REGULAMENT din 7 septembrie 2021de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 498 din 7 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 916 din 24 septembrie 2021.
     +  Capitolul I Misiune și atribuții  +  Articolul 1(1) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare CCCDI, este principalul organism consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID.(2) CCCDI își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) CCCDI are misiunea de a asigura, la nivel național, suportul științific specializat în elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, denumit în continuare domeniul CDI, și de a sprijini MCID în coordonarea, evaluarea și monitorizarea activităților de cercetare științifică din România, în conformitate cu Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare, denumită în continuare SNCDI.(2) În vederea îndeplinirii misiunii de la alin. (1), CCCDI are următoarele atribuții:a) elaborarea de rapoarte cuprinzând studii și recomandări privind problemele specifice sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare sistemul CDI, cum ar fi:(i) analiza stadiului și tendințelor, pe plan național și mondial, în domeniul CDI;(ii) consultanță pentru elaborarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare PNCDI, și pentru procesul de analiză periodică a desfășurării și a stadiului de îndeplinire a obiectivelor acestuia;(iii) identificarea vulnerabilităților sistemului CDI;(iv) evidențierea zonelor cu potențial de dezvoltare și de impact socioeconomic pentru domeniul CDI;(v) analiza oportunității reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI și propunerea unor noi proiecte de acte normative;b) coordonarea științifică a programelor/subprogramelor atribuite prin act administrativ de către MCID, având în vedere următoarele acțiuni:(i) propune instrumente de finanțare necesare atingerii scopului și obiectivelor programelor, definește obiectivele specifice fiecărui instrument de finanțare, indicatorii de performanță asociați și standardele de calitate;(ii) avizează pachetele de informații care se aprobă de MCID;(iii) elaborează criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte, criteriile de selecție a corpului de evaluatori pentru competițiile de proiecte și validează registrul evaluatorilor constituit în acest scop;(iv) asistă conducătorii de programe în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finanțare, prin desemnarea unui observator;(v) coordonează elaborarea procedurilor, propuse de conducătorii de programe PNCDI, pentru monitorizarea științifică a proiectelor finanțate în cadrul programelor, pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță contractați, inclusiv pentru identificarea și certificarea situațiilor care intră sub incidența riscului cercetării;c) elaborarea rapoartelor de analiză asupra oportunității și necesității participării României la programele-cadru și inițiative paneuropene;d) evaluarea cererilor de autorizare a organizațiilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 referitoare la „viza științifică“, făcând propuneri de aprobare/refuzare a autorizării acestora, conform prevederilor legale;e) evaluarea propunerilor pentru următoarele acțiuni:(i) organizarea și participarea la manifestări științifice interne și internaționale;(ii) susținerea literaturii tehnico-științifice;(iii) alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru investiții ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea MCID.  +  Articolul 3(1) Pe lângă atribuțiile menționate la art. 2 alin. (2), CCCDI coordonează, din punct de vedere științific, evaluarea instituțiilor din sistemul CDI, în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Coordonarea științifică prevăzută la alin. (1) se realizează prin:a) stabilirea procedurilor de selecție a experților care asigură evaluarea unităților sau instituțiilor din sistemul CDI;b) nominalizarea grupului de lucru însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare, care are rolul de a selecta experții evaluatori din țară și străinătate;c) stabilirea și transmiterea spre aprobare la MCID a componenței nominale a echipelor de evaluatori, la propunerea grupului de lucru;d) nominalizarea, pentru fiecare unitate sau instituție evaluată din sistemul CDI, prin intermediul grupului de lucru, a unui reprezentant, în calitate de observator, pe perioada de desfășurare a procesului de evaluare;e) verificarea respectării procedurilor și aprobarea rapoartelor finale de evaluare a unităților și instituțiilor din sistemul CDI;f) transmiterea către MCID a propunerilor pentru aprobarea hotărârilor privind rezultatele evaluării unităților și instituțiilor din sistemul CDI.  +  Articolul 4CCCDI selectează și propune specialiști pentru nominalizarea acestora în comisiile de concurs pentru funcția de director general al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 5CCCDI poate colabora cu celelalte consilii consultative ale MCID, cu ministerele și cu alte autorități publice, cu reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri, precum și ai societății civile, inclusiv cu instituții și organizații din străinătate, în vederea realizării de analize și recomandări pentru elaborarea de politici și strategii naționale, pentru susținerea și dezvoltarea sistemului CDI.  +  Articolul 6(1) CCCDI poate coopera cu alte organisme, naționale sau internaționale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MCID.(2) CCCDI poate reprezenta MCID, pe bază de mandat, aprobat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, în cadrul organizațiilor și programelor internaționale de cercetare științifică și administrare a științei.  +  Articolul 7CCCDI elaborează și prezintă spre aprobare ministrului cercetării, inovării și digitalizării un program de lucru anual, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, și, de asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă conducerii MCID, până la 31 ianuarie din următorul an calendaristic. Aceste documente vor fi publicate pe pagina de internet a MCID la rubrica Organisme consultative.  +  Capitolul II Organizare și funcționare  +  Articolul 8(1) În cadrul CCCDI funcționează următoarele comisii permanente de specialitate în subdomeniile stabilite și armonizate în concordanță cu SNCDI, astfel:Comisia 1. Bioeconomie și științele vieții;Comisia 2. Energie, mediu și schimbări climatice;Comisia 3. Științe sociale;Comisia 4. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;Comisia 5. Econanotehnologii și materiale avansate;Comisia 6. Științe umaniste, patrimoniu și identitate culturală;Comisia 7. Științe exacte, științele pământului și inginerie.(2) Fiecare comisie va fi alcătuită din 5 membri, dintre care unul din mediul privat, cel puțin unul dintr-o universitate și cel puțin unul dintr-un institut de cercetare. (la 11-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 20.473 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 mai 2022 ) (3) În cadrul CCCDI funcționează Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale și Comisia pentru susținerea literaturii tehnico-științifice, alcătuite fiecare din câte 15 membri. Componența acestor comisii este stabilită în prima ședință de lucru a CCCDI. (la 11-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 20.473 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 mai 2022 )  +  Articolul 9(1) CCCDI este format din 35 de membri, dintre care 7 sunt din mediul privat și 28 din universități și institute de cercetare. (la 11-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 20.473 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 mai 2022 ) (2) Membrii CCCDI, inclusiv cei care vor ocupa funcția de președinte și cele două de vicepreședinte, sunt numiți prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării în urma aplicării metodologiei de selecție a membrilor CCCDI.(3) Metodologia de selecție și componența comisiei de selecție se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(4) Președintele și cei 2 vicepreședinți formează biroul executiv al CCCDI.(5) Membrii CCCDI nu pot fi reprezentați sau substituiți în activitățile CCCDI de către alte persoane.  +  Articolul 10(1) Președintele CCCDI are următoarele atribuții:a) conduce ședințele de lucru în plen ale CCCDI și ale biroului executiv;b) stabilește ordinea de zi a ședințelor CCCDI, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CCCDI, la cererea oricărui membru al CCCDI;c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor și documentelor elaborate de CCCDI către ministrul cercetării, inovării și digitalizării și, după caz, către conducătorii de programe CDI;d) reprezintă CCCDI în relația cu ministrul cercetării, inovării și digitalizării;e) reprezintă CCCDI în relația cu terții, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării.(2) În cazul indisponibilității sale, președintele CCCDI poate delega atribuțiile sale unuia dintre vicepreședinți, pe baza unei decizii scrise.  +  Articolul 11(1) Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată.(2) În cazul în care un membru al CCCDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activitățile CCCDI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CCCDI. Condițiile și procedura de revocare sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al CCCDI, denumit în continuare ROI.(3) În cazul existenței unui loc vacant în componența CCCDI sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul sau pentru situațiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării, inovării și digitalizării va numi prin ordin un alt membru, conform metodologiei de selecție.(4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile prevăzute la alin. (2) și (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuiește.  +  Articolul 12(1) În termen de maximum 15 zile calendaristice de la numire, CCCDI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare conducerii MCID.(2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:a) atribuțiile detaliate ale președintelui și vicepreședinților CCCDI;b) procedura de convocare a ședințelor CCCDI;c) procedura de adoptare a hotărârilor CCCDI;d) condițiile și procedura pentru revocarea unui membru al CCCDI;e) regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor permanente de specialitate;f) regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor sau grupurilor de lucru.  +  Articolul 13(1) CCCDI are un secretariat tehnic asigurat de Direcția generală politici și strategii CDI și digitalizare a MCID, care asigură suportul logistic pentru desfășurarea activităților CCCDI și ale comisiilor permanente de specialitate și comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia.(2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CCCDI cu sprijinul Compartimentului ITC.  +  Articolul 14(1) Ședințele CCCDI sunt convocate de către președintele CCCDI, de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării sau la solicitarea a cel puțin 12 membri ai CCCDI.(2) Ședințele CCCDI se desfășoară doar în prezența a cel puțin 19 membri ai CCCDI. (la 11-05-2022, Articolul 14 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 20.473 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 mai 2022 )  +  Articolul 15(1) Ministrul cercetării, inovării și digitalizării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la ședințele CCCDI.(2) Pot participa la ședințele CCCDI, la invitația președintelui, directori/directori generali ai direcțiilor de specialitate din MCID și, în funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii generali ai conducătorilor de programe.(3) În cadrul ședințelor CCCDI pot fi invitați specialiști sau consultanți, care nu sunt membri ai CCCDI, pentru anumite puncte de pe ordinea de zi și pe durata discutării acestora.  +  Articolul 16Comisiile permanente de specialitate ale CCCDI se organizează și funcționează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CCCDI.  +  Articolul 17(1) În afara comisiilor menționate la art. 8, CCCDI poate înființa, la propunerea biroului executiv, și comisii sau grupuri de lucru, prin cooptarea de specialiști pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.(2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează și funcționează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CCCDI.  +  Capitolul III Logistică și finanțare  +  Articolul 18(1) Suportul tehnic, secretariatul și resursele materiale necesare funcționării CCCDI sunt asigurate de către MCID.(2) Cheltuielile privind remunerația membrilor CCCDI și a specialiștilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum și cheltuielile de transport și cazare sunt asigurate de MCID.(3) Pentru activitatea desfășurată, membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru sunt remunerați, în afara activității de bază, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare.  +  Articolul 19(1) În vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru au obligația respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.(2) În cazul acelor membri ai CCCDI sau al acelor specialiști din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute sau al celor care nu pot participa fizic la lucrările CCCDI sau ale comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia, se asigură participarea la reuniuni prin videoconferință sau prin alte modalități uzuale de participare la reuniune de la distanță.  +  Capitolul IV Norme de etică și deontologie profesională  +  Articolul 20(1) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligația să respecte reglementările aplicabile și normele de etică și deontologie profesională conform prevederilor legale cu incidență în materie.(2) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru au obligația de a raporta cu celeritate președintelui CCCDI orice situație în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existența conflictului de interese, și de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese. Situațiile explicite de conflict de interes vor fi prevăzute în ROI.(3) Constituie conflict de interese participarea la luarea deciziilor de către un membru sau specialist care se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani într-o relație contractuală cu instituția asupra căreia se ia decizia.(4) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru, precum și persoanele care asigură secretariatul CCCDI au obligația păstrării confidențialității și respectării normelor GDPR în privința documentelor supuse dezbaterii și pozițiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepția acelor documente care sunt făcute publice.(5) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la preluarea mandatului, atât membrii CCCDI, cât și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum și persoanele care asigură secretariatul CCCDI vor semna o declarație de confidențialitate.(6) Membrii CCCDI nu pot face parte din componența altui organism consultativ al MCID.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 21(1) Membrii CCCDI și specialiștii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condițiile legii, pentru orice prejudiciu creat bugetului public al MCID ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare și inovare care implementează proiecte propuse de CCCDI.(2) Orice membru al CCCDI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării, inovării și digitalizării motivele votului împotrivă.----