ORDIN nr. 120 din 28 septembrie 2022privind modificarea și completarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (5), art. 9 alin. (1) lit. m) și ale art. 10 alin. (1) lit. t) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește regimul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de natură contravențională, constatate în activitatea de investigații. (2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în sectorul energiei care, potrivit legislației în materie, constituie infracțiuni și nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul acțiunilor de control prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, respectiv în Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de control desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Prevederile prezentului regulament se aplică:a) participanților la piața angro de energie și structurilor operaționale asociate, titulari ai unei licențe în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale sau ai unei decizii emise de către ANRE, respectiv participanților la piața angro de energie și/sau structurilor operaționale asociate, care nu sunt titulari ai unei licențe în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale sau ai unei decizii emise de către ANRE;b) persoanelor fizice care au calitatea de conducători/ administratori/directori și altor angajați ai participanților la piață ori structurilor operaționale asociate supuși/supuse investigației.3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Definițiile din anexa nr. 1 se completează cu definițiile din Lege, din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, denumit în continuare REMIT, și din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.4. La articolul 5, literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Lege;.....................................................f) Regulament;5. La articolul 5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) Procedura privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2022, cu modificările și completările ulterioare.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Activitatea de investigație se desfășoară în conformitate cu prevederile din Regulament.7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1La finalizarea fiecărei acțiuni de investigație, în cazul în care au fost constatate contravenții, agenții constatatori propun președintelui ANRE, prin raportul de investigație în formă finală, aplicarea de sancțiuni contravenționale prevăzute de Lege, în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil.8. Articolele 7-13 și 15 se abrogă.9. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Contravențiile săvârșite de către participanții la piața angro de energie și/sau structurile operaționale asociate sunt prevăzute de prevederile art. 93 alin. (1) și art. 194 din Lege.10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Membrii echipei de investigație, în calitate de agenți constatatori, împuterniciți prin decizia președintelui ANRE, constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute în Lege.11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În situația în care echipa de investigație constată fapte care constituie contravenții, pentru care nu sunt prevăzute sancțiuni raportate la cifra de afaceri, aceasta propune prin raportul de investigație în forma finală, prevăzut în Regulament, finalizarea investigației, sancțiunile ce vor fi aplicate și măsurile ce urmează a fi dispuse în sarcina acestuia, după caz.(2) În situația în care echipa de investigație constată fapte care constituie contravenții, pentru care sunt prevăzute sancțiuni raportate la cifra de afaceri, aceasta propune prin raportul de investigație în forma finală finalizarea investigației, sancționarea conform prevederilor Legii, precum și măsurile ce urmează a fi dispuse în sarcina acestuia, după caz. (3) În condițiile prevăzute la alin. (2), stabilirea și individualizarea sancțiunilor se realizează de către Comitetul de reglementare al ANRE pe baza Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2022, cu modificările și completările ulterioare.12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Dovada calității de agent constatator este atestată prin legitimație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Agenții constatatori încheie pentru contravențiile constatate un proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.13. La articolul 20, alineatele (1), (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prevăzut la art. 19 alin. (2), se redactează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.………………......................................................................…..(3) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de investigație care îndeplinesc calitatea de agent constatator, respectiv de contravenient sau reprezentantul legal al acestuia și se înregistrează la sediul ANRE și la sediul contravenientului, după caz.(4) O copie după procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se înmânează sub semnătură de primire contravenientului sau reprezentantului legal al acestuia, prezent la încheiere, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal.(5) În momentul încheierii procesului-verbal, membrii echipei de investigație sunt obligați să aducă la cunoștința contravenientului sau a reprezentantului legal al acestuia dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul actului de constatare și sancționare, eventualele obiecții fiind consemnate la rubrica «Alte mențiuni», sub sancțiunea nulității procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.14. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Nulitatea prevăzută la alin. (5) intervine în cazul în care rubrica «Alte mențiuni» nu este completată.15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În cazul în care contravenientul sau reprezentantul legal al acestuia nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, membrii echipei de investigație fac mențiune despre aceste împrejurări în cadrul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, care trebuie să fie confirmate de un martor.16. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Procesul-verbal prin care se constată contravenția și se sancționează persoanele juridice/fizice prevăzute la art. 2 trebuie să cuprindă următoarele elemente: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea, numărul de legitimație și instituția din care face parte agentul constatator; denumirea contravenientului persoană juridică, sediul social, numărul de înregistrare al acestuia, codul de înregistrare fiscală; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al semnatarului procesului-verbal având calitatea de reprezentant legal; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal al contravenientului persoană fizică; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată; obiecții cu privire la conținutul actului de constatare; termenul de exercitare a căii de atac și instanța competentă să soluționeze contestația.17. La articolul 23, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În cazul în care contravenientul sau reprezentantul legal al acestuia nu este prezent sau, deși este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, o copie a procesului-verbal se comunică în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.(2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu aviz/confirmare de primire, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului.18. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Afișarea procesului-verbal se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.19. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.20. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor neatacat în termenul prevăzut de Lege constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.21. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) O copie după dovada achitării amenzii se transmite ANRE în termen de maximum 5 zile de la data efectuării plății, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, respectiv 30 de zile de la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive care menține obligația de plată.(2) În situația menționată la alin. (1), ulterior primirii dovezii achitării amenzii, ANRE solicită Agenției Naționale de Administrare Fiscală confirmarea efectuării plății.22. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) În caz de neprezentare, în termenul prevăzut la art. 25, a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, ANRE transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 5, spre executare, conform dispozițiilor legale. (2) În cazul în care contravenientul a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prin care a fost aplicată sancțiunea contravențională, ANRE transmite, la finalizarea procedurii judiciare, organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătorești rămase definitivă, în cazul respingerii acțiunii contravenientului sau al reducerii cuantumului amenzii aplicate.23. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Dispozițiile prezentului regulament se completează în condițiile Legii cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.24. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Orice persoană care efectuează cu titlu profesional tranzacții pe piața angro de energie și care are motive întemeiate să suspecteze că o tranzacție ar putea încălca buna funcționare a pieței angro de energie are obligația să anunțe fără întârziere ANRE cu privire la aceasta.25. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Direcția investigații din cadrul ANRE are obligația de a menține evidența proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției/contravențiilor încheiate.26. În anexa nr. 1, literele g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) raport de investigație în forma finală - document unilateral, care se întocmește de către echipa de investigație, în care sunt consemnate datele, informațiile, verificările, documentele și concluziile activității de investigație, recomandările formulate de aceasta și/sau măsurile propuse, după caz, precum și propunerile de sancționare a participantului la piață, dacă acestea se impun;...............................................i) Direcția investigații - structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuții intră obiectivele activității de investigații;27. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPersoanele fizice/juridice care desfășoară activități pe piața angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 120.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la regulament)
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor nr. ........./...............
  - model -
  Încheiat în ziua ....................., luna ................., anul ............, ora ........, la sediul ................................. din municipiul ..........................., str. ........................... nr. ........, județul/sectorul .......................Subsemnații ............................(numele și prenumele)........................,având funcțiile de ......... și investigatori în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, posesori ai legitimațiilor nr. .........., în calitate de agenți constatatori împuterniciți prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ........../................. privind ........... la operatorul economic ......, cu sediul social în ........., numărul de ordine în registrul comerțului ..... și cod unic de înregistrare......, reprezentat legal de către domnul/doamna ................................................., cu domiciliul în municipiul ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............................., identificat(ă) cu CI seria ..... nr. ................, CNP .................................., eliberată de .............. la data de ............., având calitatea de ....., în conformitate cu mențiunile și înscrisurile din Raportul de investigație în formă finală nr. …… și Decizia președintelui ANRE nr. ............ privind finalizarea investigației, am constatat că operatorul economic .............. supus investigației a săvârșit următoarele:............................................................................................................................................................Descrierea faptei: În data de .............................................................................................................................................................De săvârșirea acestor fapte se face vinovată:PERSOANA FIZICĂ ........................(numele, prenumele).......................,cu domiciliul în municipiul ..............................., str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............................., identificată cu CI seria .... nr. .............., CNP ............................., eliberată de ............... la data de ..............., având funcția/calitatea de ................................... în cadrul societății .....................................PERSOANA JURIDICĂ ....................(denumirea societății)................,cu sediul social în municipiul ..............................., str. ....................................... nr. ....., număr de ordine în registrul comerțului .................. și cod unic de înregistrare .................., reprezentată legal de către domnul/doamna .................(numele, prenumele).................,cu domiciliul în municipiul ......................................................, str. ................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .................................., identificat(ă) cu CI seria .... nr. ................, CNP .................................., eliberată de ................. la data de ............., funcția/calitatea de ................................. în cadrul societății .............................Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: ................................................., și se sancționează în conformitate cu prevederile art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din același act normativ, cu amendă de la ..........(cifre/litere)......... lei la ...........(cifre/litere)......... lei/cu amendă raportată la cifra de afaceri anuală în cuantum de .....(cifre/litere)...... lei.În consecință, ca urmare a finalizării investigației desfășurate la operatorul economic ............, în baza Deciziei președintelui ANRE nr. ......... de finalizare a investigației, pentru fapta săvârșită în zilele de ............ stabilim sancționarea domnului/doamnei .............(numele, prenumele) ............./operatorului economic ..............(denumirea societății) ............. cu amendă în cuantum de ..........(cifre/litere)........ lei,în conformitate cu prevederile art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.Contravenientul are/nu are posibilitatea să achite, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, în cuantum de .......(cifre/litere)....... lei,în conformitate cu prevederile art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.Amenda se va achita în contul bugetului local (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..........................., deschis la Trezoreria Municipiului ..................................., sau bugetului de stat (venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate), numărul .........................., deschis la Trezoreria ..........................., în a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului economic ................(denumirea operatorului economic).................. .Amenda care se cuvine bugetului de stat poate fi achitată, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenda cuvenită bugetelor locale poate fi achitată, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, autorității competente.În cazul în care amenda contravențională se achită prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege, contravenientul are obligația de a prezenta extrasul de cont sau dovada de plată emisă de către sistemele de plăți, în vederea identificării datei și orei efectuării plății. Dovada plății se comunică ANRE în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.Dovada plății se va prezenta la ANRE în termen de .............. .Dacă în acest termen contravenientul nu a achitat amenda, sau nu a exercitat nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.Conform prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor art. 24 alin. (4) din Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor este titlu de creanță și înștiințare de plată.Măsuri dispuse cu termene de conformare:..............................................................................................Contravenientul, persoană fizică/juridică, va face dovada îndeplinirii măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, până la termenul precizat în antecedență.* Deoarece contravenientul nu este prezent sau, deși este prezent, refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest aspect este confirmat de domnul/doamna .............................................................., domiciliat(ă) în localitatea ........................... str. ..............................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ................................, identificat(ă) cu CI seria .... nr. ..........., CNP ..........................., eliberată de .............. la data de ..................., în calitate de martor.* Se completează de la caz la caz.În acest caz, procesul-verbal va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii, prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează întrun proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate formula obiecții care vor fi completate la rubrica „Alte mențiuni“.Alte mențiuni: ....................................................................Conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate face plângere împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției va fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.Mențiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:..............................................................................................
  Martor,
  Subsemnatul(a), ...................................................., domiciliat(ă) în localitatea .............................................., str. .................................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap....., județul/sectorul ..........................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat(ă) de ..................., CNP ......................................., confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de față la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Menționez că nu am calitatea de agent constatator.
  Semnătură
  ............................
  Mențiuni privind lipsa semnăturii martorului:..................................................................Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conține .................(cifre/litere)................ pagini și a fostîncheiat în 2 (două) exemplare, o copie după acesta fiindu-i înmânată/comunicată contravenientului.Totodată, contravenientului, persoană fizică/juridică ….. i s-au înmânat următoarele documente:– .............– ..........Total pagini: .........**
  Agent constatatorContravenient, persoană fizică/juridică Reprezentant contravenientMartor
  ................................................. (numele, prenumele investigatorului) Semnătura ..............................................................................................................(denumirea societății) Am primit procesul-verbal: ............................................................................. (numele, prenumele semnatarului) Semnătura .......................................................... Ștampila...................................................................(numele, prenumele martorului) BI/CI seria ..... nr. .................., eliberat(ă) de ........................, CNP ....................................... Semnătura ........................
  ** Cartușul se va instala pe fiecare pagină, în partea de jos a acesteia.
  -----