HOTĂRÂRE nr. 1.417 din 22 noiembrie 2022privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/740 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 25 noiembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) 2020/740 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate națională competentă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor Regulamentului.  +  Articolul 3Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ reprezintă autoritatea națională competentă prevăzută la art. 4 alin. (5) și la art. 11 alin. (3) din Regulament, precum și autoritatea responsabilă pentru verificările prevăzute la art. 10 și art. 11 alin. (3) din Regulament.  +  Articolul 4Informațiile furnizate potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(6), art. 5 alin. (4) și (5) și art. 6-8 din Regulament trebuie să fie disponibile în limba română.  +  Articolul 5Constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 4 din prezenta hotărâre, de către operatorii economici prevăzuți la art. 4-8 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 6 din Regulament de către distribuitorii de pneuri, astfel cum sunt definiți în Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 7 din Regulament de către furnizorii și distribuitorii de vehicule, așa cum sunt definiți în Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 8 din Regulament de către furnizorii de servicii de stocare, astfel cum sunt definiți în Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;e) nerespectarea de către furnizorii de pneuri a prevederilor art. 4 alin. (1)-(4) din Regulament, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;f) nerespectarea de către furnizorii de pneuri a prevederilor art. 4 alin. (6), (9) și (10) din Regulament, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei;g) nerespectarea de către furnizorii de pneuri a prevederilor art. 4 alin. (5), (7), (8) și art. 5 din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.  +  Articolul 6(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către reprezentanții Regiei Autonome „Registrul Auto Român“.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Prevederile art. 5 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 53/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2012, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei,
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 22 noiembrie 2022.Nr. 1.417.----