ORDIN nr. 6.218 din 9 noiembrie 2022pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1095 din 14 noiembrie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 18, 19,28,42,44, 45,47,61-63,68,89, 90,93-95,art. 96 alin. (8),art. 97,99, 100,art. 149 alin. (3),art. 234,247, 248,252,254, 254^1,255,262,art. 263 alin. (1)-(10),art. 268,279-282 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 40-43 și 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 5.199/DGMRURS din 4.11.2022,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1095 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală informatizare, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 9 noiembrie 2022.Nr. 6.218.  +  ANEXĂMETODOLOGIA-CADRUprivind mobilitatea personalului didactic de predaredin învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024