HOTĂRÂRE nr. 1.401 din 16 noiembrie 2022privind trecerea unei suprafețe de 0,0522 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 24 noiembrie 2022  Având în vedere Decizia civilă nr. 418 R din 3.06.2014, pronunțată de Tribunalul Botoșani în Dosarul nr. 3.886/222/2012, irevocabilă,în temeiul art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 299, art. 361 alin. (1), (3) și (4) și al art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură a suprafeței de 0,0522 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform legii.(2) Predarea-preluarea suprafeței de teren se face prin încheierea unui protocol între Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Agenția Domeniilor Statului și Comisia locală de fond funciar Cristinești, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, iar Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură își va modifica corespunzător datele din evidența contabilă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților,
  Cristina Florentina Stanca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.401.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul
  privat al statului și în administrarea Agenției Naționale Pentru Pescuit și Acvacultură
  (CUI 17344491), în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareValoarea de inventar(lei)
  Descrierea tehnicăAdresa
  145485 (parțial)8.05.01Teren agricol0,0522 ha teren agricol Date cadastrale: T 23 - P 415Țara: România; județul: Botoșani; Ibănești nr. -1.508,52
  -----