ORDIN nr. 867 din 10 octombrie 2022pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 21 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.213 din 7.10.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, și ale Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 34, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepția medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecțiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză, hemofilie, talasemie, hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină, scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive, mucoviscidoză, fibroză pulmonară idiopatică și pentru starea posttransplant, respectiv a seturilor de inițiere și a materialelor consumabile pentru sistemele de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, pompele de insulină și sistemelor de monitorizare continuă a glicemiei, a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă și a testelor de automonitorizare acordate bolnavilor cu diabet zaharat cuprinși în programele naționale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, inclusiv la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi. Pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice și bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii și prognosticul bolii. Pentru bolnavii cu fibroză pulmonară idiopatică, la stabilirea perioadei de prescriere, medicul curant va ține cont de starea clinică a bolnavului. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 de zile.2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022
  mii lei
  Denumirea programului de sănătateCredite de angajament anul 2022Credite bugetare anul 2022Transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**)
  Programul național de oncologie, din care: 3.741.778,093.343.658,093.252,09
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)3.213.196,452.979.125,452.885,45
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT15.108,0028.424,000,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare714,00634,000,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 4.189,684.061,686,68
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)508.548,96331.392,96359,96
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți21,0020,000,00
  Programul național de diabet zaharat2.164.498,121.968.490,12164,12
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană55.649,1851.877,188,18
  Programul național de tratament pentru boli rare*)590.223,73477.527,7383,73
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*)153.653,50146.474,5041,50
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 204.012,29193.419,29120,29
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)24.047,0021.100,000,00
  Programul național de boli endocrine2.225,801.699,801,80
  Programul național de ortopedie107.750,3494.785,3441,34
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice364,00302,000,00
  Programul național de boli cardiovasculare336.194,39246.799,3981,39
  Programul național de sănătate mintală2.874,552.762,550,55
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 39.921,7423.173,7456,74
  Subprogramul de radiologie intervențională 27.352,9417.747,9451,94
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 10.740,004.299,000,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil377,80286,804,80
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.451,00840,000,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.366.548,271.166.655,271.226,27
  Programul național de PET-CT53.589,0036.954,0040,00
  Total8.843.330,007.775.679,005.118,00
  Cost-volum1.689.730,321.680.815,321.371,32
  Total general10.533.060,329.456.494,326.489,32
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.**) Credite de angajament și bugetare care fac obiectul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt incluse în creditele de angajament și bugetare aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022.
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 1) „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice“, după litera v) se introduce o nouă literă, lit. w), cu următorul cuprins:w) Spitalul Municipal «Sf. Doctori Cosma și Damian» Rădăuți;4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 2) „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice“, după litera v) se introduce o nouă literă, lit. w), cu următorul cuprins:w) Spitalul Municipal «Sf. Doctori Cosma și Damian» Rădăuți;5. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 29) „Hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)“, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:i) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 30) „Sindromul hemolitic uremic atipic (SHUa)“, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 10 octombrie 2022.Nr. 867.-----