4.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  5. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
  5.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  5.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  6. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
  6.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  6.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  7. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
  7.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  7.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  7.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Exploatare forestieră – Cod CAEN 0220Extracția cărbunelui superior – Cod CAEN 0510
  Extracția cărbunelui inferior – Cod CAEN 0520Extracția petrolului brut – Cod CAEN 0610
  Extracția minereurilor feroase – Cod CAEN 0710
  Extracția minereurilor de uraniu și toriu – Cod CAEN 0721
  Extracția altor minereuri metalifere neferoase – Cod CAEN 0729
  Alte activități extractive
  Cod CAEN 0811Cod CAEN 0812Cod CAEN 0891
  Cod CAEN 0892Cod CAEN 0893Cod CAEN 0899
  8. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
  8.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  8.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA G – Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale*)
  1. Sediul secundar înființat în:RomâniaStrăinătate
  2. DENUMIRE
  3. Adresa sediului secundar
  JudețLocalitateSector
  StradaNumărBlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalȚara
  3.1. Telefon3.2. Fax3.3. E-mail
  4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar
  5. Modul de dobândire al spațiului:
  Număr documentData document//
  6. Date privind starea sediului secundar
  Începerea activitățiiDe la data//
  Încetarea activitățiiDe la data//
  *) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înființează.
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  1. Dizolvare cu lichidare
  Începerea procedurii de lichidareDe la data//
  RadiereDe la data//
  2. Dizolvare fără lichidare
  DivizareDe la data//
  FuziuneDe la data//
  Alte cazuri prevăzute de legeDe la data//
  Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii
  3. Radierea înregistrării fiscaleDe la data//
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
  Numele și prenumele persoanei care face declarația
  Funcția
  Semnătura
  Data//
  Se completează de personalul organului fiscal
  Denumire organ fiscal
  Număr înregistrareDată înregistrare//
  Numele și prenumele persoanei care a verificat
  Număr legitimație
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2015/679  +  Anexăla Formularul 010
  "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
  Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică"
  DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  DENUMIRE
  Nr. crt.Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din RomâniaCod de identificare fiscală (CIF/CNP)Nr.contractData încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilitățiiDatăînceputcontractDatăsfârșitcontractNumăr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului
  1
  2
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (010) "Declarație de
  înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru
  persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică"
   +  Depunerea declarației Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către:– persoanele juridice române,– asocierile și alte entități fără personalitate juridică,– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române,– reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele "PDF", "JPEG" sau "TIFF". Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat contribuabilul.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEI Se marchează cu "X" pct. 1, 2 sau 3, după caz. Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepția declarației de mențiuni depusă în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul V "DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE", unde se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea inițială. Atenție! În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului. Rândul 3. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal se va trece domiciliul fiscal al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 4. Forma de organizare Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.III. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea. Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării. Rândul 3. Felul sediului Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz. Codul de identificare fiscală al unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor depuse de filiale. Rândul 4. Codul de identificare fiscală al unității divizate Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare. Rândul 5. Forma juridică Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice. Rândul 6. Forma de proprietate Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate. Rândul 7. Se marchează cu "X" caseta corespunzătoare, după caz.IV. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu "X" în funcție de reprezentarea contribuabilului în relația cu organul fiscal, prin împuternicit/reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz.V. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE  +  SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscalSecțiunea se completează:– de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică sediul social/sediul care reprezintă și domiciliu fiscal;– de către contribuabilii supuși înregistrării la organele fiscale care solicită înregistrarea/modificarea sediului social/sediului.I. DATE PRIVIND SEDIUL SOCIAL/SEDIUL Rândul 1. Adresa sediului social/sediului Se completează cu adresa sediului social sau a sediului, după caz. Rândul 2. Codul CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI Se completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal.III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI Se completează adresa unde contribuabilul dorește să-și stabilească noul domiciliu fiscal, cu condiția respectării prevederilor art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Rândul Modul de dobândire al spațiului pentru domiciliu fiscal se completează, cu tipul documentului care face dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal, numărul, precum și data acestuia.  +  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA  +  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal. Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 1.2. Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 1.3. Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal. Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 1.4. Se marchează cu "X" în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal. Rândul 1.5. Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal. Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1.6 - 1.9 se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune. Rândul 1.10. se completează dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală. Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni. La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă. Rândul 1.11. Perioada fiscală Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA. De asemenea, se marchează cu "X" de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, își modifică perioada fiscală la TVA, în condițiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal. Declarația se depune în termenul prevăzut la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Se marchează cu "X" perioada fiscală lunară de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. Se marchează cu "X" perioada fiscală trimestrială de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală luna calendaristică, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale Rândul 1.12. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România se marchează cu "X" de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare. Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri. De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată. Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic. Rândul 1.13. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent se marchează cu "X" de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu "X" și rândul 1.13.2. Rândul 1.13.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal. Prin marcarea cu "X" a rândului 1.13, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent. Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  +  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) Subsecțiunea III "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal" se marchează de către persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care sunt expediate sau transportate către un alt stat membru și/sau care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei). Rândul 1.14.1. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul vânzărilor la distanță și/sau locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar. Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică. Rândul 1.14.2. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin doi ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal. Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).  +  SUBSECȚIUNEA IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare Subsecțiunea IV "Notificare privind sistemul TVA la încasare" se aplică de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau care încetează aplicarea acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal. Rândul 1.15.1 se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare de către persoanele impozabile care notifică organul fiscal că optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cifra sa de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Notificarea se depune până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum și data de la care persoana optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare;– persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA. În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, rândul nu se bifează de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal. Rândul 1.15.2 se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare de către persoana impozabilă care notifică organul fiscal că încetează aplicarea sistemului TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Notificarea se depune în această situație până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum și data de la care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare;– deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situație oricând în cursul anului, între data de 1 și 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației în care au realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum și data de la care persoana impozabilă renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.  +  SUBSECȚIUNEA V - Notificare privind regimul special pentru agricultori Se marchează cu "X" de către contribuabilii care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori sau care notifică organul fiscal cu privire la încetarea aplicării, în condițiile prevăzute de art. 315^1 din Codul fiscal. Rândul 1.16.1. Aplicarea regimului special pentru agricultori se marchează cu "X" de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau servicii agricole așa cum sunt prevăzute la art. 315^1 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, denumite în continuare agricultori, dacă optează pentru:a) aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;b) aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, solicită, prin bifarea căsuței corespunzătoare, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în temeiul art. 315^1 alin. (16) din Codul fiscal sau în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. Pentru completarea acestei secțiuni, persoana declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art. 315^1 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 1.16.2 Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori se marchează cu "X" de către agricultorul care notifică organul fiscal cu privire la încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, în temeiul dispozițiilor art. 315^1 alin. (14) și (15) din Codul fiscal, întrucât optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.  +  SUBSECȚIUNEA VI - Înregistrarea în scopuri de tva sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal Se marchează cu X de către:a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b)- d) sau alin. (2) ori alin. (2^1) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), c) sau d) ori a alin. (2) sau alin. (2^1) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;c) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), b) sau d) ori a alin. (2) sau alin. (2^1) din Codul fiscal, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)- c) ori art. 317 alin. (2) sau alin. (2^1) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor;e) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, care optează să se înregistreze conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri, conform art. 268 alin. (6) sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal;f) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, care solicită să se înregistreze conform art. 317 alin. (2^1) din Codul fiscal, în cazul în care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal;g) persoana impozabilă care, după încetarea situației de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal. Rubrica "Cod de înregistrare în scopuri de TVA" nu se completează la solicitarea de înregistrare inițială. Codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 317 din Codul fiscal, ca urmare a solicitării de înregistrare, nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, ci este valabil și se utilizează numai pentru achiziții intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau pentru livrări intracomunitare de bunuri efectuate de agricultori ori pentru operațiuni prevăzute la art. 317 alin. (2^1) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât a încetat situația de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial potrivit art. 317 din Codul fiscal, anterior inactivării. Se marchează cu "X" în mod corespunzător lit. a), b) sau c), după caz, în funcție de situația în care se găsește persoana impozabilă. Rândul 1.17.1. - Înregistrare în scopuri de TVA în cazul altor persoane, conform art. 317 din Codul fiscal - se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare, astfel:1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România și de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b)- d) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) sau alin. (21) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a), c) sau d) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) sau alin. (2^1) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a), b) sau d) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) sau alin. (21) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.4. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activității în România, dacă nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, și de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri conform art. 268 alin. (4) din Codul fiscal și optează pentru taxarea acestor operațiuni, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal.5. Înregistrare prin opțiune, în cazul persoanei impozabile care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, dacă nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, și care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.6. Înregistrarea pentru livrări intracomunitare de produse agricole efectuate de un agricultor - se marchează cu "X" de către persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)- c) ori art. 317 alin. (2) sau alin. (2^1) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor.7. Înregistrarea, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, în situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, dacă a încetat situația de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, pentru că au fost declarate în inactivitate fiscală, dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal. Rândul 1.17.2. - Anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul altor persoane, conform art. 317 din Codul fiscal - se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare, astfel:1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depășirii plafonului de achiziții - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de achiziții, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opțiune, conform art. 268 alin. (6) sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opțiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal. 1a) și 2a). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării. 1b) și 2b). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare. Toate sumele vor fi înscrise în lei. 1c) și 2c). Nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziții de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) și c) - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operațiuni.4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.5. Anularea înregistrării pentru agricultorii care au fost înregistrați pentru livrări intracomunitare cu produse agricole - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri conform art. 317 din Codul fiscal.6. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au optat pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care încetează aplicarea opțiuni privind regimul special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal  +  SUBSECȚIUNEA VII - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal Se marchează cu X, în mod corespunzător, de către de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal. Se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare, astfel: Rândul 1.18. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii. Rândul 1.19. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații. Rândul 1.20. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Rândul 1.21. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Rândul 1.22. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal. Rândul 1.23. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal. Rândul 1.24. Perioada fiscală Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal. Prin completarea acestei subsecțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoară activități economice.  +  SUBSECȚIUNEA VIII - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Rândul 1.28. se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 1.28.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal. Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni. Rândul 1.28.2. se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal. Rândul 1.29. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.  +  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate Rândul 1. Impozit pe profit Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit. Rândurile 1.1. și 1.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Rândurile 1.3.1. - 1.3.3. se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit Se completează pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem. Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru anul fiscal modificat, se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat. Rândurile 1.4.1 și 1.4.2. se marchează cu "X", după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi.b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale și solicitarea aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal. Rândul 1.5 Date privind modificarea anului fiscal Se completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal. Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru modificarea anului fiscal, se depune la organul fiscal competent,– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic. La rândurile 1.5.1 - 1.5.3 se marchează cu "X", după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal. Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor Se marchează cu "X" de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii. Rândurile 2.1. și 2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor Titlului III "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor"din Codul fiscal. Rândul 3. Impozit specific unor activități Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare. Rândurile 3.1. și 3.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit Se marchează cu "X", codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora Rândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale Rândul 1.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale Rândul 1.1.1 "Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv" și rândul 1.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. Rândul 1.2. Perioada fiscală Rândul 1.2.1. se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii. Rândul 1.2.2. se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii. Atenție! Rândul 1.2.2 "Lunară prin opțiune" se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale. Rândul 1.2.3. se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal. Rândul 1.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Rândurile 1.3.1. și 1.3.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat) Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.4.1. și 1.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) Rândul 1.5. se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.5.1. și 1.5.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) Rândul 1.6. se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.6.1. și 1.6.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit Rândul 1.Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursă Se marchează cu "X" de plătitorii care au obligația de reținere la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Rândul 1.1. Perioada fiscală Se marchează cu "X" rândul 1.1.1. Rândul 1.2. Impozit pe venit Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.3. Contribuție de asigurări sociale Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate Rândul 1. Accize Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 1.1. și 1.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Se marchează cu "X" numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândurile 2.1. și 2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3. Redevențe miniere La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă. Rândurile 3.1. și 3.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 4. Redevențe petroliere La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă. Rândurile 4.1. și 4.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare. Rândurile 5.1. și 5.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 73/2018. Rândurile 6.1. și 6.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție!Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 7. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013. Rândurile 7.1. și 7.2. se se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 7.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit Se marchează cu "X", codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013. Rândul 8. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe. Rândurile 8.1. și 8.2. se se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  SECȚIUNEA G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale Secțiunea se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înființează. Rândul 1. Sediu secundar înființat în: Se marchează cu "X" una din cele două rubrici. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea sediului secundar. Rândul 3. Adresa sediului secundar Se completează cu adresa sediului secundar Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul secundar. Rândul 5.Modul de dobândire al spațiului Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spațiului, numărul, precum și data acestuia. Rândul 6. Date privind starea sediului secundar Se marchează cu "X" rândul corespunzător și se înscrie data la care contribuabilul își începe activitatea sau își încetează activitatea.VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 sau 3, după caz, de la pct. I Rândul 1. Dizolvare cu lichidare Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia și radierea societății din registrul comerțului. Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului. Rândul 2. Dizolvare fără lichidare Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare. Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale. În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa și codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii. Rândul 3. Radierea înregistrării fiscale Se marchează cu "X" și se înscrie data radierii înregistrării fiscale. Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a anexei formularului (010)
  „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de
  mențiuni/Declarație de radiere pentru
  persoanele juridice, asocieri și alte entități fără
  personalitate juridică”
   +  DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Rândul "Denumire" se completează cu denumirea contribuabilului. Coloana "Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România" se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Coloana "Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)" se completează codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice. Coloana "Număr contract" se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității. Coloana "Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității" se completează cu data încheierii contractului. Coloanele "Dată început contract" și "Dată sfârșit contract" se completează cu data începerii contractului respectiv cu data de sfârșit a contractului. Coloana "Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului" se completează cu numărul autorizației emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.
   +  Anexa nr. 2
  Sigla ANAFDECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRUCONTRIBUABILII NEREZIDENȚI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA PRIN UNUL SAU MAI MULTE SEDII PERMANENTE013
  I. FELUL DECLARAȚIEI
  1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
  2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
  3. DECLARAȚIE DE RADIERE
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ (din țara de rezidență)
  2. DENUMIRE
  3. Țara de rezidențăLocalitate
  Adresa completă în țara de rezidență
  3.1. Telefon3.2. Fax3.3. E-mail
  III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT
  1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  2. DENUMIRE
  3. DOMICILIUL FISCAL
  JudețSectorLocalitate
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Cod poștal
  3.1. Telefon3.2. Fax3.3. E-mail
  4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
  5. Modul de dobândire al spațiului:
  Număr documentData document//
  IV. REPREZENTARE PRIN:
  ÎmputernicitReprezentant legal
  Nr. documentDată document//
  Date de identificare
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  DENUMIRE/NUME, PRENUME
  DOMICILIU FISCAL
  Județ LocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Cod poștalȚara
  TelefonFax
  E-mail
  V. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE
  SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
  SUBSECȚIUNEA I - înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
  SUBSECȚIUNEA IV - înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora
  SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
  SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
  SECȚIUNEA G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale
  SECȚIUNEA A – Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
  I. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
  Județ LocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  II. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
  Județ LocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  Modul de dobândire al spațiului:
  Număr documentData document//
  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:
  1.1. Înaintea primirii serviciilor, în situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru
  1.2. Înainte de prestarea serviciilor, în situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal
  1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal care implică:
  1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal
  1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul Fiscal
  1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
  1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabile
  1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal și care nu este înregistrată și nici nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal
  1.5. Cifra de afaceri
  1.5.1. Cifra de afaceri estimatălei
  1.5.2. Cifra de afaceri obținută în anul precedentlei
  1.6. Perioada fiscală
  1.6.1. Lunară1.6.3. SemestrialăNr. aprobare organ fiscal competent
  1.6.2. Trimestrială1.6.4. AnualăNr. aprobare organ fiscal competent
  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
  1.7. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România
  În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (7) din Codul fiscal, având în vedere faptul că în lunaanul
  a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.
  Începând cu data de întâi a luniianul
  perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este LUNA calendaristică.
  1.8. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent
  1.8.1 Cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculatălei
  1.8.2. În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, REVIN LA TRIMESTRUL calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți am utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu am mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.
  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
  1.9.1. Opțiunea privind aplicarea:- prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță)
  - prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică)
  În temeiul prevederilor art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal optez, începând cu data de//
  ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h), deși îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1). Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.
  În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, iar locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
  1.9.2. Încetarea opțiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal
  Întrucât îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal, dar am aplicat începând din data de
  //
  prevederile art. 275 alin.(2) și/sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puțin 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării:
  - prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță)
  - prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică)
  începând cu data de//
  În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și/sau al prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România.
  SUBSECȚIUNEA IV - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
  PRIN PREZENTA, SOLICIT ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ:
  1.10. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.11. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. 12) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  1.12. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  1.13. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  1.14. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  1.15. Cifra de afaceri estimată a se realiza până la sfârșitul anuluilei
  1.16. Perioada fiscală: 1.16.1. Lunară1.16.2. Trimestrială
  Prin prezenta declar că voi desfășura activități economice
  SUBSECȚIUNEA V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  1.17. Ca urmare a încetării activității//
  1.18. Ca urmare a încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei//
  1.19. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanță//
  1.20. Ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal//
  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
  1. Impozit pe profit
  1.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.3. Perioada fiscală
  1.3.1. Trimestrială1.3.2. Anuală, cu plăți anticipate trimestriale
  1.3.3. Anuală
  1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit
  1.4.1. Optez pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestrialeÎncepând cu data de//
  1.4.2. Renunț la opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestrialeÎncepând cu data de//
  1.5. Date privind modificarea anului fiscal
  1.5.1. Optez pentru modificarea anului fiscalÎncepând cu data de//
  1.5.2. Optez pentru modificarea perioadei anului fiscal modificatÎncepând cu data de//
  1.5.3. Optez pentru trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristicÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora
  1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale
  1.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale
  1.1.1.Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv
  1.1.2.Venit total estimat de până la 100.000 euro
  1.2. Perioada fiscală
  1.2.1. Lunară potrivit legii 1.2.2. Lunară prin opțiune
  1.2.3. Trimestrială
  1.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  1.3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)
  1.4.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.4.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
  1.5.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.5.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
  1.6.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.6.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
  1. Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursăVenituri realizate din drepturi de proprietate intelectuală
  Activități realizate în baza contractelor de activitate sportivă
  1.1. Perioada fiscală
  1.1.1. Lunară, potrivit legii
  1.2. Impozit pe venit
  1.2.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.2.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.3. Contribuție de asigurări sociale
  1.3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate
  1.3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
  1. Accize
  1.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  1.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  2. Redevențe miniere
  2.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  2.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  3. Redevențe petroliere
  3.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  3.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
  4.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  4.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
  5.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  5.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  6. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
  6.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  6.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  6.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit
  Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220Extracția cărbunelui superior - Cod CAEN 0510
  Extracția cărbunelui inferior - Cod CAEN 0520Extracția petrolului brut - Cod CAEN 0610
  Extracția minereurilor feroase - Cod CAEN 0710
  Extracția minereurilor de uraniu și toriu - Cod CAEN 0721
  Extracția altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729
  Alte activități extractive
  Cod CAEN 0811Cod CAEN 0812Cod CAEN 0891
  Cod CAEN 0892Cod CAEN 0893Cod CAEN 0899
  7. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
  7.1. Luare în evidențăÎncepând cu data de//
  7.2. Scoatere din evidențăÎncepând cu data de//
  SECȚIUNEA G – Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale*)
  1. Sediu secundar înființat în:RomâniaStrăinătate
  2. DENUMIRE
  3. Adresa sediului secundar
  JudețLocalitateSector
  StradaNumărBlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalȚara
  3.1.Telefon3.2. Fax3.3. E-mail
  4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar
  5.Modul de dobândire al spațiului:
  Număr documentData document//
  6. Date privind starea sediului secundar
  Începerea activitățiiDe la data//
  Încetarea activitățiiDe la data//
  *) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înființează.
  VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
  Radierea înregistrării fiscaleDe la data//
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
  Numele și prenumele persoanei care face declarația
  Funcția
  Semnătura
  Data//
  Se completează de personalul organului fiscal
  Denumire organ fiscal
  Număr înregistrareDată înregistrare//
  Numele și prenumele persoanei care a verificat
  Număr legitimație
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  +  Anexăla Formularul 013
  "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
  Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate
  în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

  LISTA
  sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condițiile
  prevăzute de lege pentru a fi plătitoare
  de salarii și venituri asimilate salariilor
  Nr.crt.Cod de înregistrare fiscalăDomiciliul fiscalCod CAEN al obiectului principal de activitate

  LISTA
  sediilor permanente care nu îndeplinesc condițiile
  prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și
  venituri asimilate salariilor
  Nr.crt.Cod de înregistrare fiscală (în cazul sucursalelor)Domiciliul fiscalCod CAEN al obiectului principal de activitate

  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (013) "Declarație de
  înregistrare fiscală/Declarație de
  mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care
  desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
   +  Depunerea declarației Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Atenție! În situația în care contribuabilul are înființate mai multe sedii permanente pe teritoriul României, declarația de mențiuni va fi însoțită de Anexa la formular, cuprinzând "Lista sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor", precum și "Lista sediilor permanente, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor", în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent. Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele "PDF", "JPEG" sau "TIFF". Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat, potrivit legii. Atenție! În situația în care contribuabilul nerezident desfășoară activități în România și prin sedii fixe potrivit titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligațiile contribuabilului nerezident, prevăzute de Titlul VII din Codul fiscal, constituie și sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este și sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Titlul II din Codul fiscal.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEI Se marchează cu "X" pct. 1, 2 sau 3, după caz. Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepția declarației de mențiuni depusă în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul V "DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE", unde se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului acordat în țara de rezidență. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului din țara de rezidență. Rândul 3. Țara de rezidență Se completează țara de rezidență, precum și adresa contribuabilului din țara de rezidență.III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea inițială. Atenție! În cazul în care declarația de mențiuni/declarația de radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea sediului permanent desemnat. Rândul 3. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat. Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal se va trece domiciliul fiscal al sediului permanent desemnat pe care îl reprezintă. Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul permanent desemnat. Rândul 5. Modul de dobândire al spațiului Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spațiului, numărul, precum și data acestuia.IV. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu "X" în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz. Caseta "Țara" se completează dacă s-a marcat cu "X" căsuța "Reprezentant legal".V. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE  +  SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal Secțiunea se completează de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin sediu permanent care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.I. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI Se completează adresa unde sediul permanent desemnat al contribuabilului nerezident are ultimul domiciliu fiscal.II. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI Se completează adresa unde sediul permanent desemnat al contribuabilului nerezident dorește să-și stabilească noul domiciliu fiscal, cu condiția respectării prevederilor art. 31 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Rândul Modul de dobândire al spațiului pentru domiciliu fiscal se completează, cu tipul documentului care face dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal, numărul, precum și data acestuia.  +  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA  +  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr- un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Se completează de persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel: Rândul 1.1. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor. Rândul 1.2. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor. Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit.b) și c) din Codul fiscal care implică: Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal. Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul Fiscal. Rândul 1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal. Rândul 1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabile Rândul 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal și care nu este înregistrată și nici nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara România, dar sunt stabilite în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal și care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal. Rândul 1.5. Cifra de afaceri Rândul 1.5.1. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere. Rândul 1.5.2. Se completează numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizată în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Rândul 1.6. Perioada fiscală Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale Rândul 1.7. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România se marchează cu "X" de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare. Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri. De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată. Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic. Rândul 1.8. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent se marchează cu "X" de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu "X" și rândul 1.8.2. Rândul 1.8.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal. Prin marcarea cu "X" a rândului 1.8, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent. Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  +  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) Subsecțiunea III "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal" se marchează de către persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care sunt expediate sau transportate către un alt stat membru și/sau care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei). Rândul 1.9.1. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul vânzărilor la distanță și/sau locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar. Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică. Rândul 1.9.2. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin doi ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal. Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).  +  SUBSECȚIUNEA IV - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal Se marchează cu X, în mod corespunzător, de către de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit.a) - e) și h) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal. Se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare, astfel: Rândul 1.10. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii. Rândul 1.11. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații. Rândul 1.12. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Rândul 1.13. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Rândul 1.14. se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal. Rândul 1.15. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal. Rândul 1.16. Perioada fiscală Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal. Prin completarea acestei subsecțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoară activități economice.  +  SUBSECȚIUNEA V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și se înscrie data scoaterii din evidență, stabilită conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare. Rândul 1.17. se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România. Rândul 1.18. ca urmare a încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei. Rândul 1.19. ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanță - se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv. Rândul 1.20. ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se completează în cazul în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidență ca persoană impozabilă ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.  +  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate Rândul 1. Impozit pe profit Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit. Rândurile 1.1. și 1.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Rândurile 1.3.1. - 1.3.3. se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit Se completează pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem. Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru anul fiscal modificat, se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat. Rândurile 1.4.1. și 1.4.2. se marchează cu "X", după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi.b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale și solicitarea aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal. Rândul 1.5 Date privind modificarea anului fiscal Se completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal. Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru modificarea anului fiscal, se depune la organul fiscal competent,– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic. La rândurile 1.5.1. -1.5.3. se marchează cu "X", după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.  +  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora Rândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale Rândul 1.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale Rândul 1.1.1 "Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv" și rândul 1.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. Rândul 1.2. Perioada fiscală Rândul 1.2.1. se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii. Rândul 1.2.2. se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii. Atenție! Rândul 1.2.2 "Lunară prin opțiune " se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale. Rândul 1.2.3. se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal. Rândul 1.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Rândurile 1.3.1. și 1.3.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat) Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.4.1. și 1.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) Rândul 1.5. se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.5.1. și 1.5.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) Rândul 1.6. se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.6.1. și 1.6.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit Rândul 1. Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursă Se marchează cu "X" de plătitorii care au obligația de reținere la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Rândul 1.1. Perioada fiscală Se marchează cu "X" rândul 1.1.1. Rândul 1.2. Impozit pe venit Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal. Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.3. Contribuție de asigurări sociale Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate Rândul 1. Accize Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 1.1. și 1.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 2. Redevențe miniere La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă. Rândurile 2.1. și 2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 3. Redevențe petroliere La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă. Rândurile 3.1. și 3.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare. Rândurile 4.1. și 4.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 73/2018. Rândurile 5.1. și 5.2. se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013. Rândurile 6.1. și 6.2. se se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit Se marchează cu "X", codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013. Rândul 7. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe. Rândurile 7.1. și 7.2. se se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență. Atenție! Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  SECȚIUNEA G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale Secțiunea se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înființează. Rândul 1. Sediu secundar înființat în: Se marchează cu "X" una din cele două rubrici. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea sediului secundar. Rândul 3. Adresa sediului secundar Se completează cu adresa sediului secundar. Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul secundar. Rândul 5. Modul de dobândire al spațiului Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spațiului, numărul, precum și data acestuia. Rândul 6. Date privind starea sediului secundar Se marchează cu "X" rândul corespunzător și se înscrie data la care contribuabilul își începe activitatea sau își încetează activitatea.VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se marchează "X" și se înscrie data radierii înregistrării fiscale. Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia. În cazul depunerii declarației de radiere prin mijloace electronice de transmitere la distanță actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, se va anexa în format electronic iar certificatul de înregistrare fiscală va fi transmis organului fiscal competent, fie prin poștă, cu confirmare de primire, fie prin depunerea la organul fiscal competent, în vederea anulării acestuia.
   +  Anexa nr. 3*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (015) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
  Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România, denumită în continuare declarație, se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale.Declarația se completează și se depune și de către contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal, sau prin reprezentant fiscal.ATENȚIE!Declarația nu se completează de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Declarația se depune direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/instituția de credit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele PDF, JPEG sau TIFF.Organul fiscal competent este:1. administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, pentru următoarele categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent:a) persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;b) contribuabilii nerezidenți care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România;c) persoanele juridice nerezidente care datorează taxe potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;d) persoanele juridice nerezidente care au obligația de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit, potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscal;e) reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii, care au sediul în municipiul București;2. administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își au sediul reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România, potrivit legii;3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, pentru contribuabilii care au obligația sau optează să își desemneze, potrivit legii, un împuternicit, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1 și 2;4. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari și mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final sau cu opțiune de regularizare;5. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul instituției de credit/sucursalei instituției de credit, pentru contribuabilii care se înregistrează fiscal odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori;6. organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal, în situația în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de TVA, în România, prin reprezentant fiscal;7. organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, în situația în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, cu excepția contribuabililor prevăzuți la pct. 1-6.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEIRândul 1, 2 și 3Se marchează cu „X“, după caz.ATENȚIE!În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate, cu excepția declarației de mențiuni depuse în vederea modificării datelor declarate anterior la capitolul VIII „DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE“, unde se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.Rândul 1.1. Optez pentru comunicarea electronică a informațiilor din certificatul de înregistrare fiscalăSe marchează cu „X“ în situația în care contribuabilul optează pentru comunicarea prin mijloace electronice a informațiilor din certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.ATENȚIE!În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/ plătitor de venit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.ATENȚIE!În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării. În prima căsuță se înscrie prefixul RO.Rândul 2. DenumireSe completează denumirea contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 3. Forma juridicăSe completează forma juridică a contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 4. Data înființării (zz/ll/aaaa)Se completează cu cifre arabe, în format zi/lună/an, data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ȚARA DE REZIDENȚĂSe completează cu datele privind adresa sediului social din țara de rezidență a contribuabilului.IV. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA UNDE POT FI EXAMINATE EVIDENȚELE ȘI DOCUMENTELESe completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor Codului fiscal.V. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA PENTRU CORESPONDENȚĂ (OPȚIONAL)Se completează cu datele privind adresa din România la care contribuabilul dorește să primească corespondența cu organul fiscal, în cazul în care acestea diferă de datele privind adresa din România unde pot fi examinate evidențele și documentele de la cap. IV.VI. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABILRândul 1. Denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis contSe completează cu denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis cont.Rândul 2. Codul IBAN al contuluiSe completează cu codul IBAN al contului deschis la instituția bancară din România.Rândul 3. Înregistrare într-un alt stat membru U.E.Se marchează cu „X“ în cazul în care afirmația este adevărată și se completează atât rândul 5 „Țara“, cât și rândul 6 „Codul de identificare fiscală“ cu codul atribuit în statul unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Rândul 4. Nu există înregistrare într-un alt stat membru U.E.Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nu este înregistrat într-un alt stat membru UE.Rândul 7. ReprezentanțăSe marchează cu „X“ de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființată în România.Rândul 7.1 Numărul și data autorizației de funcționareSe completează cu numărul și data autorizației de funcționare a reprezentanței în România.Rândul 7.2 Numărul și data documentului care atestă retragerea autorizației/desființarea reprezentanțeiSe completează cu numărul și data documentului care să ateste retragerea autorizației/desființarea reprezentanței în România.Rândul 8. Alte subunitățiSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul are alte subunități.Rândul 9. Obligații fiscale potrivit art. 38 din Codul fiscal sau opțiune de regularizare a impozitului pe profit potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscalSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul nu are sediu permanent în România și:– are obligația de a plăti impozit pe profit pentru transferul proprietăților imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinței proprietății sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea/cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale (potrivit art. 38 din Codul fiscal);– optează pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscal.ATENȚIE!Marcarea rândului 9 nu reprezintă și înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit. În vederea înregistrării ca plătitor de impozit pe profit se va marca și rândul 1 „Impozit pe profit“ din secțiunea B „DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE DATORATE“ a capitolului VIII „DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE“.Rândul 10. Contribuție la Fondul de Tranziție EnergeticăSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care nu au sediu permanent în România și care au obligația de a plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.VII. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu „X“, în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit/instituție de credit.În casetele „Nr. document“ și „Dată document (zz/ll/aaaa)“ se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.În situația în care declarația se depune de către instituția de credit, conform art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, aceasta va prezenta organului fiscal documentul doveditor din care rezultă raportul dintre instituția de credit și contribuabilul nerezident.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/ instituției de credit.Caseta „Țara“ se completează dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Reprezentant legal“.VIII. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE  +  Secțiunea A - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA  +  Subsecțiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVASe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită fie înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) sau art. 316 alin. (6), după caz, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 1.1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.Rândul 1.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă ori înainte de efectuarea vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță conform art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări și/sau achiziții intracomunitare care au locul în România.Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Rândul 1.5. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  Subsecțiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscaleRândul 1.6. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.7. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.7.2.Rândul 1.7.1. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.7, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  +  Subsecțiunea III - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscalSe marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.Se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare, astfel:Rândul 1.8. se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 1.9. se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 1.10 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.11 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.12 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.Rândul 1.13. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 1.14. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.Prin completarea acestei subsecțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoară activități economice.  +  Subsecțiunea IV - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVASe marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Rândul 1.15. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.Rândul 1.16. Se marchează cu „X“ în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.17. Se marchează cu „X“ în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.Rândul 1.18. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:1. urmează să realizeze în România operațiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal;și/sau2. urmează să desfășoare operațiuni scutite cu drept de deducere, cu excepția serviciilor de transport și a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opțională.Documentele se prezintă în copie și în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum și copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.  +  Secțiunea B - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorateRândul 1. Impozit pe profitSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care au obligația să declare acest impozit.Rândul 1.1 se marchează cu „X“ în cazul luării în evidență și se va înscrie data începând cu care se dorește luarea în evidență.Rândul 1.2 se marchează cu „X“ în situația în care contribuabilul solicită scoaterea din evidență pentru acest impozit și se va înscrie data începând cu care se dorește scoaterea din evidență. Acest câmp se poate marca dacă s-a marcat cu „X“ căsuța „Declarație de mențiuni“ a capitolului I.Rândul 1.3.1 se marchează cu „X“.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea C - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestoraRândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilorSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 2. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 4.1. și 4.2. se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea D - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venitRândul 1. Impozit pe venit și contribuții sociale, cu regim de reținere la sursăSe marchează cu „X“ de plătitorii care au obligația de reținere la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.Rândul 1.1 Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ rândul 1.1.1.Rândul 1.2 Impozit pe venitSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.3. Contribuție de asigurări socialeSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătateSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de declarare a acestei contribuții, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secțiunea E - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorateRândul 1. AccizeSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 2. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3. Impozit pe reprezentanțăSe marchează cu „X“, de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființată în România, potrivit legii, și care are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță, conform prevederilor Codului fiscal.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.ATENȚIE!Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.IX. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUIRândul 1. Radierea înregistrării fiscaleSe marchează cu „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.ATENȚIE!Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.În cazul depunerii declarației de radiere prin mijloace electronice de transmitere la distanță, actul doveditor cu privire la încetarea calității de subiect de drept fiscal se va anexa în format electronic, iar certificatul de înregistrare fiscală va fi transmis organului fiscal competent, fie prin poștă, cu confirmare de primire, fie prin depunerea la organul fiscal competent, în vederea anulării acestuia. (la 09-12-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.034 din 18 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 09 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 4<
  Sigla ANAFDECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRUPERSOANELE JURIDICE STRĂINE CARE AU LOCUL DE EXERCITARE A CONDUCERII EFECTIVE ÎN ROMÂNIA016
  I. FELUL DECLARAȚIEI
  1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
  2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI
  3. DECLARAȚIE DE RADIERE
  II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  2. DENUMIREdin țara de origine
  3. FORMA JURIDICĂdin țara de origine
  4. DATA ÎNFIINȚĂRII ÎN ȚARA DE ORIGINE (zz/ll/aaaa)//
  III. DATE PRIVIND ADRESA SEDIULUI SOCIAL DIN ȚARA DE ORIGINE
  Țara de origineLocalitate
  Adresa completă din țara de origine
  TelefonFaxE-mail
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar pe propria răspundere că locul de exercitare a conducerii efective este în România
  IV. DOMICILIUL FISCAL
  Județ LocalitateSector
  StradaNumărBlocScara
  EtajAp.Detalii adresă
  Cod poștalȚara
  TelefonFaxE-mail
  V. DATE PRIVIND REZIDENȚA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA
  1. Numărul Notificării privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 și pct. 37 din Codul fiscal de către persoana juridică străină
  2. Dată document//
  VI. REPREZENTARE PRIN:
  ÎmputernicitReprezentant legal
  Nr. documentDată document//
  Date de identificare
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
  DENUMIRE/NUME, PRENUME
  DOMICILIUL FISCAL
  Județ LocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  VII. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE
  SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA
  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
  SUBSECȚIUNEA IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare
  SUBSECȚIUNEA V - Notificare privind regimul special pentru agricultori
  SUBSECȚIUNEA VI - Înregistrarea în scopuri de TVA sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA VII - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal
  SUBSECȚIUNEA VIII - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
  SECȚIUNEA C - Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate
  SECȚIUNEA D - Date privind vectorul fiscal pentru angajatori sau asimilați acestora
  SECȚIUNEA E - Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit
  SECȚIUNEA F - Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate
  SECȚIUNEA G - Date privind sediile secundare care nu au obligația înregistrării fiscale
  SECȚIUNEA A - Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
  I. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  II. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
  JudețLocalitateSector
  StradaNr.BlocSc.
  Et.Ap.Detalii adresă
  Cod poștalTelefon
  FaxE-mail
  Modul de dobândire al spațiului:
  Număr documentData document//
  SECȚIUNEA B - Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA
  SUBSECȚIUNEA I - Înregistrarea în scopuri de TVA
  Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscallei
  1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
  1.3. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art. 310 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal
  1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
  Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
  1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal
  1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal
  1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
  1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obținută din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.lei
  1.11. Perioada fiscală
  1.11.1. Lunară1.11.3. SemestrialăNr. aprobare organ fiscal competent
  1.11.2. Trimestrială1.11.4. AnualăNr. aprobare organ fiscal competent
  SUBSECȚIUNEA II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale
  1.12. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România
  În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (7) din Codul fiscal, având în vedere faptul că în lunaanul
  a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.
  Începând cu data de întâi a luniianul
  perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este LUNA calendaristică
  1.13. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent
  1.13.1. Cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculatălei
  1.13.2. În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, REVIN LA TRIMESTRUL calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți am utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu am mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.
  SUBSECȚIUNEA III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
  1.14.1. Opțiunea privind aplicarea:- prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță)
  - prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică)
  În temeiul prevederilor art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal optez, începând cu data de//
  ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h), deși îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1). Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.
  În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, iar locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
  1.14.2. Încetarea opțiunii privind aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal
  Întrucât îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal, dar am aplicat începând din data de
  //
  prevederile art. 275 alin. (2) și/sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puțin 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării:- prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță)
  -prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, servicii furnizate pe cale electronică)
  începând cu data de//
  În aceste condiții, locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și/sau al prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România.
  SUBSECȚIUNEA IV – Notificare privind sistemul TVA la încasare
  1.15.1. Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opțiune
  [ ] Declar pe propria răspundere că sunt persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv sunt persoană impozabilă stabilită în România, nu fac parte dintr-un grup fiscal unic, iar cifra de afaceri realizată în perioada
  //-//
  respectiv delei
  nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Având în vedere această situație, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, începând cu data de
  //
  [ ] Fiind persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
  începând cu data înregistrării în scopuri de TVA
  ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data de
  //
  1.15.2. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:
  [ ] Întrucât cifra de afaceri realizată în perioada
  //-//
  respectiv delei
  a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu data de
  //
  [ ] Deși sunt persoană eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare întrucât cifra de afaceri realizată în perioada:
  //-//
  respectiv delei
  nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, renunț la aplicarea sistemului TVA la încasare. Având în vedere această situație, notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu data de
  //
  SUBSECȚIUNEA V- Notificare privind regimul special pentru agricultori
  1.16.1. Aplicarea regimului special pentru agricultori
  Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art. 315^1 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  [ ] Având în vedere această situație, optez pentru aplicarea regimului special pentru agricultori
  [ ] Fiind persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, identificată cu codul de înregistrare în scopuri de TVA:
  ROsolicit anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special pentru agricultori.
  1.16.2. Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:
  [ ] În temeiul dispozițiilor art. 315^1 alin. (14) și (15) din Codul fiscal, notific organul fiscal competent cu privire la încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.
  SUBSECȚIUNEA VI - Înregistrarea în scopuri de TVA sau mențiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal
  COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
  a) Persoană impozabilă care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)
  b) Persoană juridică neimpozabilă
  c) Agricultor care efectuează livrări intracomunitare de bunuri
  1.17.1 Înregistrare în scopuri de TVA în cazul altor persoane, conform art. 317 din Codul fiscal
  1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare
  2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal
  3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal
  4. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) sau art. 315^1 alin. (10) din Codul fiscal
  5. Înregistrare prin opțiune, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal