ORDIN nr. 10 din 2 august 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2012  Notă
  Conform punctului 2 al articolului V din ORDINUL nr. 5 din 30 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 18 octombrie 2022, prevederile art. III se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2023.
  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, și ale art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Sistemul de raportare contabilă semestrială, aprobat prin prezentul ordin, se aplică entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României (denumite în continuare entități), respectiv:a) instituțiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat; și (la 17-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4 din 14 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2020 ) b) instituțiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d) și f) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.--------Sintagma "Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene" a fost înlocuită cu sintagma "Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare", conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 11 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 16 august 2017.  +  Articolul 2Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-șefi și orice alte persoane care au obligația gestionării patrimoniului entităților răspund, potrivit legii, pentru însușirea și aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum și pentru exactitatea și realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportările contabile aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2020. (la 17-08-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4 din 14 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2020 )  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării. (la 19-08-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 7 din 12 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 19 august 2019 )
  Președintele Consiliului de administrație al
  Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 2 august 2012.Nr. 10.  +  AnexăSISTEMde raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementarecontabilă a Băncii Naționale a României