HOTĂRÂRE nr. 1.209 din 5 octombrie 2022privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și al plății pentru tinerii fermieri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 octombrie 2022  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.352 al Comisiei din 3 august 2022 de derogare, pentru anul 2022, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.161 al Comisiei din 5 iulie 2022 de stabilire, pentru anul 2022, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (4), art. 16 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (2) și (3) și art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2022,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Plățile directe care fac obiectul prezentei hotărâri, ca mecanisme de susținere a veniturilor producătorilor agricoli, sunt:a) schema de plată unică pe suprafață;b) plata redistributivă;c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire;d) plata pentru tinerii fermieri.  +  Articolul 2Intervalele de suprafață pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2022 sunt următoarele:a) primul interval: între 1 ha și 5 ha inclusiv;b) al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv.  +  Articolul 3Se aprobă cuantumul per hectar al plăților directe pe suprafață care se acordă pentru anul de cerere 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Cuantumul per hectar al plății pentru tinerii fermieri nu depășește 50% din cuantumul per hectar al schemei de plată unică pe suprafață.  +  Articolul 5Începând cu data de 16 octombrie 2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate acorda plăți în avans în cadrul schemelor de plăți directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.352 al Comisiei din 3 august 2022 de derogare, pentru anul 2022, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 decembrie 2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua plățile corespunzătoare diferenței între plafonul alocat fiecărei plăți prevăzute la art. 1 și sumele calculate și acordate începând cu data de 16 octombrie 2022 ca plăți în avans.  +  Articolul 7Plățile prevăzute la art. 1 se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anii 2022 și 2023.  +  Articolul 8Plățile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.  +  Articolul 9Plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2022, se acordă în limita plafonului alocat României pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr. II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 1.209.  +  ANEXĂ
  Cuantumul per hectar al plăților directe care se acordă pentru anul de cerere 2022
  Nr. crt.SpecificațieCuantum* (euro/ha)
  1.Schema de plată unică pe suprafață96,2796
  2.Plata redistributivă
  a)primul interval: 1-5 ha inclusiv5,0000
  b)al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv48,7184
  3.Plata pentru înverzire58,5308
  4.Plata pentru tinerii fermieri**48,1398
  * Cuantumul per ha se majorează/diminuează pentru încadrarea în plafonul financiar alocat, pe baza suprafețelor determinate.** Se calculează în funcție de cuantumul per hectar al schemei de plată unică pe suprafață și poate fi majorat.
  ----