ORDIN nr. 2.115 din 7 octombrie 2022pentru stabilirea unor măsuri specifice și temporare privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 21 octombrie 2022    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.280 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern,în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentele măsuri creează cadrul necesar aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2022/1.280 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2Conducătorii auto care beneficiază de protecție temporară pe teritoriul României și care dețin o carte de calificare profesională, așa cum aceasta este definită la articolul 2 lit. (b) din Regulament, pot solicita eliberarea unui certificat de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC, prevăzut la art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordin.  +  Articolul 3Conducătorii auto prevăzuți la art. 2 care solicită CPC trebuie să efectueze pregătirea profesională periodică prevăzută la art. 3 din anexa nr. 2 la Ordin, să promoveze examenul pentru obținerea CPC prevăzut la art. 5 din anexa nr. 2 la Ordin, iar eliberarea CPC se face conform prevederilor art. 6 și 7 din anexa nr. 2 la Ordin și cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. (b) teza 1 din Regulament.  +  Articolul 4Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (10) din anexa nr. 2 la Ordin, în vederea participării la cursurile pentru obținerea CPC, conducătorii auto prevăzuți la art. 2 se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:a) cerere semnată și datată;b) permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, în copie;c) permisul de conducere eliberat de Ucraina sau un alt stat membru al Uniunii Europene, în copie;d) adeverință emisă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin care se certifică valabilitatea documentelor conducătorului auto eliberate de Ucraina.  +  Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Normele privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute în anexa nr. 8 la Ordin, candidatul trebuie să prezinte comisiei de examinare, în original, în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, permisul de conducere, eliberat de Ucraina sau un alt stat membru al Uniunii Europene, aflat în perioada de valabilitate, precum și o adeverință emisă de centrul de pregătire și perfecționare profesională care reprezintă dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru obținerea CPC.(2) Modelul adeverinței se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordin, în vederea eliberării certificatului de calificare profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:a) cerere semnată și datată;b) permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, în copie;c) permisul de conducere eliberat de Ucraina sau un alt stat membru al Uniunii Europene aflat în perioada de valabilitate, în copie. În cazul permisului de conducere eliberat de Ucraina, solicitantul va depune și fișa de examinare medicală prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical;d) o fotografie color;e) dovada achitării tarifului de eliberare.  +  Articolul 7(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. emite adeverința prin care se certifică valabilitatea documentului conducătorului auto prevăzut la art. 2 lit. (b) din Regulament.(2) Modelul adeverinței se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Articolul 8În vederea solicitării adeverinței prin care se certifică valabilitatea documentelor conducătorului prevăzute la art. 2 lit. (b) din Regulament, conducătorul auto depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:a) cerere semnată și datată;b) permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, în copie;c) documentul prevăzut la art. 2 lit. (b) din Regulament, în copie, sau, după caz, o declarație pe propria răspundere în cazul în care deține documentul, dar nu îl poate prezenta. Modelul declarației se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 47 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul întreprinderilor care solicită, pentru conducătorii auto care fac obiectul Regulamentului, atestate în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, conducătorii auto trebuie să dețină CPC conform prezentului ordin, iar atestatele se emit cu indicarea codului Uniunii „95.01 (max. 6.3.2025)“ în rubrica de observații a atestatului de conducător auto.  +  Articolul 10(1) Copiile documentelor prevăzute în prezentul ordin se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul, ............, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul“ și semnare.(2) Înscrisul de la alin. (1) se redactează în limba română, în limba engleză sau în limba spaniolă, în funcție de limba în care cursanții aleg să efectueze cursurile de pregătire profesională.  +  Articolul 11Direcția transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii comunică Autorității Rutiere Române - A.R.R. punctul de contact al autorității din Ucraina care trebuie consultată pentru verificarea autenticității și valabilității documentelor conducătorului auto prevăzute la art. 2 lit. (b) din Regulament și orice informare a Comisiei de către Ucraina cu privire la valabilitatea documentelor prevăzute la art. 2 din Regulament.  +  Articolul 12Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 7 octombrie 2022.Nr. 2.115.----