ORDIN nr. 3.384 din 3 octombrie 2022privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 11 octombrie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 2.8 se introduce un nou punct, pct. 2.9, cu următorul cuprins:2.9. În scopul verificării corectitudinii datelor raportate în raportul Balanța de verificare pe indicatori și Balanța de verificare generată prin mijloace tehnice proprii, începând cu situațiile financiare depuse pentru trimestrul III 2022, se instituie obligativitatea depunerii balanțelor de verificare pentru activitatea proprie, aferente perioadei de raportare, astfel: a) Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare Forexebug ca urmare a transmiterii formularului F1102 - Balanța de verificare; b) Balanța de verificare generată prin mijloacele tehnice proprii. 2.9.(1) Instituțiile publice au obligativitatea să prezinte balanțele de verificare prevăzute la pct. 2.9 ordonatorului de credite superior.2.9.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale au obligativitatea să prezinte balanțele de verificare prevăzute la pct. 2.9 la Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică.2.9.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligativitatea să prezinte balanțele de verificare prevăzute la pct. 2.9 la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.2.9.(4) În situația constatării unor diferențe între cele două balanțe de verificare, corectarea erorilor se va efectua la una dintre cele două balanțe/ambele, după caz, în funcție de realitatea economică.2.9.(5) Balanța de verificare realizată cu mijloacele tehnice proprii trebuie să respecte structura conturilor contabile prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare. Formatul Balanței de verificare generate prin mijloace tehnice proprii trebuie să fie similar cu cel al Balanței de verificare pe indicatori, generată din sistemul național de raportare - Forexebug.2.9.(6) Responsabilitatea efectuării verificărilor aparține ordonatorului de credite superior pentru instituțiile prevăzute la pct. 2.9.(1), Ministerului Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică pentru instituțiile prevăzute la pct. 2.9.(2) și Serviciului/Biroului sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București pentru instituțiile prevăzute la pct. 2.9.(3).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 3 octombrie 2022.Nr. 3.384.-----