NORME METODOLOGICE din 7 noiembrie 2022de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 10 noiembrie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.853 din 7 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1085 din 10 noiembrie 2022.
   +  Articolul 1(1) Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, denumit în continuare Program, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora. (2) Programul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele subprograme:a) Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;b) Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică. (la 08-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 2(1) Beneficiarii Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință sunt unitățile și subunitățile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale.(2) Beneficiarii Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică sunt autoritățile administrației publice centrale sau locale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, precum și unitățile de cult ce aparțin cultelor recunoscute în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, pentru clădirile aflate în proprietatea sau în administrarea acestora definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.(3) În cazul municipiului București, beneficiarii subprogramului prevăzut la alin. (2) sunt autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 164 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dețin în proprietate sau în administrare clădirile de interes și utilitate publică. (la 08-03-2024, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 3Obiectivul Programului este finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată conform normativului Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în Program, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurării funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice.  +  Articolul 4(1) În vederea derulării Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației creează conturi individuale pe platforma digitală prevăzută la alin. (1) pentru toți beneficiarii Programului. Toate activitățile specifice Programului se desfășoară prin intermediul platformei digitale.  +  Articolul 4^1În vederea asigurării bunei funcționări a Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va publica în platforma digitală datele de contact ale persoanei/persoanelor care va/vor asigura comunicarea cu beneficiarii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (la 08-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 4^2(1) Toate activitățile privind finanțarea Programului se desfășoară prin intermediul platformei digitale prevăzute la art. 4 alin. (1). Toate documentele aferente implementării Programului, precum și toate comunicările se transmit prin intermediul platformei digitale prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Pe parcursul derulării Programului, solicitările beneficiarilor, întocmite conform modelelor prevăzute în prezentele norme metodologice, se depun în format electronic, în platforma digitală, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Documentele emise de alte entități decât beneficiarii se încarcă în platforma digitală în format pdf, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura electronică a reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei delegate în conformitate cu dispozițiile art. 157 și ale art. 191 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile legale care reglementează organizarea și funcționarea beneficiarilor prevăzuți la art. 2. (la 08-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 4^3În vederea asigurării liberului acces la informațiile publice privind Programul, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va atribui fiecărui beneficiar un cod QR pentru fiecare obiectiv de investiții, cod pe care beneficiarii au obligația de a-l aplica pe panoul de identificare a investiției, prevăzut la art. 76 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare. Scanarea codului QR va da posibilitatea publicului de a accesa informațiile specifice obiectivului de investiții, respectiv: denumirea obiectivului de investiții, valoarea alocată de la bugetul de stat, valoarea alocată de la bugetul local sau din venituri proprii, valoarea totală a obiectivului de investiții, precum și alte informații relevante despre acesta. (la 08-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 5(1) Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință vor fi incluse în Program dacă amplasamentul acestora se află în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g. (la 08-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (2) Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică vor fi incluse în Program dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii: (la 08-03-2024, Partea introductivă a Alineatului (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) a) clasa de importanță a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasele I și II de importanță;b) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g. (la 08-03-2024, Litera b) , Alineatul (2), Articolul 5 a fost modificată de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (3) În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) din lege, criteriile pentru alocarea fondurilor aferente Programului sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 și sunt avute în vedere la momentul încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii Programului. (la 08-03-2024, Articolul 5 a fost completat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 6(1) Beneficiarii Programului încarcă în platforma digitală «investiții.mdlpa.ro» solicitarea de includere în Program, pentru fiecare obiectiv de investiții, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B, după caz, însoțită de raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menționat la pct. 8.2 alin. (17) din Codul de proiectare seismică P100-3/2019, precum și raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanță energetică în cazul în care aceștia solicită finanțare integrată, incluzând și creșterea performanței energetice a clădirilor. (la 08-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează solicitările transmise și, în termen de 30 de zile de la înregistrare, în ordinea cronologică a înregistrării, verifică dacă acestea sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B, după caz, și dacă sunt respectate criteriile prevăzute la art. 5.(3) În situația în care în urma verificărilor se constată că o solicitare este neconformă, aceasta se păstrează în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică solicitantului neconformitățile identificate și îi solicită clarificări cu privire la acestea și/sau completarea documentației depuse. (la 08-03-2024, Alineatul (3) , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (4) Pentru solicitările prevăzute la alin. (3), încărcate în platforma digitală «investiții.mdlpa.ro», după corectarea de către beneficiar a neconformităților comunicate potrivit aceluiași alineat, inclusiv completarea documentației, dacă aceasta a fost cerută, se reia procedura prevăzută la alin. (2), iar obiectivul de investiții va fi introdus în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiar a tuturor cerințelor legale pentru introducerea acestora în Program. (la 08-03-2024, Alineatul (4) , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (5) Pentru solicitările de includere în Program conforme, potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației întocmește listele-sinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste care se completează cu solicitările prevăzute la alin. (3) care au fost corectate/completate potrivit alin. (4) și se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Listele se modifică, la solicitarea motivată a beneficiarilor, de fiecare dată când intervine o modificare cu privire la obiectivul/obiectivele de investiții promovat/promovate. (la 08-03-2024, Alineatul (5) , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (6) După aprobarea listelor-sinteză prin ordinul menționat la alin. (5), listele-sinteză, inclusiv modificările și completările aduse la acestea, se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 10 de zile de la emitere.  +  Articolul 7(1) În aplicarea art. 20 alin. (1) din lege, în vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) trebuie să încarce în platforma digitală următoarele documente: (la 08-03-2024, Partea introductivă a Alineatului (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) a) hotărârea asociației de proprietari sau hotărârile tuturor asociațiilor de proprietari în cazul clădirilor în care există mai mult de o asociație de proprietari, hotărâri luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor, iar, în cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, acordul scris al jumătate plus unu din numărul acestora, prin care se aprobă sau sunt de acord cu introducerea în Program, precum și cu proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții; (la 08-03-2024, Litera a) , Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) b) avizul Comisiei Naționale de Inginerie Seismică privind soluțiile de intervenție pentru clădirile existente cu destinația de locuință, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII, emis la solicitarea beneficiarilor, după caz;c) hotărârea consiliului local de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții;d) devizul general, cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanțează de la bugetul de stat și a celor suportate de autoritatea locală, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;e) hotărârea consiliului local de aprobare a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local;f) certificatul de urbanism și avizele și acordurile solicitate prin acesta;g) autorizația de construire valabilă, obținută pe baza proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, reglementată prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, dacă este cazul.(2) În aplicarea art. 20 alin. (2) din lege, în vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) trebuie să încarce în platforma digitală următoarele documente: (la 08-03-2024, Partea introductivă a Alineatului (2) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 9. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) a) devizul general, cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanțează de la bugetul de stat și a celor suportate de beneficiar, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, precum și actul administrativ sau similar, emis de autoritatea administrației publice locale sau centrale competentă sau de organul de conducere cu puteri echivalente din cadrul beneficiarului, pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, precum și de aprobare a categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul beneficiarului;b) avizul Comisiei Naționale de Inginerie Seismică privind soluțiile de intervenție pentru clădirile existente cu destinația de locuință, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII, emis la solicitarea beneficiarilor, după caz;c) certificatul de urbanism și avizele și acordurile solicitate prin acesta;d) autorizația de construire valabilă, obținută pe baza proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, dacă este cazul.(3) Neconformitățile constatate în urma analizei cu privire la documentațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se comunică beneficiarilor Programului, motivat, prin intermediul platformei digitale.  +  Articolul 8(1) În temeiul art. 24 alin. (2) din lege, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (5), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și unitățile/ subunitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.(1^1) În temeiul art. 24 alin. (2^1) din lege, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (5) se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și unitățile de cult recunoscute potrivit legii, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 489/2006, republicată, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. (la 08-03-2024, Articolul 8 a fost completat de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (2) În temeiul art. 24 alin. (3) din lege, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (5), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii instituții publice centrale, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate. (la 08-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificat de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației încheie contractele de finanțare cu beneficiarii care au încărcat în platforma digitală toate documentațiile necesare, complete și corecte, cu respectarea criteriilor de alocare a fondurilor aferente Programului prevăzute în anexa nr. 1, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație. (la 08-03-2024, Alineatul (3) , Articolul 8 a fost modificat de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (4) În situația în care în cursul unui an bugetar, în urma încheierii contractelor de finanțare, sunt epuizate creditele de angajament aprobate anual cu această destinație, contractele de finanțare se încheie în anul următor, în ordinea cronologică a încărcării în platforma electronică, în anul anterior, a tuturor documentațiilor necesare, complete și corecte.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică beneficiarilor care, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1^1) din lege, au aprobat, prin hotărâre, finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de intervenții pentru clădirile incluse în listele-sinteză aferente Programului, din surse prevăzute în bugetele locale sau din alte surse legal constituite în acest sens. (la 08-03-2024, Articolul 8 a fost completat de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (6) În aplicarea art. 24 alin. (1^1) din lege, beneficiarii care au decis finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de intervenții pentru clădirile incluse în listele-sinteză aferente Programului, din surse prevăzute în bugetele locale sau din alte surse legal constituite, au obligația să comunice Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației hotărârea adoptată în acest sens, în termen de 5 zile de la adoptare. Hotărârea stă la baza eliminării beneficiarilor aflați în această situație din lista-sinteză. (la 08-03-2024, Articolul 8 a fost completat de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (7) În situația în care beneficiarii nu comunică hotărârea prevăzută la alin. (6) în termenul menționat la acest alineat, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației constată că aceștia se află în situația prevăzută la art. 24 alin. (1^1) din lege, beneficiarii sunt eliminați de pe lista-sinteză în baza constatării proprii a ministerului. (la 08-03-2024, Articolul 8 a fost completat de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 9(1) În aplicarea art. 21 și 22 din lege, ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală, în conturile individuale prevăzute la art. 4 alin. (2):a) convenția prevăzută la art. 18 din lege;b) contractul de achiziție publică a proiectului tehnic de execuție (Pth+DDE), precum și contractele de achiziție publică de lucrări sau contractul de proiectare și execuție, inclusiv actele adiționale la acestea, dacă este cazul, însoțite de devizul general actualizat;c) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit și verificat conform legislației în vigoare;d) ordinul de începere a lucrărilor;e) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcții privind începerea lucrărilor de execuție.(2) În termen de 10 zile de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) lit. b) și c) din lege beneficiarii încarcă în platforma digitală extrasul de carte funciară aferent. (la 08-03-2024, Articolul 9 a fost completat de Punctul 13. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 9^1(1) În vederea îndeplinirii de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, beneficiarii Programului trebuie să asigure instrumentarea seismică a clădirilor prin amplasarea de accelerometre digitale la ultimul nivel, la baza construcției și, opțional, în câmp liber, monitorizarea datelor înregistrate, precum și raportarea acestora către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Instrumentarea seismică prevăzută la alin. (1) este obligatorie pentru următoarele clădiri incluse în Program: a) pentru clădirile de interes și utilitate publică existente cu înălțime mai mare de 15 m, situate în zone cu o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, mai mare sau egală cu 0,20 g;b) pentru clădirile cu destinație principală de locuință existente cu regim de înălțime peste P + 4E, situate în zone cu o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, mai mare sau egală cu 0,20 g.(3) Pentru clădirile incluse în Program care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), instrumentarea seismică prevăzută la alin. (1) este opțională. (la 08-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 14. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 10(1) Se pot finanța de la bugetul de stat, prin Program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:– «2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții»;– «3.3. Expertizare tehnică»;– «3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră»; – «3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție»;– «3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție»;– «3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului»;– «4. Cheltuieli pentru investiția de bază», subcapitolele 4.1- 4.4, precum și achiziția și montarea de echipamente în vederea instrumentării seismice a clădirilor cu accelerometre digitale;– «5.1. Organizare de șantier»;– «5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (la 08-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (2) Nu se finanțează de la bugetul de stat, prin Program, celelalte capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt menționate la alin. (1). (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi finanțate și din bugetul beneficiarilor.  +  Articolul 11(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) și autoritățile administrației publice locale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, precum și unitățile de cult ce aparțin cultelor recunoscute, conform legii, beneficiare ale subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b), transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, altor cheltuieli efectuate în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer, care se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, are în vedere numai bunurile livrate, serviciile prestate, lucrările executate, alte cheltuieli efectuate după aprobarea listei-sinteză prevăzute la art. 6 alin. (5), cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 27 alin. (2) din lege, care pot fi efectuate anterior introducerii în Program și încheierii contractului de finanțare. (la 08-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 11 a fost modificat de Punctul 16. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (1^1) Prin bunuri livrate se înțeleg utilaje și echipamente care nu necesită montaj prevăzute la subcapitolul 4.4 din devizul general, întocmit conform prevederilor anexei nr. 2. (la 08-03-2024, Articolul 11 a fost completat de Punctul 17. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (1^2) În cazul achiziționării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcții, precum și a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea și însușirea de către persoanele abilitate a situațiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a montării utilajelor și a echipamentelor tehnologice și funcționale. (la 08-03-2024, Articolul 11 a fost completat de Punctul 17. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin Program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate/altor cheltuieli efectuate.(3) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită, cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale, va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.(4) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate/altor cheltuieli efectuate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate, se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) După încheierea contractului de finanțare, beneficiarii pot solicita transferul de la bugetul de stat și al sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate ulterior introducerii în lista-sinteză a obiectivelor de investiții, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, prevăzută la art. 6 alin. (5), și anterior încheierii contractului de finanțare, dacă acestea nu au fost decontate de către beneficiari. Fac excepție cheltuielile prevăzute la art. 27 alin. (2) din lege, care pot fi efectuate anterior introducerii în Program și încheierii contractului de finanțare. (la 08-03-2024, Alineatul (5) , Articolul 11 a fost modificat de Punctul 18. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (6) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, ministerul înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare cu privire la aceasta.(7) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (6), beneficiarii dispun măsurile necesare în vederea evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.(8) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (6), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (2) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înștiințarea beneficiarilor se face prin intermediul platformei digitale și/sau prin e-mail.(9) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile livrate/serviciile prestate/lucrările executate/alte cheltuieli efectuate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțite de ordinele de plată și extrasul de cont aferent. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3)-(8).(10) Pe perioada de derulare a contractelor de finanțare prevăzute la art. 8 alin. (1) și (1^1), în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (2) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar sumele aferente acestora se transferă cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate/altor cheltuieli efectuate. (la 08-03-2024, Alineatul (10) , Articolul 11 a fost modificat de Punctul 18. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) (11) În situația în care durata contractelor de finanțare încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (2), depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (9) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(12) Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, beneficiarii deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(13) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(14) Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiții.  +  Articolul 12(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (2), autorități și instituții ale administrației publice centrale, solicită până la data de 15 septembrie a fiecărui an sumele necesare pentru anul următor. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează anual sumele solicitate în cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru finanțarea cheltuielilor aferente contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data propunerii.(3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării obiectivelor de investiții, fără a depăși valoarea totală a obiectivului menționată în contractul de finanțare prevăzut la alin. (1), în termen de 10 zile de la data propunerii.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (2) și (3) în bugetele lor și în anexele la acestea, să introducă obiectivele de investiții în anexe și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) și (3).(5) Cererile de deschidere de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru finanțarea obiectivelor de investiții vor fi însoțite de avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea de credite bugetare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Deschiderile de credite bugetare se realizează de către Ministerul Finanțelor în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.(6) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației emite avizul prevăzut la alin. (5) în baza solicitării întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 și numai după stabilirea eligibilității cheltuielilor solicitate.(7) În cazul în care ordonatorii principali de credite nu atașează cererii de deschidere de credite avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prevăzut la alin. (5), Ministerul Finanțelor restituie deschiderea de credite bugetare solicitată.(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (2) și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial.(9) Sumele virate în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prevăzut la alin. (8) se pot solicita în anul următor, urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(3).(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.  +  Articolul 13(1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul/virarea sumelor prevăzute la art. 11 și 12, beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz, și să transmită, prin intermediul platformei digitale, justificarea utilizării sumelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale. (2) În situația în care beneficiarii nu virează sumele în termenul prevăzut la alin. (1), trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau în contul prevăzut la art. 12 alin. (1), după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 20 de zile. Fac excepție situațiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și solicită ulterior recuperarea acestora, conform prevederilor art. 27 din lege.(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) se reduc în luna decembrie a fiecărui an în funcție de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul Programului.(2) Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.(3) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de derulare a contractelor încheiate, de respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în care au fost acordate urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) La finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii efectuează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la data recepției, următoarele documente:a) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, aprobat de beneficiar;b) adresa cu date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6A sau 6B, după caz.(6) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile a acestor sume. Până la clarificarea situației privind utilizarea de către beneficiar a sumelor transferate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației suspendă transferurile pentru obiectivul de investiții în realizarea căruia beneficiarul a încălcat prevederile legale. După clarificarea situației, în cazul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procedura de notificare a beneficiarilor în vederea restituirii sumelor, suspendarea transferurilor se menține până la recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și în situațiile în care, ulterior efectuării transferului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației constată că anexa nr. 3 a fost transmisă cu nerespectarea prevederilor legale ori, din eroare, au fost efectuate transferuri excedentare către beneficiari.(8) În situația în care beneficiarii, unități/subunități administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale, nu restituie sumele prevăzute la alin. (6) și (7) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile/ subunitățile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(9) Pentru sumele prevăzute la alin. (6) și (7) nerestituite în termenul stabilit, cuantumul dobânzii penalizatoare și imputația plății se stabilesc prin contractele de finanțare.(10) După recuperarea debitului principal de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile sau subunitățile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (8).(11) În cazul în care beneficiarii, autorități și instituții publice centrale, nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit potrivit alin. (6), se aplică prevederile art. 30 alin. (7) din lege.(12) În cazul în care beneficiarii, unități de cult ce aparțin cultelor recunoscute, conform legii, nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit potrivit alin. (6), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită instanțelor de judecată obligarea acestora la restituirea sumelor. (la 08-03-2024, Articolul 14 a fost completat de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Articolul 15(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice, informațiile vor fi transmise respectându-se conținutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.(2) Toate documentele necesare pentru derularea obiectivelor de investiții, conform prezentelor norme metodologice, se transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin intermediul platformei digitale semnate cu semnătura electronică calificată sau, după caz, cu aplicarea semnăturii electronice calificate pentru conformitate cu originalul.  +  Articolul 16(1) Lista de lucrări eligibile pentru consolidare seismică și creșterea eficienței energetice, precum și indicatorii de performanță pentru clădiri rezidențiale sunt prevăzute în anexa nr. 7.(2) Lista de lucrări eligibile pentru consolidare seismică și creșterea eficienței energetice, precum și indicatorii de performanță pentru clădiri publice sunt prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 1A, 1B, 2-5, 6A, 6B, 7 și 8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 08-03-2024, Articolul 17 a fost modificat de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CRITERIILE DE ALOCARE
  a fondurilor aferente Programului național de
  consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
  I. (1) Criteriile de alocare a fondurilor aferente Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, denumit în continuare program, se aplică anual și privesc creditele de angajament multianuale aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru finanțarea programului, prin legile bugetare și cele de rectificare bugetară anuale.(2) Alocarea fondurilor aferente programului se face cu respectarea următoarelor principii:a) egalitatea de tratament;b) nediscriminarea;c) responsabilitatea și asumarea răspunderii;d) transparența.(3) Creditele de angajament disponibile în cursul unui an se alocă obiectivelor de investiții incluse în listele-sinteză aferente celor două subprograme ale Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, în ordinea cronologică a încărcării în platforma digitală a tuturor documentațiilor necesare, complete și corecte, până la epuizarea acestora.(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face prin încheierea contractului de finanțare, concomitent cu angajarea acestora. (5) Sumele aferente valorii totale a obiectivului de investiții și valorii totale care se poate finanța de la bugetul de stat prin program, prevăzute în contractele de finanțare, sunt cele menționate în devizele generale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. a) din normele metodologice. II. (1) În situația în care sumele rămase în procesul de alocare nu permit încheierea contractului de finanțare cu următorul beneficiar care a încărcat în platforma digitală toate documentațiile necesare, complete și corecte, potrivit pct. I, nu se mai respectă ordinea cronologică prevăzută la pct. I alin. (3) și se procedează astfel:a) se identifică toți beneficiarii ale căror documentații încărcate în vederea încheierii contractelor de finanțare sunt complete și corecte, iar valoarea cheltuielilor solicitate care se pot finanța de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții se încadrează în suma rămasă de alocat;b) dacă în situația prevăzută la lit. a) se află un singur beneficiar se încheie contractul de finanțare cu acesta; c) dacă sunt mai mulți beneficiari în situația prevăzută la lit. a) se aplică criteriile prevăzute la alin. (2).(2) În vederea departajării beneficiarilor potrivit alin. (1) lit. c), se utilizează următoarele criterii:a) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1: se aplică în ordinea descrescătoare a valorii de vârf a accelerației, valoarea mai mare având prioritate;b) clasa de risc seismic în care a fost încadrată clădirea conform raportului de expertiză tehnică: este prioritară clasa de risc seismic RsI;c) numărul de persoane (ocupanți) care beneficiază de clădiri reziliente la cutremure și/sau renovate energetic: este prioritară clădirea cu un număr mai mare de persoane; d) regimul de înălțime: au prioritate clădirile cu un număr de niveluri mai mare.(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se aplică astfel: se aplică întâi criteriul prevăzut la lit. a), iar în situația în care există doi sau mai mulți beneficiari care sunt în aceeași situație se aplică succesiv următoarele criterii, în ordinea enumerării prevăzute la alin. (2), până la departajarea beneficiarului cu care se va încheia contractul de finanțare și căruia îi vor fi alocate sumele rămase. (4) În situația în care nu există niciun beneficiar al unui obiectiv de investiții inclus în listele-sinteză aferente programului cu care se poate încheia contract de finanțare potrivit alin. (1), sumele rămase rămân neutilizate până la identificarea unui beneficiar care se încadrează în prevederile alin. (1) sau până la anularea acestora, conform legii, la finele exercițiului bugetar.III. - În situația suplimentării creditelor de angajament în cursul unui an, se reia procedura prevăzută la pct. I și II. (la 08-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 21. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 1Ala normele metodologice
  CERERE DE FINANȚARE
  Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic
  ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de
  intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință
  (la 08-03-2024, Anexa nr. 1A*) a fost modificată de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 1Bla normele metodologice
  CERERE DE FINANȚARE
  Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic
  ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de
  intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică
  (la 08-03-2024, Anexa nr. 1B*) a fost modificată de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  DEVIZ GENERAL
  al obiectivului de investiție „.....“
  (la 08-03-2024, Anexa nr. 2*) a fost modificată de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceAutoritatea administrației publice/Unitatea Județul ..........................Nr.........................
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea bunurilor/lucrărilor/
  serviciilor și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții
  „..................“ în baza Contractului de finanțare nr. ...................
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală decontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)Situații de lucrări/ Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic)FacturăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
  Nr. de înregistrare/ dataValoare (inclusiv TVA)EmitentNumăr/ dată Valoare (inclusiv TVA)
  0123 = 1 – 2456789
  1
  ….
  TOTAL:0,000,000,00
  Subsemnatul, ......................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de ...................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că bunurile/lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ................... (lei cu TVA) sunt livrate/executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat, conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate și mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853/2022, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.
  Reprezentant legal
  Numele și prenumele: ....................................
  Semnătura: .............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr. ............./data ..............
  AVIZ
  cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea
  de credite bugetare aferentă lunii ..........., anul ............, de către
  Autoritatea publică centrală .................................
  Având în vedere: – Contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. .................. (număr/data) și la autoritatea publică centrală ................. cu nr. ................ (număr/data), pentru obiectivul de investiții „..........................“;– Solicitarea Autorității publice centrale ................. nr. .............., înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. ................, privind transferul sumei de ............. lei de la bugetul de stat, defalcată astfel:– pentru servicii de proiectare .................. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data ....................;– pentru lucrări de execuție ................ lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data ......................;– pentru alte cheltuieli ................., în valoare de ................ lei, cu TVA, aferentă .............. (document) nr./data ...................,prin prezentul confirmăm faptul că suma în valoare de ................... lei, solicitată de Autoritatea publică centrală ............., prin deschiderea de credite bugetare aferentă lunii ..............., anul ................, se încadrează în prevederile contractului de finanțare.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  .....................................
  Numele și prenumele .....................
  Semnătura ........................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceAutoritatea administrației publice/Unitatea .........................Județul .......................Nr. ............./data .................
  SITUAȚIE
  privind bunurile/lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate și decontate
  pentru obiectivul de investiții „...............“ în baza
  Contractului de finanțare nr. ................./data ..................
  - lei -
  Nr. crt.Valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)FacturăOrdin de plată
  EmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea totalăDin care valoarea de la bugetul de stat
  01234567
  1................................................................................................................................
  TOTAL:0,000,000,00
  Subsemnatul, ..............., în calitate de reprezentant al ......................, având funcția de .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că bunurile/lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt livrate/executate/prestate/efectuate/recepționate și decontate în suma de .............................. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat, conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, și am respectat termenul prevăzut la art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853/2022, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.
  Reprezentant legal
  Numele și prenumele: .................................
  Semnătura: ..................................................
   +  Anexa nr. 6Ala normele metodologice
  RAPORT DE FINALIZARE
  a obiectivului de investiții Programul național de consolidare a clădirilor cu
  risc seismic ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de
  intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință
  (la 08-03-2024, Anexa nr. 6A*) a fost modificată de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 6Bla normele metodologice
  RAPORT DE FINALIZARE
  a obiectivului de investiții Programul național de consolidare a clădirilor cu
  risc seismic ridicat Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor
  de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică
  --------- (la 08-03-2024, Anexa nr. 6B*) a fost modificată de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  LISTĂ
  de lucrări eligibile pentru consolidare seismică
  Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura de beton armat pot cuprinde:1. intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat:– consolidarea prin cămășuirea cu beton armat - stâlpi, grinzi, noduri de cadre;– consolidarea prin cămășuire cu piese de oțel - stâlpi, grinzi, noduri de cadre;– cămășuirea cu polimeri armați cu fibre (FRP) - stâlpi, grinzi;– introducerea de contravântuiri de oțel;– introducerea de pereți structurali de beton armat;2. intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat cu panouri de umplutură din zidărie;3. intervenții pentru consolidarea structurilor cu pereți de beton armat prin soluții de consolidare a pereților - ca elemente structurale individuale și prin soluții de consolidare cu modificarea structurii în ansamblu, intervenții asupra planșeelor și lucrări de consolidare a fundațiilor cu intervenții pentru consolidarea terenului de fundare, acolo unde este cazul.Procedee de intervenție pentru clădiri cu structura de beton armat:a) consolidarea structurilor în cadre de beton armat - creșterea rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de contravântuiri, de pereți de beton armat sau de panouri de umplutură din zidărie; b) consolidarea structurilor cu pereți de beton armat - creșterea rezistenței la încovoiere a pereților, creșterea deformabilității (creșterea ductilității), creșterea rezistenței la forță tăietoare, sporirea capacității de cuplare a pereților;c) intervenții asupra planșeelor - sporirea rezistenței la forță tăietoare, sporirea rezistenței la încovoiere, creșterea capacității de transmitere a forțelor de lunecare între placă și elementele structurii verticale, creșterea rezistenței în jurul golurilor, introducerea de noi colectori;d) intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare - suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, dezvoltarea fundațiilor de adâncime, măsuri de consolidare a terenului de fundare;e) intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care diminuează masa construcției (înlocuirea unor pereți de compartimentare din materiale grele cu pereți executați din materiale ușoare, înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale [cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)] sau izolarea seismică a bazei. Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura din zidărie pot cuprinde:1. intervenții prin lucrări de reparație structurală: refacere mortar din rosturi, rețesere zidărie, injectarea fisurilor/crăpăturilor, injectare cu amestecuri pe bază de ciment sau rășini epoxidice, plombarea crăpăturilor din zidărie cu beton, injecții armate, tencuială armată locală, repararea panourilor de zidărie de umplutură;2. intervenții prin lucrări de consolidare a elementelor structurale prin:– cămășuirea zidăriei prin placare cu materiale cu proprietăți superioare [cu beton/mortar armat cu plase legate/sudate din oțel beton, cu produse din polimeri armați cu fibre (FRP)];– consolidarea locală a plinurilor orizontale de zidărie de peste goluri;– consolidarea zidăriei prin introducerea de centuri și stâlpișori din beton armat;– consolidarea pereților prin introducerea de profile metalice aparente;3. consolidarea elementelor nestructurale majore de zidărie ale fațadelor; 4. lucrări de consolidare prin îmbunătățirea conlucrării subansamblurilor structurale verticale sau orizontale (între pereți, între pereți și planșee sau șarpantă), precum și prin creșterea rigidității în plan orizontal a planșeelor.Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structuri de oțel pot cuprinde:1. intervenții în vederea consolidării stâlpilor, a grinzilor cu zăbrele, precum și a elementelor metalice cu beton;2. intervenții pentru repararea elementelor structurale din oțel (stâlpi, plăci de bază, noduri de cadru, contravântuiri).Tipurile de intervenții pentru componentele nestructurale din clădiri care prezintă risc pentru utilizatori în caz de cutremur pot fi:1. intervenții specifice reparării/eliminării/înlocuirii componentelor nestructurale arhitecturale (elemente atașate pe fațadă, parapete și atice de zidărie, coșuri de fum sau de ventilație din zidărie, pereți nestructurali exteriori grei din zidărie sau beton, fațade cortină), precum și pentru fixarea acestora de elementele de structură;2. intervenții specifice pereților nestructurali interiori;3. intervenții specifice pentru instalații, utilaje și echipamente aferente instalațiilor;4. intervenții care conduc la limitarea deplasărilor sau a deformațiilor componentelor nestructurale;5. intervenții pentru asigurarea deformabilității componentelor nestructurale.Tipurile de intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare - suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, măsuri de consolidare a terenului de fundareTipurile de intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care diminuează masa construcției (înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale [cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)] sau izolarea seismică a bazei
  LISTA
  de lucrări eligibile pentru creșterea eficienței energetice
  1. Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:– izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin:• înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; • înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;– izolarea termică a fațadei - parte opacă (inclusiv termohidroizolarea terasei):• termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei; • reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite;• înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară;– închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;– izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter;– izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității);– izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite.2. Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– repararea/înlocuirea cazanului și/sau repararea/înlocuirea arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO_2; la înlocuirea/repararea cazanului se va analiza posibilitatea utilizării unor cazane, cu condensare, utilizând gaze, compatibile cu combustibilii gazoși regenerabili;– instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO_2;– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibilă/eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canalul termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canalul termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice.3. Instalarea/Reabilitarea/Modernizarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate;– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată; – repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer“ cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă“ cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.4. Reabilitarea/Modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri:– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.5. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente:– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (de exemplu, montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor);– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament, inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.6. Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de căldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc., inclusiv achiziționarea acestora. 7. Alte tipuri de lucrări:– lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare seismică;– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate;– reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;– lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată - instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), realizate în cazul clădirilor supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare).Indicatori de performanță:– clădiri rezidențiale reziliente la cutremure/ clădiri rezidențiale reziliente la cutremure și renovate energetic (numărul de clădiri și arie desfășurată în mp de clădire consolidată/consolidată și renovată energetic); (la 08-03-2024, sintagma: clădiri rezidențiale multietajate a fost înlocuită de Punctul 22. , Articolul I din ORDINUL nr. 921 din 29 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 martie 2024 ) – clădiri de patrimoniu cultural reziliente la cutremure/clădiri de patrimoniu cultural reziliente la cutremure și renovate energetic (numărul de clădiri și arie desfășurată în mp de clădire consolidată/consolidată și renovată energetic);– reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an);– reducere a consumului de energie primară (kWh/mp an);– consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an);– reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO_2/mp an);– număr de persoane (ocupanți) care beneficiază de clădiri reziliente la cutremure/clădiri reziliente la cutremure și renovate energetic;– numărul de comunicări axate pe oportunități de reducere a riscului seismic diseminate în perioada de referință (implementarea programului).
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  LISTĂ
  de lucrări eligibile pentru consolidare seismică
  Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura de beton armat pot cuprinde:1. intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat:– consolidarea prin cămășuirea cu beton armat - stâlpi, grinzi, noduri de cadre;– consolidarea prin cămășuire cu piese de oțel - stâlpi, grinzi, noduri de cadre;– cămășuirea cu polimeri armați cu fibre (FRP) - stâlpi, grinzi;– introducerea de contravântuiri de oțel;– introducerea de pereți structurali de beton armat;2. intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat cu panouri de umplutură din zidărie;3. intervenții pentru consolidarea structurilor cu pereți de beton armat prin soluții de consolidare a pereților - ca elemente structurale individuale și prin soluții de consolidare cu modificarea structurii în ansamblu, intervenții asupra planșeelor și lucrări de consolidare a fundațiilor cu intervenții pentru consolidarea terenului de fundare, acolo unde este cazul.Procedee de intervenție pentru clădiri cu structura de beton armat:a) consolidarea structurilor în cadre de beton armat - creșterea rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de contravântuiri, de pereți de beton armat sau de panouri de umplutură din zidărie;b) consolidarea structurilor cu pereți de beton armat - creșterea rezistenței la încovoiere a pereților, creșterea deformabilității (creșterea ductilității), creșterea rezistenței la forță tăietoare, sporirea capacității de cuplare a pereților;c) intervenții asupra planșeelor - sporirea rezistenței la forță tăietoare, sporirea rezistenței la încovoiere, creșterea capacității de transmitere a forțelor de lunecare între placă și elementele structurii verticale, creșterea rezistenței în jurul golurilor, introducerea de noi colectori;d) intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare - suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, dezvoltarea fundațiilor de adâncime, măsuri de consolidare a terenului de fundare;e) intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care reduc masa construcției (înlocuirea unor pereți de compartimentare din materiale grele cu pereți executați din materiale ușoare, înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale [cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)] sau izolarea seismică a bazei. Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura din zidărie pot cuprinde:1. intervenții prin lucrări de reparație structurală (refacere mortar din rosturi, rețesere zidărie, injectarea fisurilor/crăpăturilor, injectare cu amestecuri pe bază de ciment sau rășini epoxidice, plombarea crăpăturilor din zidărie cu beton, injecții armate, tencuială armată locală, repararea panourilor de zidărie de umplutură);2. intervenții prin lucrări de consolidare a elementelor structurale, prin:– cămășuirea zidăriei prin placare cu materiale cu proprietăți superioare [cu beton/mortar armat cu plase legate/sudate din oțel beton, cu produse din polimeri armați cu fibre (FRP)];– consolidarea locală a plinurilor orizontale de zidărie de peste goluri;– consolidarea zidăriei prin introducerea de centuri și stâlpișori din beton armat;– consolidarea pereților prin introducerea de profile metalice aparente;3. consolidarea elementelor nestructurale majore de zidărie ale fațadelor; 4. lucrări de consolidare prin îmbunătățirea conlucrării subansamblurilor structurale verticale sau orizontale (între pereți, între pereți și planșee sau șarpantă), precum și prin creșterea rigidității în plan orizontal a planșeelor.Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structuri de oțel pot cuprinde:1. intervenții în vederea consolidării stâlpilor, a grinzilor cu zăbrele, precum și a elementelor metalice cu beton;2. intervenții pentru repararea elementelor structurale din oțel (stâlpi, plăci de bază, noduri de cadru, contravântuiri).Tipurile de intervenții pentru componentele nestructurale din clădiri care prezintă risc pentru utilizatori în caz de cutremur pot fi:1. intervenții specifice reparării/eliminării/înlocuirii componentelor nestructurale arhitecturale (elemente atașate pe fațadă, parapete și atice de zidărie, coșuri de fum sau de ventilație din zidărie, pereți nestructurali exteriori grei din zidărie sau beton, fațade-cortină), precum și pentru fixarea acestora de elementele de structură;2. intervenții specifice pereților nestructurali interiori;3. intervenții specifice pentru instalații, utilaje și echipamente aferente instalațiilor;4. intervenții care conduc la limitarea deplasărilor sau a deformațiilor componentelor nestructurale;5. intervenții pentru asigurarea deformabilității componentelor nestructurale.Tipurile de intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare - suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, măsuri de consolidare a terenului de fundareTipurile de intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care reduc masa construcției (înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale [cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)] sau izolarea seismică a bazei.
  LISTĂ
  de lucrări eligibile pentru creșterea eficienței energetice
  1. Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:– izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin:• înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;• înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;– izolarea termică a fațadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):• termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei;• reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite;• înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară;– închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;– izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter;– izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității);– izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite.2. Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– repararea/înlocuirea cazanului și/sau repararea/înlocuirea arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO_2; la înlocuirea/repararea cazanului se va analiza posibilitatea utilizării unor cazane, cu condensare, utilizând gaze, compatibile cu combustibilii gazoși regenerabili;– instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO_2;– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibilă/eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice.3. Instalarea/Reabilitarea/Modernizarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate;– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată; – repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer“ cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă“ cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.4. Reabilitarea/Modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri:– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.5. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente:– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (de exemplu, montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor);– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament, inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.6. Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de căldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc., inclusiv achiziționarea acestora. 7. Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen)8. Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale9. Alte tipuri de lucrări:– lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare seismică;– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate;– reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;– lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată - instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare).Indicatori de performanță:– clădiri publice reziliente la cutremure/clădiri publice reziliente la cutremure și renovate energetic (numărul de clădiri și arie desfășurată în mp de clădire consolidată/consolidată și renovată energetic);– clădiri de patrimoniu cultural reziliente la cutremure/clădiri de patrimoniu cultural reziliente la cutremure și renovate energetic (numărul de clădiri și arie desfășurată în mp de clădire consolidată/consolidată și renovată energetic);– reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an);– reducere a consumului de energie primară (kWh/mp an);– consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an);– reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO_2/mp an);– număr de persoane (utilizatori) care beneficiază de clădiri reziliente la cutremure/clădiri reziliente la cutremure și renovate energetic;– numărul de comunicări axate pe oportunități de reducere a riscului seismic diseminate în perioada de referință (implementarea Programului).
  -----