HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final și al dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. (la 16-09-2014, Formula introductivă a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană. (la 16-09-2014, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 4(1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.(2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023; (la 05-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028. (la 05-08-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro. (la 05-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.700. (la 16-09-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. )  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.(2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia. (la 05-08-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4) Abrogat. (la 14-11-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.373 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1094 din 14 noiembrie 2022 )  +  Articolul 7Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 8(1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:
  Regiunea Nivelul maxim al ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București echivalentul în lei a 11,25 milioane euro echivalentul în lei a 7,5 milioane euro
  Regiunile Vest și Ilfov echivalentul în lei a 26,25 milioane euro
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia echivalentul în lei a 37,5 milioane euro
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.
   +  Articolul 9(1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși următoarele procente:
  Regiunea Intensitatea maximă a ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București 15% 10%
  Regiunile Vest și Ilfov 35%
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%
  (1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2022-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă și este prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-11-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.373 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1094 din 14 noiembrie 2022 ) (2) În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) și se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulament. (la 16-09-2014, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) (3) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.
   +  Articolul 10(1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) și (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează:a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite;b) cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) și (2).(3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2).
   +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 11(1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, potrivit formularului prevăzut în Ghidul solicitantului, înainte de demararea investiției; (la 05-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) b) abrogată; (la 16-09-2014, Lit. b) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) c) proiectul de investiții nu demarează înaintea depunerii cererii de acord pentru finanțare. (la 05-08-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 12În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă. (la 05-08-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 13Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; (la 16-09-2014, Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare; (la 16-09-2014, Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta. (la 16-09-2014, Lit. e) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. )  +  Articolul 14Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 15(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată; (la 19-04-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) realizează o investiție inițială în România, în orice sector, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1;c) Abrogată. (la 05-08-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) d) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» definite potrivit art. 2 pct. 18 din Regulament; (la 16-09-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul. (la 06-11-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) Abrogată. (la 05-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.(3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare. (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) (4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante ori derivate din aceasta. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (la 05-08-2020, Articolul 15 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 16Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2; (la 19-04-2016, Litera a) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) să conducă la crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă; (la 05-08-2020, Litera b) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) c) să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w) din procedura prevăzută la anexa nr. 2.  +  Articolul 16^1Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi. (la 05-08-2020, Articolul 16^1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 16^2Este permisă realizarea investiției și a locurilor de muncă în mai multe locații. (la 05-08-2020, Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 17Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. (la 05-08-2020, Articolul 17 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 18(1) Ministerul Finanțelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiții în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(2) Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 19(1) Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 23 aprilie 2014.Nr. 332.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt.Cod CAENDenumire cod CAEN
  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  101Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  202Silvicultură și exploatare forestieră
  303Pescuitul și acvacultura
  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  405Extracția cărbunelui superior și inferior
  506Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
  6071Extracția minereurilor feroase
  70892Extracția și aglomerarea turbei
  8091Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  9099Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  10102Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  111101Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  121102Fabricarea vinurilor din struguri
  131103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  141104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  151105Fabricarea berii
  161106Fabricarea malțului
  1712Fabricarea produselor din tutun
  18131Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1916Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  2017Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  2119Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  222014Fabricarea altor produse chimice organice de bază
  232051Fabricarea explozivelor
  24206Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  2524Industria metalurgică
  26254Fabricarea armamentului și muniției
  272591Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
  28301Construcția de nave și bărci
  29304Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  3033Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  3135Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII
  3241Construcții și clădiri
  3342Lucrări de geniu civil
  344399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  3545Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
  3646Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
  3747Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
  3849Transporturi terestre și transporturi prin conducte
  3950Transporturi pe apă
  4051Transporturi aeriene
  4152Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
  4253Activități de poștă și de curier
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  4360Activități de difuzare și transmitere de programe
  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI
  4464Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
  4565Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  4666Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE
  4768Tranzacții imobiliare
  SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  4869Activități juridice și de contabilitate
  4970Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
  5073Publicitate și activități de studiere a pieței
  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT
  5177Activități de închiriere și leasing
  5278Activități de servicii privind forța de muncă
  5380Activități de investigații și protecție
  5481Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
  5584Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
  5690Activități de creație și interpretare artistică
  5792Activități de jocuri de noroc și pariuri
  5893Activități sportive, recreative și distractive
  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  5994Activități asociative diverse
  6096Alte activități de servicii
  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
  6197Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  6298Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
  6399Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
  (la 05-08-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )
   +  Anexa nr. 2PROCEDURĂprivind acordarea ajutoarelor de stat