ORDONANȚĂ nr. 14 din 13 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 15 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică și de un director executiv adjunct economic.(2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management:b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(3) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv adjunct de sănătate publică, candidatul trebuie să fie medic specialist sau primar, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management sau Igienă sau Epidemiologie sau Microbiologie sau Medicină de laborator;b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(4) Persoanele care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (1) sunt numite prin ordin al ministrului sănătății, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea postului.(5) Funcțiile de director executiv și director executiv adjunct sunt incompatibile cu:a) exercitarea oricăror altor funcții remunerate, neremunerate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în domeniul medical, desfășurate în afara programului normal de lucru și care nu au legătură cu funcția deținută;b) exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de conducere, inclusiv cele neremunerate;c) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.(6) Constituie conflict de interese deținerea de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații comerciale cu direcția de sănătate publică la care persoana în cauză exercită funcția de director executiv sau director executiv adjunct.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și în cazul în care părțile sociale, acțiunile sau interesele sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului executiv sau ai directorului executiv adjunct.2. La articolul 118, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 118(1) Conducerea serviciilor de ambulanță județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov este formată din:a) manager general;b) un comitet director format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul tehnic și asistentul-șef.3. La articolul 118, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager general, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(1^2) Pe perioada executării contractului de management, managerul general are obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.4. La articolul 118, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Funcția de manager general se va ocupa prin concurs, organizat potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Managerul general încheie cu Ministerul Sănătății, reprezentat prin ministru, un contract de management pe o perioadă de maximum 4 ani, în conținutul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici de performanță, cât și clauzele contractuale care reglementează drepturile și obligațiile părților. Contractul de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de management poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.5. La articolul 176, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.6. La articolul 176, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe perioada executării contractului de management, managerul persoană fizică are obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.7. La articolul 181, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În spitalele publice, în vederea ocupării prin concurs a funcției de director medical, candidatul trebuie să fie medic specialist sau medic primar, având o vechime de minimum 5 ani în specialitate, și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.8. La articolul 181, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Pe perioada executării contractului de administrare, directorul medical și directorul de îngrijiri au obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.9. La articolul 181, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, potrivit alin. (2), încheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.10. La articolul 185, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins: (10^1) Pe perioada executării contractului de administrare, șefii de secție, șefii de laboratoare sau șefii de servicii medicale au obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.11. La articolul 298, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu următorul cuprins: (3^4) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director general, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale - ramura de științe: medicină, medicină dentară și farmacie, științe sociale - ramura de științe: economice, juridice și administrație publică, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.12. La articolul 299, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) În vederea ocupării prin concurs a funcției de medic-șef, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale - ramura de științe: medicină și medicină dentară, având o vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.12^1. La articolul 477 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), medicii stomatologi cetățeni ai unui stat terț pot exercita activitățile profesionale în România în scop didactic și/sau ocazional, cu avizul CMSR. Durata de exercitare a activităților profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni, pe an. Metodologia de avizare se aprobă prin decizie a Consiliului național al CMSR și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^2. După articolul 479 se introduc patru noi articole, art. 479^1-479^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 479^1În vederea exercitării profesiei, recunoașterea titlurilor de calificare care atestă formarea de bază de medic stomatolog eliberate de un stat terț se face de către Ministerul Educației, potrivit legii.  +  Articolul 479^2(1) Recunoașterea profesională a titlurilor de calificare de medic stomatolog specialist dobândite într-un stat terț se face de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu CMSR, cu respectarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic stomatolog, eliberate de un stat terț, și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(2) Recunoașterea titlurilor de calificare de medic stomatolog specialist dobândite într-un stat terț și recunoscute de un alt stat membru, precum și recunoașterea titlurilor de calificare de medic cu formare de bază și de medic stomatolog specialist, eliberate de un alt stat membru cetățenilor unui stat terț, se face cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru recunoașterea titlurilor de calificare de medic stomatolog cu formare de bază și de medic stomatolog specialist dobândite în aceleași condiții de către medicii stomatologi care îndeplinesc una dintre cerințele prevăzute la art. 477.  +  Articolul 479^3În urma aplicării procedurilor de recunoaștere prevăzute la art. 479^1 și 479^2, exercitarea activităților profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare de medic stomatolog recunoscute, a documentelor emise de către Ministerul Educației și de către Ministerul Sănătății, prin care se atestă recunoașterea calificării de medic stomatolog și medic stomatolog specialist, și cu îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog.  +  Articolul 479^4(1) Ministerul Sănătății recunoaște ca pregătire în rezidențiat stagiile de pregătire în specialitate efectuate în unul dintre statele prevăzute la art. 478 alin. (1) lit. b) de către medicii stomatologi confirmați rezidenți în una dintre specialitățile prevăzute pentru România în anexa V.5.3.3 la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care stagiile au fost efectuate în cadrul unui alt program de specializare enumerat în anexa menționată, pentru care medicul stomatolog în cauză a obținut deja calificarea de medic stomatolog specialist într-un stat membru.(2) Durata pregătirii prin rezidențiat recunoscute în condițiile alin. (1) nu poate depăși o jumătate din durata minimă de formare în specialitatea în cauză prevăzută în anexa V.5.3.3 la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^3. După articolul 481 se introduce un nou articol, art. 481^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 481^1(1) Cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când pacientul sau reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitatea de a-și exprima voința sau consimțământul, medicul stomatolog acționează respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenție medicală.(2) Medicul stomatolog poate întrerupe exercitarea actului medical, în condițiile legii. (3) Responsabilitatea medicului stomatolog și a unității sanitare în cadrul căruia acesta exercită profesia încetează în situația în care pacientul nu respectă prescripția sau recomandarea medicală. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^4. La articolul 485, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Medicii stomatologi care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 și la art. 484 alin. (1) lit. a)-d) pot desfășura activități stomatologice conform pregătirii profesionale în sistemul public de sănătate sau/și în sistemul privat, inclusiv în sistemul național de asigurări de sănătate, în regim salarial și/sau independent, în cadrul cabinetelor stomatologice organizate în condițiile legii ori ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Calitatea de persoană fizică independentă se dobândește în baza certificatului de membru al CMSR și a înregistrării la administrația finanțelor publice în a cărei rază domiciliază medicul stomatolog. În condițiile legii, medicii stomatologi pot înființa și cabinete stomatologice. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^5. La articolul 487, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Programul de pregătire profesională se desfășoară sub forma unui stagiu practic, pe parcursul căruia activitățile stomatologice se desfășoară sub supravegherea medicului stomatolog coordonator.(5) Desfășurarea stagiului se realizează în baza unui contract de stagiu, în condițiile stabilite de Consiliul național al CMSR. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^6. La articolul 488, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Instanțele de judecată civile sau penale, din oficiu, vor comunica CMSR hotărârile judecătorești rămase definitive prin care s-au pronunțat cu privire la fapte exercitate în timpul și în legătură cu profesia de către medici stomatologi pe teritoriul României.(5) Exercitarea profesiei de medic stomatolog pe durata suspendării calității de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei ori, după caz, a anumitor activități profesionale reprezintă exercitare fără drept a profesiei. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^7. La articolul 490 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medicale în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^8. La articolul 491, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Certificatul de membru al CMSR se acordă pe baza următoarelor acte:a) documentele care atestă încadrarea în una dintre condițiile prevăzute la art. 477;b) documentele care atestă formarea în profesie;c) certificatul de sănătate tip A5, vizat inclusiv de medicul psihiatru;d) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 489 și 490;e) certificatul de cazier judiciar sau extras al acestuia. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^9. La articolul 493 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) copia documentului care atestă cetățenia; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^10. Articolul 504 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 504Autoritățile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. d) eliberate medicilor stomatologi care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 alin. (1) lit. a), c) și e), precum și medicilor stomatologi stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 alin. (1) lit. b), d) și f), în cazul în care acestora li se aplică sancțiunile prevăzute de lege, cu suspendarea sau interdicția exercitării profesiei. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^11. La articolul 512 alineatul (1), literele a), l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare și de unitatea în care se desfășoară activitățile stomatologice;..................................................................................................l) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independența profesională a medicilor stomatologi, dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical și dreptul la asigurarea dezvoltării profesionale continue;m) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea reglementărilor din domeniul medical sau al asigurărilor sociale de sănătate cu impact asupra exercitării profesiei de medic stomatolog; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^12. La articolul 512 alineatul (1), după litera m) se introduc două noi litere, lit. m^1) și m^2), cu următorul cuprins:m^1) avizează toate programele de sănătate și proiectele de acte normative cu efect asupra medicinei dentare;m^2) propune Ministerului Sănătății îmbunătățirea documentelor naționale de reglementare a exercitării profesiei de medic stomatolog, în conformitate cu evoluția acesteia în Uniunea Europeană și în lume; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^13. La articolul 512 alineatul (1), literele n), o) t) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:n) acționează, alături de instituțiile sanitare centrale și teritoriale, ca în unitățile sanitare publice și private (cabinete, ambulatorii, spitale) să fie asigurată calitatea actului medical de către medicii stomatologi;o) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;..................................................................................................t) avizează, în domeniul său de competență, autorizarea înființării cabinetelor stomatologice publice sau private și adoptă măsuri în legătură cu interzicerea instalării și funcționării acestora, în colaborare cu Ministerul Sănătății, ținând seama ca exercitarea activităților stomatologice să se facă în concordanță cu respectarea criteriilor de bună practică a cabinetelor stomatologice, stabilite de Consiliul național, cu competența profesională a medicului stomatolog și cu dotarea tehnică;u) colaborează cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR) și cu OAMGMAMR în ceea ce privește activitatea profesională a tehnicienilor dentari și asistenților medicali care desfășoară activitate în medicina dentară; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^14. La articolul 512 alineatul (1), litera v) se abrogă. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^15. După articolul 512 se introduce un nou articol, art. 512^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 512^1(1) În vederea organizării și actualizării Registrului unic al medicilor stomatologi din România, CMSR organizează și administrează un sistem național de înregistrare, evidență și autorizare a medicilor stomatologi care exercită profesia de medic stomatolog pe teritoriul României. (2) Evidența și identificarea medicilor stomatologi cu drept de liberă practică se vor face în baza unui cod unic de identificare profesională acordat de către CMSR în baza înscrisurilor care au stat la baza emiterii certificatului de membru sau a avizului de practică temporară ori ocazională pe teritoriul României, inclusiv a titlurilor de calificare care atestă formarea de bază de medic stomatolog ori a documentelor care atestă recunoașterea acestora de unul dintre statele membre ale UE/SEE sau de Confederația Elvețiană, precum și a codului numeric personal sau, după caz, a datei nașterii.(3) Informațiile înscrise în Registrul unic al medicilor stomatologi din România sunt colectate, verificate, introduse și actualizate de colegiile teritoriale care dețin responsabilitatea pentru realizarea acestor operațiuni privind membrii înscriși în colegiul teritorial, în condițiile stabilite de Consiliul național al CMSR. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^16. La articolul 514, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Calitatea de membru al CMSR o pot păstra, la cerere, și medicii stomatologi pensionari care au practicat profesia de medic stomatolog.(8) Evidența și identificarea membrilor CMSR se vor putea face și prin utilizarea codului numeric personal. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^17. La articolul 516, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Medicii stomatologi luați în evidența unui colegiu teritorial, dacă exercită activități de medicină dentară și pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligați să anunțe și acest colegiu. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^18. La articolul 518, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:h^1) să păstreze confidențialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor și voturilor exprimate în organele de conducere; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^19. La articolul 518, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) să execute cu bună-credință atribuțiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^20. La articolul 524, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 524(1) Consiliul colegiului județean este format din:a) 7 membri, pentru un număr de cel mult 300 de medici stomatologi înscriși;b) 11 membri, pentru 301-500 de medici stomatologi înscriși;c) 13 membri, pentru 501-1.000 de medici stomatologi înscriși;d) 19 membri, pentru 1.001-2.000 de medici stomatologi înscriși;e) 21 de membri, pentru colegiile cu peste 2.000 de medici stomatologi înscriși. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^21. La articolul 524, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi București este format din 47 de membri. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^22. La articolul 524, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Proporțional cu numărul de membri ai consiliului colegiului teritorial se vor alege 3-9 supleanți, respectiv 11 supleanți în cazul Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi București. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^23. La articolul 525, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 525(1) Consiliul colegiului teritorial va alege dintre membrii săi un birou executiv format după cum urmează:a) din președinte, vicepreședinte și secretar, în cazul colegiilor teritoriale cu un număr de cel mult 300 de medici stomatologi înscriși;b) din președinte, 2 vicepreședinți, un secretar și un trezorier, în cazul colegiilor teritoriale cu un număr de 301-5.000 de medici stomatologi înscriși;c) din președinte, 4 vicepreședinți, un secretar și un trezorier, în cazul Colegiului Medicilor Stomatologi București. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^24. Articolul 526 se abrogă. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^25. Articolul 528 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 528(1) Consiliul colegiului teritorial și biroul executiv al acestuia exercită atribuțiile date în competența lor prin Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR.(2) În vederea exercitării atribuțiilor, consiliul colegiului teritorial își desfășoară activitatea în comisii, grupate pe domenii de activitate sau pe specialități ale medicinei dentare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Adunarea generală națională a CMSR.(3) Consiliul colegiului teritorial alege dintre membrii colegiului teritorial pe cei care vor forma comisiile constituite la nivel local, la propunerea biroului executiv. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^26. După articolul 528 se introduce un nou articol, art. 528^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 528^1(1) CMSR este format din toți medicii stomatologi înscriși în colegiile teritoriale.(2) Niciun colegiu teritorial nu poate funcționa în afara CMSR.(3) CMSR are personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse și contribuțiile colegiilor teritoriale în cotă fixă de 25% din cuantumul cotizațiilor. Patrimoniul poate fi folosit și în activități producătoare de venituri, în condițiile legii, și înființare de asociații și fundații. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^27. La articolul 529, alineatele (3)-(5) se abrogă. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^28. La articolul 530, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Detalierea calculului numărului reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR. (2^2) Proporțional cu numărul de medici stomatologi înscriși în evidența colegiului teritorial se va alege un număr de 1-11 supleanți, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral aprobat de Consiliul național al CMSR. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^29. Articolul 532 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 532(1) Adunarea generală națională a CMSR are următoarele atribuții:a) adoptă atât Codul deontologic al medicului stomatolog și Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR, cât și modificările lor ulterioare;b) alege membrii Biroului executiv național pentru mandatul de 4 ani;c) dezbate și votează Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv național și de comisiile de specialitate ale CMSR privind activitatea desfășurată între sesiunile adunării generale;d) revocă din funcție membrii aleși, pentru abateri de la prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR sau ale deciziilor obligatorii ale Consiliului național, care aduc prejudicii activității organismului profesional;e) alege comisia de cenzori sau, după caz, aprobă cenzorul extern, expert contabil autorizat în condițiile legii, propus de Consiliul național al CMSR;f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual al CMSR;g) dezbate și votează raportul Comisiei centrale de cenzori sau, după caz, al cenzorului extern;h) stabilește obiectivele generale ale CMSR pe termen scurt, mediu și lung.(2) Atunci când este afectată în mod grav funcționarea, organizarea sau situația financiară a unui colegiu teritorial, Adunarea generală națională poate dispune, la propunerea Consiliului național:a) revocarea din funcție a membrilor consiliului colegiului teritorial;b) dizolvarea consiliului colegiului teritorial în situația în care numărul membrilor rămași în funcție este mai mic decât jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului colegiului teritorial și dacă acesta nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 539^1;c) organizarea de alegeri pentru perioada rămasă din mandatul în curs, în termen de cel mult 90 de zile. (3) Revocarea din funcție a membrilor consiliului colegiului teritorial se poate dispune de către Adunarea generală națională pentru abateri de la prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR, care aduc prejudicii activității organismului profesional, inclusiv în situația în care aceștia nu duc la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală națională sau de Consiliul național în sarcina acestora, în vederea asigurării organizării și funcționării corespunzătoare a colegiului teritorial. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^30. La articolul 535, literele a), f) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) elaborează Codul deontologic al medicului stomatolog, Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR, precum și proiectele de modificare a acestora;..................................................................................................f) soluționează, prin comisiile de lucru, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestațiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile colegiilor teritoriale, în conformitate cu regulamentele proprii;..................................................................................................k) stabilește condițiile privind desfășurarea publicității de către medicii stomatologi, precum și de către cabinetele și unitățile sanitare în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog și aprobă conținutul materialului publicitar; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^31. La articolul 535, după litera k) se introduc patru noi litere, lit. l)-o), cu următorul cuprins:l) adoptă moțiuni în care prezintă poziția CMSR față de probleme ce interesează sau au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu rolul sau statutul medicului stomatolog, precum și în orice alte probleme de interes general pentru medicii stomatologi;m) aprobă exercitarea ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare și schimb de experiență a profesiei de medic stomatolog de către medicii stomatologi care nu au calitatea de membru al CMSR, prin comisia stabilită conform Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR;n) adoptă și actualizează periodic ghidurile de practică medicală aplicabile profesiei de medic stomatolog, adaptând conținutul acestora la ghidurile internaționale;o) adoptă, cu caracter de recomandare, onorariile minimale pentru serviciile prestate potrivit legii, în regim independent, de unitățile sanitare private în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog, cu excepția serviciilor prestate în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^32. După articolul 536 se introduce un nou articol, art. 536^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 536^1Deciziile Consiliului național al CMSR sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale și pentru medicii stomatologi care exercită activități stomatologice în România. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^33. La articolul 537, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Biroul executiv național este alcătuit dintr-un președinte, 4 vicepreședinți, un secretar general și un trezorier, aleși în mod individual pe funcții de Adunarea generală națională, dintre membrii săi, pentru un mandat de 4 ani. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^34. După articolul 537 se introduc patru noi articole, art. 537^1-537^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 537^1Președintele Biroului executiv național este președintele CMSR.  +  Articolul 537^2Biroul executiv național coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului național al CMSR.  +  Articolul 537^3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Biroul executiv național poate constitui grupuri tehnice de lucru.(2) Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea grupurilor tehnice de lucru se stabilesc de Biroul executiv național.  +  Articolul 537^4Pentru realizarea obiectivelor CMSR sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, Biroul executiv național, prin decizie, poate numi consilieri onorifici și poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^35. După articolul 538 se introduce un nou articol, art. 538^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 538^1(1) În cazurile în care legea prevede avizul, aprobarea sau acordul CMSR, avizul sau punctul de vedere emis de CMSR este obligatoriu.(2) În situațiile prevăzute la art. 512 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. a) și c), art. 535 lit. g)-i) și la art. 538 sau dacă legea prevede consultarea sau avizul consultativ al CMSR este obligatorie solicitarea emiterii unui punct de vedere de către CMSR, precum și, după caz, consultarea directă a organismului profesional.(3) Avizele sau punctele de vedere prevăzute la alin. (1) și (2) se emit în termen de 30 de zile de la data comunicării sesizării, în cazul în care legea nu prevede un alt termen. Valabilitatea actului nu este afectată de depășirea termenului de emitere a avizului sau a punctului de vedere. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^36. La secțiunea a 5-a, după articolul 538^1 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea C, cu următorul titlu:C. Dispoziții comune privind organizarea la nivel teritorial și la nivel național (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^37. La articolul 539, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 539(1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o funcție de conducere în biroul executiv al consiliului colegiului teritorial sau în Biroul executiv național se suspendă, la cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplinește funcția respectivă, cu menținerea locului de muncă. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^38. După articolul 539 se introduc patru noi articole, art. 539^1-539^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 539^1(1) Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial, a membrilor biroului executiv al acestuia, precum și a organelor de conducere de la nivel național se face conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul național al CMSR, denumit în continuare Regulamentul electoral.(2) În cazul alegerilor pentru Biroul executiv național, consiliul colegiului teritorial sau pentru Adunarea generală națională sunt aleși în funcție candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral și cu respectarea cvorumului prevăzut de prezenta lege pentru fiecare organ de conducere.(3) În situația alegerilor pentru funcția de membru al consiliului colegiului teritorial și de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională, candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective, în limita numărului prevăzut de prezentul titlu.(4) În caz de vacantare a mandatelor membrilor aleși pe listele de candidați pentru consiliul colegiului teritorial, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în listele validate de Comisia electorală centrală, pentru perioada de mandat rămasă. Supleantul va exercita funcția după validarea de către Comisia electorală centrală, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.(5) Atunci când se constată vacantarea funcției pentru unul dintre membrii biroului executiv al colegiului teritorial sau ai Biroului executiv național, consiliul colegiului teritorial sau, după caz, Adunarea generală națională poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni.  +  Articolul 539^2(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului național al CMSR ori al Adunării generale naționale a CMSR medicii stomatologi care dețin funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, respectiv ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori în cadrul CNAS, caselor județene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului București, patronatelor și sindicatelor profesionale, precum și orice fel de funcții de demnitate publică.(2) Medicii stomatologi pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situația de incompatibilitate sunt suspendați din funcție. Suspendarea durează până la încetarea situației de incompatibilitate sau până la expirarea mandatului.  +  Articolul 539^3Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial și național se stabilește de către Adunarea generală națională și este prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR.  +  Articolul 539^4Membrii organelor de conducere se aleg din rândul membrilor CMSR, în condițiile prevăzute de prezentul titlu și de Regulamentul electoral, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au plătită la zi cotizația;b) nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 și 490;d) prin excepție de la prevederile art. 544 alin. (2), nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^39. După articolul 540 se introduc două noi articole, art. 540^1 și 540^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 540^1(1) Sesizarea împotriva unui medic stomatolog se depune la colegiul teritorial al cărui membru este acesta. În cazul medicilor stomatologi care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe teritoriul României, sesizarea se depune la colegiul teritorial pe a cărui rază medicul stomatolog a exercitat profesia la data săvârșirii faptei.(2) Biroul executiv al consiliului colegiului teritorial dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplină, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul național al CMSR.(3) Persoana care a formulat sesizarea poate depune contestație împotriva deciziei de respingere a sesizării la colegiul teritorial a cărui decizie se contestă, sub sancțiunea anulării. Contestația se soluționează de către Biroul executiv național.(4) Sesizarea împotriva unui membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului național, al Adunării generale naționale, al comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori național se soluționează de Comisia superioară de disciplină.  +  Articolul 540^2Biroul executiv al colegiului teritorial sau Biroul executiv național se poate sesiza din oficiu și poate dispune, prin decizie, declanșarea anchetei disciplinare, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale CMSR, aprobat de Consiliul național al CMSR. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^40. La articolul 541, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 541(1) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt: (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^41. La articolul 541 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei comisiei de disciplină sau a Comisiei superioare de disciplină, după caz. Neachitarea în acest termen atrage de drept suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog, până la achitarea amenzii. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul colegiului teritorial sau al CMSR, după caz; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^42. La articolul 541 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) interdicția de a exercita profesia ori anumite activități de medicină dentară pe o perioadă de la o lună la un an; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^43. La articolul 541, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare stabilite prin acte normative ca fiind abateri disciplinare grave nu pot consta în cele prevăzute la alin. 1 lit. a) și b). (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^44. Articolul 542 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 542(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează comisia de disciplină care judecă în primă instanță și în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârșite de medicii stomatologi înscriși în acel colegiu, precum și de medicii stomatologi care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe raza colegiului teritorial.(2) În vederea soluționării sesizării formulate împotriva unui medic stomatolog pentru fapte săvârșite pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris, comisia de disciplină învestită cu soluționarea dosarului disciplinar poate solicita administrarea de probe prin comisie rogatorie de către comisia de disciplină a colegiului teritorial pe raza căruia s-a săvârșit fapta, în condițiile prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină aprobat de Consiliul național al CMSR. (3) La nivelul CMSR se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină care judecă în completuri de 5 membri:a) ca instanță de fond, abaterile săvârșite de membri ai consiliului colegiului teritorial, ai Consiliului național sau ai Adunării generale naționale, precum și de membrii comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori național;b) în contestație, împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.(4) Procedura de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină se stabilește în Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul național al CMSR, cu respectarea prevederilor prezentului titlu.(5) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină și încetarea acestuia sunt prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^45. La articolul 544, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 544(1) Acțiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii faptei sau de la data cunoașterii consecințelor prejudiciabile, dar nu mai târziu de 1 an de la data la care fapta a fost săvârșită...................................................................................................(3) În cazul aplicării sancțiunii prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. e), medicul stomatolog poate face o nouă cerere de redobândire a calității de membru al colegiului după expirarea perioadei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă de interdicție a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii dispuse de comisia de disciplină. Redobândirea calității de membru al CMSR se face în condițiile prezentei legi. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^46. La articolul 545, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație medicală continuă;d) donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice; (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^47. La articolul 547, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Obligația urmăririi și efectuării vărsării cotei aferente Consiliului național revine președintelui consiliului teritorial. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează de Comisia superioară de disciplină, la sesizarea Biroului executiv național, prin aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. a)-c). (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 12^48. Articolul 549 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 549(1) Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea și funcționarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii, cheltuieli de capital, pentru perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, întrajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de instituții cu scop filantropic și științific, acordarea de premii pentru membrii cu activități profesionale deosebite, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul național al CMSR.(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul național al CMSR. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 13. Denumirea titlului XVII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Titlul XVII Înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate14. Articolul 693 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 693(1) Se înființează Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, prin reorganizarea potrivit prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, a Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care se desființează.(2) Personalul SNSPMPDSB se preia de INMSS cu toate drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentului titlu.(3) INMSS preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile SNSPMPDSB, potrivit reglementărilor legale și contractuale în vigoare la data înființării.(4) INMSS funcționează ca unitate sanitară, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.(5) INMSS are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării științifice a propunerilor de politici și strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.(6) INMSS desfășoară activități de formare profesională, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior medico-farmaceutic, în domeniul managementului serviciilor de sănătate și alte domenii prioritare ale sistemului de sănătate național, în vederea obținerii de atestate eliberate de Ministerul Sănătății, cursuri de scurtă durată și alte tipuri de cursuri specifice în domeniile menționate.ˮ (la 21-11-2022, Alineatul (6) din Articolul 693 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (7) INMSS realizează cartografierea serviciilor de sănătate, a necesarului de tehnologie și infrastructură, elaborează planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional și național și în raport cu resursele umane și de tehnologie existente.(8) INMSS participă la elaborarea curiculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate împreună cu Ministerul Sănătății și unitățile de învățământ superior medico-farmaceutic.(9) INMSS întocmește și menține baza de date a experților în managementul serviciilor de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).14^1. La articolul 693, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:(10) Prevederile prezentului titlu nu se aplică în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, care este reglementat prin legislație cu caracter special. (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) 15. Articolul 694 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 694(1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, INMSS are normate posturi de medici și alt personal cu studii superioare, inclusiv personal de cercetare științifică. (2) Pentru nevoile de formare interdisciplinară, INMSS poate contracta experți externi, în condițiile legii.16. Articolul 695 se abrogă. 17. Articolul 696 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 696(1) INMSS desfășoară activități de analiză și monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din fond și este instituție unică abilitată pentru colectarea și prelucrarea datelor, conform prevederilor legale în vigoare, privind serviciile medicale spitalicești, furnizate asiguraților în vederea contractării și decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de contracte încheiate cu CNAS, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.18. În tot cuprinsul legii, sintagmele «act medico-dentar», «servicii medico-dentare», «activități medico-dentare», «unități medico-dentare», «cunoștințe medico-dentare» se înlocuiesc cu sintagmele «act medical», «servicii stomatologice», «activități stomatologice», «unități sanitare», «cunoștințe medicale (la 21-11-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 )  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul adoptă prin hotărâre normele de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS). (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, patrimoniul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se preia de către INMSS pe bază de protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare cuprinde și prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs.(3) Excedentele neutilizate din anii precedenți existente în conturile Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare care se deschid pe numele INMSS.(4) Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Sănătății.(5) După preluarea de către INMSS a patrimoniului aferent Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menționarea datelor de identificare ale acestora și precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementărilor legale în vigoare.(6) Până la constituirea organelor de conducere ale INMSS prin hotărâre a Guvernului, organele de conducere ale SNSPMPDSB își continuă activitatea.(7) Cursurile organizate de SNSPMPDSB aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe continuă până la finalizare.(8) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se emite ordinul ministrului sănătății prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. c), art. 118 alin. (1^1) lit. c), art. 176 alin. (2) lit. c) și alin. (2^1), art. 181 alin. (4) lit. c) și alin. (4^1), art. 185 alin. (10^1), art. 298 alin. (3^4) lit. c) și art. 299 alin. (3^1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.(9) Abrogat. (la 03-09-2022, Alineatul (9) din Articolul II a fost abrogat de Articolul III din ORDONANȚA nr. 37 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 31 august 2022 ) (10) Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ocupă funcțiile de conducere prevăzute la art. 298 alin. (3^4) și art. 299 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, își continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu și se consideră îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la aceleași puncte dacă în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a ordonanței urmează una dintre formele de învățământ menționate, cu condiția absolvirii acestora, potrivit legii.(11) Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ocupă funcțiile de conducere prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1), art. 176 alin. (2) și art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, își continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data numirii acestora.  +  Articolul III(1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor care ar fi rezultat în condițiile în care prețurile maximale ale medicamentelor actualizate de Ministerul Sănătății începând cu data de 1 iulie 2015 ar fi fost aplicabile și în semestrul I al anului 2015, stabilite ca urmare a recalculării de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a valorilor de consum de medicamente raportate, validate și înregistrate în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru fiecare lună din perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, în baza prețurilor de referință aferente medicamentelor cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală, respectiv a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate, valabile în luna iulie 2015, precum și a accesoriilor aferente, drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a României a unor economii astfel estimate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și încadrate ca prejudiciu.(2) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015, reprezentând diferența dintre prețul de referință valabil la data eliberării medicamentelor și prețul de vânzare cu amănuntul recalculat, care ar fi rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de achiziție sau la un preț de achiziție care se diminuează cu reducerile comerciale, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și a accesoriilor aferente, drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a României a unor economii astfel estimate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și încadrate ca prejudiciu.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, precum și contracte de furnizare de medicamente și a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2015-2016. (la 21-11-2022, Actul a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 )  +  Articolul IV(1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015, reprezentând diferența dintre prețul de referință valabil la data eliberării medicamentelor și prețul de vânzare cu amănuntul recalculat, care ar fi rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de achiziție sau la un preț de achiziție care se diminuează cu reducerile comerciale, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și a accesoriilor aferente, drept consecință a constatării de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București a unor prejudicii, astfel cum au fost stabilite de către Curtea de Conturi a României, potrivit prevederilor art. III alin. (1) și (2).(2) Prevederile alin. (1) se aplică furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente, cu și fără contribuție personală, în tratamentul ambulatoriu, precum și contracte de furnizare de medicamente și a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2017-2022. (la 21-11-2022, Actul a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 13 iulie 2022.Nr. 14.----