PROCEDURĂ din 18 octombrie 2022de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 27 octombrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.894 din 18 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1043 din 27 octombrie 2022.
   +  Articolul 1Procedura stabilește etapele și regulile pentru solicitarea și primirea de către direcția din cadrul Ministerului Finanțelor (MF) cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate, a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 2(1) Procedura se aplică atât pentru solicitările de obținere a autorizației pentru activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, cât și pentru celelalte solicitări de obținere a autorizației care sunt soluționate, potrivit competenței, la nivelul direcției de specialitate.(2) Procedura se aplică de către direcția de specialitate și de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale.  +  Articolul 3(1) După analiza solicitărilor de obținere a autorizației, titularul lucrării solicită persoanei desemnate din cadrul direcției de specialitate sau înlocuitorului acesteia să solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicită acordarea autorizației.(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MF, macheta „Cerere de eliberare a CAF“, completând-o cu următoarele informații:a) denumirea direcției de specialitate: „Direcția generală management al domeniilor reglementate specific“;b) motivul solicitării: „soluționare cerere de autorizare“;c) codul de identificare fiscală (CIF) al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;d) denumirea/numele și prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;e) numărul și data de înregistrare la MF a cererii de autorizare a contribuabilului;f) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;g) adresa de poștă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;h) adresa de poștă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;i) numele și prenumele expeditorului, funcția și denumirea postului.(3) Informațiile completate în machetă sunt direcționate automat de către sistemul informatic prin poșta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul „Cerere de eliberare a CAF pentru (CIF)“, conform anexei A.(4) Mesajul este direcționat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CIF.  +  Articolul 4În baza cererii primite pe această cale, organul fiscal procedează astfel:a) tipărește mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor și îl înregistrează;b) verifică respectarea tuturor condițiilor de eliberare a CAFului;c) emite CAF-ul în conformitate cu dispozițiile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare;d) asigură semnarea CAF-ului de către conducătorul organului fiscal;e) aplică ștampila pe CAF;f) transpune CAF-ul, fără semnătură și ștampilă, într-un fișier electronic de tip pdf.  +  Articolul 5(1) CAF-ul în fișier de tip pdf se transmite de persoana desemnată de către organul fiscal, prin poșta electronică internă, la adresa de poștă electronică a expeditorului și la adresa de poștă electronică a contribuabilului și se atașează la dosarul fiscal al contribuabilului.(2) Mesajul transmis la adresa de poștă electronică a expeditorului, al cărui conținut este prezentat în anexa B, are ca subiect „Certificat de Atestare Fiscală pentru (CIF)“ și are atașat CAF-ul.(3) Mesajul transmis la adresa de poștă electronică a contribuabilului, al cărui conținut este prezentat în anexa C, are ca subiect „Certificat de Atestare Fiscală pentru (CIF)“ și are atașat CAF-ul.  +  Articolul 6(1) În cadrul direcției de specialitate, persoana desemnată cu aplicarea prezentei proceduri realizează un jurnal electronic cu toate perechile de mesaje ce însoțesc solicitările/emiterile de CAF-uri folosind opțiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poștă electronică.(2) Persoana desemnată de către organul fiscal are răspunderea verificării conformității și autenticității datelor din mesajele electronice adresate expeditorului și contribuabilului cu cele înscrise în CAF-ul tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.(3) Secretariatul organului fiscal sau o persoană desemnată de conducerea organului fiscal și secretariatul direcției de specialitate arhivează toate mesajele care însoțesc solicitările/emiterile de CAF folosind opțiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poștă electronică.(4) În situația în care apar incidente în funcționarea sistemului informatic, acestea se anunță de către persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport tehnic din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, conform procedurii în vigoare.(5) Incidente de altă natură se raportează, după caz, direcției de specialitate sau organului fiscal.  +  Articolul 7Anexele A-C fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  ANEXA A
  Conținutul mesajului care constituie cererea expeditorului
  de eliberare a certificatului de atestare fiscală în format electronic
  MINISTERUL FINANȚELORDirecția generală management al domeniilor reglementate specific
  Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
  Ca urmare a cererii de autorizare pentru ..............*, înregistrată la Ministerul Finanțelor cu numărul ...... din data de .............. a contribuabilului cu denumirea/numele și prenumele ............................, CIF ................, având adresa de poștă electronică .............., în temeiul art. 69 alin. (5) și al art. 158 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteți certificatul de atestare fiscală al acestuia.* Se completează cu fiecare tip de activitate pentru care se solicită autorizarea, după caz.Numele și prenumele expeditorului ....................Funcția expeditorului ................................Denumirea postului expeditorului .....................
   +  ANEXA B
  Conținutul mesajului care însoțește certificatul de atestare fiscală în format electronic
  transmis de organul fiscal către direcția de specialitate
  MINISTERUL FINANȚELORAgenția Națională de Administrare FiscalăDenumirea organului fiscal ......................CătreDirecția generală management al domeniilor reglementate specificCa urmare a solicitării dumneavoastră, întocmită în urma cererii de autorizare pentru .............*, înregistrată cu numărul ............... din data de ............, a contribuabilului cu denumirea/numele și prenumele ........................., CIF ....................., înregistrată la organul fiscal cu numărul ................ din data de ............., vă transmitem atașat certificatul de atestare fiscală.* Se completează cu fiecare tip de activitate pentru care se solicită autorizarea, după caz.Atestăm că datele înscrise în fișierul atașat sunt autentice și identice cu cele înscrise în certificatul de atestare fiscală tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.Numele și prenumele persoanei desemnate de organul fiscal ...............Funcția persoanei desemnate de organul fiscal ...........................Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal ................
   +  ANEXA C
  Conținutul mesajului care însoțește certificatul de atestare fiscală
  transmis de organul fiscal către contribuabilul care a solicitat autorizarea
  MINISTERUL FINANȚELORAgenția Națională de Administrare FiscalăDenumirea organului fiscal ......................CătreDenumirea/Numele și prenumele contribuabilului ......................CIF .........................Ca urmare a solicitării Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de ..............., de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în vederea autorizării pentru ..............*, ca urmare a cererii dumneavoastră de autorizare, înregistrată cu numărul ..... din data de ........., vă transmitem atașat, pentru informare, certificatul de atestare fiscală, astfel cum a fost transmis și direcției solicitante.Certificatul de atestare fiscală atașat poate fi folosit numai în cadrul procedurii de autorizare pentru .................*.* Se completează cu fiecare tip de activitate pentru care se solicită autorizarea, după caz.Atestăm că datele înscrise în fișierul atașat sunt autentice și identice cu cele înscrise în certificatul de atestare fiscală tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.Numele și prenumele persoanei desemnate de organul fiscal .................Funcția persoanei desemnate de organul fiscal .............................Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal ..................
  -----