HOTĂRÂRE nr. 1.200 din 5 octombrie 2022privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, cu suma de 6.425 mii lei și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 1.200.  +  ANEXĂ
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - mii lei -
    TOTAL6.425
  1.AlbaJudețul Alba 500
  2.AlbaMunicipiul Alba lulia1.000
  3.ClujComuna Feleacu3.000
  4.SuceavaOrașul Siret980
  5.TulceaOrașul Isaccea875
  6.VasluiComuna Vetrișoaia70
  -----