HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 16 noiembrie 2022privind actualizarea adresei, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea adresei, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune, valorificare sau casare, după caz, a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexă. (2) Sumele rezultate din valorificarea bunului prevăzut la alin. (1) se fac, după recuperarea cheltuielilor efectuate cu scoaterea din funcțiune și casarea acestuia, venit la bugetul de stat.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.398.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea
  și Înregistrarea Soiurilor (CUI 4192880), din subordinea Ministerului Agriculturii
  și Dezvoltării Rurale, pentru care se actualizează adresa, descrierea tehnică
  și valoarea de inventar și care trece din domeniul public în domeniul privat al statului
  în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz
  Nr. crt.Nr. MF și codul de clasificareDenumirea imobiluluiDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar - lei -
  1.MF 106292 Cod 8.28.13Anexe CTS CogealacSc = 193 mp; Sd = 193 mp; CF = 102380 CogealacJudețul Constanța, localitatea Țariverde, Str. Tulcei nr. 94.828
  -----