NORME METODOLOGICE din 19 octombrie 2022pentru aplicarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/recuperarea ajutorului de stat
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 24 octombrie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 3.904 din 19 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1033 din 24 octombrie 2022.
   +  Capitolul I Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat dispuse de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice se aplică schemelor de ajutor de stat/de minimis asociate Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie IMM INVEST ROMÂNIA, subprogramului AGRO IMM INVEST pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, aprobată prin Legea nr. 274/2021, Programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, și componentelor IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, ale schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, Programelor IMM Prod și Garant Construct, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, precum și a schemelor de ajutor de stat/de minimis pentru care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, are calitatea de administrator. (2) FNGCIMM are obligația monitorizării schemelor de ajutor de stat pe care le administrează.(3) Procesul de monitorizare, prevăzut la alin. (2), se realizează prin solicitări de informații de la instituțiile finanțatoare. În cadrul procesului de monitorizare, FNGCIMM poate controla la fața locului beneficiarii schemelor de ajutor de stat.(4) Procesul de monitorizare a ajutoarelor de stat vizează verificarea următoarelor aspecte:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute în legislația europeană în domeniul ajutorului de stat;b) îndeplinirea condițiilor prevăzute în deciziile de autorizare a schemelor de ajutor de stat;c) îndeplinirea condițiilor prevăzute în actele normative prin care se instituie scheme de ajutor de stat;d) îndeplinirea condițiilor prevăzute în contractele de garantare și acordurile de finanțare încheiate.(5) Procedura de monitorizare a utilizării creditelor garantate în cadrul schemelor de ajutor de stat administrate de către FNGCIMM este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 2(1) În situația în care FNGCIMM constată în urma procesului de monitorizare că nu sunt respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat sau alte condiții de încetare a contractului de garantare, emite o decizie în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, care, în funcție de situația constatată, poate fi de:a) stopare a acordării de ajutoare de stat în cazul în care se înregistrează condiții de încetare a contractului de garantare, altele decât cele prevăzute de reglementările privind ajutorul de stat;b) recuperare a ajutorului de stat în cazul în care se constată o încălcare a condițiilor prevăzute de reglementările privind ajutorul de stat.(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) au caracter de titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Modelele deciziei de stopare și deciziei de recuperare sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3.  +  Articolul 3(1) Împotriva deciziilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plângerea prealabilă se formulează în scris și va cuprinde:a) datele de identificare ale contestatarului;b) obiectul plângerii;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatarului, reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz. Dovada calității de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.(3) Contestatarul poate depune în dovedirea plângerii formulate orice acte pe care le consideră necesare în susținerea cauzei. Obiectul plângerii prealabile îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de către FNGCIMM în decizie.(4) Soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1) se face de către Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor.(5) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de stat se depune la FNGCIMM. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării plângerii la FNGCIMM, acesta transmite plângerea prealabilă la Ministerul Finanțelor - Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor, însoțită de documentele care au stat la baza emiterii deciziei, decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat, în copie, precum și punctul de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată.(6) Introducerea plângerii prealabile nu suspendă executarea actului atacat. Aceste dispoziții nu aduc atingere dreptului contestatarului de a cere suspendarea executării actului atacat, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Deciziile prevăzute la art. 2 alin. (1) se comunică de către FNGCIMM beneficiarului prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora. (2) În cazul în care comunicarea deciziei potrivit alin. (1) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea pe pagina de internet a FNGCIMM a unui anunț în care se menționează că a fost emisă decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat pe numele beneficiarului.(3) Anunțul prevăzut la alin. (2) se menține afișat cel puțin 60 de zile calendaristice de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a beneficiarului, numărul și data emiterii deciziei de stopare/ recuperare a ajutorului de stat.(4) În cazul în care decizia de stopare/recuperare a ajutorului de stat se comunică prin publicitate, aceasta se consideră comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării anunțului.  +  Capitolul II Mecanismul de stopare a ajutorului de stat  +  Articolul 5(1) În cazul în care FNGCIMM constată o situație care, în conformitate cu legislația în domeniu și cu prezentele norme metodologice, determină stoparea acordării ajutorului de stat, emite, în cel puțin 3 exemplare, decizia de stopare.(2) Deciziile de stopare a ajutorului de stat trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) denumirea completă, sediul social și codul de identificare al furnizorului schemei de ajutor de stat;b) denumirea completă, sediul social și codul de identificare al administratorului schemei de ajutor de stat;c) numărul și data deciziei;d) denumirea beneficiarului, codul unic de înregistrare și domiciliul fiscal;e) obiectul deciziei;f) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;g) temeiul legal și modalitatea de acordare a ajutorului de stat;h) cuantumul ajutorului de stat stabilit, defalcat pe componente;i) cuantumul ajutorului de stat plătit, defalcat pe componente;j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat;k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat, respectiv data producerii situației de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării;l) temeiul legal al caracterului executoriu al deciziei;m) organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteia;n) data la care își produce efectele decizia;o) numele și semnătura directorului general al FNGCIMM.  +  Articolul 6Decizia de stopare se transmite de către FNGCIMM în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, în original, către beneficiar sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al beneficiarului conform art. 4 și instituției de credit, în vederea punerii în aplicare a acesteia.  +  Capitolul III Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat  +  Articolul 7(1) În cazul în care FNGCIMM constată că beneficiarul se află în una dintre situațiile care, potrivit legii și prezentelor norme metodologice, determină recuperarea ajutorului de stat, FNGCIMM emite, în cel puțin 3 exemplare, decizia de recuperare a ajutorului de stat.(2) Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) denumirea completă, sediul social și codul de identificare al furnizorului schemei de ajutor de stat;b) denumirea completă, sediul social și codul de identificare al administratorului schemei de ajutor de stat;c) numărul și data deciziei;d) denumirea beneficiarului, codul unic de înregistrare și domiciliul fiscal;e) obiectul deciziei;f) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;g) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția beneficiarului;h) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;i) cuantumul ajutorului de stat sub formă de grant, defalcat pe componente, precum și cuantumul dobânzii ce trebuie recuperată aferent fiecărei componente, calculat conform Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat^1;^1 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 mai 2020.j) cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de garanție pentru împrumut, precum și cuantumul dobânzii ce trebuie recuperată aferent fiecărei componente, calculat conform Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat;k) rata/ratele dobânzii utilizată/utilizate pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat; rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat, precum și a dobânzilor aferente;m) temeiul legal al caracterului executoriu al deciziei;n) organul la care se depune contestația și termenul de depunere a acesteia;o) data la care își produce efectele decizia;p) numele și semnătura directorului general al FNGCIMM.  +  Articolul 8Cuantumul ajutorului de stat sub formă de grant de recuperat prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. i) reprezintă suma cuantumului următoarelor componente:a) cuantumul comisionului de risc stabilit conform acordului de finanțare sau rezultat în urma regularizării în conformitate cu prevederile procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat și suportat de la bugetul de stat;b) cuantumul comisionului de administrare stabilit conform acordului de finanțare sau rezultat în urma regularizării în conformitate cu prevederile procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat și plătit FNGCIMM de către Ministerul Finanțelor de la bugetul de stat;c) cuantumul dobânzii plătite în contul beneficiarului de la bugetul de stat; d) după caz, cuantumul componentei nerambursabile plătite beneficiarului de la bugetul de stat, conform art. 1 alin. (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, sau conform art. 1 alin. (4) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, pentru programele IMM Prod și Garant Construct;e) dobânda de recuperare calculată conform Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat.  +  Articolul 9(1) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de garanție pentru împrumut de recuperat prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. j) reprezintă diferența dintre prețul garanței la nivelul pieței și prețul garanției stabilit conform schemei de ajutor de stat care face obiectul deciziei și se calculează astfel:(Prețul garanției la nivelul pieței – Prețul garanției efectiv plătit) x valoarea garanției,unde:– prețul garanției la nivelul pieței reprezintă prima anuală safe-harbour stabilită prin Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02) pentru IMM-urile care nu au mai solicitat credite sau cu un rating ce are la bază evaluarea bilanțului, cum ar fi companiile cu un obiectiv specific de activitate sau companiile noi (3,8%), exprimată procentual; – prețul garanției efectiv plătit reprezintă suma comisionului de administrare și a comisionului de risc reglementate pentru schema de ajutor de stat care face obiectul deciziei, exprimată procentual;– valoarea garanției reprezintă cuantumul valorii garanției stabilit prin contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și beneficiarul, exprimat în lei.(2) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de garanție pentru împrumut de recuperat prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. j) se calculează pentru toată perioada de valabilitate a garanției, astfel cum a fost stabilită prin contractul de garantare, începând cu data emiterii de către FNGCIMM a acestuia, utilizându-se valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanțării, până la scadența finală, comunicate de către instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de garanție pentru împrumut de recuperat prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. j) se stabilește și se recuperează indiferent dacă instituția de credit transmite FNGCIMM cererea de plată a garanției și aceasta se aprobă sau se respinge de către FNGCIMM, conform prevederilor convenționale și contractuale.(4) În cazul în care Ministerul Finanțelor plătește instituției de credit contravaloarea garanției ca urmare a solicitării acesteia de executare a garanției, FNGCIMM va iniția demersurile de recuperare a sumei plătite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare, după caz, suplimentar mecanismului de recuperare a ajutorului de stat.  +  Articolul 10(1) Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. k), se aplică pe o bază compusă de la data la care a fost plătit ajutorul de stat ce trebuie recuperat până la data recuperării sau rambursării acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul de stat în cauză a fost plătit pentru prima dată și până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata de referință în vigoare în momentul recalculării publicată de către Comisia Europeană pentru România.(2) Data de la care se calculează dobânda se stabilește astfel:a) pentru comisionul de risc, data la care comisionul de risc calculat de către FNGCIMM a fost comunicat Ministerului Finanțelor în conformitate cu prevederile convențiilor de implementare semnate pentru fiecare schemă de ajutor de stat;b) pentru comisionul de administrare, data la care Ministerul Finanțelor a virat contravaloarea acestuia în contul FNGCIMM;c) pentru dobândă, data la care FNGCIMM a virat în contul instituției de credit rata de dobândă pentru beneficiarul care face obiectul deciziei;d) pentru componenta nerambursabilă, dacă este cazul, data la care FNGCIMM a virat în contul instituției de credit suma aferentă componentei nerambursabile;e) pentru garanție, data la care FNGCIMM a semnat contractul de garantare.(3) De la data emiterii deciziei de recuperare și până la data recuperării efective a ajutorului de stat, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate, în calitate de instituție responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat.  +  Articolul 11(1) Deciziile de recuperare, semnate de directorul general al FNGCIMM, se transmit, în original, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii: a) beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al beneficiarului, conform art. 4; b) instituției de credit.(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se transmit spre recuperare organului fiscal central, împreună cu dovada comunicării acestora către beneficiari, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Deciziile de recuperare se transmit de către FNGCIMM, în copie, spre informare, Ministerului Finanțelor și Consiliului Concurenței, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.  +  Articolul 12Sumele recuperate, reprezentând ajutoare de stat, care se fac venit la bugetul de stat, se virează în contul 20.36.01.11 „Venituri din ajutoare de stat recuperate“.  +  Articolul 13Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală transmite lunar către Ministerul Finanțelor - Direcția generală ajutor de stat situația referitoare la sumele recuperate din ajutoarele de stat.  +  Articolul 14FNGCIMM întocmește și transmite un raport anual către Ministerul Finanțelor care cuprinde informații privind deciziile de stopare/recuperare a ajutoarelor de stat emise, precum și stadiul punerii în aplicare a acestora.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  PROCEDURĂ
  de monitorizare a utilizării creditelor garantate în cadrul schemelor de ajutor de stat
  administrate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN
   +  Articolul 1În vederea monitorizării utilizării creditelor garantate în cadrul schemelor de ajutor de stat administrate de către FNGCIMM, pe baza raportărilor lunare transmise de către instituțiile finanțatoare, la fiecare 3 luni, FNGCIMM stabilește și comunică instituțiilor de credit eșantionul format din contractele de garantare, beneficiarii și perioada pentru care se face monitorizarea.  +  Articolul 2(1) La stabilirea eșantionului prevăzut la art. 1 se consideră ca perioadă de referință cele 3 luni anterioare lunii în care se stabilește eșantionul.(2) Pentru fiecare schemă de ajutor de stat, populația din care va fi selectat eșantionul este reprezentată de toate creditele din care au fost efectuate utilizări din luna (inclusă în perioada de referință pentru care se face monitorizarea) în care a fost înregistrat cel mai mare volum valoric total al utilizărilor.(3) Mărimea eșantionului este reprezentată de minimum 1,00% din numărul creditelor cu utilizări care formează populația în luna selectată (număr întreg, aproximat în plus), pornindu-se în ordinea descrescătoare a valorii creditului utilizat în luna selectată, indiferent de instituția de credit, tipul beneficiarului și tipul creditului (credit de investiții sau linie de credit/credit pentru capital de lucru).(4) În situația în care, pentru un beneficiar, FNGCIMM a emis decizii de stopare/recuperare a ajutorului de stat, iar în portofoliul FNGCIMM mai există credite garantate în cadrul aceleiași scheme de ajutor de stat pentru beneficiarul respectiv, la eșantionul stabilit potrivit alin. (1)-(3) se adaugă și celelalte credite garantate în cadrul schemei de ajutor de stat ale beneficiarului pentru care s-a emis decizia.  +  Articolul 3(1) Până în ultima zi lucrătoare (inclusiv) a lunii următoare perioadei de referință, FNGCIMM stabilește eșantionul de monitorizat, comunică instituțiilor de credit contractele de garantare și beneficiarii incluși în eșantion, respectiv luna pentru care se face monitorizarea și solicită instituțiilor de credit transmiterea, în copie, a documentelor justificative (facturi, contracte comerciale, alte documente de achiziție, instrumente de plată etc.) însoțite de extrase de cont de credit și extrase de cont curente în care să fie evidențiate utilizările și plățile efectuate din creditele de investiții/ creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în baza schemelor de ajutor de stat administrate. Documentele justificative și extrasele de cont vor avea în vedere toate tragerile/utilizările/plățile efectuate din credit în cursul lunii selectate pentru monitorizare din perioada de referință.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării eșantionului, instituțiile de credit au obligația de a transmite FNGCIMM documentele prevăzute la alin. (1).(3) În cazul schemelor de ajutor de stat în care ajutorul de stat sub formă de grant include și o componentă nerambursabilă, instituțiile de credit transmit, pentru beneficiarii incluși în eșantion, și documentele justificative din care să rezulte faptul că utilizarea componentei nerambursabile s-a realizat în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat în temeiul căreia s-a acordat, în situația în care s-a efectuat plata componentei nerambursabile, respectiv în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 25 alin. (11) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD și prevederile art. 25 alin. (11) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/628/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT și a Convenției de garantare și plată a granturilor.(4) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1) și (3), după caz, FNGCIMM, în situația în care consideră necesar, poate solicita instituțiilor de credit transmiterea de alte documente și/sau clarificări necesare definitivării analizei și monitorizării FNGCIMM cu privire la utilizarea creditelor garantate. (5) Instituțiile de credit au obligația de a transmite FNGCIMM documentele suplimentare și/sau clarificările prevăzute la alin. (4) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.(6) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentelor potrivit alin. (1)-(5), FNGCIMM întocmește un Raport de monitorizare a creditelor garantate în cadrul schemelor de ajutor de stat administrate pentru perioada de referință avută în vedere, pe care îl transmite Ministerului Finanțelor.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  DECIZIE
  de stopare a ajutorului de stat acordat ............ în baza .................
  - model -
  În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare,și având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Ministerul Finanțelor Cod unic de înregistrare: 4221306Sediul: Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, București2. Date de identificare ale administratoruluiDenumire: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN Cod unic de înregistrare: 14367083Registrul special BNR nr.: RS-PJR-41-110030/03.11.2008Sediul: str. Iulian Ștefan nr. 38, sectorul 1, București3. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: ......................................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ................Cod unic de înregistrare: ................................................Sediul social: ...........................................................4. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de stopareÎn conformitate cu prevederile .............., ............ a beneficiat de un ajutor de stat aprobat ........., în cuantum de ........., acordat sub formă de ............., pentru ....................... .Ajutorul de stat s-a acordat ......................., astfel: ......................... .Având în vedere faptul că ............. se află în următoarea situație de fapt ..........., se constată că nu sunt respectate prevederile de la ................., drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de stat și ...... (alte eventuale măsuri complementare, precum încetarea acordului de finanțare și contractului de garantare, după caz).5. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaPrezenta decizie se poate contesta în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei de stopare a ajutorului de stat se depune la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN.Soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva deciziei de stopare a ajutorului de stat se face de către Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor.Procedura de contestație este procedura prealabilă administrativă, reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.6. Data la care își produce efectele decizia de stopareDecizia de stopare își produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat ............, Casa de Insolvență .........../............., cu sediul social în ...............,directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN decide:  +  Articolul 1Stoparea ajutorului de stat acordat sub formă de .......... în baza Acordului de finanțare nr. ...... și a ....... .  +  Articolul 2Încetarea Acordului de finanțare nr. ........... conform art. ..... și a Contractului de garantare nr. .......... conform prevederilor art. ..... .  +  Articolul 3Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.  +  Articolul 4Prezenta decizie, încheiată în ... exemplare, se comunică de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN:a) beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ...............;b) instituției de credit .............., sucursala ................ .
  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN
  Director general,
  .............................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  DECIZIE
  de recuperare a ajutorului de stat acordat ............. în baza ....................
  - model -
  În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare,și având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Ministerul Finanțelor Cod unic de înregistrare: 4221306Sediul: Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, București2. Date de identificare ale administratoruluiDenumire: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN Cod unic de înregistrare: 14367083Registrul special BNR nr. : RS-PJR-41- 110030/03.11.2008Sediul: str. Iulian Ștefan nr. 38, sectorul 1, București3. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: ......................................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ................Cod unic de înregistrare: ................................................Sediul social: ...........................................................4. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile ............, ............... a beneficiat de un ajutor de stat aprobat prin .........., în cuantum de ......, acordat sub formă de .........., pentru .......... Ajutorul de stat ........., pe o perioadă ............, astfel: ............... .Având în vedere faptul că .......... se află în următoarea situație de fapt ........., se constată că nu sunt respectate prevederile de la ............, drept care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de stat în sumă totală de ............. .5. Cuantumul ajutorului de stat , precum și al dobânzii ce trebuie recuperateCuantumul ajutorului de stat ce trebuie recuperat de la .......... este în sumă totală de ........... lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de ....... lei, calculată de la ......... până la data de ........... . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de stat acordat ............. se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.6. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaPrezenta decizie se poate contesta în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei de recuperare a ajutorului de stat se depune la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN.Soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva deciziei de recuperare a ajutorului de stat se face de către Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor.Procedura de contestație este procedura prealabilă administrativă, reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.7. Data la care își produce efectele decizia de recuperareDecizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat ..........., Casa de Insolvență ........../........., cu sediul social în ..............,directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN decide:  +  Articolul 1Încetarea Acordului de finanțare nr. ........... conform art. .... .  +  Articolul 2Recuperarea ajutorului de stat pentru ............, în cuantum de ......... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia, în cuantum de ........... lei, calculată până la data de .................. .  +  Articolul 3Ajutorul de stat de recuperat în sumă de ....... se constituie din:a) cuantumul comisionului de risc în sumă de ..... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă în cuantum de ........... lei;b) cuantumul comisionului de administrare în sumă de ..... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă în cuantum de ........... lei;c) cuantumul dobânzii plătite pe .... luni în sumă de ..... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă în cuantum de ........... lei;d) cuantumul componentei nerambursabile plătite la data de ...... în sumă de ..... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă în cuantum de ........... lei;e) cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de garanție la data de ...... în sumă de ..... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă în cuantum de ........... lei.  +  Articolul 4De la data de ............ și până la data recuperării efective a ajutorului de stat, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate, în calitate de instituție responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5Sumele recuperate potrivit art. 2 și 4 reprezintă venituri ale bugetului de stat și se virează în contul 20.36.01.11 „Venituri din ajutoare de stat recuperate“.  +  Articolul 6Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.  +  Articolul 7Prezenta decizie, încheiată în ...... exemplare, va fi comunicată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN:a) organului fiscal competent, respectiv .............;b) beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ............. ;c) instituției de credit.......... sucursala ................ .
  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN
  Director general,
  .............................
  ----