ORDIN nr. 5.430 din 22 septembrie 2022privind acreditarea domeniului de doctorat "Asistență socială" în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022  În conformitate cu prevederile:– art. 138 alin. (1) și (2), ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;– Ordinului ministrului educației nr. 5.842/2021 privind menținerea acreditării Universității de Vest din Timișoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat,luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 4.840 din 1.09.2022, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 411/E/DGIU din 7.09.2022, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 90/H din 1.09.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Asistență socială“ în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă acreditarea unui nou domeniu de studii universitare de doctorat - „Asistență socială“, care se organizează în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie și Științe Politice din Universitatea de Vest din Timișoara.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea de Vest din Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 22 septembrie 2022.Nr. 5.430.----