REGULAMENT din 18 octombrie 2022de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 27 octombrie 2022    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.894 din 18 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1043 din 27 octombrie 2022.
     +  Articolul 1Autorizarea entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, structură interministerială care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 2Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcției din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate.  +  Articolul 3(1) Deciziile se iau de către Comisie cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenți.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia emite acte administrative sub formă de decizii.(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022.  +  Articolul 4(1) Comisia se întrunește la sediul Ministerului Finanțelor, lunar sau ori de câte ori este necesar pentru analiza situațiilor care impun luarea unei decizii. Ședințele Comisiei se desfășoară, de regulă, cu participarea fizică a membrilor acesteia. În cazuri temeinic justificate ședințele Comisiei se pot desfășura și în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare.(2) Datele la care au loc ședințele Comisiei se afișează pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor, după fiecare ședință a Comisiei, pentru luna următoare.(3) Comisia se convoacă de către președintele sau vicepreședintele acesteia, inclusiv la propunerea direcției de specialitate.  +  Articolul 5(1) Direcția de specialitate pune la dispoziția membrilor Comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședinței, ordinea de zi și notele de prezentare aferente fiecărei documentații. Concomitent cu transmiterea către membrii Comisiei, ordinea de zi este afișată pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor.(2) Pe ordinea de zi se înscriu numai solicitările cu documentații complete, care au fost depuse cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Comisiei.(3) Documentația constă, în principal, în:a) solicitări în vederea autorizării și/sau înregistrării, susținute de actele necesare;b) sesizările primite de la organele cu atribuții de control;c) sesizări din partea entităților sau de la alți operatori economici.  +  Articolul 6Fiecare documentație este prezentată în plenul Comisiei prin intermediul unei note care cuprinde propunerea de soluționare formulată de direcția de specialitate care asigură secretariatul Comisiei și este semnată de către directorul acesteia sau de înlocuitorul său, după caz.  +  Articolul 7(1) Comisia analizează fiecare documentație în baza notei menționate la art. 6, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației în vigoare.(2) Direcția de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la entități sau alți operatori economici, cât și de la alte autorități și instituții publice. În aceste situații, Comisia amână luarea oricărei decizii până la primirea documentelor, declarațiilor sau informațiilor solicitate.(3) Comisia respinge orice solicitare de autorizare și/sau înregistrare în situația în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.  +  Articolul 8(1) Deciziile Comisiei sunt validate prin semnarea de către toți membrii prezenți a procesului-verbal în care sunt menționate acestea.(2) Deciziile se semnează de către președintele sau de către vicepreședintele Comisiei.(3) Membrii Comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin Comisiei.  +  Articolul 9(1) Secretariatul Comisiei consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședinței.(2) La lucrările Comisiei pot fi invitați și specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale Ministerului Finanțelor sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și din cadrul altor autorități și instituții publice, punctele de vedere exprimate de aceștia având caracter consultativ.(3) Reprezentanții asociațiilor profesionale sau patronatelor în domeniu pot fi invitați să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu pot participa la luarea deciziei de către membrii Comisiei.  +  Articolul 10(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:a) denumirea Comisiei;b) data la care a fost emisă decizia;c) datele de identificare ale entității care face obiectul prezentului ordin;d) obiectul actului administrativ;e) motivele de fapt;f) temeiul de drept;g) numele și semnătura președintelui sau vicepreședintelui Comisiei, după caz;h) ștampila Comisiei;i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată;j) data de la care produce efecte.(3) Deciziile Comisiei pot fi sub formă de: autorizație, scrisoare de atribuire a codului statistic, decizie de anulare/ revocare/suspendare/respingere/soluționare a plângerii prealabile.  +  Articolul 11(1) Decizia se comunică entității căreia îi este destinată.(2) Comunicarea deciziei se realizează prin una dintre următoarele modalități:a) prin prezentarea reprezentantului legal al entității sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcției de specialitate în vederea înmânării actului administrativ, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ prin unitățile subordonate Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;c) prin poștă, la domiciliul fiscal al entității sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace electronice de transmitere la distanță, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ și confirmarea primirii acestuia și dacă entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ;d) prin publicitate, prin afișarea la sediul autorității fiscale aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a entității sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia, în cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. a)-c). Decizia se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afișării.  +  Articolul 12Deciziile de anulare/revocare/suspendare/ respingere produc efecte din momentul în care sunt comunicate entității sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau de la o dată ulterioară expres menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.  +  Articolul 13Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele și prenumele ori denumirea entității, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii președintelui sau vicepreședintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ în condițiile legii.  +  Articolul 14Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entității sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Decizia corectată se comunică entității sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 15(1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei este calea administrativă de atac prin care se solicită autorității publice emitente anularea/revocarea deciziei.  +  Articolul 16În situația în care entitatea căreia îi este adresată sau persoana împuternicită de către aceasta, după caz, contestă decizia emisă de Comisie, efectul deciziei nu se suspendă de drept până la soluționarea contestației de către Comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute în legislația în domeniu.  +  Articolul 17(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris și cuprinde:a) datele de identificare ale contestatorului;b) obiectul plângerii prealabile;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.(2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanțelor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Comisia comunică contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la plângerea prealabilă.  +  Articolul 19(1) În soluționarea plângerii prealabile, Comisia se pronunță prin decizie.(2) Decizia emisă în soluționarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  +  Articolul 20(1) Decizia de soluționare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă și cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul.(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele și prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la direcția de specialitate și obiectul cauzei.(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.(5) Decizia se semnează de către președintele sau vicepreședintele Comisiei, după caz.  +  Articolul 21(1) În soluționarea plângerii prealabile, Comisia verifică motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susținerile formulate de contestator, cu dispozițiile legale invocate de acesta și cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau al altor autorități și instituții publice.(3) Prin soluționarea plângerii prealabile nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac.(4) Contestatorul sau împuterniciții acestuia pot să depună probe noi în susținerea cauzei.(5) Comisia se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.  +  Articolul 22(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiții procedurale la învestirea Comisiei cu soluționarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.  +  Articolul 23(1) Decizia privind soluționarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în formă scrisă în condițiile prevăzute la art. 11 din prezentul regulament.(2) Deciziile emise în soluționarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.-----