ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2022pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 17 noiembrie 2022  Având în vedere că în anul 2022 s-au înregistrat o lipsă semnificativă de precipitații și temperaturi mult mai ridicate în raport cu media multianuală, care au indus o secetă pedologică accentuată în aproape toate regiunile agricole ale țării, ceea ce a provocat fie întârzieri ale semănatului culturilor din toamna 2021, fie diminuarea răsăririi plantelor, fie afectarea până la calamitare a culturilor în perioada de vegetație,analizând informațiile agrometeorologice înregistrate în perioada ianuarie-august 2022 la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic, privind cantitățile lunare de precipitații, situația rezervei de umiditate pe profile de sol de 0-20 cm, 0-50 cm și 0-100 cm, precum și intensitatea fenomenului de „arșiță“ în lunile iunie-august 2022, care au fost comunicate de către Administrația Națională de Meteorologie,analizând totodată și informațiile privind evoluția condițiilor climatice, a rezervei de apă din sol și a stării de vegetație la culturile de toamnă la data de 1 septembrie 2022, înregistrate în zonele de influență ale unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și comunicate de către Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit cărora anul agricol 2021-2022 s-a caracterizat ca un an agricol extrem de secetos în toate arealele de cultură agricolă din România, pluviometria globală a fost mai redusă cu circa 29%, minus 137,5 mm, în raport cu media multianuală, temperaturile medii zilnice din principalele areale agroecologice ale României au fost mai mari în medie cu 1,2 grade Celsius în raport cu media multianuală înregistrată în arealele respective, iar temperaturile medii zilnice din sezonul cald, mai-august 2022, din principalele areale agroecologice ale României au fost în medie mai mari cu 2,2 grade Celsius în raport cu media multianuală înregistrată în arealele respective,având în vedere că, drept urmare a analizei acestor informații pentru culturile înființate în toamna anului 2021, rezultă că în regiunile agricole Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania s-a înregistrat fenomenul de secetă pedologică moderată sau secetă pedologică puternică sau secetă pedologică extremă, care a afectat areale agricole extinse din aceste regiuni analizate,ținând cont de faptul că manifestarea generală a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale afectează grav atât suprafețele cultivate, producția obținută, cât și veniturile producătorilor agricoli afectați, cu implicații în asigurarea securității alimentare a populației și în reluarea ciclurilor de producție de către producătorii agricoli,raportat la prevederile Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare rezultatele centralizării la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a informațiilor cuprinse în rapoartele-sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, potrivit cărora un număr de peste 16.740 de fermieri au fost afectați de seceta pedologică și circa 250 mii ha cu culturi înființate în toamna anului 2021 au fost afectate în grade diferite cuprinse între 30% și 100% pe areale agricole importante la nivel național, dintre care: grâu - 187.358,35 ha, secară - 208,76 ha, triticale - 1.880,33 ha, orz - 25.294,42 ha, orzoaică - 2.062,59 ha, ovăz - 235,33 ha și rapiță - 26.719,06 ha,având în vedere prevederile din cadrul părții a II-a cap. 1 secțiunea 1.2.1.2 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, înțelegând faptul că, pentru gestionarea consecințelor în plan economic și social ale situației determinate de manifestarea fenomenului de secetă pedologică din anul agricol 2021-2022 asupra culturilor înființate în toamna anului 2021, este necesară adoptarea unui act normativ de reglementare în regim de urgență în activitatea de producție agricolă primară în sectorul vegetal,având în vedere că este imperios necesară pregătirea campaniei agricole de toamnă 2022, cu încadrarea în perioada optimă de însămânțare, și necesitatea achiziționării de inputuri agricole pentru asigurarea respectării tehnologiilor de cultură și realizarea de producții agricole eficiente, în condițiile actuale generate de creșteri accentuate ale prețurilor la inputuri agricole, precum și la energie electrică și gaze naturale, în considerarea unei vulnerabilități financiare a fermierilor în condițiile date,este imperios necesar să se adopte măsuri urgente de reglementare prin instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică, pentru a compensa o parte din cheltuielile efectuate în perioada de la înființarea culturilor în toamna anului 2021 până la recoltare în anul 2022.Deoarece prezenta schemă de ajutor de stat produce efectele după primirea deciziei Comisiei Europene, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, astfel încât ajutorul acordat de la bugetul de stat să acopere parțial, în timp util, pierderile suferite de fermieri ca urmare a manifestării secetei pedologice pe suprafețele cu culturi înființate în toamna anului 2021 și să asigure lichidități financiare absolut necesare pentru continuarea ciclului de producție în toamna anului 2022. Raportat la faptul că în anul 2023 securitatea alimentară a României poate fi semnificativ periclitată,având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ va avea consecințe negative prin:a) imposibilitatea compensării producătorilor agricoli pentru pagubele înregistrate ca urmare a manifestării fenomenului meteorologic de secetă pedologică și a afectării suprafețelor cultivate în toamna anului 2021;b) distorsionarea viitoare a piețelor agricole prin posibila declanșare a unor crize privind raportul cerere-ofertă și evoluție necontrolată a prețurilor la produsele agricole primare din sectorul vegetal;c) creșterea gradului de vulnerabilitate a producătorilor agricoli din cauza lipsei resurselor financiare necesare pentru achiziția inputurilor și efectuarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă a anului 2022, în condițiile dificile ale acestei toamne datorate creșterii accentuate din ultima perioadă a prețurilor la inputuri agricole, energie electrică și gaze naturale, cu impact negativ asupra realizării suprafețelor programate a fi înființate cu culturi în toamna anului 2022;d) riscul major ca o parte importantă a fermierilor să nu poată achita datoriile către furnizori, leasinguri, salarii, credite la termenele scadente, să se supraîndatoreze și să nu mai poată continua activitatea;e) riscul cedării unei părți din terenurile lucrate, deținute în proprietate, creditorilor în contul datoriilor scadente și intensificarea amplorii fenomenului de acaparare și fărâmițare a terenurilor agricole;f) impact social negativ major asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, atunci când sunt afectate veniturile din activități agricole, cu posibil impact în abandonarea cultivării terenurilor agricole sau chiar faliment,întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale și domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de grant, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensații sub forma de grant financiar producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică în agricultură în anul 2022. (2) Seceta pedologică din anul 2022 se recunoaște ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamități naturale, fiind semnalată de Administrația Națională de Meteorologie, precum și de Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, care au emis avertismente și informări cu privire la efectul negativ al temperaturilor ridicate peste limita de confort asupra plantelor, precipitații reduse și rezervă de umiditate în sol redusă.(3) Schema prevăzută la alin. (1) are la bază datele referitoare la culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și afectate de seceta pedologică, gradul de afectare de peste 30% și până la 100% inclusiv și suprafața afectată, înscrise în procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, potrivit prevederilor Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 ) (4) Schema prevăzută la alin. (1) se notifică Comisiei Europene în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(5) Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleași costuri eligibile identificabile.  +  Articolul 2(1) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secțiunii 1.2.1.2 - Ajutoarele pentru compensarea pagubelor provocate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale partea a II-a capitolul 1 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Orientările UE.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DAJ, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar sumele se plătesc până la data de 31 decembrie 2022.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) producția primară de produse agricole - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;b) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;c) seceta pedologică - fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau cazului de forță majoră, manifestat prin temperaturi ridicate peste limita de confort și precipitații reduse, care provoacă scăderea conținutului de umiditate în sol, determinând compromiterea culturilor agricole, fenomen care afectează suprafața unei culturi agricole înființate în toamna anului 2021 în procent de peste 30% din suprafața culturii în cauză, declarată de către un producător agricol;d) întreprindere aflată în dificultate, așa cum este definită la pct. 35(15) din Orientările U.E., înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare: în cazul societăților cu răspundere limitată (altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de trei ani), în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (text cu relevanță pentru SEE) (31), denumită în continuare Directiva 2013/34/UE, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar, sau în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de trei ani), în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE sau atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi sau atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare sau în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; precum și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (la 12-12-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )  +  Capitolul II Beneficiarii, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul al sumelor reprezentând grantul care se acordă  +  Articolul 4Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare de peste 30% și până la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:a) producătorii agricoli persoane fizice;b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) producătorii agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare. (la 12-12-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )  +  Articolul 5Prezenta schemă se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 4 care au înființat în toamna anului 2021 următoarele culturi ce au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare de peste 30% și până la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor:a) grâu;b) secară;c) triticale;d) orz;e) orzoaică;f) ovăz;g) rapiță. (la 12-12-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )  +  Articolul 6(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 sunt eligibili la solicitarea schemei dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și suprafețele afectate de seceta pedologică cu un procent de calamitare de peste 30% și până la 100% inclusiv; (la 12-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 ) b) sunt înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și/sau secară și/sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;c) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), pot solicita schema și potențialii beneficiari aflați în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii, caz în care aceștia au obligația ca la data acordării sumelor reprezentând grantul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență să prezinte documentul emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului prin care se atestă ieșirea din starea de dificultate, iar în caz de neprezentare în termen a documentului, solicitantul este exclus de la schema de finanțare.  +  Articolul 6^1(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 care sunt și deținători ai unui contract de asigurare pentru secetă și beneficiari ai măsurii 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru primă de asigurare la secetă, iar despăgubirea de la firmele de asigurare calculată per ha, însumată cu grantul per ha acordat prin prezenta schemă, conduce la o depășire a valorii de 80% din cheltuielile eligibile prevăzute la art. 8 alin. (1^1), aceștia restituie contravaloarea sumei care reprezintă depășirea în cauză cu plata dobânzii aferente pieței.(2) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 care sunt și beneficiari ai măsurii 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru primă de asigurare la secetă, care au încasat sume de la firmele de asigurare reprezentând despăgubiri pentru secetă calculate per ha, anterior datei de depunere la DAJ a cererilor de solicitare a grantului, aceștia sunt obligați să menționeze în cererile de plată, la secțiunea Declarații și angajamente, sumele primite de la societățile de asigurare, iar DAJ verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), stabilesc, după caz, sumele cuvenite beneficiarilor, efectuând plățile către aceștia, sau sumele de restituit cu plata dobânzii aferente pieței. (la 12-12-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )  +  Articolul 7(1) Pentru culturile prevăzute la art. 5, suprafața afectată în procente cuprinse între 30% și 100% pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate fi mai mare decât suprafața aceleiași culturi declarată în cererea unică de plată 2022.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și art. 6 alin. (1) lit. b), dacă cererea unică de plată 2022 a fost înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ulterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru beneficiarii care au suprafețe calamitate cu oricare dintre culturile prevăzute la art. 5, confirmate prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parțial, în cererea unică de plată 2022, suprafețele afectate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele cuprinse în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor.  +  Articolul 8(1) Compensațiile acordate ca ajutor de stat sub formă de grant pe hectar, pentru fiecare cultură afectată, reprezintă maximum 40% din cheltuielile eligibile, respectiv maximum 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în Tehnologiile-cadru la culturi recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), și corespund cerințelor pct. 360 și pct. 361 lit. b) din cadrul secțiunii 1.2.1.2 din Orientările UE. (1^1) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) grâu, secară, triticale - 4.241,30 lei/ha;b) orz, orzoaică, ovăz - 4.168,00 lei/ha;c) rapiță - 4.703,50 lei/ha. (la 12-12-2022, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 ) (2) Ajutorul de stat acordat conform alin. (1) se încadrează în prevederile pct. 363 secțiunea 1.2.1.2 din Orientările UE.(3) Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile prevăzute la art. 5.(4) Dacă gradul de afectare prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile prevăzute la art. 5, este de peste 30% și până la 100% inclusiv, cuantumul grantului care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător și se obține prin înmulțirea cuantumului maxim prevăzut la alin. (3) cu procentul de afectare prevăzut în procesul-verbal. (la 12-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 ) (5) Sumele reprezentând grant financiar care se pot acorda unui beneficiar se determină prin înmulțirea cuantumului maxim al grantului prevăzut la alin. (3) cu gradul de afectare prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor și cu suprafața calamitată prevăzută în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile prevăzute la art. 5, iar rezultatul obținut se împarte la o sută.  +  Articolul 9(1) Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde și declarația pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data depunerii solicitării pentru ajutor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a documentului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/se transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la DAJ și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.(4) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.  +  Articolul 10DAJ verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, condițiile prevăzute la art. 7 și documentele solicitate prevăzute la art. 9 alin. (1), sens în care solicită Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar aceasta pune la dispoziția DAJ datele și informațiile rezultate din interogarea bazei de date APIA cu cererile unice de plată 2022, pe beneficiari, culturi și suprafețe declarate aferente acestora, necesare verificării respectării prevederilor art. 7.  +  Articolul 10^1(1) DAJ verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6^1, sens în care solicită Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), iar aceasta pune la dispoziția DAJ datele și informațiile rezultate din interogarea bazei de date AFIR cu beneficiarii măsurii 17.1 din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru primă de asigurare la secetă; totodată solicită informații de la firmele de asigurare privind cuantumul sumelor totale, pe culturi și hectar, primite de beneficiari și comunică, după caz, beneficiarilor sumele pe care aceștia sunt obligați să le restituie.(2) În baza comunicărilor transmise de beneficiari cu sumele primite de la firmele de asigurare potrivit secțiunii Declarații și angajamente din Cererea de solicitare a grantului, DAJ stabilește sumele de restituit, după caz, și comunică în scris beneficiarilor decizia cu obligațiile beneficiarilor privind sumele de restituit, calculate conform prevederilor art. 6^1. (la 12-12-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )  +  Articolul 11În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 9 alin. (2), DAJ verifică respectarea prevederilor art. 10, stabilesc sumele și beneficiarii, întocmesc și transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene situația centralizatoare cu beneficiarii eligibili și sumele aferente grantului care se acordă beneficiarilor schemei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 12(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 11, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția generală bugetfinanțe și fonduri europene verifică încadrarea solicitărilor financiare în valoarea totală alocată și transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare cu sumele aferente grantului care se acordă beneficiarilor schemei, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare DAJ cu sumele cuvenite.(3) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.  +  Articolul 13(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sunt în sumă totală de 365.638,26 mii lei și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022 la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 59 «Alte cheltuieli», articolul 59.09 «Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură (la 12-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 ) (2) În situația în care sumele necesare depășesc plafoanele bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului se reduce proporțional pentru toți beneficiarii schemei de ajutor de stat.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 14(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 6, precum și în situația atestării de către aceștia a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de stat sau al încălcării în orice mod a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de stat încasat, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia. (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzute la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile titlurilor V și VII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmit de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în acesta.(5) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către DAJ din ziua imediat următoare scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (6), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(8) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către DAJ vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către DAJ.(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit integral la bugetul de stat și se virează într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 15(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.(3) DAJ se asigură că sunt respectate principiile stabilite la pct. 128-131 din Orientările UE în ceea ce privește transparența schemei, respectiv prin publicarea textului schemei de ajutor de stat și informațiile privind beneficiarii ale căror sume primite ca despăgubiri depășesc 60.000 euro. (la 12-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )  +  Articolul 16La data primirii deciziei Comisiei Europene privind acordarea ajutorului de stat se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se constituie obligația de plată a acestui ajutor de stat.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 17 noiembrie 2022.Nr. 157.  +  Anexa nr. 1
  CERERE
  de solicitare a grantului acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică
  (model)
  (la 12-12-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 167 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2DAJ, respectiv a municipiului București ........................Nr. de înregistrare .................. Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii eligibili și sumele aferente grantului care se acordă producătorilor agricoli
  care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică
  (model)
  Bun de plată pentru suma de ………… leiDirector executiv,.....................………. (semnătura)
  Nr. crt.Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUI/CIFCulturaSuprafața afectată (ha)Cuantum maxim grant unitar (lei/ha)Valoare maximă grant cuvenit (lei)
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  1Grâu1.500,00
  Secară1.500,00
  Triticale1.500,00
  Orz1.500,00
  Orzoaică1.500,00
  Ovăz1.500,00
  Rapiță1.500,00
  Total(x)-(x)
  2Grâu1.500,00
  Secară1.500,00
  Triticale1.500,00
  Orz1.500,00
  Orzoaică1.500,00
  Ovăz1.500,00
  Rapiță1.500,00
  Total(x)-(x)
  ...……….……………………..............................................
  TOTALGrâu1.500,00
  Secară1.500,00
  Triticale1.500,00
  Orz1.500,00
  Orzoaică1.500,00
  Ovăz1.500,00
  Rapiță1.500,00
  Total general(x)-(x)

  Certificat din punctul de vedere al legalității, realității și regularității
  Director executiv adjunct,
  .............................
  (semnătura)
  Șef serviciu,
  ............................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală buget finanțe și fonduri europeneSe aprobă.Ordonator principal de credite,......................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente grantului care se acordă producătorilor agricoli
  care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică
  (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea grantului cuvenit (lei)
  (0)(1)(2)(3)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total:(x)(x)

  Director general,
  ........................