ORDIN nr. 1.628 din 24 septembrie 2007privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 octombrie 2007  În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (5) și (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 9.909 din 23 septembrie 2007,ministrul sănătății publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice, încheiat între managerul, persoană fizică, din spitalul public și membrii comitetului director respectiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 24 septembrie 2007.Nr. 1.628.  +  ANEXĂ
  CONTRACT DE ADMINISTRARE
  a Spitalului ........
  I. Părțile contractului1. Domnul/Doamna ............ , managerul Spitalului ............., pe de o parte, și2. Domnul/Doamna ................. , membru al comitetului director, domiciliat/domiciliată în ..............., str. .......... nr. ........., județul/sectorul ......................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ............ nr. ..........., codul numeric personal ................, în calitate de ......../(funcția specifică în comitetul director)...... în cadrul Spitalului ............ , pe de altă parte,am convenit încheierea prezentului contract de administrare.II. Obiectul contractuluiOrganizarea și conducerea activității Spitalului ............... , pe baza obiectivelor și atribuțiilor cuprinse în prezentul contract de administrare, în scopul furnizării de servicii medicale și alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea și eficiența, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.III. Durata contractului:Prezentul contract de administrare se încheie pe o durată de maximum 4 ani. (la 19-10-2022, Punctul III. din Anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.180 din 11 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 19 octombrie 2022 ) IV. Condiții de muncă1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.V. Durata munciiO normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână;a) repartiția programului de lucru se face după cum urmează ....... (ore zi/ore noapte/inegal);b) programul de lucru se poate modifica în condițiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;c) orele suplimentare se efectuează în condițiile legii.VI. ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de ......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.VII. Salariul1. Salariul de bază lunar brut: ................... lei.2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ......................... ;b) indemnizații .................... ;c) alte adaosuri ................... .3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.4. Data/datele la care se plătește salariul este/sunt ............. .VIII. Drepturile și obligațiile părțilorA.1. Drepturile directorului ........./(funcția specifică din comitetul director).......Domnul/Doamna ............ are, în principal, următoarele drepturi:1. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea în muncă, sporurile profesionale și alte sporuri, asigurările sociale și pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii;2. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;3. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;4. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;5. dreptul la securitate și sănătate în muncă;6. dreptul la formare profesională, în condițiile legii;7. dreptul la informare asupra activității spitalului, având acces la documentele privind activitatea medicală și economico-financiară a acestuia.A.2. Obligațiile directorului ....../(funcția specifică din comitetul director)......Domnului/Doamnei ................ îi revin, în principal, următoarele obligații:1. obligația de a îndeplini atribuțiile ce-i revin conform prezentului contract de administrare;2. obligația de a respecta disciplina muncii;3. obligația de fidelitate față de managerul spitalului în executarea atribuțiilor de serviciu;4. obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în serviciu;5. obligația de a respecta secretul de serviciu.A.3. Drepturile managerului Spitalului ...............................Managerul spitalului are, în principal, următoarele drepturi:1. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru fiecare membru al comitetului director, sub rezerva legalității lor;2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;3. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern.A.4. Obligațiile managerului Spitalului ...............................Managerului spitalului îi revin, în principal, următoarele obligații:1. să acorde fiecărui membru al comitetului director toate drepturile ce decurg din contractele de administrare, contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;2. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de administrare;3. să informeze fiecare membru al comitetului director asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;4. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale fiecărui membru al comitetului director.IX. AtribuțiiB.1. Atribuțiile generale ale directorului ......../(funcția specifică din comitetul director)........Domnul/Doamna ................ are atribuțiile generale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract.Pentru funcțiile specifice comitetului director, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, atribuțiile generale ale acestora sunt stabilite de managerul spitalului.B.2. Atribuțiile specifice directorului ......../(funcția specifică din comitetul director)........Domnul/Doamna ............... are atribuțiile specifice prevăzute în anexele nr. 2 - 5, care fac parte integrantă din prezentul contract.Pentru funcțiile specifice comitetului director, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 2 - 5, atribuțiile specifice ale acestora sunt stabilite de managerul spitalului.X. Indicatorii specifici de performanțăSunt stabiliți de managerul spitalului public, pentru fiecare funcție specifică din comitetul director.XI. Încetarea contractului de administrarePrezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;b) la revocarea din funcție a domnului/doamnei ......, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public, stabiliți de managerul spitalului public, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor funcționale;c) prin acordul de voință al părților semnatare;d) la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;f) la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a domnului/doamnei ........................;g) la împlinirea de către domnul/doamna ......... a vârstei de pensionare prevăzute de lege;h) în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienților sau a salariaților;i) în cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de instituțiile abilitate în condițiile legii;j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;k) în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare constatate de organele de control și instituțiile abilitate în condițiile legii.XII. LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de administrare se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergențele nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanțele judecătorești competente.XIII. Legislație aplicabilăPrezentul contract de administrare se interpretează conform legilor din România.Prezentul contract de administrare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ .
  Manager, ........................ (nume, prenume, semnătură) Director, .................. (funcția specifică din comitetul director) ........................ (nume, prenume, semnătură)
   +  Anexa nr. 1(la contract)Atribuțiile generale ale directorului medical/de cercetare-dezvoltare/ financiar-contabil/de îngrijiri, după caz, sunt:1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului medical;2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:a) numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;4. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului intern și organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității serviciilor medicale și de îngrijire, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului;7. urmărește, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, activității de îngrijire, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului;10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale și de îngrijiri ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;11. participă la elaborarea planului de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;14. întocmește, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă managerului spitalului;15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile legii;16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la ședințele comitetului director;17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea și schimbarea sediului și a denumirii spitalului;18. participă la negocierea și stabilirea indicatorilor specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului/serviciului;19. participă, anual, la programe de perfecționare profesională organizate de coala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar;20. răspunde în fața managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.  +  Anexa nr. 2(la contract)Atribuțiile specifice directorului medical sunt:1. în calitate de președinte al consiliului medical coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziții publice cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare, bugetul de venituri și cheltuieli;2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activității medicale;3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;4. răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;6. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții, laboratoare și servicii;7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;8. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;10. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);11. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;12. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităților medicale de prevenție, diagnostic, tratament și recuperare a procedurilor și tehnicilor prevăzute în protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării și utilizării eficiente a acestor date;16. ia măsurile necesare, potrivit dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.  +  Anexa nr. 3(la contract)Atribuțiile specifice directorului de cercetare-dezvoltare sunt:1. elaborează strategia de cercetare științifică a unității în raport cu Strategia națională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării pentru perioada 2007-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2007, și o supune spre avizare conducerii spitalului, Academiei de științe Medicale și Ministerului Sănătății Publice;2. elaborează planul intern de cercetare științifică pentru toți cercetătorii științifici încadrați în spital pe proiecte individuale sau în grup pentru fiecare nucleu, laborator, secție, departament;3. coordonează realizarea proiectelor științifice de cercetare care fac parte din Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al României în raport cu obiectivele acestuia;4. avizează și înaintează conducerii spitalului, precum și Academiei de științe Medicale toate proiectele de cercetare care se constituie în politica de cercetare a unității;5. coordonează activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică de mare complexitate, care pot include cercetare fundamentală, aplicativă și de nivel precompetitiv și care sunt desfășurate în comun cu alte unități (spitale, institute naționale, institute de cercetare, centre de cercetare) sub formă de consorții sau rețele reprezentative la nivel național pentru domenii specifice medicale din cadrul programelor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare sub coordonarea Ministerului Sănătății Publice, Autorității Naționale pentru Cercetare științifică, Academia Română, Academia de științe Medicale;6. coordonează și monitorizează integrarea și creșterea calității și a nivelului de performanță al activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în proiectele din unitate, precum și cele din programe naționale;7. monitorizează și participă la realizarea de parteneriate de cercetare naționale și internaționale, de lungă durată, cu instituții de cercetare similare, inclusiv a celor de tip public privat;8. monitorizează dezvoltarea echilibrată a activităților de cercetare științifică a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, precum și a personalului aferent cercetării din cadrul unității;9. propune măsuri pentru perfecționarea pregătirii profesionale și pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;10. stabilește și propune managerului criteriile de evaluare a activității personalului din cercetare;11. face propuneri managerului unității privind modul de organizare a concursurilor de încadrare și promovare a personalului de cercetare;12. propune comisiile interne de concurs pentru promovarea pe funcții atestabile și confirmă rezultatele concursurilor pentru funcții de cercetător științific (gradul I, II, III), sub coordonarea Academiei de științe Medicale;13. urmărește, în perspectivă, dezvoltarea puternică a cercetării științifice din spital, pentru ca acesta să poată participa în viitor la programele de cercetare europene, precum și la platformele tehnologice similare la nivel european;14. participă la elaborarea de proiecte pentru programele de cercetare-dezvoltare europene și internaționale din domeniul sanitar și farmaceutic;15. urmărește permanent dezvoltarea bazei materiale existente prin elaborarea planului anual de achiziții de aparatură, reactivi, substanțe de diagnostic, tehnică informatică etc., în raport cu cerințele de dezvoltare științifică vizate;16. supune avizării directorului medical utilizarea bazei de date medicale a unității, pentru desfășurarea activității de cercetare medicală, în contextul legislației în vigoare;17. răspunde de raportarea la termen a situațiilor și dărilor de seamă statistice referitoare la activitatea de care răspunde și pe care o coordonează, inclusiv a celor solicitate de manager.  +  Anexa nr. 4(la contract)Atribuțiile specifice directorului financiar-contabil sunt:1. asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;2. organizează contabilitatea în cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;3. asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;5. asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;9. participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;10. evaluează, prin bilanțul contabil, eficiența indicatorilor specifici;11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către bugetul statului, trezorerie și terți;12. asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în spital;13. asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;14. organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;16. asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionării;17. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului;18. îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;20. organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;21. organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.  +  Anexa nr. 5(la contract)Atribuțiile specifice directorului de îngrijiri sunt:1. controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului de către asistenții medicali șefi, asistenții medicali și personalul auxiliar;2. organizează întâlniri de lucru cu asistenții medicali șefi de secție/compartimente;3. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților și ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;4. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor și protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România și aprobate de Ministerul Sănătății Publice;5. stabilește pentru personalul din subordine, la propunerea asistenților medicali șefi de secție, necesarul și conținutul programelor de perfecționare organizate în cadrul unității;6. analizează cererile și avizează participarea personalului din subordine la programele de educație medicală continuă organizate în afara instituției;7. colaborează cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, cu instituțiile de învățământ și cu alte instituții acreditate la realizarea programelor de perfecționare pentru asistenții medicali;8. controlează modul de desfășurare a pregătirii practice a viitorilor asistenți medicali;9. controlează modul cum se asigură bolnavilor internați un regim rațional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii acestora cu familia;10. analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit și a premiilor pentru asistenții medicali și personalul auxiliar, în funcție de criteriile stabilite de comisia mixtă patronat-sindicat;11. participă la activitățile organizațiilor profesionale și/sau sindicale ale asistenților medicali și moașelor, la solicitarea acestora;12. analizează și participă la soluționarea sancțiunilor propuse pentru personalul din subordine;13. ia măsuri pentru buna funcționare a serviciului social, dietetică și a biroului de internări;14. asigură măsurile necesare pentru cunoașterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;15. ia măsuri pentru cunoașterea și respectarea comportamentului igienic și ale regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;16. aprobă programul de activitate lunar al asistenților medicali, personalului auxiliar și programarea concediilor de odihnă;17. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);18. asigură măsurile necesare pentru cunoașterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate și securitate în muncă, regulamentul de organizare și funcționare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și normelor privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile medicale;19. asigură măsurile necesare pentru cunoașterea de către asistenții medicali și moașe a legislației privind exercitarea profesiilor de asistent medical și moașă.
  --------