ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 iunie 2022privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,întrucât criza generată de pandemia de COVID-19 a determinat la nivel național luarea unor măsuri de natură sanitară și economică ce au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici,în condițiile depășirii, în anul 2019, a pragului de 3% al deficitului bugetar conform metodologiei Uniunii Europene, denumită în continuare ESA, România se află în procedura aplicabilă deficitelor excesive începând cu data de 3 aprilie 2020, când Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare pentru corectarea deficitului bugetar excesiv, care prevede atingerea unor ținte de deficit public de 3,6% din PIB în anul 2020, 3,4% în anul 2021 și 2,8% în anul 2022. În acest context, la data de 15 septembrie 2020, România a transmis Comisiei Europene raportul privind acțiunile întreprinse la recomandarea Consiliului Uniunii Europene pentru ajustarea deficitului bugetar excesiv.Având în vedere impactul macroeconomic și fiscal extraordinar al pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană a decis să reevalueze la o dată ulterioară situația bugetară a României, pe baza datelor privind execuția bugetară din anul 2020, a bugetului pe anul 2021 și a prognozei sale din luna mai 2021.Ținând cont că, în anii 2020 și 2021, politica fiscal-bugetară a reprezentat un instrument important pentru stoparea efectelor negative ale crizei pandemice, măsurile bugetare adoptate fiind menite să consolideze capacitatea sistemului de sănătate, să țină sub control pandemia și să ofere ajutor persoanelor și sectoarelor cele mai afectate, măsurile adoptate în anul 2020, unele prelungite și în anul 2021, precum și măsurile noi adoptate în anul 2021 fiind conforme cu recomandările Consiliului adoptate în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive, declanșată pentru România în anul 2020, respectiv având un caracter temporar, sau fiind contrabalansate de măsuri compensatorii,având în vedere că cea mai recentă recomandare a Consiliului în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive pentru România este cea adoptată la data de 18 iunie 2021, prin care României i s-a recomandat să reducă deficitul public la 8,0% din PIB în anul 2021, la 6,2% din PIB în anul 2022, la 4,4% din PIB în anul 2023 și la 2,9% din PIB în anul 2024,având în vedere că planificarea bugetară în vigoare pentru anul 2022 și pe termen mediu respectă recomandarea instituțiilor Uniunii Europene în ceea ce privește traiectoria de ajustare a deficitului bugetar în vederea ieșirii de sub incidența procedurii aplicabile deficitelor excesive în anul 2024,luând în considerare că obiectivul construcției bugetare pe anul 2022 și perspectiva anilor 2023-2024 îl reprezintă realizarea graduală a consolidării fiscale prin măsuri care să permită atingerea țintei de deficit prevăzute de regulamentele europene până în anul 2024,întrucât planificarea bugetară pe anul 2022 s-a efectuat având în vedere încadrarea în ținta de deficit cash de 5,84% din PIB și 6,24% din PIB în termeni ESA,recent, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru menținerea nivelului de trai minimal al categoriilor vulnerabile și continuarea activităților economice cu impact asupra cheltuielilor bugetului general consolidat.În acest context, pentru asigurarea sursei de finanțare a măsurilor adoptate de Guvern, pentru sprijinul mediului economic și al protecției categoriilor vulnerabile, cu respectarea angajamentelor asumate în ce privește încadrarea în ținta de deficit, este necesară diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice. În această categorie se regăsesc cheltuielile de personal care în anul 2022 reprezintă 22% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat.În ce privește evoluția numărului de posturi ocupate în autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, este de menționat că acesta a crescut cu 27.553 în aprilie 2022, comparativ cu decembrie 2019.În considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și data de 31 decembrie 2022 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice din:a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic se înțelege:a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilității stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.(3) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor sau examenelor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Camerei Deputaților și Senatului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesității și încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, prin memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului. (la 03-11-2022, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 287 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (3^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (10)-(10^6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-11-2022, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 287 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, respectiv prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).(5) Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin memorandum inițiat de Ministerul Educației și aprobat în ședința de Guvern, se poate aproba organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare și nedidactice, precum și a funcțiilor de conducere, vacante sau temporar vacante, din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior. (la 15-07-2022, ARTICOLUL UNIC a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 iulie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Cătălin Boboc,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 16 iunie 2022.Nr. 80.----