ORDIN nr. 2.612 din 4 octombrie 2022pentru modificarea și completarea ghidurilor specifice - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență - componenta 5 - Valul renovării
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare,ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.833 din data de 3.10.2022 al Direcției generale implementare Plan național de redresare și reziliență și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 111.585 din data de 30.09.2022, respectiv nr. 111.689 din data de 3.10.2022,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul IGhidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 442/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 și 290 bis din 25 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea 2.2 „Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?“, prevederile paragrafului „A doua rundă“ se modifică și vor avea următorul cuprins:[ ] Dată deschidere platformă digitală (test): 6 octombrie 2022;[ ] Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 10 octombrie 2022, ora 10.00;[ ] Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 23 octombrie 2022, ora 23.59;[ ] Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.2. La secțiunea 2.4 „Alocarea apelului de proiecte“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Alocarea financiară eligibilă estimată pentru lucrările de intervenție integrate în cadrul rundei a doua este de 2.760.000 euro.3. La secțiunea 2.6 „Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte“, paragraful 8 se modifică după cum urmează:Atenție: Hotărârea/Hotărârile Adunării generale a asociației/lor de proprietari, precum și hotărârea proprietarilor se vor include ca anexă la cererea de finanțare.4. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Atenție! În cazul în care nu va fi încărcat unul dintre documentele enumerate mai sus sau se va încărca în mod eronat un alt document, cererea de finanțare va fi automat respinsă.5. La secțiunea 6.1 „Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, după ultimul paragraf se introduce următoarea notă:Notă: În cadrul celei de a doua runde, după încheierea perioadei de depunere, cererile de finanțare vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe principiul primul venit, primul servit. Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare.6. În tot cuprinsul Ghidului specific, sintagma „http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR“.  +  Articolul IIGhidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 443/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 și 291 bis din 25 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea 2.2 „Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?“, prevederile paragrafului „A doua rundă“ se modifică și vor avea următorul cuprins:[ ] Dată deschidere platformă digitală (test): 6 octombrie 2022;[ ] Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 10 octombrie 2022, ora 10.00;[ ] Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 23 octombrie 2022, ora 23.59;[ ] Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.2. La secțiunea 2.4 „Alocarea apelului de proiecte“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Alocarea financiară eligibilă estimată pentru lucrările de creștere a eficienței energetice în cadrul rundei a doua este de 59.990.000 euro.3. La secțiunea 2.6 „Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte“, paragraful 9 se modifică și va avea următorul cuprins:Atenție: Hotărârea/Hotărârile adunării generale a asociației/lor de proprietari, precum și hotărârea proprietarilor se vor include ca anexă la cererea de finanțare.4. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: Atenție! În cazul în care nu va fi încărcat unul dintre documentele enumerate mai sus sau se va încărca în mod eronat un alt document, cererea de finanțare va fi automat respinsă.5. La secțiunea 6.1 „Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Notă: În cadrul celei de a doua runde, după încheierea perioadei de depunere, cererile de finanțare vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe principiul primul venit, primul servit. Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor, alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor, acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare.6. În tot cuprinsul Ghidului specific, sintagma „http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR“.  +  Articolul IIIGhidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 și 292 bis din 25 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea 2.2 „Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?“, prevederile paragrafului „A doua rundă“ se modifică și vor avea următorul cuprins:[ ] Dată deschidere platformă digitală (test): 6 octombrie 2022;[ ] Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 10 octombrie 2022, ora 10.00;[ ] Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 23 octombrie 2022, ora 23.59;[ ] Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.2. La secțiunea 2.4 „Alocarea apelului de proiecte“, după ultimul paragraf se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:Atenție! Alocarea fondurilor în cadrul rundei a doua se va face la nivel național, fără a fi repartizate teritorial, pe județe. Pentru Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea un buget maxim în funcție de categoria de unitate administrativ-teritorială, după cum urmează:
  Categoria de unitate administrativ-teritorialăBuget maxim (euro/UAT)
  Județ/Municipii reședință de județ/Municipiul București/ Sectoarele municipiului București10.000.000
  Municipii/Orașe5.000.000
  Comune2.000.000
  Alocarea financiară eligibilă estimată pentru: – renovarea energetică moderată este de 147.530.000 euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 2.375.000 euro;– renovarea energetică aprofundată este de 40.590.000 euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 125.000 euro. Atenție! În cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1-A.3.2/1, aferent rundei a doua, nu sunt alocate fonduri pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice.
  3. La secțiunea 2.6 „Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte“, paragraful 9 se modifică și va avea următorul cuprins:Atenție: Hotărârea/Hotărârile adunării generale a asociației/lor de proprietari, precum și hotărârea proprietarilor se vor include ca anexă la cererea de finanțare.4. La secțiunea 3 „Ajutor de minimis“, ultimele patru paragrafe se modifică și vor avea următorul cuprins:Activitățile propuse în cadrul proiectelor ce au ca obiect instalarea stațiilor/punctelor de încărcare pentru mașini electrice aferente clădirilor rezidențiale multifamiliale la care se efectuează lucrări de renovare energetică moderată sau aprofundată nu intră sub incidența ajutorului de stat, având un impact pur local. Se consideră că instalarea și operarea stațiilor/punctelor de încărcare nu au niciun efect asupra comerțului dintre statele membre, întrucât:– beneficiarii vor fi în principal locatarii clădirilor unde se vor realiza lucrările menționate anterior, dintr-o arie teritorială restrânsă, fiind puțin probabil să atragă clienți din alte localități, cu atât mai puțin din alte state membre; – nu se poate prevedea că măsura va avea mai mult decât un efect marginal asupra condițiilor investițiilor sau unităților transfrontaliere. Amplasarea stațiilor/punctelor de încărcare se va realiza strict pe clădirile rezidențiale multifamiliale la care se efectuează lucrări de renovare energetică moderată sau aprofundată, indiferent de locul unde sunt acestea localizate, fără a fi impusă vreo restricție în ceea ce privește poziționarea la o arteră importantă/zonă intensă de circulație. La aceste stații vor avea acces nediscriminatoriu toți proprietarii/locatarii blocului și ocazional cei aflați în tranzit în zona respectivă. Având în vedere că infrastructura creată va fi utilizată în cea mai mare parte de proprietarii blocurilor renovate și cel mult de cei din zona limitrofă, neputând fi considerată ca o rețea ce deservește zone extinse ale țării, precum și faptul că investițiile pe piața relevantă sunt minime, este puțin probabil ca prin finanțarea acestor stații/puncte de încărcare să fie afectat negativ comerțul cu statele membre. Achiziționarea stațiilor/punctelor de reîncărcare se va realiza de către unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la secțiunea 2.6 cu respectarea condițiilor de piață și a prevederilor în materia achizițiilor publice. Asociația de proprietari care devine proprietara stației/punctului de încărcare va asigura selecția operatorului de energie electrică pentru alimentarea acestor stații/puncte de încărcare. Această selecție se va realiza printr-o procedură concurențială, transparentă, necondiționată și deschisă de către asociația de proprietari. Taxa de încărcare se plătește la nivelul utilizatorilor finali în funcție de consum și nu se facturează sub prețul pieței.5. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Atenție! În cazul în care nu va fi încărcat unul dintre documentele enumerate mai sus sau se va încărca în mod eronat un alt document, cererea de finanțare va fi automat respinsă.6. La secțiunea 6.1 „Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității“, după ultimul paragraf se introduce următoarea notă:Notă: În cadrul celei de a doua runde, după încheierea perioadei de depunere, cererile de finanțare vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe principiul primul venit, primul servit. Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare.7. Litera J din cadrul Declarației de eligibilitate - Model B1, anexă la ghidul specific, se modifică și va avea următorul cuprins:J. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.8. În tot cuprinsul ghidului specific, sintagma „http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR“.
   +  Articolul IVGhidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 440/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 și 286 bis din 25 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea 2.2 „Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?“, prevederile paragrafului „A doua rundă“ se modifică și vor avea următorul cuprins: [ ] Dată deschidere platformă digitală (test): 6 octombrie 2022;[ ] Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 10 octombrie 2022, ora 10.00;[ ] Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 23 octombrie 2022, ora 23.59;[ ] Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.2. La secțiunea 2.4 „Alocarea apelului de proiecte“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Alocarea financiară eligibilă estimată pentru lucrările de intervenție integrate în cadrul rundei a doua este de 105.550.000 euro.3. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, punctul 1) subpunctul (iv), a doua liniuță se abrogă. 4. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Atenție! În cazul în care nu va fi încărcat unul dintre documentele enumerate mai sus sau se va încărca în mod eronat un alt document, cererea de finanțare va fi automat respinsă.5. La secțiunea 6.1 „Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității“, după ultimul paragraf se introduce următoarea notă:Notă: În cadrul celei de a doua runde, după încheierea perioadei de depunere, cererile de finanțare vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe principiul primul venit, primul servit. Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare.6. În tot cuprinsul ghidului specific, sintagma „http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR“.  +  Articolul VGhidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 441/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 și 289 bis din 25 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea 2.2 „Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?“, prevederile paragrafului „A doua rundă“ se modifică și vor avea următorul cuprins:[ ] Dată deschidere platformă digitală (test): 6 octombrie 2022;[ ] Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 10 octombrie 2022, ora 10.00;[ ] Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 23 octombrie 2022, ora 23.59;[ ] Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.2. La secțiunea 2.4 „Alocarea apelului de proiecte“, după ultimul paragraf se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins: Atenție! Alocarea fondurilor în cadrul rundei a doua se va face la nivel național, fără a fi repartizate teritorial, pe județe. Alocarea financiară eligibilă estimată pentru: – renovarea energetică moderată este de 469.490.000 de euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 5.500.000 de euro; – renovarea energetică aprofundată este de 149.820.000 de euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 1.675.000 de euro.3. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, punctul 1) subpunctul (iv), a doua liniuță se abrogă. 4. La secțiunea 5.2 „Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Atenție! În cazul în care nu va fi încărcat unul dintre documentele enumerate mai sus sau se va încărca în mod eronat un alt document, cererea de finanțare va fi automat respinsă.5. Litera J din cadrul Declarației de eligibilitate - Model B, anexă la ghidul specific, se modifică și va avea următorul cuprins:J. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.6. În tot cuprinsul ghidului specific, sintagma „http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR“.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 4 octombrie 2022.Nr. 2.612. ----