ORDIN nr. M.192 din 17 noiembrie 2022pentru modificarea Instrucțiunilor privind operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unităților militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.4/2014
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1152 din 29 noiembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunile privind operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unităților militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.4/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 și 218 bis din 27 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ofițerul/Subofițerul responsabil cu activitatea de mișcare și transport a unității este selecționat, de regulă, din structura logistică sau dintre specialiștii în domeniul logistic din cadrul unității, iar pentru îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților specifice menține o legătură strânsă cu structura de operații și cu birourile de transporturi militare teritoriale.2. La articolul 32, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) participă la activitățile de pregătire pe linie de mișcare și transport organizate de către eșaloanele superioare și birourile de transporturi militare teritoriale și instruiește personalul unității implicat în aceste activități;3. La articolul 70, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Birourile de transporturi militare teritoriale desfășoară anual cel puțin o instruire de specialitate cu personalul unităților militare de pe raza lor de responsabilitate. Instruirea se execută, de regulă, în primul semestru al anului, iar data executării și materialele prezentate se stabilesc de comun acord cu statul major al unității militare. Unitățile și marile unități transmit datele de desfășurare ale acestor activități la birourile de transporturi militare teritoriale, până la data de 1 noiembrie a anului în curs, pentru a fi cuprinse în planul instrucției pentru anul următor.4. La articolul 96 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pentru personalul militar, individual sau în grup - ordinul NATO de deplasare/NATO Travel Order;b) pentru echipamente, tehnică și materiale - declarațiile vamale, conform formularelor NATO-302/NATO-302 Form și UE302/EU-302 Form.5. La articolul 96, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Modelele formularelor NATO-302/NATO-302 Form și UE-302/EU-302 Form sunt prezentate în anexa nr. 7, iar emiterea, evidența și utilizarea acestora sunt stabilite prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de CCM.6. La articolul 153 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) asigură sprijin privind evaluarea, analizarea și elaborarea propunerilor de implementare a conceptelor, doctrinelor, standardelor, procedurilor și tehnologiilor NATO care facilitează executarea operațiunilor de mișcare și transport, respectiv cele privind mijloacele de transport, mijloacele de pachetizare, paletizare, containerizare și manipulare mecanizată, mijloacele de ancorare și fixare, precum și mijloacele de urmărire a expedițiilor de materiale și a mijloacelor de transport;e) asigură sprijinul de specialitate privind pregătirea și antrenarea personalului de mișcare și transport;7. La articolul 154 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cooperează cu structurile responsabile pentru asigurarea mijloacelor de transport și manipulare la datele și în cantitățile planificate, în terminalele de încărcare, descărcare sau transbordare;8. La articolul 158 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) participă și asigură sprijin de specialitate în procesul de negociere și încheiere a acordurilor bi- sau multilaterale privind sprijinul reciproc în domeniul mișcării și transporturilor, conform legislației naționale în vigoare;9. La articolul 163, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) CCM participă cu personal de specialitate la procesul de negociere a înțelegerilor tehnice care urmează a fi încheiate cu forțele armate străine participante la misiuni, operații, exerciții și alte activități conexe pe teritoriul României.10. Articolul 212 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 212Pentru trecerea frontierelor de stat de către trenuri militare complete se aplică prevederile Instrucțiunilor privind mișcarea și transporturile militare pe căile de comunicație feroviare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.73/2014.11. La articolul 217, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Regulile privind transportul materialelor periculoase pe căile de comunicație feroviare sunt stabilite în Instrucțiunile privind mișcarea și transporturile militare pe căile de comunicație feroviare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.73/2014, și în Instrucțiunile privind mișcarea și transporturile militare multimodale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2011.12. Articolul 232 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 232(1) Cererile pentru obținerea aprobării de intrare/ieșire și staționare a forțelor armate aparținând statelor membre NATO, Uniunii Europene și Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau de tranzitare a teritoriului național de către acestea, în vederea participării la exerciții, activități de instruire și ceremoniale pe teritoriul României sau în scopul participării la operațiuni ce se desfășoară în afara teritoriului național, se înaintează cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data planificată a intrării în România a forțelor, produselor și echipamentelor militare sau a bunurilor materiale pentru asigurarea sprijinului, după caz.(2) Cererile pentru obținerea aprobării de intrare/ieșire și staționare sau de tranzitare formulate de forțele armate străine, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se înaintează cu cel puțin 30 de zile înainte de data planificată a intrării în România a forțelor, produselor și echipamentelor militare sau a bunurilor materiale pentru asigurarea sprijinului, după caz.(3) Pentru desfășurarea operațiilor/exercițiilor organizate de NATO sau UE sau împreună cu state membre NATO și UE, ale căror planuri/scenarii includ trecerea frontierei de forțe armate străine pentru gestionarea situațiilor de urgență sau de criză, cererile pentru obținerea aprobării de intrare/ieșire și staționare sau tranzitare a teritoriului României se înaintează astfel:a) cu cel puțin 48 de ore înainte de data planificată a intrării transportului pe teritoriul național, pentru deplasarea de forțe, produse și echipamente militare, armament, muniții, explozivi, materiale radioactive și alte bunuri periculoase;b) cu cel puțin 24 de ore înainte de data planificată a intrării pe teritoriul național, pentru bunurile care fac obiectul controlului vamal, dar care nu fac parte din categoria bunurilor periculoase.13. La articolul 248, partea introductivă a alineatului (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Personalul pentru comunicații și sisteme informatice este constituit din ofițeri, maiștri militari și subofițeri de comunicații și informatică și îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:14. La articolul 249, alineatele (2) și (3) se abrogă.15. La articolul 259 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) situația infrastructurilor și resurselor naționale de mișcare și transport, printr-un raport de evaluare a mișcării/Movement Assessment Report - MOVASSESSREP, completat cu informații suplimentare în formatul ADAMS;16. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 17 noiembrie 2022.Nr. M.192.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIILE VAMALE
  „Formular NATO-302“ și „Formular UE-302”
  1. Declarația vamală Formular NATO-302/NATO-302 Form se utilizează în conformitate cu prevederile STANAG 2455 M T „Proceduri pentru trecerea frontierelor naționale pentru mișcările de suprafață-AMovP-2“ și este aplicat în totalitate de către statele membre, conform propunerilor de acceptare și implementare.Declarația vamală Formular UE-302/EU-302 Form se utilizează în conformitate cu prevederile TXUD.A.2/LP/Ref. Ares (2021) 1149653 - 10/02/2021/„Ghid de orientare privind formalitățile vamale în UE pentru bunuri militare care să fie dislocate sau utilizate în contextul acțiunilor militare (utilizarea formularului UE 302)“.2. Formularele NATO-302/NATO-302 Form și UE-302/EU-302 Form sunt declarații vamale prezentate organelor vamale de către marile unități și unitățile militare, la trecerea frontierelor de stat, pentru echipamentele, tehnica și bunurile materiale aflate asupra acestora.3. Emiterea, evidența și utilizarea acestora de către personalul Ministerului Apărării Naționale vor fi reglementate prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de Centrul de Coordonare a Mișcării.4. Importul și exportul echipamentelor, tehnicii și materialelor din înzestrarea marilor unități și unităților militare și componentelor civile destinate sprijinului logistic asociat acestora sunt supuse legislației vamale a națiunilor gazdă, în conformitate cu prevederile Statutului Forțelor NATO și ale Codului vamal al Uniunii Europene. 5. Echipamentele, tehnica și materialele din înzestrarea marilor unități și unităților militare înscrise în declarațiile vamale Formular NATO-302 și Formular UE-302 sunt scutite de taxe vamale și sunt supuse regimului vamal conform prevederilor din Statutul Forțelor NATO și ale Codului vamal al Uniunii Europene.6. Pentru deplasarea pe căile de comunicație rutiere se întocmește un singur formular, în care vor fi înscrise echipamentele, vehiculele și materialele din compunerea unei coloane, iar separat se va anexa o listă, ștampilată de către structura emitentă, cu numărul de înmatriculare al tuturor vehiculelor din acea coloană.7. Pentru deplasarea pe căile de comunicație feroviare se întocmește un singur formular, în care vor fi înscrise echipamentele, vehiculele și materialele transportate pe vagoanele (grupurile de vagoane) din compunerea unui tren, iar separat se va anexa o listă, ștampilată de către structura emitentă, cu numărul de înmatriculare al vagoanelor încărcate.8. Pentru deplasarea pe căile de comunicație aeriene se poate întocmi un singur formular pentru încărcătura unei singure aeronave, dacă aceasta aparține în totalitate structurii emitente.9. Pentru deplasarea pe căile de comunicație navale se poate întocmi un singur formular pentru încărcătura unei singure nave, dacă aceasta aparține în totalitate structurii emitente. 10. Modelele naționale ale formularelor*) NATO-302 și UE-302 sunt prezentate alăturat.*) Formularele sunt reproduse în facsimil.
  -----