ORDIN nr. 3.453 din 4 noiembrie 2022privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 11 noiembrie 2022    (la 28-06-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 3.130 din 27 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 28 iunie 2023 ) Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. RG/10.901 din 3.08.2022 aferent proiectului de ordin al ministrului culturii privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent,având în vedere Memorandumul cu tema „Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023“, aprobat în ședința Guvernului din data de 5 octombrie 2022,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare,*) Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 28-06-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 3.130 din 27 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 28 iunie 2023 )  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis menționată la art. 1 devine operațională ulterior aprobării, prin ordin al ministrului culturii, a ghidului/procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis, care va detalia modalitatea și data de lansare a apelului, procedura de înscriere, verificare, contractare, plată și monitorizare, modelele de declarații.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Lucian Romașcanu
    București, 4 noiembrie 2022.Nr. 3.453.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024