ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003  (la 28-09-2016, Titlul actului normativ a fost modificat de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanța de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R., societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", care se desființează. (la 28-09-2016, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de Alineatul (2) și (3) ale Articolului 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (2) C.N.A.I.R. este persoană juridică română, de interes strategic național cât timp statul este acționar majoritar, care se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (3) C.N.A.I.R. are, la înființare, în structura sa 7 subunități denumite direcții regionale de drumuri și poduri și un centru de studii și cercetare, fără personalitate juridică. (la 28-09-2016, sintagma : C.N.A.D.N.R a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (4) C.N.A.I.R. poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii și ale statutului. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (5) Filiale ale C.N.A.I.R. pot fi înființate la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii și statutului, iar actele constitutive ale unităților menționate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condițiile legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (6) C.N.A.I.R. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 17-12-2014, Art. 1 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". )  +  Articolul 2(1) Capitalul social inițial al C.N.A.I.R. este de 163.702.200.000 lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", în baza situației financiare anuale și a situației patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (2) Capitalul social inițial este împărțit în 1.637.022 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.(3) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, la data constituirii C.N.A.I.R. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (4) Acțiunile C.N.A.I.R. sunt deținute inițial și în totalitate de statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (5) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă «Administrația Națională a Drumurilor din România», pe de o parte, și C.N.A.I.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerțului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (6) Acțiunile emise în condițiile legii de C.N.A.I.R. pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piața de capital. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (7) C.N.A.I.R. se poate privatiza, în condițiile legii, statul având opțiunea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acțiuni se face prin lege specială. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (8) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, C.N.A.I.R. poate vinde sau închiria active din proprietatea sa, la inițiativa consiliului de administrație, cu aprobarea adunării generale a acționarilor și cu mandatarea specială a reprezentanților Ministerului Transporturilor în adunarea generală a acționarilor. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (9) C.N.A.I.R. poate participa cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale cu obiect de activitate similar sau conex. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 17-12-2014, Art. 2 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". )  +  Articolul 3(1) C.N.A.I.R. deține în proprietate bunuri imobile și mobile. Bunurile aparținând proprietății publice a statului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (2) Bunurile aparținând proprietății publice a statului, definite la alin. (1), constituie elemente ale infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale și sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.(3) Elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale, prevăzute în anexa nr. 2, se concesionează C.N.A.I.R. pe o perioadă de 49 de ani, fără plata redevenței, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998*) privind regimul concesiunilor, pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 17-12-2014, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". ) (4) În cazul privatizării a peste 50% din pachetul de acțiuni, prevederile și clauzele contractului de concesiune vor fi modificate în conformitate cu prevederile legale.(5) Contravaloarea bunurilor aparținând proprietății publice a statului nu este inclusă în valoarea capitalului social al C.N.A.I.R. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (6) Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România», trec în proprietatea C.N.A.I.R. la data înmatriculării sale în registrul comerțului și se regăsesc în capitalul social inițial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România» nu este cuprinsă în capitalul social inițial prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri vor intra în patrimoniul companiei și se vor reevalua, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, în termen de un an de la încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (5), modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.I.R. Acțiunile nou-emise, aferente modificării capitalului social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului în calitate de acționar unic. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (7) Sursele de finanțare ale C.N.A.I.R. cuprind:a) venituri proprii;b) fonduri externe nerambursabile;c) credite interne și externe contractate în nume propriu;d) alocații de la bugetul de stat;e) alte surse legal constituite. (la 28-09-2016, Alineatul (7) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (8) Veniturile proprii ale C.N.A.I.R. se constituie din:a) venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate C.N.A.I.R. pe bază de contract de concesionare legal încheiat;b) veniturile obținute, în lei și în valută, din colectarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România aflate în administrarea C.N.A.I.R., stabilite potrivit legislației în vigoare;c) veniturile încasate din executarea garanțiilor de participare la licitații. (la 28-09-2016, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (9) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. a) și b) se utilizează pentru:a) proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere;b) plata cheltuielilor suplimentare, ce depășesc valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condițiile legii, a soluțiilor tehnice și/sau constructive, și a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege;c) finanțarea investițiilor proprii;d) plăți pentru rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane aferente creditelor contractate de C.N.A.I.R. potrivit art. 11 alin. (5);e) plata penalităților, dobânzilor de întârziere, precum și a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat, de instanța judecătorească sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat;f) acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare și funcționare a companiei;g) cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;h) plata rambursării de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane contractate de stat pentru obiective de investiții necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;i) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora;j) stingerea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora. (la 28-09-2016, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (10) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. c) se utilizează pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere, precum și pentru implementarea proiectelor de infrastructură națională de transport rutier. (la 28-09-2016, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (11) Sursele proprii de finanțare reprezentate de sumele neutilizate din anii anteriori calculate ca diferență între profitul net repartizat ca sursă proprie de finanțare sau pentru dezvoltare repartizat conform legii la care se adaugă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale realizate din surse proprii și sumele proprii efectiv utilizate pentru plăți aferente investițiilor din surse proprii se pot reporta și se pot utiliza într-o perioadă ulterioară, constituindu-se ca sursă pentru finanțarea investițiilor pentru retehnologizare. Din aceste surse de finanțare se asigură cu prioritate achiziția de dotări independente necesare pentru activitatea curentă a C.N.A.I.R., precum și pentru dotările cu mașini, echipamente și utilaje necesare activității de mentenanță executate în regie proprie. (la 28-09-2016, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (12) Alte surse legal constituite reprezintă veniturile încasate din executarea garanțiilor de bună execuție, veniturile încasate din executarea garanțiilor aferente sumelor reținute, veniturile încasate din executarea garanțiilor tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor executate, veniturile încasate din alte garanții constituite conform contractelor încheiate, precum și din penalitățile contractuale și dobânzile de întârziere în executarea contractelor, indiferent de sursa de finanțare, precum și veniturile rezultate din executarea deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărârilor curților de arbitraj și sentințelor instanțelor civile. (la 28-09-2016, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (13) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune ca urmare a dezmembrării construcțiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii, situate pe coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utilitate publică de interes național se fac venit la bugetul de stat. (la 28-09-2016, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 22-12-2012, Art. 3 a fost modificat de alin. (3) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 4(1) C.N.A.I.R. are ca obiect principal de activitate:a) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației;b) codurile aferente lit. a) sunt: cod CAEN 4523 - construcții de autostrăzi; drumuri, aerodromuri și baze sportive; cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcții; cod CAEN 4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu; cod CAEN 4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere; cod CAEN 4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; cod CAEN 7420 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;c) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, în regie proprie. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.A.I.R. va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;d) executarea lucrărilor prevăzute la lit. c), pentru care există piețe concurențiale, poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;e) activități comerciale, industriale, precum și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate. Pentru categoriile de activități economice va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;f) realizarea activităților economice prevăzute la lit. e), pentru care există piață concurențială, poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea unei activități pe baza unei analize de necesitate, sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor activități în regie proprie;g) încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale; codul aferent acestei activități este CAEN 7513 - controlul activităților economice. (la 28-09-2016, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (2) C.N.A.I.R. va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit prin statut, codurile aferente acestor activități sunt următoarele:- cod CAEN 2222 - alte activități de tipărire n.c.a.;- cod CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton pentru construcții;- cod CAEN 2663 - fabricarea betonului;- cod CAEN 2664 - fabricarea mortarului;- cod CAEN 2811 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;- cod CAEN 4534 - alte lucrări de instalații;- cod CAEN 4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;- cod CAEN 4550 - închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent;- cod CAEN 5010 - comerț cu autovehicule;- cod CAEN 5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;- cod CAEN 5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;- cod CAEN 5050 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;- cod CAEN 5151 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;- cod CAEN 5153 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții;- cod CAEN 5157 - comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;- cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;- cod CAEN 6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;- cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de mărfuri;- cod CAEN 6312 - depozitări;- cod CAEN 6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;- cod CAEN 7012 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;- cod CAEN 7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;- cod CAEN 7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;- cod CAEN 7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent;- cod CAEN 7134 - închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.;- cod CAEN 7230 - prelucrarea informatică a datelor;- cod CAEN 7430 - activități de testări și analize tehnice;- cod CAEN 8022 - învățământ secundar teoretic, tehnic sau profesional. (la 26-03-2004, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. ) (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (3) C.N.A.I.R. poate să dețină acțiuni sau părți sociale din capitalul social al altor societăți comerciale și să decidă, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 )  +  Articolul 5Potrivit obiectului său de activitate C.N.A.I.R. asigură condiții de siguranță a circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 6(1) C.N.A.I.R. are dreptul să utilizeze, în condițiile legii, zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere a autostrăzilor și drumurilor naționale, în scopul desfășurării în bune condiții a circulației rutiere și al prevenirii evenimentelor rutiere. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (1^1) C.N.A.I.R. poate încheia, în condițiile legii, contracte de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii pe terenurile proprietate publică a statului, prevăzute la art. 3 alin. (1), destinate spațiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor și drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfășurării traficului rutier, precum și a altor activități economice. (la 30-12-2019, Articolul 6 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 27 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 30 decembrie 2019 ) (2) Terenurile aflate în zona de protecție a autostrăzilor și drumurilor naționale pot fi ocupate temporar, cu înștiințarea proprietarilor, de C.N.A.I.R. în scopul eliminării consecințelor evenimentelor rutiere. C.N.A.I.R., în termen de maximum 15 zile de la ocuparea terenurilor, va dispune măsurile legale pentru aducerea acestora la starea inițială. În cazul producerii de pagube materiale, C.N.A.I.R. va asigura ca proprietarii să primească, în condițiile legii, o justă despăgubire. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (3) În vederea prevenirii și combaterii fenomenului de înzăpezire, pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale C.N.A.I.R. poate ocupa temporar, cu materiale și mijloace specifice, terenuri aflate în vecinătatea acestora și care nu se află în proprietatea sa; ocuparea temporară se face cu titlu gratuit și cu înștiințarea prealabilă a proprietarilor. Eliberarea terenurilor ocupate temporar se va face de către și pe cheltuiala C.N.A.I.R. imediat ce dispar condițiile favorizante apariției fenomenului de înzăpezire. În eventualitatea producerii unor pagube materiale datorită utilizării terenurilor în scopul anterior menționat, C.N.A.I.R. va oferi proprietarilor despăgubiri în condițiile legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (4) C.N.A.I.R. va acționa, în condițiile legii, pentru interzicerea și eliminarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare și a oricăror alte obiective amplasate ilegal în zona de siguranță sau de protecție a autostrăzilor și drumurilor naționale. Proprietarii acestora vor suporta integral cheltuielile generate de dezafectare, precum și eventualele pagube produse, potrivit legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 7Închiderea definitivă și/sau temporară a circulației publice pe autostrăzi și drumurile naționale, pentru considerente tehnologice sau de siguranță, precum și pentru executarea de lucrări ori instituirea de restricții, se face în baza unui protocol încheiat între C.N.A.I.R. și reprezentanții poliției rutiere, în condițiile legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 8În cazul unor calamități naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.I.R. va acționa în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere a autostrăzilor și drumurilor naționale afectate. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 9(1) C.N.A.I.R. este administratorul autostrăzilor și drumurilor naționale concesionate, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (3), având drepturile, obligațiile și răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementarilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 29-06-2014, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 24 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.470 din 26 iunie 2014. ) (2) C.N.A.I.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România» și preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile legale și contractuale decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele arbitrale, judecătorești sau cu atribuții jurisdicționale, din contractele și acordurile interne și internaționale, precum și din creditele contractate direct de stat și subîmprumutate către Regia Autonomă «Administrația Națională a Drumurilor din România» prin acorduri subsidiare. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 10În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a tarii și în limita obiectului sau de activitate C.N.A.I.R. are, în principal, următoarele obligații: (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) a) să asigure punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin din planul de mobilizare; (la 26-03-2004, Lit. a) a art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. ) b) abrogată; (la 26-03-2004, Lit. b) a art. 10 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. ) c) să întocmească documentele privind completarea forței de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligații militare.  +  Articolul 11(1) C.N.A.I.R. beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru:a) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii;b) întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, executate în regie proprie;c) plata contravalorii materialelor, lucrărilor și serviciilor aferente întreținerii infrastructurii rutiere naționale;d) alte cheltuieli de investiții, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje și echipamente necesare activității de întreținere a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenții la infrastructura rutieră națională;e) rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane contractate de stat;f) contravaloarea sumelor stabilite de către instanțele de judecată prin hotărâri definitive sau hotărâri executorii ale curților de arbitraj, pentru proiectele de investiții proprietate publică a statului român, cu sursă de finanțare din bugetul de stat, dacă au fost parcurse toate procedurile legale privind căile de atac;g) plata contravalorii sumelor stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, cu respectarea prevederilor legale.(2) De la bugetul de stat se reconstituie plățile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. g) și h).(3) De la bugetul de stat se reconstituie plățile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. i) și j), cu condiția justificării cauzelor obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătorești și arbitrale, fără culpa exclusivă a C.N.A.I.R. Procedurile privind stabilirea responsabilităților referitoare la culpa exclusivă se vor iniția de către partea interesată.(4) Fondurile externe nerambursabile ale C.N.A.I.R. se utilizează în conformitate cu dispozițiile legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și cu prevederile contractelor/ memorandumurilor de finanțare.(5) Creditele interne și externe contractate de C.N.A.I.R. în nume propriu, în condițiile legii, se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreținerea, exploatarea și alte cheltuieli de investiții necesare activității de mentenanță. Elementele principale ale contractelor de credite în nume propriu se aprobă de către Guvern prin memorandum și creditele pot fi garantate numai cu veniturile proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b), precum și cu activele proprii deținute în proprietate de C.N.A.I.R. Valoarea creditelor interne și externe nu poate depăși 30% din valoarea veniturilor proprii constituite conform art. 3 alin. (8) lit. b).(6) Alte surse legal constituite se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare în vederea continuării și finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislației în vigoare, cu condiția încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii.(7) C.N.A.I.R. poate solicita de la bugetul de stat și transfera în conturile de venituri proprii, deschise la bănci, sumele aferente reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii potrivit alin. (2) și (3), conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. (la 28-09-2016, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 2, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 )  +  Articolul 12(1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum și dezvoltarea și modernizarea celor existente, în scopul integrării autostrăzilor și drumurilor naționale din România în sistemul european de transport, se asigură cu finanțare din venituri proprii, din surse pentru reabilitare, din fonduri externe nerambursabile, din credite interne și externe și, în completare, din alocații de la bugetul de stat și din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerul Transporturilor. (la 17-12-2014, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". ) (2) Crearea de noi bunuri proprietate publică se poate realiza și ca urmare a obligațiilor asumate de către autoritatea publică contractantă în regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.(3) Obligațiile de plata ale Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", nescadente până la data înființării C.N.A.I.R., conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând proprietății publice a statului sau proprietății Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.I.R. și, în completare, din alocații de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform legislației în baza căreia au fost aprobate contractele. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 17-12-2014, Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". ) (4) În cazurile în care interesele de stat impun executarea de către C.N.A.I.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanțare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. ) (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigura și se transfera C.N.A.I.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, și se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru aceste activități, potrivit legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 )  +  Articolul 12^1(1) Potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, contractul de achiziție publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes național, încheiat între C.N.A.I.R. și antreprenorul general de lucrări, poate să includă și datele de identificare ale furnizorilor implicați în respectivul contract de achiziții publice de lucrări sau servicii, precum și valoarea prestațiilor fiecăruia dintre aceștia. (la 01-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 12^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 50 din 26 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 martie 2021 ) (2) În situația modificării informațiilor prevăzute la alin. (1), precum și în situația în care raporturile juridice se nasc între antreprenorul general și subcontractant, ulterior momentului semnării contractului de achiziție publică prevăzut la alin. (1), antreprenorul general are obligația să comunice de îndată C.N.A.I.R. acest lucru, precum și toate informațiile prevăzute la alin. (1), în vederea încheierii în acest sens a unui act adițional la contractul de achiziție publică, în termen de 30 de zile de la modificarea informațiilor. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (3) Neîndeplinirea de către antreprenorul general a obligației de comunicare prevăzute la alin. (2), precum și refuzul încheierii de către antreprenorul general a actului adițional corespunzător, în condițiile alin. (1) și (2), se sancționează cu plata unor penalități în cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalitățile respective au regimul juridic al daunelor-interese.(4) La încheierea de contracte de achiziție publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum și la încheierea actelor adiționale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanților sau a furnizorilor de materiale de construcții și a oricăror alți subcontractanți ai antreprenorului general prevăzuți la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume bănești datorate de către C.N.A.I.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziție publică, în scopul garantării plății de către antreprenorul general a oricăror obligații de plată față de subcontractanți reprezentând contravaloarea prestațiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziție publică. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (5) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, orice terț beneficiar al contractului de achiziție publică prevăzut la alin. (4), în calitate de persoană interesată, are dreptul să solicite C.N.A.I.R. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a contractului de achiziție publică și a actelor adiționale relevante. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (6) Clauzele contractului de achiziție publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condițiile prevăzute la alin. (4) reprezintă, pentru terțul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și sunt titlu executoriu în ceea ce privește obligația de plată a sumelor datorate respectivului terț beneficiar pentru prestațiile asumate de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziție publică în cauză.(7) Antreprenorul general are obligația de a efectua plățile către furnizori subcontractanți în mod nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza contractului de achiziție publică, proporțional cu gradul de furnizare/prestare/ execuție corespunzător fiecărui furnizor/subcontractant care a contribuit la execuția lucrărilor ce formează obiectul contractului de achiziție publică încheiat cu C.N.A.I.R. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 29-06-2014, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 24 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.470 din 26 iunie 2014. )  +  Articolul 13C.N.A.I.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii deținute în proprietate, sau poate face emisiuni de obligațiuni pe piața interna ori internațională, în condițiile legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 )  +  Articolul 14(1) La înființare, personalul Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România» va fi preluat de C.N.A.I.R., în condițiile legii. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. ) (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.N.A.I.R. personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, condițiile de muncă, obligațiile generale și specifice, timpul de muncă și de odihnă, programele de perfecționare profesională a salariaților și alte condiții în care se desfășoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condițiile legii, în termen de cel mult 180 de zile de la data înmatriculării C.N.A.I.R. în registrul comerțului. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 26-03-2004, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 15(1) C.N.A.I.R. este condusă de adunarea generală a acționarilor. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competente stabilite prin statut în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 06-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 5 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 06 octombrie 2022 ) (4) Până la privatizarea C.N.A.I.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (la 17-12-2014, Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de alin. (2) al art. 18, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" cu sintagma "Ministerul Transporturilor". )  +  Articolul 16(1) C.N.A.I.R. este administrată de către un consiliu de administrație. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 ) (2) În perioada în care statul este acționar majoritar, membrii consiliului de administrație sunt numiți de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau, după caz, la propunerea consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 5 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 06 octombrie 2022 ) (3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și directorul general al C.N.A.I.R. - S.A. (la 06-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 5 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 06 octombrie 2022 ) (4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 17Statutul C.N.A.I.R. poate fi modificat și completat prin hotărâre a Guvernului, în perioada în care statul este acționar majoritar. (la 28-09-2016, sintagma: C.N.A.D.N.R. a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016 )  +  Articolul 17^1Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 26-03-2004, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990 privind înființarea Administrației Naționale a Drumurilor din România, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului:1. suprastructura și infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, și terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire și staționare, precum și terenurile aferente care aparțin domeniului public al statului;4. lucrările de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent;5. plantațiile rutiere și terenul aferent;6. suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute de prezenta ordonanță. (la 26-03-2004, Art. 19 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 18 septembrie 2003.Nr. 84.  +  Anexa nr. 1STATUTULCompaniei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A  +  Anexa nr. 2
  ELEMENTELE
  infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale
  Rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările ulterioare, cuprinde următoarele elemente:1. suprastructura și infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, și terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire și staționare, precum și terenurile aferente care aparțin domeniului public;4. lucrările de consolidare, de protecție și de apărare și terenurile aferente;5. plantațiile rutiere și terenul aferent;6. suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-03-2004, Anexa 2 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004. )
  ------------