ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 160 din 17 noiembrie 2022cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 18 noiembrie 2022  Având în vedere:a) analiza execuției bugetare derulate pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2022;b) corelarea planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului; c) asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;d) alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;e) asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;f) alocarea de sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială;g) asigurarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României;h) asigurarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ special și de masă;i) asigurarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice;j) asigurarea fondurilor necesare finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;k) asigurarea fondurilor necesare finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;l) asigurarea instruirii personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat, pe perioada valabilității Acordului de management al execuției privind proiectul de fond fiduciar pentru răspunsul la pandemie în sprijinul Ucrainei PRTF B/10, încheiat la data de 24 octombrie 2022 între Organizația Tratatului Atlanticului de Nord prin Divizia de Operațiuni și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență;m) acordarea unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021, pe fondul afectării acestora de seceta pedologică;n) alocarea de fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală și a Programului de interes public și social derulat prin Compania Națională de Investiții;o) asigurarea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;p) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:a) riscul ca nepreluarea și neadoptarea în regim de urgență a măsurilor reglementate prin proiectul de act normativ să aibă ca impact negativ imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;b) riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului;c) riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;d) riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile administrativ-teritoriale;e) riscul nerespectării Acordului de management al execuției privind proiectul de fond fiduciar pentru răspunsul la pandemie în sprijinul Ucrainei PRTF B/10, încheiat la data de 24 octombrie 2022 între Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, prin Divizia de Operațiuni, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru asigurarea instruirii personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat;f) riscul neacordării unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021, pe fondul afectării acestora de seceta pedologică;g) riscul neasigurării fondurilor pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală și a Programului de interes public și social derulat prin Compania Națională de Investiții;h) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării drepturilor de asistență socială;i) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României;j) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice;k) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;l) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;m) riscul imposibilității efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2022, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 și nr. 1238 bis din 28 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 pe capitole titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2022 se diminuează la venituri cu suma de 1.940,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 19.643,6 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 1.915,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.856,8 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.  +  Articolul 4Se autorizează Camera Deputaților, în anexa nr. 3/03/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 1.300 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.  +  Articolul 5Se autorizează Curtea de Conturi să modifice în anexa nr. 3/7/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2021, precum și a modificării corespunzătoare a anilor 2022-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2022.  +  Articolul 6Se autorizează Secretariatul General al Guvernului în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să diminueze cu suma de 275.679 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare“.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 70.222 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare creditele bugetare cu suma de 13.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare creditele bugetare cu suma de 13.000 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare creditele de angajament cu suma de 3.771 mii lei și creditele bugetare cu suma de 8.355 mii lei.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) se diminuează capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 175 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 2.957 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 1.337 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 125 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 3.027 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se diminuează cu suma de 1.500 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se diminuează cu suma de 250 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se majorează cu suma de 100 mii lei;c) se majorează capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“, cu suma de 2 mii lei;d) se majorează capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 7.000 mii lei;e) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 57.492 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se diminuează cu suma de 8.843 mii lei și subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se diminuează cu suma de 31.184 mii lei;f) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 546 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se diminuează cu suma de 2.535 mii lei;g) se introduce capitolul 46.10 „Alte sume primite de la UE“, subcapitolul 46.10.08 „Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene“, cu suma de 1.781 mii lei;h) se majorează capitolul 48.10 „Subvenții primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, cu suma de 146 mii lei.  +  Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să introducă capitolul 46.10 „Alte sume primite de la UE“, respectiv subcapitolul 46.10.08 „Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene“, în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ și în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022-2025“, cu sumele primite de la Uniunea Europeană în compensație pentru costurile generate de măsurile luate pentru contracararea efectelor cauzate de pandemia de COVID-19, precum și cheltuielile corespunzătoare surselor de venit.(2) Prin derogare de la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, excedentul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar din sumele alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordinea Ministerului Apărării Naționale se reportează în anul 2023 și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2022, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări, în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din rețeaua sanitară proprie și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2022, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări, în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022-2025“, în volumul și structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la sfârșitul exercițiului bugetar, în vederea asigurării fondurilor necesare finanțării proiectelor aferente componentei de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să introducă modificări în volumul și structura bugetelor prevăzute în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ și în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022-2025“, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, peste prevederile aprobate.  +  Articolul 13(1) În anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, să asigure instruirea personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat, pe perioada valabilității Acordului de management al execuției privind proiectul de fond fiduciar pentru răspunsul la pandemie în sprijinul Ucrainei PRTF B/10, încheiat la data de 24 octombrie 2022 între Organizația Tratatului Atlanticului de Nord prin Divizia de Operațiuni și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență.(2) Cheltuielile reprezentând cazarea, masa, transportul, diurna se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în limita sumelor stabilite prin acordul prevăzut la alin. (1). (3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor de la alin. (2), la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului pot fi asigurate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.(4) Cheltuielile suportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență potrivit alin. (2) se decontează de către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, potrivit acordului prevăzut la alin. (1).(5) Sumele decontate potrivit alin. (4) se varsă integral la bugetul de stat, prin grija Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 14(1) În cadrul influenței asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) + 210.707 mii lei la alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“;b) – 224.667 mii lei la alineatul 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“;c) 3.431 mii lei la alineatul 51.01.78 „Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale“.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. c) se alocă pentru aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Sportului să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2022“, în cadrul titlului 20 „Bunuri și servicii“, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român“.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru proiectele finanțate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, să modifice creditele bugetare și de angajament aferente anilor anteriori prin diminuarea sumelor prevăzute la alineatele „Finanțare națională“ și „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu valorile declarate neeligibile de către Organismul Intermediar pentru Transport, respectiv de autoritățile de control abilitate în acest sens, concomitent cu suplimentarea cu aceleași sume ale alineatului „Cheltuieli neeligibile“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în anexa nr. 3/24/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală înscrisă în fișele de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor, respectiv contractelor.  +  Articolul 17(1) Se autorizează Ministerul Educației să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 3.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 101.000 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 6.000 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 5.000 mii lei; e) să diminueze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 115.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(3) Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Modificare de temă la proiect autorizat cu A.C. 1059 din 30.09.2021: Centrul Cultural Studențesc - Amfiteatru, amenajare spații verzi, împrejmuire, rețele, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, organizare de șantier“ pentru Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.(4) Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligență Artificială“ la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 200 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022.  +  Articolul 18În cadrul influenței asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) +217.665 mii lei la alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;b) –1.532 mii lei la alineatul 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.  +  Articolul 19(1) Se autorizează Ministerul Culturii să suplimenteze în anexa nr. 3/2701/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe anii 2022-2025“ (sume alocate din bugetul de stat) - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, cu suma de 303 mii lei, atât credite de angajament, cât și credite bugetare, cu încadrarea în influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Se autorizează Ministerul Culturii să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“, în anexa nr. 3/27/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022-2025“, cu suma de 247 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“.(3) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27, Fișa programului cod 2091 - Programul Național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, să diminueze creditele de angajament pe anul 2022 cu suma de 6.599 mii lei, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației centrale“, și să majoreze creditele de angajament pe anul 2022 cu aceeași sumă la titlul 20 „Bunuri și servicii“.  +  Articolul 20Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“, cu suma de 10 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 20 mii lei.  +  Articolul 21(1) Influența asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 în sumă de 84.775 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“, poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului economiei, suma prevăzută la alin. (1) se detaliază pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea Ministerului Economiei.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea dispozițiilor art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 22(1) Se autorizează Academia Română să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare din anexa nr. 3/37/02a „Sume pentru Consiliul Fiscal și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2022“, respectiv cheltuielile de personal cu suma de 11 mii lei și cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 66 mii lei, cu încadrarea în prevederile aprobate în bugetul Academiei Române la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și la titlul 20 „Bunuri și servicii“.(2) Se autorizează Academia Română să introducă în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022-2025 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 900 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să diminueze: subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 52 mii lei, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 4 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 1.119 mii lei, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 486 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 11.400 mii lei, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 1.644 mii lei.  +  Articolul 23Influența asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 în sumă de 406.937 mii lei reprezentând credite bugetare prevăzută în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, se utilizează pentru derularea Investiției 2. Instrumente financiare pentru sectorul privat din cadrul componentei 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.  +  Articolul 24Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să introducă în anexa nr. 3/60/27 „Fișa programului“ la capitolul 80.01 „Acțiuni economice, comerciale și de muncă“, titlul VII „Alte transferuri“, programul cu codul bugetar 926 „Program pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri“, cu suma de 53 mii lei credite de angajament și suma de 53 mii lei credite bugetare, prin redistribuire de la alte programe bugetare din cadrul capitolului 80.01 „Acțiuni economice, comerciale și de muncă“, titlul VII „Alte transferuri“, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la acest capitol și titlu de cheltuială.  +  Articolul 25(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se diminuează per sold cu suma de 435.264 mii lei, după cum urmează:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 130.723 mii lei, potrivit anexei nr. 3;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, cu suma de 327.474 mii lei, potrivit anexei nr. 4;c) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 927.780 mii lei, nerepartizată astfel: suma de 29.577 mii lei, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, iar suma de 898.203 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. c) din același act normativ;d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional, acreditate, cu suma de 34.319 mii lei, potrivit anexei nr. 5.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:a) finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.383/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;c) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare;d) finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare;b) finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: servicii sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, implementarea Programului pentru școli al României la nivelul municipiului București, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022, cu modificările ulterioare, bursele elevilor din învățământul special și din învățământul de masă;d) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, pentru sumele ce se alocă căminelor pentru persoane vârstnice, iar pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ. Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) lit. d) pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, având în vedere evoluția numărului de beneficiari comunicată de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(5) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, acreditate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.  +  Articolul 26(1) Suma de 472.336 mii lei, rămasă nerepartizată din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, se alocă în limita sumei de 30 lei/lună/beneficiar unităților administrativ-teritoriale care au efectuat plăți până la data de 29 noiembrie 2022 pentru gratuitatea acordată în anul 2022 elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, conform prevederilor art. L din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) În scopul alocării sumelor de la bugetul de stat, unitățile administrativ-teritoriale depun până la data de 12 decembrie 2022 la inspectoratele școlare județene/al municipiului București copii ale documentelor justificative care atestă plățile efectuate până la data de 29 noiembrie 2022, reprezentând contravaloarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul local rutier și naval, însoțite de listele beneficiarilor pentru care s-au efectuat plăți.(3) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București verifică dacă beneficiarii din listele prevăzute la alin. (2), pentru care s-a acordat gratuitatea, au calitatea de elev și întocmesc situația centralizată la nivelul fiecărui județ/municipiului București, care cuprinde denumirea unităților administrativ-teritoriale, numărul total de beneficiari pentru care s-a acordat gratuitatea, numărul de beneficiari pentru care s-a acordat gratuitatea și care au calitatea de elev, sumele plătite de către fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și sumele maxime ce pot fi acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor alin. (1).(4) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (3) se transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, până la data de 14 decembrie 2022.(5) Până la data de 16 decembrie 2022, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit Ministerului Finanțelor solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, corespunzătoare sumei totale comunicate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București. Orice solicitare ulterioară termenului stabilit de prezentul alineat nu va fi avută în vedere la repartizarea sumelor.(6) Ministerul Finanțelor înregistrează cererile și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, până la data de 20 decembrie 2022, în limita sumei prevăzute la alin. (1). Dacă suma solicitărilor transmise potrivit alin. (5) depășește suma prevăzută la alin. (1), aceasta se repartizează județelor direct proporțional cu sumele solicitate.(7) Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (6) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2022, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(8) Ordonatorii principali de credite răspund de realitatea documentelor depuse la inspectoratele școlare județene/al municipiului București potrivit alin. (2), precum și de conformitatea documentelor depuse cu cele care au stat la baza înregistrării sumelor în contabilitatea proprie.  +  Articolul 27Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 28(1) În anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială.(2) În anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit dispozițiilor alin. (2).  +  Articolul 29(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 30Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2022, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexele nr. 2 și 6, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 31Se autorizează ordonatorii principali de credite până la finele exercițiului bugetar 2022 să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/Proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/Proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 32(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții» creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2022. (la 22-11-2022, sintagma: anexa nr. 3/20/29 „Fișa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții“ a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 160 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 22 noiembrie 2022 ) (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în mod corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestora.  +  Articolul 33(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice până la finele exercițiului bugetar 2022 în anexele nr. 3/XX/21 «Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare» și nr. 3/XX/23 «Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare» creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. (la 22-11-2022, sintagma: anexele nr. 3/20/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și nr. 3/20/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 160 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 22 noiembrie 2022 ) (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice până la finele exercițiului bugetar 2022 în anexa nr. 3/XX/29 «Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții» creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1). (la 22-11-2022, sintagma: anexa nr. 3/20/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 160 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 22 noiembrie 2022 )  +  Articolul 34(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 35Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și ale art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2022, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.  +  Articolul 36Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.238 și 1.238 bis din 28 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Cu sumele încasate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit prevederilor prezentului articol se majorează bugetele instituțiilor pentru care au fost solicitate sumele, prin rectificare bugetară. Este interzisă utilizarea acestor sume pentru reîntregirea plăților efectuate din bugetele locale către instituțiile publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, anterior încasării sumelor. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului în bugetele instituțiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin derogare de la prevederile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în excedentele bugetelor acestora și se utilizează anul următor cu aceeași destinație.(6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate în anul 2022 potrivit prevederilor prezentului articol, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea acestora, respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare. Raportul se prezintă de către autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, până la data de 10 februarie 2023, autorităților deliberative de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, se publică pe pagina web a acestora și, în cazul în care există, și pe pagina web a instituțiilor beneficiare și se înaintează și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.2. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29În bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la capitolul 70.01 «Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică» la titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.34 «Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili», sunt prevăzute sume pentru punerea în aplicare a art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să utilizeze economiile înregistrate la cheltuielile cu bunuri și servicii aferente efectuării recensământului populației și locuințelor din România, pentru acoperirea unor cheltuieli cu bunuri și servicii ale instituțiilor prefectului.  +  Articolul 37La articolul 28 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 19 august 2022, alineatele (1) și (2) se abrogă.  +  Articolul 38(1) În anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022, Municipiul București poate contracta împrumuturi de la băncile comerciale sau alte instituții de credit, în limita sumei de 500.000 mii lei, pentru finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023.(2) Responsabilitatea cu privire la oportunitatea contractării de împrumuturi conform alin. (1) revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale municipiului București.  +  Articolul 39Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și de la art. 3 alin. (7) din Legea nr. 312/2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 51.351,9 milioane lei.  +  Articolul 40Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, și de la art. 3 alin. (2), (5) și (6) din Legea nr. 312/2021:a) pentru anul 2022, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 496.185,8 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 286.962,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 103.920,8 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 55.064,5 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 36.305,2 milioane lei, pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 13.959,5 milioane lei;b) pentru anul 2022, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 118.416,2 milioane lei, iar pentru bugetul de stat este de 59.587,7 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 37.121,5 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 20.066,2 milioane lei, pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 761,0 milioane lei;c) pentru anul 2022, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 80.154,0 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de – 94.595,2 milioane lei, al soldului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 0,0 milioane lei și al soldului bugetului instituțiilor/ activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 5.538,3 milioane lei;d) pentru anul 2022, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.100 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.500 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:(i) 50 milioane lei, în cazul comunelor;(ii) 100 milioane lei, în cazul orașelor;(iii) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.  +  Articolul 41Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Constantin-Gabriel Bunduc,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 17 noiembrie 2022.Nr. 160.  +  ANEXA nr. 1  +  TOTAL
  Influente asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022
  detaliate pe capitole si subcapitole
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL-1.940.851
  000201I.VENITURI CURENTE1.870.756
  000301A.VENITURI FISCALE-1.826.003
  000401A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL1.715.412
  000501A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.816.630
  0101IMPOZIT PE PROFIT1.617.123
  01Impozit pe profit de la agenții economici1.063.462
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale553.661
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE199.507
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului26
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice37.986
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor161.495
  0301IMPOZIT PE VENIT49.600
  02Impozit pe venit din salarii-245.903
  04Impozit pe venituri din dividende320.935
  05Impozit pe venituri din dobânzi16.006
  06Impozitul pe veniturile din pensii-53.249
  07Impozit pe veniturile din premii-10.738
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală-1.502
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent-940
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal-37.949
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-30.740
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole18.982
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc40.522
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridică-424
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoana juridică-5
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016-17
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă-12
  27Plăți anticipate în contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activităti independente, precum și pentru venituri din alte surse4.641
  50Impozit pe venituri din alte surse-23.770
  51Impozit pe venit aferent declarației unice64.567
  60Regularizări-10.804
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-49.600
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-49.600
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-101.218
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-101.218
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente-101.218
  100001A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII-3.580.254
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-2.001.295
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA435.264
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-130.723
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului București (se scad)-327.474
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)927.780
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)-34.319
  1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII-40.216
  17Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr. 259/2021-40.216
  1401ACCIZE-670.607
  1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI-1.303.400
  01Taxe pentru jocurile de noroc96.600
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare-1.400.000
  1800 01A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE38.839
  1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE38.839
  01Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping501
  02Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006446
  06Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comumitatea Europeană202
  07Impozitul specific37.690
  2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR448.884
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate448.884
  2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-448.884
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați-448.884
  290001C.VENITURI NEFISCALE3.696.759
  300001C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE3.274.381
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE2.850.169
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome27.916
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României1.275.307
  05Venituri din concesiuni și închirieri1.073.735
  08Venituri din dividende472.595
  50Alte venituri din proprietate616
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI424.212
  03Alte venituri din dobânzi424.212
  3300 01C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII422.378
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI43.122
  02Taxe consulare15.611
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale42
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare-878
  05Taxe și alte venituri în învățământ17
  08Venituri din prestări de servicii12.516
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului243
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa-89
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare14
  23Venituri din timbrul judiciar-5
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat5.438
  26Venituri din despăgubiri6.663
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans766
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități2.784
  3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE266
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate266
  3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI55.734
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale99.793
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii4.206
  05Amenzi judiciare-360
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor-6.519
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată-44.309
  08Penalități de nedeclarare11.105
  50Alte amenzi, penalităti și confiscări-8.182
  3601 DIVERSE VENITURI323.256
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-34.899
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri353
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite11.390
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice-4.556
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate31.758
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare19.370
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale82
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 201042
  44Compensația la carburanți299.710
  50Alte venituri6
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE702.631
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020459.390
  05Alte sume primite din fondiui europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR243.241
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.295.862
  4901SUME AFERENTE ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR-5.810.100
  01Sume aferente PNRR în curs de alocare-5.810.100
   +  ANEXA nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022
  pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament19.075.051
  II. Credite bugetare1.363.662
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament23.945.064
  II. Credite bugetare1.694.813
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament300.536
  II. Credite bugetare300.536
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-671.801
  II. Credite bugetare-669.874
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament2.997.366
  II. Credite bugetare2.999.854
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-3.112
  II. Credite bugetare-23.112
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament900.000
  II. Credite bugetare900.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament15.790.817
  II. Credite bugetare722.214
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.924.744
  II. Credite bugetare1.279.143
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-26.676
  II. Credite bugetare33.916
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.226.116
  II. Credite bugetare1.226.116
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament56.004
  II. Credite bugetare1.216.760
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.002.842
  II. Credite bugetare987.051
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTAĂPNRR
  I. Credite de angajament-2.583.071
  II. Credite bugetare-7.049.558
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament1.092.767
  II. Credite bugetare-177.088
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-61.468
  II. Credite bugetare-51.145
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-4.855.904
  II. Credite bugetare-283.363
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-4.888.056
  II. Credite bugetare-315.515
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament32.152
  II. Credite bugetare32.152
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-14.109
  II. Credite bugetare-47.788
  80TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament2
  II. Credite bugetare-30.998
  81TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-14.111
  II. Credite bugetare-16.790
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament19.643.559
  II. Credite bugetare1.915.905
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament24.059.766
  II. Credite bugetare1.885.512
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament255.113
  II. Credite bugetare255.113
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-705.624
  II. Credite bugetare-710.193
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament2.997.366
  II. Credite bugetare2.999.854
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-3.112
  II. Credite bugetare-23.112
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament900.000
  II. Credite bugetare900.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament15.790.817
  II. Credite bugetare722.214
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament4.051.744
  II. Credite bugetare1.406.143
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-26.676
  II. Credite bugetare33.916
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.211.292
  II. Credite bugetare1.211.292
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament199.592
  II. Credite bugetare1.390.932
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament992.935
  II. Credite bugetare977.144
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament-2.583.071
  II. Credite bugetare-7.049.558
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament1.040.858
  II. Credite bugetare-177.088
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-61.468
  II. Credite bugetare-51.145
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-4.402.098
  II. Credite bugetare78.181
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-4.434.250
  II. Credite bugetare46.029
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament32.152
  II. Credite bugetare32.152
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-14.109
  II. Credite bugetare-47.788
  80TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament2
  II. Credite bugetare-30.998
  81TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-14.111
  II. Credite bugetare-16.790
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-14.360
  II. Credite bugetare-2.347.609
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament41.153
  II. Credite bugetare-2.311.087
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-15.021
  II. Credite bugetare-15.021
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-57.433
  II. Credite bugetare-43.997
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-3.015
  II. Credite bugetare237
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.091.452
  II. Credite bugetare1.091.452
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-7.792
  II. Credite bugetare-4.200
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-179
  II. Credite bugetare-179
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament576.181
  II. Credite bugetare1.295.146
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-661
  II. Credite bugetare-661
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament-2.654.322
  II. Credite bugetare-5.012.360
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament1.111.943
  II. Credite bugetare378.496
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-55.513
  II. Credite bugetare-36.522
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-55.513
  II. Credite bugetare-36.522
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament-39.856
  II. Credite bugetare-136.056
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-39.856
  II. Credite bugetare-133.056
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.008
  II. Credite bugetare2.008
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-70
  II. Credite bugetare-8.070
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-41.978
  II. Credite bugetare-117.178
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament184
  II. Credite bugetare184
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  II. Credite bugetare-10.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-3.000
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-3.000
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament1.347.713
  II. Credite bugetare1.347.713
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.399.834
  II. Credite bugetare1.399.834
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament18.973
  II. Credite bugetare18.973
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament900.000
  II. Credite bugetare900.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-2.547
  II. Credite bugetare-2.547
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament483.408
  II. Credite bugetare483.408
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-52.123
  II. Credite bugetare-52.123
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-52.123
  II. Credite bugetare-52.123
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2
  II. Credite bugetare2
  80TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament2
  II. Credite bugetare2
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament3.051.000
  II. Credite bugetare3.051.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.051.000
  II. Credite bugetare3.051.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament51.000
  II. Credite bugetare51.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament3.000.000
  II. Credite bugetare3.000.000
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament205.604
  II. Credite bugetare205.604
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament205.604
  II. Credite bugetare205.604
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament205.604
  II. Credite bugetare205.604
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament-2.583.863
  II. Credite bugetare295.307
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament54.615
  II. Credite bugetare36.969
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-81.801
  II. Credite bugetare-81.801
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament160.305
  II. Credite bugetare160.305
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-4.312
  II. Credite bugetare-4.312
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.500
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-8.452
  II. Credite bugetare-8.452
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-4.883
  II. Credite bugetare-21.029
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-242
  II. Credite bugetare-242
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.638.478
  II. Credite bugetare258.338
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.638.478
  II. Credite bugetare258.338
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament11.962
  II. Credite bugetare-536.604
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament246.569
  II. Credite bugetare-373.204
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament48.073
  II. Credite bugetare48.073
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament838
  II. Credite bugetare838
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament93.910
  II. Credite bugetare93.910
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-2.400
  II. Credite bugetare-2.400
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-500
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare-709
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-44.262
  II. Credite bugetare-583.884
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament80.968
  II. Credite bugetare80.968
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament70.651
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  II. Credite bugetare-10.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-234.607
  II. Credite bugetare-163.400
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-234.607
  II. Credite bugetare-163.400
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament138.889
  II. Credite bugetare224.966
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament139.091
  II. Credite bugetare225.150
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament387.919
  II. Credite bugetare387.919
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.118
  II. Credite bugetare-3.118
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-173.487
  II. Credite bugetare-77.836
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament2.991
  II. Credite bugetare2.991
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-131
  II. Credite bugetare-131
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-80.000
  II. Credite bugetare-80.492
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.183
  II. Credite bugetare-4.183
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament9.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-202
  II. Credite bugetare-184
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-202
  II. Credite bugetare-184
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament-3.378.351
  II. Credite bugetare-1.373.409
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-2.371.800
  II. Credite bugetare-1.364.672
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-100.707
  II. Credite bugetare-100.707
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-899.618
  II. Credite bugetare-899.618
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-1.187.582
  II. Credite bugetare-231.852
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-184
  II. Credite bugetare-184
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-8
  II. Credite bugetare-8
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-164.701
  II. Credite bugetare-53.303
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  II. Credite bugetare-60.000
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-19.000
  II. Credite bugetare-19.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-1.006.551
  II. Credite bugetare-8.737
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.006.551
  II. Credite bugetare-8.737
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament61.222
  II. Credite bugetare159.849
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament62.816
  II. Credite bugetare161.443
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.789
  II. Credite bugetare1.789
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament41.155
  II. Credite bugetare34.556
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament81.938
  II. Credite bugetare88.537
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-16.528
  II. Credite bugetare-16.151
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament53.115
  II. Credite bugetare53.115
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament-71.085
  II. Credite bugetare-2.258
  65TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-51.568
  II. Credite bugetare-22.145
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-1.594
  II. Credite bugetare-1.594
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.594
  II. Credite bugetare-1.594
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.351.856
  II. Credite bugetare1.620.758
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.351.856
  II. Credite bugetare1.614.638
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament8.514
  II. Credite bugetare8.514
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-19.866
  II. Credite bugetare-19.866
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament140.616
  II. Credite bugetare431.001
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-4.500
  II. Credite bugetare-4.500
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.220.771
  II. Credite bugetare1.220.771
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-14.237
  II. Credite bugetare-14.300
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament18.958
  II. Credite bugetare-1.042
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament600
  II. Credite bugetare-6.940
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare6.120
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare6.120
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament17.120.033
  II. Credite bugetare474.731
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament17.120.033
  II. Credite bugetare474.731
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament25
  II. Credite bugetare25
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament8
  II. Credite bugetare8
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament15.620.000
  II. Credite bugetare290.698
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare184.000
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament7.946
  II. Credite bugetare-532.879
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament7.946
  II. Credite bugetare-530.200
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament7.351
  II. Credite bugetare7.351
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament595
  II. Credite bugetare595
  30TITLUL III DOBÂNZI
  II. Credite bugetare-146
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare-3.000
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  II. Credite bugetare-500.000
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  II. Credite bugetare-35.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  II. Credite bugetare-2.679
  81TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  II. Credite bugetare-2.679
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament1.015.715
  II. Credite bugetare-326.958
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.514.715
  II. Credite bugetare-326.958
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament25
  II. Credite bugetare25
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.590
  II. Credite bugetare1.590
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament20.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament200
  II. Credite bugetare200
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.492.900
  II. Credite bugetare195.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare14.700
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  II. Credite bugetare-505.500
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  II. Credite bugetare-32.973
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-499.000
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-499.000
  8101COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
  I. Credite de angajament-32.611
  II. Credite bugetare-32.611
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-34.354
  II. Credite bugetare-34.354
  40TITLUL EV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-34.354
  II. Credite bugetare-34.354
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.743
  II. Credite bugetare1.743
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.743
  II. Credite bugetare1.743
  8201INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
  I. Credite de angajament95.009
  II. Credite bugetare95.009
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament10.234
  II. Credite bugetare10.234
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament10.234
  II. Credite bugetare10.234
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament84.775
  II. Credite bugetare84.775
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament84.775
  II. Credite bugetare84.775
  8301AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I. Credite de angajament1.396.127
  II. Credite bugetare321.936
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.396.127
  II. Credite bugetare359.671
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-5.251
  II. Credite bugetare-5.251
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare-406
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.035.740
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare-269
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament365.638
  II. Credite bugetare365.597
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-6.735
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-6.735
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  II. Credite bugetare-31.000
  80TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  II. Credite bugetare-31.000
  8401TRANSPORTURI
  I. Credite de angajament-106.940
  II. Credite bugetare-515.998
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-92.281
  II. Credite bugetare-501.387
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament750
  II. Credite bugetare750
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-2.634
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-18.795
  II. Credite bugetare-70.973
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-48.968
  II. Credite bugetare-79.169
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-18.384
  II. Credite bugetare38.116
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare1.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.250
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  II. Credite bugetare-914.758
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  II. Credite bugetare-475.353
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-548
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-48
  72TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-14.111
  II. Credite bugetare-14.111
  81TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-14.111
  II. Credite bugetare-14.111
  8501COMUNICAȚII
  I. Credite de angajament-8.536
  II. Credite bugetare-80.844
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-8.536
  II. Credite bugetare-80.844
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.464
  II. Credite bugetare1.464
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-10.000
  II. Credite bugetare-32.308
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  II. Credite bugetare-50.000
  8601CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
  I. Credite de angajament5.000
  II. Credite bugetare5.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.000
  II. Credite bugetare5.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament5.000
  II. Credite bugetare5.000
  8701ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
  II. Credite bugetare-3.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare-3.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare-3.000
  9901DEFICIT-3.856.756
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament-3.771
  II. Credite bugetare-34.355
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-3.771
  II. Credite bugetare-34.355
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-3.771
  II. Credite bugetare-34.355
  8008ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament-3.771
  II. Credite bugetare-34.355
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-3.771
  II. Credite bugetare-34.355
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-3.771
  II. Credite bugetare-34.355
  5010VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-564.737
  II. Credite bugetare-517.888
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-110.931
  II. Credite bugetare-156.344
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament45.423
  II. Credite bugetare45.423
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament33.823
  II. Credite bugetare40.319
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-127.000
  II. Credite bugetare-127.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament14.824
  II. Credite bugetare14.824
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-139.817
  II. Credite bugetare-139.817
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament9.907
  II. Credite bugetare9.907
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament51.909
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-453.806
  II. Credite bugetare-361.544
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-453.806
  II. Credite bugetare-361.544
  5110AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament1.900
  II. Credite bugetare1.900
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.610
  II. Credite bugetare1.610
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament22
  II. Credite bugetare22
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.587
  II. Credite bugetare1.587
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1
  II. Credite bugetare1
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament290
  II. Credite bugetare290
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament290
  II. Credite bugetare290
  5310CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament-14.305
  II. Credite bugetare-14.305
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-11.305
  II. Credite bugetare-11.305
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-6.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-5.166
  II. Credite bugetare-5.166
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-139
  II. Credite bugetare-139
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  6010APĂRARE
  I. Credite de angajament994
  II. Credite bugetare994
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-301
  II. Credite bugetare-301
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-301
  II. Credite bugetare-301
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.295
  II. Credite bugetare1.295
  71