ORDIN nr. 21.665 din 7 noiembrie 2022privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 24 noiembrie 2022    În conformitate cu Strategia de cercetare și inovare 2020-2024 a Comisiei Europene,având în vedere obiectivele, programele și activitățile privind cercetarea, inovarea și tehnologia din Programul de guvernare 2021-2024 „Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate“, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 5 alin. (2) lit. l) și ale art. 6 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se înființează Consiliul Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie, denumit în continuare Consiliu, organism onorific și consultativ al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, fără personalitate juridică.(2) Consiliul are scopul de a oferi recomandări de politici publice ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în vederea îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare 2021-2024 și din Strategia națională de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027 (SNCISI).  +  Articolul 2Obiectivele Consiliului sunt următoarele:a) formularea de recomandări de politică publică, strategie și acțiune guvernamentală, bazate pe dovezi științifice, pentru dezvoltarea cercetării, inovării și tehnologiei în România;b) furnizarea de consultanță și asistență tehnică pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare, inovare și tehnologie în România;c) contribuirea la elaborarea strategiilor naționale din domeniul cercetării, inovării și tehnologiei.  +  Articolul 3Activitățile desfășurate de Consiliu sunt următoarele:a) elaborează analize, rapoarte, studii și recomandări de politică publică, la cererea ministrului cercetării, inovării și digitalizării și din proprie inițiativă;b) susține elaborarea și implementarea politicilor de inovare și transfer tehnologic, de antreprenoriat și de sprijin al parteneriatelor pentru aplicarea invențiilor în economie;c) analizează comparativ tendințele de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) din alte state și propune direcții prioritare;d) contribuie la consultări referitoare la monitorizarea și evaluarea implementării SNCISI;e) elaborează propuneri de politici-suport și identifică instrumente financiare și nonfinanciare pentru crearea unor condiții adecvate de inovare și transfer tehnologic, dar și pentru întărirea culturii antreprenoriale;f) participă, alături de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), la organizarea de conferințe și evenimente alături de mediul academic, economic și cel de cercetare;g) analizează oportunitatea reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI și propune noi proiecte de acte normative și/sau modificarea celor existente;h) se consultă și colaborează cu celelalte organisme consultative ale MCID, precum și cu o varietate de actori relevanți din diferite medii, inclusiv industrie și sectorul privat, comunitatea academică, institute de cercetare, autorități publice, fundații și organizații nonprofit, în vederea găsirii celor mai bune informații și idei;i) invită specialiști externi cu bogată experiență în domenii specifice, inclusiv străini, să ofere puncte de vedere și consultanță pe problematici punctuale.  +  Articolul 4În vederea desfășurării activității, MCID, instituțiile și unitățile aflate în subordinea/coordonarea sa vor furniza Consiliului, în limitele prevăzute de lege, informații legate de știință, tehnologie și inovare, la cererea președintelui Consiliului.  +  Articolul 5(1) Consiliul este format din cetățeni români din țară și străinătate, cu rezultate deosebite în domeniul cercetării, tehnologiei și afacerilor inovative, din afara sectorului public:a) reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul cercetării, inovării și tehnologiei;b) cercetători din domenii precum tehnologie, educație, inginerie, digitalizare, inovare, afaceri, comunicare și relații publice, marketing, științe politice și drept;c) reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniile cercetare, inovare și tehnologie.(2) Numirea membrilor Consiliului se face pe baza unei proceduri de selecție ce constă în evaluarea curriculum vitae și a scrisorii de intenție ale persoanelor eligibile potrivit alin. (1).(3) Evaluarea curriculum vitae și a scrisorii de intenție se realizează de către 3 consilieri desemnați de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării.(4) Numirea și revocarea membrilor Consiliului se fac prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(5) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 2 ani de la data numirii.(6) Membrii Consiliului au calitatea de consilieri onorifici ai ministrului.(7) Activitatea membrilor Consiliului este neremunerată.(8) Încetarea calității de membru al Consiliului intervine prin:a) demisie;b) revocare, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obiectivelor și activităților pentru care Consiliul a fost constituit;c) deces;d) de drept, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (5);e) în alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 6(1) În exercitarea activităților prevăzute la art. 3, Consiliul emite:a) recomandări;b) rapoarte;c) proiecte de strategii.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se elaborează din oficiu sau la cererea ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt comunicate ministrului cercetării, inovării și digitalizării.  +  Articolul 7(1) Activitatea Consiliului este condusă de către un președinte, ales și revocat cu votul majorității absolute a membrilor.(2) Președintele este ajutat de doi vicepreședinți, aleși și revocați cu votul majorității absolute a membrilor.(3) La nivelul Consiliului funcționează un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfășurarea activităților Consiliului.(4) Consiliul este constituit din 1 până la 9 membri, numiți conform art. 5 alin. (4). (la 25-01-2024, Alineatul (4), Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 21.662 din 29 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 25 ianuarie 2024 ) (5) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a Consiliului.(6) Suportul tehnic și resursele materiale necesare funcționării Consiliului sunt asigurate de către MCID.  +  Articolul 8(1) Consiliul se întrunește în format fizic și/sau online cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.(2) Convocarea ședinței se face de către minimum ¼ din membri sau de către președintele Consiliului sau de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării.(3) Ministrul cercetării, inovării și digitalizării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la ședințele Consiliului.  +  Articolul 9În maximum 30 de zile de la data numirii membrilor, Consiliul adoptă, cu votul majorității absolute, regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 21.632/2022*) privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie se abrogă.*) Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 21.632/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
    Sebastian-Ioan Burduja
    București, 7 noiembrie 2022.Nr. 21.665.-----