LEGEA nr. 307 din 16 noiembrie 2022laptelui și a produselor lactate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează sectorul laptelui și al produselor lactate, al produselor care conțin ca ingrediente lapte sau produse lactate, al produselor pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, cu privire la denumirea produselor, prezentarea, etichetarea și comercializarea acestora, urmărind în principal sănătatea populației, satisfacerea necesităților de consum ale tuturor categoriilor de consumatori, respectarea condițiilor de igienă și informarea corectă a consumatorilor.(2) Inscripționarea informațiilor obligatorii privind etichetarea laptelui de consum și a produselor lactate, precum și cerințele privind informarea explicită a cumpărătorului referitoare la conținutul acestor produse se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.169/2011, și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește normele de indicare a țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar al produselor alimentare.  +  Articolul 2(1) Prezenta lege se aplică și operatorilor economici înregistrați la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și care comercializează produse lactate prin rețelele comerciale.(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică producătorilor agricoli persoane fizice ce obțin produse agricole în propria fermă/gospodărie, care depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării pe piață, în condițiile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se înființează Observatorul laptelui și al produselor lactate, în cadrul direcției de specialitate.(2) Observatorul laptelui și al produselor lactate monitorizează piața laptelui de vacă, bivoliță, oaie, capră și piața produselor lactate și are ca scop centralizarea datelor de pe piață, urmărirea și analizarea tendințelor actuale și viitoare în România, a producției, a echilibrului dintre cerere și ofertă, precum și a costurilor de producție.(3) Observatorul laptelui și al produselor lactate colectează, în vederea centralizării, următoarele date:a) efectivul matcă de vaci de lapte, bivolițe, oi, capre;b) cantitatea de lapte crud materie primă produsă;c) cantitatea de lapte crud materie primă livrată direct pe piață;d) cantitatea de lapte crud materie primă livrată către prim-cumpărători;e) cantitatea de lapte crud materie primă livrată către procesatori;f) numărul operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul procesării laptelui crud și producției laptelui de consum și a produselor lactate, precum și capacitatea acestora de procesare a laptelui, din care să rezulte:(i) cantitatea și prețul laptelui crud materie primă colectat de către aceștia;(ii) cantitatea de lapte procesat;(iii) cantitatea de produse lactate realizată;g) achizițiile intracomunitare și importul-exportul din țări terțe de cantități de lapte crud materie primă, produse semiprocesate și produse finite, indiferent de tip.(4) În baza prevederilor prezentei legi, Observatorul laptelui și al produselor lactate elaborează formularele necesare colectării datelor prevăzute la alin. (3), precum și procedurile detaliate și frecvența de colectare a acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se transmit furnizorilor de date prevăzuți la art. 7.(5) În urma procesării datelor prevăzute la alin. (3), care constituie baza pentru gestionarea măsurilor de piață în acest sector, Observatorul laptelui și al produselor lactate întocmește lunar rapoarte punctuale și/sau generale, avizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care vor fi puse la dispoziția entităților implicate în sectorul laptelui și al produselor lactate, pe suport electronic.(6) Observatorul laptelui și al produselor lactate este organismul de legătură cu Observatorul pieței laptelui din Uniunea Europeană, constituit la nivelul Comisiei Europene. Transmiterea datelor către Observatorul pieței laptelui de la nivel european se realizează prin Sistemul informatic pentru managementul și monitorizarea pieței agricole, denumit în continuare ISAMM.  +  Articolul 4Operatorii economici din sectorul laptelui și al produselor lactate au obligația respectării principiilor generale ale informațiilor referitoare la produsele alimentare, cerințele generale privind informațiile referitoare la produsele alimentare și responsabilitățile operatorilor din sectorul alimentar, precum și prezentarea informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare prevăzute în Regulamentul nr. 1.169/2011 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/775.  +  Articolul 5Este interzisă inscripționarea pe eticheta laptelui și a produselor lactate a sintagmei „Produs românesc“ dacă nu sunt respectate prevederile art. 2 din Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești.  +  Articolul 6(1) Produsele pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, se comercializează într-un spațiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe rafturi separate față de laptele și produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a conținutului acestor produse.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul meniurilor și rețetelor mâncărurilor, produselor de patiserie, de pizzerie, de fast-food și de cofetărie și al produselor culinare din alimentația publică la prepararea cărora s-au utilizat produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate.(3) Meniurile unităților de alimentație publică vor menționa toate produsele lactate fabricate cu grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, folosite ca atare sau în combinații sau ca ingrediente în produsele de bază folosite în rețete.(4) Orice neconformitate depistată de autoritățile competente de control este notificată direct operatorului economic sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar; dacă operatorul nu are sediul în România, notificarea se face importatorului sau distribuitorului produselor alimentare provenite din Uniunea Europeană.(5) În cazul modificării informațiilor de pe etichetă de către comerciant, acesta va fi sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(6) Se interzice folosirea denumirilor reglementate la punctele 1-4 din partea III „Lapte și produse lactate“ a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie și de pizzerie, de fast-food, de cofetărie, produse culinare din alimentația publică, care au în compoziția lor ingrediente ce nu se încadrează în definițiile laptelui și ale produselor lactate. În cazul în care produsul finit conține amestecuri de lapte și produse lactate cu produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, se va menționa pe etichetă procentul acestora.(7) În toate situațiile, denumirea sub care este vândut alimentul trebuie să corespundă naturii, genului, speciei, sortimentului sau proprietăților alimentului ori materiilor prime utilizate în fabricație.  +  Articolul 7Furnizorii de date pentru mecanismul de piață, Observatorul laptelui și al produselor lactate, sunt: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescuˮ, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Autoritatea Vamală Română.  +  Articolul 8(1) Următoarele fapte constituie contravenții pentru operatorii economici prevăzuți de prezenta lege:a) nerespectarea prevederilor art. 5 și art. 6 alin. (1)-(3);b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) și (7).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancționarea contravențională complementară de oprire temporară de la comercializarea produselor până la remedierea deficiențelor, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a);b) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum și cu sancțiunea contravențională complementară de oprire temporară de la comercializarea produselor până la remedierea deficiențelor și suspendarea autorizației de prelucrare/producție/ comercializare pentru o perioadă de 30 de zile, pentru fapta prevăzută la alin. (1) lit. b).(3) Constatarea în mod repetat a uneia dintre contravențiile prevăzute la alin. (1) conduce la anularea autorizației de prelucrare/producție/comercializare a operatorului economic, precum și la interzicerea desfășurării activității pentru care operatorul economic a fost sancționat contravențional pentru o perioadă de 1 an.  +  Articolul 9Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităților competente cu atribuții de control în domeniu.  +  Articolul 10Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice și ghidul de definiții și termeni folosiți în industria laptelui, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. *Prezenta lege a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 307.------