ORDIN nr. 1.954 din 6 octombrie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE nr. 1.954 din 6 octombrie 2022
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE nr. 20.868 din 7 octombrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 28 octombrie 2022  Având în vedere prevederile art. 128 alin. (5) și art. 129 alin. (4^4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul:– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;– art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDIN privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri, acordate în baza prevederilor art. 128 alin. (1) și (2^1) și art. 129 alin. (4^2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Direcția generală planificare bugetară și management financiar, Direcția politici beneficii sociale din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.4. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:PROCEDURA de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri5. În anexă, la articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Persoana sau familia la care se dispune plasamentul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Poate primi copii în plasament persoana sau familia ai cărei membri au vârsta de minimum 18 ani, au capacitate deplină de exercițiu, domiciliul în România și care depun o cerere în acest sens la direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană, respectiv a sectorului municipiului București, denumită în continuare direcție generală, sau, după caz, la un furnizor privat acreditat care are un serviciu de tip familial licențiat în condițiile legii, în a cărei/cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința.6. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Persoana sau familia menționată la art. 2 alin. (1), care solicită plasamentul unui copil, depune o cerere de evaluare la direcția generală sau, după caz, la un furnizor privat acreditat care are un serviciu de tip familial licențiat în condițiile legii, în a cărei/cărui rază administrativ-teritorială își are stabilit domiciliul sau reședința.7. În anexă, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cererea și documentele anexate acesteia prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) sunt analizate de direcția generală sau, după caz, de furnizorul privat acreditat, care, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării, întocmește raportul de evaluare care cuprinde propunerea motivată privind modul de soluționare a cererii.8. În anexă, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care evaluarea a fost realizată de către un furnizor privat acreditat, acesta are obligația ca în termen de 5 lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) să transmită direcției în a cărei rază administrativ-teritorială își are stabilit domiciliul sau reședința persoana sau familia raportul de evaluare însoțit de întreaga documentație existentă.9. În anexă, titlul secțiunii 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea și plata alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri10. În anexă, la articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Pe perioada în care persoana sau familia asigură creșterea și îngrijirea copilului pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, în condițiile legii, inclusiv după împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 55 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, odată cu alocația se acordă și indemnizația lunară de sprijin prevăzută la art. 128 alin. (2^1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Asistenții maternali, precum și organismele private autorizate fac excepție de la acordarea indemnizației lunare de sprijin.11. În anexă, la articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Alocația și, după caz, indemnizația lunară de sprijin se acordă în cuantumul prevăzut la art. 128 alin. (1) și (2^1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.12. În anexă, la articolul 11, alineatele (1), (2), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Alocația și, după caz, indemnizația lunară de sprijin se solicită pe bază de cerere care cuprinde lista copiilor aflați în plasament/plasament în regim de urgență/tutelă, însoțită de copia actului de identitate al persoanei prevăzute la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, al beneficiarului de indemnizație lunară de sprijin, a certificatului de naștere al copilului ori a actului de identitate al acestuia, în cazul în care copilul are împlinită vârsta de 14 ani, precum și, după caz, de copia dispoziției conducătorului direcției generale sau a hotărârii comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, inclusiv de ordonanța președințială.(2) În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de actul constatator al nașterii sau de extrasul de naștere. Copia certificatului de naștere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la solicitarea dreptului, în caz contrar, dreptul la alocație și, după caz, la indemnizația lunară de sprijin se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plății drepturilor restante. .........................................(8) Modelul cererii pentru acordarea alocației de plasament și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin este prevăzut în anexa nr. 2.(9) În vederea facilitării accesului la alocație și, după caz, la indemnizația lunară de sprijin al beneficiarilor, direcțiile generale și agențiile teritoriale pun la dispoziția acestora modelul de cerere prevăzut la alin. (8).13. În anexă, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Dreptul la alocație și, după caz, la indemnizația lunară de sprijin se stabilește începând cu luna următoare celei în care a fost emisă dispoziția conducătorului direcției generale sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz.(2) Plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin se efectuează începând cu luna următoare emiterii documentelor prevăzute la alin. (1).14. În anexă, la articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Persoanele prevăzute la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarul indemnizației lunare de sprijin sau, după caz, direcția generală au obligația de a comunica agenției teritoriale în termen de 5 zile orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății dreptului la alocație și, după caz, la indemnizația lunară de sprijin.(2) Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază de măsura plasamentului și după această vârstă, conform prevederilor art. 9 alin. (3), prelungirea acordării alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin pentru persoana sau familia de plasament se face în baza hotărârii comisiei pentru protecția copilului.15. În anexă, la articolul 16, partea introductivă și litera b) a alineatului (1), precum și alineatele (2) și (4) - (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin se suspendă, prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații: .........................................b) tânărul pentru care s-a stabilit măsura plasamentului a împlinit vârsta de 18 ani și nu a fost prezentată hotărârea comisiei pentru protecția copilului, în vederea prelungirii măsurii de plasament, în condițiile art. 55 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; .........................................(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin se reia cu luna următoare prezentării actelor doveditoare, inclusiv pentru perioadele de suspendare a dreptului, cu respectarea termenului general de prescripție prevăzut de lege. .........................................(4) În situația în care în termen de maximum 60 de zile de la suspendarea plății beneficiarul nu prezintă, după caz, documentele doveditoare sau solicitarea de reluare a plății, agenția teritorială sesizează direcția generală care verifică situația de fapt și face demersurile necesare pentru menținerea ori încetarea măsurii de protecție în baza căreia se plătesc alocația și, după caz, indemnizația lunară de sprijin.(5) În cazul în care în perioada de suspendare a plății alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin intervin modificări de natură să conducă la încetarea plății acestora, se aplică prevederile art. 17.(6) În situația în care pentru tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani și urmează studiile la o formă de învățământ cu cursuri de zi înainte de terminarea anului școlar se prezintă documentele prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3), plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin nu se suspendă.16. În anexă, la articolul 17, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin încetează începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:17. În anexă, după articolul 17 se introduc cinci noi articole, art. 17^1 - 17^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) În aplicarea prevederilor art. 129 alin. (4^2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația lunară, denumită în continuare indemnizația pentru tineri, se acordă tinerilor care fac dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă până la împlinirea vârstei de 26 de ani și care optează, în scris, pentru încetarea măsurii de protecție specială, stabilită în condițiile legii.(2) Opțiunea tânărului privind încetarea măsurii de protecție specială este precedată în mod obligatoriu de consilierea și informarea tânărului de către reprezentanții direcției generale cu privire la consecințele acesteia și cu privire la drepturile și responsabilitățile ce îi revin după încetare. Activitatea de consiliere și informare se consemnează într-un raport redactat în două exemplare, semnat de tânăr și de persoana care a realizat această activitate, dintre care unul se înmânează tânărului și unul este depus la dosarul acestuia. Modelul raportului este prezentat în anexa nr. 4.(3) Activitatea de consiliere și informare, precum și întocmirea raportului prevăzut la alin. (2) se realizează de către direcțiile generale și pentru tinerii aflați cu măsură de protecție specială într-un serviciu social al unui organism privat acreditat.  +  Articolul 17^2(1) Indemnizația pentru tineri se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere a tânărului că a fost consiliat și informat cu privire la drepturile și responsabilitățile ce îi revin după încetarea măsurii, precum și pe baza actelor doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de acordare. Cererea se poate depune în format electronic sau în format letric la agenția teritorială.(2) Dreptul la indemnizația pentru tineri se acordă, în baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale, după cum urmează:a) începând cu luna următoare celei în care tânărului care face dovada că urmează o formă de învățământ la zi i-a încetat măsura de protecție specială, la solicitarea acestuia;b) începând cu luna următoare celei în care tânărului care face dovada că are un loc de muncă i-a încetat măsura de protecție specială, la solicitarea acestuia.(3) Actele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de acordare sunt următoarele:a) copie după actul de identitate;b) adeverință eliberată de direcția generală în evidența căreia s-a aflat cu măsura de protecție specială, însoțită de documentul prevăzut la art. 17^1 alin. (2);c) adeverință eliberată de unitatea de învățământ pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. a);d) adeverință eliberată de angajator pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b).(4) Plata indemnizației pentru tineri se efectuează după emiterea deciziei prevăzute la alin. (2), dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii.(5) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), plata indemnizației pentru tineri se efectuează integral, indiferent de numărul de zile lucrate în luna aferentă dreptului.(6) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.(7) Decizia se comunică solicitantului indemnizației pentru tineri în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, fie electronic, fie letric.  +  Articolul 17^3(1) În vederea stabilirii dreptului la indemnizația pentru tineri, agenția teritorială poate verifica îndeplinirea condițiilor de acordare pe baza schimbului de date între aceasta și, după caz, direcția generală, inspectoratul teritorial de muncă, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ superior.(2) Schimbul de date se realizează electronic, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor, în formatul aprobat de directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și comunicat instituțiilor prevăzute la alin. (1), prin protocol încheiat cu aceste instituții.  +  Articolul 17^4 Pentru menținerea acordării indemnizației pentru tineri, aceștia au obligația de a transmite agenției teritoriale, din 3 în 3 luni de la data stabilirii dreptului, adeverința eliberată de angajator care să ateste că tânărul are statut de salariat, respectiv din 6 în 6 luni, adeverința eliberată de unitatea de învățământ care să ateste că tânărul este înscris la acea unitate și urmează cursurile.  +  Articolul 17^5(1) Plata indemnizației pentru tineri se suspendă, prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se înregistrează una dintre următoarele situații:a) timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate;b) nu a fost transmisă adeverința prevăzută la art. 17^4.(2) În situația de suspendare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a), plata se reia cu luna următoare depunerii de către beneficiar la agenția teritorială a unei cereri scrise, inclusiv pentru perioadele de suspendare a dreptului, dacă se mențin condițiile de acordare a dreptului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării.(3) În situația de suspendare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. b), plata se reia cu luna următoare depunerii de către beneficiar la agenția teritorială a adeverinței, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, inclusiv pentru perioadele de suspendare.(4) Plata indemnizației pentru tineri încetează, prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:a) în baza verificărilor prevăzute la art. 17^3, agenția teritorială constată că tânărul nu mai urmează o formă de învățământ la zi;b) în baza verificărilor prevăzute la art. 17^3, agenția teritorială constată că tânărul nu mai este angajat;c) tânărul a împlinit vârsta de 26 de ani;d) s-a produs decesul beneficiarului;e) a fost depășit termenul prevăzut la alin. (2) și (3).(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a), plata indemnizației pentru tineri nu încetează dacă tânărul este în situația de întrerupere a cursurilor din motive medicale. În această situație, tânărul are obligația de a transmite agenției teritoriale, prin mijloace electronice, prin poștă sau personal, adeverința de la unitatea de învățământ care dovedește că frecventarea cursurilor s-a întrerupt din motive medicale, în termen de 60 de zile de la data la care s-a constatat afecțiunea medicală sau, după caz, de la data la care au fost întrerupte cursurile.(6) În situația în care termenul prevăzut la alin. (5) se depășește, plata indemnizației încetează.(7) În situația de încetare prevăzută la alin. (1) lit. a) și b), dacă tânărul se angajează sau se înscrie la o altă unitate de învățământ, se depune o nouă cerere pentru acordarea unui nou drept.18. În anexă, la articolul 19, alineatele (1), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Fondurile necesare plății alocației, indemnizației lunare de sprijin și a indemnizației pentru tineri, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. .........................................(6) În cazul achitării drepturilor la alocație, indemnizație lunară de sprijin și la indemnizație pentru tineri în cont curent personal sau în cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. .........................................(8) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor de alocație, indemnizație lunară de sprijin și indemnizație pentru tineri se suportă din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, din aceleași fonduri din care se suportă și plata drepturilor.19. În anexă, la articolul 21, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocație, indemnizație lunară de sprijin și indemnizație pentru tineri se recuperează pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale. .........................................(4) Pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit se procedează după cum urmează:a) dacă beneficiarul primește în continuare drepturi de alocație, indemnizație lunară de sprijin și indemnizație pentru tineri, se vor face rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;b) dacă beneficiarul nu mai primește drepturi în perioada următoare constatării debitului și titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenției teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei și nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale, care constituie titlu executoriu, debitul se transmite la organele de executare silită, acestea urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv.(5) În situația în care beneficiarul dreptului, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.20. În anexă, articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Drepturile de alocație, indemnizație lunară de sprijin și de indemnizație pentru tineri nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.(2) Asupra drepturilor de alocație, indemnizație lunară de sprijin și de indemnizație pentru tineri nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege.21. În anexă, după articolul 24 se introduc două noi articole, art. 24^1 și 24^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) În situația în care tânărul își schimbă domiciliul sau reședința în raza teritorială a altei agenții teritoriale decât cea care a stabilit dreptul, va depune o nouă solicitare la agenția teritorială în a cărei rază teritorială și-a stabilit noul domiciliu sau reședința.(2) Tânărul, beneficiar al indemnizației pentru tineri, are obligația de a comunica agenției teritoriale orice modificare intervenită în situația sa de natură a conduce la încetarea dreptului sau schimbarea domiciliului sau reședinței în termen de 15 zile de la producerea acesteia.  +  Articolul 24^2Deciziile emise de directorul executiv al agenției teritoriale pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.22. În anexă, articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.23. În anexă, anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.24. În anexă, după anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Drepturile reprezentând indemnizație de sprijin și indemnizație pentru tineri, prevăzute de art. 128 alin. (1) și (2^1) și art. 129 alin. (4^2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă potrivit art. IX alin. (2) din Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.  +  Articolul III(1) În vederea plății indemnizației lunare de sprijin prevăzute de art. 128 alin. (2^1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. II, persoanele aflate în plata alocației lunare de plasament la data intrării în vigoare a prezentului ordin depun la agențiile teritoriale o nouă cerere, în termen de maximum 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) este depășit, plata indemnizației lunare de sprijin se efectuează cu luna următoare celei în care s-a depus cererea.  +  Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
   +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 2 la procedură)
  - Model -
  CERERE*)
  pentru acordarea alocației de plasament și a indemnizației lunare de sprijin
  *) Cererea este reprodusă în facsimil. *) Se va trece denumirea județului sau, după caz, Municipiul București. **) Actul de identitate poate fi, după caz: CI - carte de identitate; BI - buletin de identitate; CN - certificat de naștere; CIP - carte de identitate provizorie; P - pașaport. ***) Indemnizația lunară de sprijin poate fi solicitată numai de persoana sau familia care a primit în plasament sau a fost desemnată ori numită tutorele unui copil.  +  Anexăla cerere
  LISTA
  copiilor aflați în plasament/plasament de urgență/tutelă
  Nr. crt.CopilulÎncadrare în grad de handicap*)Hotărârea Comisiei pentru protecția copilului*Hotărârea instanței judecătoreștiDecizia DGASPC*)
  NumePrenumeCNPNr. certificatDataNr.DataNr.DataNr.Data
  *) Se atașează copie de pe act.
  Data ...../...../......
  Semnătura .............
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la procedură) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  - Model -
  CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru acordarea indemnizației lunare pentru tineri
  *) Se va trece denumirea județului sau, după caz, Municipiul București. **) Actul de identitate poate fi, după caz: CI - carte de identitate; BI - buletin de identitate; CN - certificat de naștere; CIP - carte de identitate provizorie; P - pașaport.
   +  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4 la procedură) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).............
  RAPORT
  privind realizarea activității de consiliere si informare a
  tânărului care optează pentru încetarea măsurii de protecție specială
  - Model -
  În data ................. de au fost realizate consilierea și informarea dlui/drei ................, beneficiar al măsurii de protecție specială, stabilită prin Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului nr / sau, după caz, a instanței de judecată, care urmează să își exprime opțiunea cu privire la încetarea măsurii de protecție specială. Informațiile oferite au vizat următoarele aspecte:I. Drepturile tânărului:1. de a beneficia de o măsură de protecție specială în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea sa, dacă:a) își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani;b) se confruntă cu riscul excluderii sociale, poate beneficia, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada că i s-a oferit un loc de muncă și/sau locuință cel puțin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui;2. de a opta pentru continuarea măsurii de protecție specială în condițiile prezentate la pct. 1 sau pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă face dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau are un loc de muncă;3. de a-și exprima acordul cu privire la monitorizarea situației lui după încetarea măsurii de protecție specială. Acordul este exprimat în scris în fața comisiei pentru protecția copilului, cu declararea adresei sau a localității la/în care va locui.II. Responsabilitățile tânărului în cazul în care optează pentru încetarea măsurii de protecție specială și primirea indemnizației lunare:1. de a transmite agenției județene pentru plăți și inspecție socială sau, după caz, agenției municipale, din 3 în 3 luni de la data stabilirii dreptului, după caz, adeverința eliberată de angajator care să ateste că are statut de salariat sau adeverința eliberată de unitatea de învățământ care să ateste că este înscris la acea unitate și urmează cursurile;2. de a comunica agenției județene pentru plăți și inspecție socială sau, după caz, agenției municipale orice modificare intervenită în situația sa de natură a conduce la încetarea dreptului sau schimbarea domiciliului sau reședinței în termen de 15 zile de la producerea acesteia;3. de a colabora cu reprezentanții serviciului public de asistență socială de la domiciliul său ori, după caz, din localitatea în care declară că va locui, care au obligația de a urmări semestrial evoluția acestuia pentru o perioadă de 2 ani, dacă și-a exprimat acordul prevăzut la pct. I.3. De asemenea, a fost informat cu privire la faptul că odată exprimată opțiunea pentru încetarea măsurii de protecție specială, stabilirea unei noi măsuri de protecție specială nu mai este posibilă, în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare nu mai poate reveni în cadrul sistemului de protecție specială a copilului. Tânărului i s-a recomandat să reflecteze asupra informațiilor primite și să aprecieze dacă dorește să inițieze demersurile privind încetarea măsurii de protecție specială și să opteze pentru primirea indemnizației lunare, urmând a depune o cerere în acest sens la DGASPC și a se prezenta în fața Comisiei pentru protecția copilului pentru încetarea măsurii de protecție specială. Prezentul raport a fost redactat în două exemplare, din care unul se înmânează tânărului și unul este depus la dosarul acestuia.
  Reprezentantul DGASPC Numele și prenumele Funcție Semnătura Data Tânăr Numele și prenumele Semnătura Data
  ------