PROCEDURĂ din 17 octombrie 2022de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2022
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 bis din 18 octombrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.704 din 17 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 din 18 octombrie 2022.
  1. Obiectivul Programului1.1. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, denumit în continuare Programul, este un program multianual de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), prin Direcția Generală Antreprenoriat și Programe de Finanțare și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare.1.2. Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - TIMM 2022, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor și ocupării forței de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători/întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și agenții economici/instituțiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM, stimularea și susținerea IMM inovative, promovarea produselor și serviciilor, stimularea și susținerea internaționalizării IMM.1.4. Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,cu modificările și completările ulterioare.1.5. Programul urmărește, prin organizarea TIMM - 2022, susținerea brandurilor deținute de întreprinderile mici și mijlocii prin:a) câștigarea de piețe externe noi pentru produsele și serviciile românești;b) stimularea cererii interne de servicii și produse, ce fac obiectul brandurilor românești;c) creșterea vizibilității pe piața internă și externă a brandurilor românești;d) dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;1.6. În cadrul Programului, înțelesurile unor termeni sunt următoarele:(1) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile prevăzute la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;(2) ajutor de minimis - reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică și care nu depășesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.(3) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;(4) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești;(5) administratorul schemei - Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești;(6) data acordării ajutorului de stat -data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective.2. Descrierea Programului2.1. Programul constă în organizarea Târgului național TIMM 2022 pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile și maximum 5 zile.2.2. Perioada de desfășurare a târgului, precum și locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea evenimentului.2.3. În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii și vor putea desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare;2.4. (1) Acțiunile desfășurate în cadrul Programului sunt: ● organizarea unui târg național al Brandurilor naționale sub forma unei expoziții cu vânzare; ● organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către participanți, câștigării de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și al îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, obținerii vizibilității pe piață a acestor branduri naționale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM; ● activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, în vederea asigurării unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, în vederea publicității târgului național.(2) Târgul național pentru IMM 2022 va fi organizat de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploiești denumită în continuare AIMMAIPE Ploiești. Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea Programului se realizează de AIMMAIPE Ploiești, direct și/sau prin externalizare în condițiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, selectați, în condițiile legii.(3) În vederea desfășurării evenimentului, AIMMAIPE Ploiești în calitate de organizator, va coopera cu instituțiile publice și/sau organizațiile reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii la nivel național și european.2.5. Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice Programului se pot suporta următoarele: realizare și mentenanță aplicație electronică de înscriere și gestiune program, publicitate tv și radio, editare de broșuri, editare de materiale de promovare și prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferințe, seminare, mese rotunde, workshopuri și prezentări, închiriere spații, utilități, amenajare standuri și spații de conferințe, achiziție sau închiriere mijloace fixe și/sau obiecte de inventar necesare desfășurării evenimentului, transmitere de invitații, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării și cazării participanților, cheltuieli pentru promovare în mediul on line și social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta și pe perioada târgului, achiziții de servicii necesare organizări evenimentului și alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.2.6. Târgul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii va fi organizat de către AIMMAIPE Ploiești prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului, a cărei componență și atribuții vor fi stabilite prin decizia Directorului Executiv al AIMMAIPE. Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea Programului se realizează de către AIMMAIPE Ploiești direct și/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, selectați în condițiile legii.3. Bugetul, numărul de beneficiari și durata Programului3.1. (1) Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.(2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 și să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenței asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condițiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.3.2. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 6.000 mii lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 1.000 mii lei.3.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 900 de beneficiari, din care maxim 150 de beneficiari în anul 2022.4. Tipurile de ajutor financiar de minimis4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanții selectați în urma înscrierii electronice în cadrul program.4.2. Pentru anul 2022 se va acorda fiecărui participant o sumă forfetară, în valoare de 1.500 ron/beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării și cazării participanților, condiționată de prezența zilnică la TIMM ediția 2022 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului. (la 27-12-2022, Punctul 4.2. din Punctul 4. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.985 din 20 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1256 din 27 decembrie 2022 ) 4.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit dispozițiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) au capital social integral privat;c) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale, care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate;d) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250 în anul fiscal anterior;e) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectați să participe la eveniment;f) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.g) (1) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică, așa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.4.4. În cadrul Programului nu sunt eligibile:a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului*1; *1 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.b) activități legate de producția primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;c) activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de operatorii economici respectivi;(ii) când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).(iii) Prin prelucrarea produselor agricole se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.d) Prin comercializarea produselor agricole se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;e) activități legate de export, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;f) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;g) operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;h) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa în contul terților sau contra cost.i) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;j) producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing; În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.5. Modalitatea de derulare a programului MAT, prin intermediul AIMMAIPE Ploiești administrează, gestionează și derulează programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat, la nivel național și la nivel local și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.6.1. Înscrierea în Program și solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul național IMM 2022 se face prin completarea în aplicația electronică a formularului de înscriere (anexa nr. 1) și încărcarea documentelor specificate în anexa 1.6.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.6.3. În vederea obținerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul național IMM 2022, operatorul economic va completa și va transmite formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1) începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face conform anexei 1, în limita maximă de 150 de locuri existente.6.4. Formularul de înscriere, corect și integral completat, va putea fi transmis în aplicația electronică. Actele care se vor atașa la înscriere sunt următoarele:a) Formular pentru înscriere la Târgul național IMM 2022 (anexa nr. 1);b) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite;c) declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul fiscal 2021 și anul 2020 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale și numărul mediu anual de salariați, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, și calculate potrivit anexei 4;d) Pentru obținerea punctajului conform Anexei 1, documentul care atestă deținerea unui brand național înregistrat la OSIM (deține în proprietate și înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci un brand sau o marcă înregistrată pentru un produs/ serviciu național.), respectiv declarația pe propria răspundere, sub sancțiunea interzicerii accesului la eveniment, că va asigura prin mijloace proprii promovarea brandului național pe toată perioada de desfășurare a TIMM-2022;e) împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează documentația la Târgul național IMM 2022 (anexa nr. 2);f) declarație pe propria răspundere a reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenței sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată.6.5. După încheierea perioadei de înscriere, MAT și AIMMAIPE Ploiești vor face public pe siteul instituției, lista cu solicitanții înscriși în Program, atât în limita locurilor disponibile cât și în lista de așteptare.7. Verificarea și selecția beneficiarilor7.1. Verificarea și selecția aplicanților se vor face de către unitatea de implementare programe denumită în continuare UIP, din cadrul AIMMAIPE Ploiești.7.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Ploiești se constituie: UIP, ale cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Ploiești.7.3. UIP din cadrul AIMMAIPE Ploiești va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site a listei cu solicitanții înscriși în Program, documentația încărcată online. Se pot solicita clarificări sau completări ale documentelor încărcate în aplicație, cu termen de răspuns 2 zile. După finalizarea verificării, UIP din cadrul AIMMAIPE Ploiești va transmite aplicanților prin intermediul aplicației sau poștei electronice scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:– documentația încărcată este incorectă;– solicitanții au declarat în formularul de înscriere informații care nu sunt corecte/reale;– solicitanții nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;– activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform prezentei proceduri de implementare. Pentru solicitanții acceptați de principiu de către UIP, AIMMAIPE Ploiești va transmite prin intermediul aplicației sau poștei electronice scrisoarea de înștiințare privind acceptarea participării la Târgul național IMM 2022, în limita locurilor disponibile / în afara locurilor disponibile, după caz.7.4. MAT va publica pe site-ul instituției lista cu aplicanții admiși și respinși pentru participare la târgul național.8. Primirea și soluționarea contestațiilor8.1. În conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UIP, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.8.2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Ploiești, formulând o contestație, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.8.3. Contestația se formulează în scris prin aplicație sau prin intermediul adresei de e-mail și va cuprinde:– datele operatorului economic;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.8.4. Termenul de soluționare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestației.8.5. Comunicarea soluționării contestației se va face prin intermediul aplicației electronice sau pe adresa de e-mail.8.6. Pentru soluționarea contestațiilor se va constitui în cadrul AIMMAIPE Ploiești o comisie de soluționare a contestațiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.8.7. Numărul de persoane, atribuțiile și responsabilitățile comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Ploiești.9. Alocarea sumei forfetare9.1. Participanții vor depune în aplicația electronică cererea-tip de decontare (anexa nr.6) pentru acordarea sumei forfetare de 1500 lei, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Prin participanți se înțeleg beneficiarii care au fost prezenți pe toată perioada evenimentului.9.2. Acordarea sumei forfetare se va face pe baza validării participării solicitantului conform Tabelului de prezenta și a Procesului verbal de participare.9.3. Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se va face de către UIP, pe baza deciziei Directorului Executiv al AIMMAIPE Ploiești, exprimată prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde cifrele 50.70, deschis la unitatea Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.146/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare;9.4. Nerespectarea oricărei prevederi stipulate de prezenta procedură de către beneficiari duce la neacordarea alocației financiare nerambursabile sub formă de sumă forfetară.9.5. (1) Recuperarea ajutorului de minimis acordat, în caz de nerespectare a prezentei proceduri, se va efectua conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.9.6. Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul MAT, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.9.7. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.9.8. MAT, prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terților sau contra cost.9.9. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MAT- AIMMAIPE, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.9.10. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.9.11. Pe baza unei cereri scrise, MAT va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.9.12. Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare și de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.9.13. Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.9.14. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.9.15. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.9.16. Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.9.17. Furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.9.18. Furnizorul are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.9.19. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a încărca în RegAs contractele de finanțare și contractele de subvenție, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.10. Reguli privind cumulul ajutoarele de minimisa.) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.b.) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:(i) valoarea brută*1 totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei*2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. *1 plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite și taxe. *2 la data semnării contractului de finanțare(ii) pentru agenții economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.c.) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parțială a ajutorului anterior obținut, pentru a fi respectat plafonul de minimis .d.) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.e.) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.f.) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*3 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. *3 Regulamentul(UE) nr 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").g.) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.h.) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.10. Confidențialitate10.1. Documentele depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii UIP având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.10.2. MAT și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea AFN acordat sub forma forfetară și așezarea geografică (localitatea și județul).Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta Procedura  +  Anexa nr. 1 la procedură
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE *
  Denumirea completă a solicitantului
  Județul
  Adresa solicitantului
  Telefon
  Adresă de e-mail
  Numele reprezentantului legal
  Funcția reprezentantului legal
  Numărul de telefon al reprezentantului legal
  Numele persoanei de contact
  Numărul de telefon al persoanei de contact
  E-mail persoană de contact
  Cod unic de înregistrare
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
  Cererea de participare la TIMM 2022
  Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis
  Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul fiscal 2020 și anul 2021
  Declarație pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la TIMM 2022
  Copia certificată a buletinului de identitate/cărții de indentitate al/a rerprezentantului legal/împuternicitului societății solicitante (după caz);
  Categoria solicitantului
  Microîntreprindere
  Întreprindere mică
  Întreprindere mijlocie
  Codul CAEN pentru care se accesează Programul:
  Suma forfetară solicitată: maximum 1500 lei
  Bifați cu da sua nu următoarea opțiune:Pentru participarea la TIMM 2022 îmi voi amenaja în regim propriu standul societățiiDANU
  CRITERIUCRITERIU (DECLARAT PE PROPRIE RĂSPUNDERE)PUNCTAJ
  Bifați cu da sau nu următoarea opțiune:Societatea / asociatul / acționarul deține în proprietate și înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci un brand sau o marcă înregistrată pentru un produs/ serviciu național.DANUDA = 35 puncte NU = 0 puncte
  Vechimea societății este de:0 - 4 ani5 puncte
  5 - 9 ani10 puncte
  Mai mult de 10 ani15 puncte
  Numărul de salariați aferent anului 2021 (conform bilanțului înregistrat și depus la ANAF)0 - 9 salariați5 puncte
  10 - 49 salariați10 puncte
  50 - 249 salariați15 puncte
  Cifra de afaceri aferentă anului 2021 (conform bilanțului înregistrat și depus la ANAF)0 lei - 4 999 999 lei5 puncte
  5 000 000 lei - 49 999 999 lei10 puncte
  Peste 50 000 000 lei15 puncte
  Bifați cu da sau nu următoarea opțiune:DANUDA = 20 puncte
  Societatea a mai participat la cel puțin un târg de profil cu stand propriu sau în standul național[ ][ ]NU = 0 puncte
  Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Selectarea pentru participarea societăților la TIMM 2022 se va face după următorul algoritm: Selectarea societăților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:– punctajul obținut la criteriul aferent deținerii unui brand sau marcă proprie pentru un produs sau serviciu național;– punctajul obținut la criteriul aferent cifrei de afaceri;– punctajul obținut la criteriul aferent numărului de salariați;– data și ora înscrierii în program. Aplicația informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a programului conform art. 6.1.
   +  Anexa nr. 2 la procedură
  CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA TÂRGUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII
  (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)
   +  Secţiunea A Date solicitant Operatori economici Subscrisa .......... având datele de identificare menționate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2022, nr. ....../2022) reprezentantă legal prin dl/dna .........., având calitatea de .........., solicit participarea în condițiile prevederilor Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2022, la Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2022. Cont bancar*2 .......... deschis la Banca .......... *2 în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nr RUE .......... Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare: .......... Forma juridică: .......... Forma de proprietate 100% privată DA [] NU [] Capitalul social: .......... lei deținut de– persoane fizice .......... %– persoane juridice .......... % Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) .......... Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situații financiare anuale aprobate) .......... lei  +  Secţiunea B Categoria solicitantului Bifați categoria în care vă încadrați: Microîntreprindere [] Întreprindere mică [] Întreprindere mijlocie [] Codul CAEN pentru se accesează Programul este .......... Descrieți produsele/serviciile pe care doriți să le promovați în cadrul târgului ................... ................... ................... ................... ................... Organizați evenimente în cadrul standului expozițional pe perioada târgului? DA [] NU [] Dacă da, vă rugăm să le descrieți pe scurt ................... ................... ................... ................... ................... NOTĂ! Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții AIMMAIPE pot discuta cu solicitanții oricare dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora. Semnătura autorizată solicitantului* * Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea. Numele .............. Semnătura .............. Data semnării ..............
   +  Anexa nr. 3.1 la procedură
  Declarație pe propria răspundere
  Operatori economici Subsemnatul(a) ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ............ nr ............, eliberat(ă) de ............ la data de ............, cu domiciliul în localitatea ............, str ............ nr ..., bl ..., sc ..., ap ..., sectorul/județul ............, în calitate de reprezentant legal al solicitantului ............, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs: [] nu am beneficiat de ajutoare de stat și de ajutoare de minimis;[] am beneficiat de ajutoare de stat și de ajutoare de minimis:
  Nr.crt.AnulacordăriiajutoruluiFormaajutoruluiInstituțiafinanțatoareProgramul prin care a beneficiat de finanțareCuantumulajutoruluiacordat
  TOTAL
  în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege. Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate. Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alți furnizori de ajutor de stat pe aceleași costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme; Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale; Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1 *1 Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ............ Funcția: ............ Semnătura ............ Data semnării: ............
   +  Anexa nr. 3.2 la procedură
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii ............ Adresa sediului social ............ Cod unic de înregistrare ............ Numele și funcția ............ (Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1 *1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
  I. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1
  Exercițiul financiar de referință*2
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  *2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2021
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[ ] Nu[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3 *3 Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ............ Funcția: ............ Semnătura ............ Data semnării: ............
   +  Anexa nr. 4 la procedură
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).  +  Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă ( mii lei/ mii €)Total active (mii lei/ mii €)
  1.Datele*1 întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2)
  2.Datele cumulate*1 în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3.Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1 (dacă există) – dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.
   +  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. Date de identificare și date financiare preliminare  +  Tabelul A.1
  întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariațiCifradeafacerianualănetă(miilei/mii€)Active totale ( mii lei/mii€)
  Numele saudenumireaîntreprinderiiAdresasediuluisocialCod unic de înregistrareNumele și prenumele Președintelui Consiliului de administrație, Directorului General sau echivalentului acestuia
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total:
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate " (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
   +  FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........................... Adresa sediului social ........................... Codul unic de înregistrare ........................... Numele, prenumele și funcția ........................... Președintelui Consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariați*1Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*2 (mii lei/ mii €)
  Total
  *1 În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans. NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*7 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat - A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*3 (mii lei/ mii €)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
  *3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
   +  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE2. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*8. *8 Definiția întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.2. Metode de calcul pentru fiecare caz  +  Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.  +  Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*9Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  Total
  *9 În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  întreprinderealegată(denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele șiprenumelepreședinteluiconsiliului deadministrație,directoruluigeneral sauechivalentuluiacestuia
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
   +  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.  +  Tabelul B2
  întreprindereanumărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  NOTĂ Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate) Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*10 *10 Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele .......... Funcția: .......... Semnătura .......... Data semnării: ..........
  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr ...... din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  2. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii .................. Adresa sediului social .................. Codul unic de înregistrare .................. Numele, prenumele și funcția .................. (președinte consiliului de administrație, director general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați*11Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  Total
  *11 În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*12 *12 Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele .......... Funcția: .......... Semnătura .......... Data semnării: ..........
   +  Anexa nr. 5 la procedură
  Lista agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  atragere de investiții și promovarea exportului (AIMMAIPE)
  Nr.crt.AIMMAIPE(Județearondate)ADRESATELEFON/ FAX/E-MAILCONDUCERE
  1.BRAȘOVBrașovCovasnaSibiuStr. Turnului, nr.5, Cladirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 5001520268-548.018 tel. agentia.brasov@imm.gov.roFLORINLUCADirectorexecutiv
  2.CLUJ-NAPOCABihorBistrițaNăsăudClujMaramureș Satu Mare SălajStr. Horea, nr. 13, etaj 3Cluj-Napoca, C.P. 4001740264-487.224 tel. agentia.cluj@imm.gov.roMIRCEAMIHEȘTEANDirectorexecutiv
  3.CONSTANȚABrăilaBuzăuConstanțaGalațiTulceaVranceaBd. Tomis, nr. 79-81, et. 6, Constanța,C.P. 9006690241-661.253 tel. 0241-661.254 tel. agentia.constanta@imm.gov.roGEORGEFULINĂDirectorexecutiv
  4.CRAIOVADoljGorjMehedințiOltVâlceaStr. Ștefan cel Mare nr. 93, et. 3, Craiova, C.P. 2001300251-510.785 tel. agentia.craiova@imm.gov.roCRISTIANANUȚADirectorexecutiv
  5.IAȘIBacăuBotoșaniIașiNeamțSuceavaVasluiBd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bl. B2, parter,Iasi, judetul Iasi, C.P. 7003050371-402.212 tel. agentia.iasi@imm.gov.roNARCISTĂBĂCARUDirectorexecutiv
  6.PLOIEȘTIArgeșCălărașiDâmbovițaGiurgiuIalomițaPrahovaTeleormanBd.Republicii, nr. 12, Bl. 33, B1 - B2, Ploiești, C.P. 1000660244-522.085 tel. 0244-544.054 tel. agentia.ploiesti@imm.gov.roGEORGEBREZOIDirectorexecutiv
  7.TÂRGUMUREȘAlbaHarghitaMureșStr. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureș, C.P. 5403420265-311.660 tel.0265-260.818agentia.targumures@imm.gov.roCSABATOROKDirectorexecutiv
  8.TIMIȘOARAAradCaraș-SeverinHunedoaraTimișBd. Eroilor de la Tisa, nr. 22,Timișoara, C.P. 3005750256-292.739 tel. 0256-292.767agentia.timisoara@imm.gov.roADRIANPĂȘCUȚĂDirectorexecutiv
  9.BUCURESTIBucurestiIlfovStr. Poterasi, nr. 11, sector 4, Bucuresti, C.P. 0402630372-768.484agentia.bucuresti@imm.gov.roMĂDĂLINANOVACDirectorexecutiv
  Contact Call-Center dedicat măsurilor de sprijin 021-9059.
   +  Anexa nr. 6 la procedură
  CERERE-TIP DE DECONTARE
  (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
  Operatori economici Subscrisa .......... având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria nr .......... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str .......... nr ... bl ... sc ... ap ... sectorul/județul .........., cod poștal .......... solicit decontarea sumei forfetare de 1500 lei reprezentând cheltuieli de participare Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic .......... Data înregistrării .......... Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerțului .......... Codul unic de înregistrare .......... Sediul/Adresa .......... Telefon .......... Fax .......... E-mail .......... Nr. cont (5070)*1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) .........., deschis la Trezoreria .......... *1 pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cont bancar*2 .......... deschis la Banca .......... *2 în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nr RUE .......... Numele expozantului pentru care se solicita AFN .......... Semnătură Funcția Data întocmirii
  Viza UIP privind decontarea cheltuielilor de participare
  VerificatorVerificator
  Numele și prenumele
  Semnătura
  Data
  probat (lei)
  -------