ORDIN nr. 2.522 din 28 septembrie 2022pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 octombrie 2022  Având în vedere prevederile Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare.ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 și 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit legii, o singură dată pentru cel mult 24 de luni.  +  Articolul II(1) În conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative, autorizațiile de construire deja prelungite cu cel mult 12 luni, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a legii, respectiv la data de 13 iunie 2022, mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferența până la 24 de luni.(2) Prelungirea valabilității autorizației de construire în situația prevăzută la alin. (1) se înscrie în anexa la autorizația de construire/desființare al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin și care completează conținutul formularului F11 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 2.522.  +  ANEXĂAnexă la autorizația de construire/desființare^1)ROMÂNIAJudețul ...................................................................................................[autoritatea administrației publice emitente]*)Nr. ................ din ............................În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,se prelungește valabilitatea
  Autorizației de construire/desființare nr. ............. din ....................... ^2)
  de la data de ....................... până la data de ....................... ^3)
  După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.
  Conducătorul autorității administrației publice emitente**),
  .................................................
  (funcția, numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
  Secretar general/Secretar,
  ................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Arhitect-șef***),
  ................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Data prelungirii valabilității: .................................Transmis solicitantului la data de ................................. direct/prin poștă^1) Completează formularul F11 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare, în situația prelungirii valabilității autorizației de construire, în cazul în care prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se face în conformitate cu prevederile art. IV din Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative.^2) Autorizație de construire deja prelungită în limitele legii, aflată în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a Legii nr. 176/2022.^3) Se poate prelungi cu o perioadă egală cu diferența până la 24 de luni.*) Se completează, după caz:– consiliul județean;– Primăria Municipiului București;– Primăria Sectorului ........ al Municipiului București;– primăria municipiului;– primăria orașului;– primăria comunei.**) Se completează, după caz:– președintele consiliului județean;– primarul general al municipiului București;– primarul sectorului ......... al municipiului București;– primar.***) Se va semna de arhitectul-șef sau, „pentru arhitectul-șef“, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.
  -----