METODOLOGIE din 28 septembrie 2022de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.829 din 28 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 5 octombrie 2022.
   +  Articolul 1Categoriile de deșeuri rezultate din activitatea medicală, acceptate la transportul cu autovehicule, cu denumiri din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, și din Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, sunt următoarele:a) deșeuri înțepătoare-tăietoare, care corespund codului 18 01 01, respectiv obiecte ascuțite;b) deșeuri anatomopatologice și părți anatomice, care corespund codului 18 01 02, respectiv fragmente și organe umane, incluzând recipiente de sânge și sânge conservat;c) deșeuri infecțioase, care corespund codului 18 01 03*, respectiv deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;d) deșeuri ale căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor, care corespund codului 18 01 04;e) deșeuri chimice, constând din sau conținând substanțe periculoase, care corespund codului 18 01 06*;f) deșeuri chimice, care corespund codului 18 01 07, altele decât cele specificate la codul 18 01 06*;g) deșeuri de medicamente citotoxice și citostatice, care corespund codului 18 01 08*;h) deșeuri de medicamente, care corespund codului 18 01 09, respectiv medicamente, altele decât cele specificate la codul 18 01 08* (medicamente citotoxice și citostatice);i) deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice, care corespund codului 18 01 10*.  +  Articolul 2Autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.  +  Articolul 3În cazul în care operatorul economic folosește autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală și pentru furnizarea de ambalaje pentru colectarea deșeurilor medicale, acesta trebuie să fie dublu compartimentat, pentru a se evita posibilitatea de contaminare a acestora.  +  Articolul 4(1) Autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală este dotat cu echipament frigorific în compartimentul destinat containerelor, unde sunt stocate deșeurile în timpul transportului, și preia categoriile de deșeuri enumerate la art. 1.(2) Operatorii economici care dețin autovehicule utilizate pentru transportul deșeurilor medicale dotate cu aer condiționat în compartimentul destinat containerelor vor avea un termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin pentru a se conforma condițiilor prevăzute la alin. (1).(3) Operatorii economici care dețin autovehicule utilizate pentru transportul deșeurilor medicale dotate cu aer condiționat în compartimentul destinat containerelor și care se află în perioada de conformare de 2 ani vor prelua categoriile de deșeuri rezultate din activitatea medicală prevăzute la art. 1 lit. a), c), d), e), f), g), h) și i).(4) Operatorii economici colectează și transportă deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice, identificate prin codul 18 01 10*, în vederea valorificării. Este interzisă incinerarea deșeurilor de amalgam de la tratamentele stomatologice.  +  Articolul 5Autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precum și containerele pentru deșeurile colectate se dezinfectează după fiecare transport efectuat, utilizând produse biocide avizate/autorizate în acest scop.  +  Articolul 6Este obligatorie marcarea lizibilă și vizibilă a autovehiculului utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe ambele părți cu datele de identificare ale societății transportatoare, activitatea prestată, pictograma „Pericol biologic“ și marcaj în conformitate cu Acordul referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR).  +  Articolul 7Deșeurile rezultate din activitatea medicală încadrate în codurile 18 01 06* și 18 01 07, reprezentând deșeuri chimice, sunt preluate cu același autovehicul, dar în transporturi separate, cu asigurarea condițiilor corespunzătoare acestora.  +  Articolul 8Utilizarea autovehiculelor pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală se realizează pe baza unui referat tehnic de evaluare, eliberat de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar (CNMRMC) și prin centrele regionale de sănătate publică (CRSP) Cluj, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.  +  Articolul 9(1) În vederea eliberării referatului tehnic de evaluare prevăzut la art. 8, operatorii economici depun un dosar în format letric sau în format electronic prin intermediul platformei „Punctul de contact unic electronic“, cu următoarele documente:a) cerere de eliberare a referatului tehnic de evaluare, conform anexei nr. 1;b) declarație pe propria răspundere în care se specifică că documentația depusă este conformă cu originalul și că autovehiculul este dotat cu instalație frigorifică în stare de funcționare;c) copie de pe certificatul de înregistrare al operatorului economic;d) copie de pe certificatul constatator din care să reiasă activitatea de transport prestată;e) copie de pe licența de transport sau certificatul de transport în cont propriu;f) copie a licenței de transport rutier public de mărfuri sau copie a certificatului de transport rutier în cont propriu de mărfuri, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorcă sau semiremorcă, depășește 3,5 tone;g) documente privind instruirea consilierului de siguranță asupra riscurilor transportului deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a metodelor de reducere a posibilității de apariție a eventualelor incidente (certificat de consilier de siguranță și decizia transportatorului de repartizare a consilierului de siguranță la punctul respectiv de lucru al transportatorului);h) documente privind instruirea conducătorului autovehiculului pentru transportul de mărfuri periculoase (certificat ADR);i) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;j) copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului (inclusiv revizia tehnică);k) fișa tehnică a autovehiculului din care să reiasă dotările acestuia în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008;l) copie de pe contractul de tratare/eliminare a deșeurilor, deținut de transportator;m) nota de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 2;n) dovada achitării tarifului pentru eliberarea referatului tehnic de evaluare, stabilit conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 932/2022 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică și pentru aprobarea înființării unor activități finanțate integral din venituri proprii.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul“ și se păstrează la sediul INSP, potrivit legii.(3) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet, INSP, prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) și prin centrele regionale de sănătate publică (CRSP) Cluj, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, după caz, eliberează referatul tehnic de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(4) Referatul tehnic de evaluare eliberat de INSP conform art. 8 pentru autovehiculul utilizat în vederea transportului deșeurilor medicale are o valabilitate de 2 ani de la data eliberării.(5) Orice modificare ulterioară a documentației care a stat la baza elaborării referatului tehnic de evaluare va fi comunicată INSP în vederea elaborării unui nou referat tehnic de evaluare.  +  Articolul 10Referatul tehnic de evaluare poate fi anulat dacă se constată că operatorul economic a depus la dosar informații care se dovedesc a fi false sau dacă deținătorul solicită anularea acestuia.  +  Articolul 11Autovehiculul pentru care se emite referatul tehnic de evaluare este utilizat doar pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, identificate la clasa 18, subclasa 18 01, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, și Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  +  Articolul 12Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, prin structurile de inspecție și control, verifică îndeplinirea condițiilor și valabilității, stipulate în referatul tehnic de evaluare pentru autovehiculele utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, eliberat de Institutul Național de Sănătate Publică prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) și prin centrele regionale de sănătate publică (CRSP) Cluj, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CERERE
  privind eliberarea referatului tehnic de evaluare
  (model)
  Către Institutul Național de Sănătate PublicăSubsemnatul, ..............................., legitimat cu .........................., reprezentant legal al ......................., vă solicit să eliberați referatul tehnic de evaluare pentru autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, marca ............., cu nr. de înmatriculare ................... .În acest sens, depun următoarea documentație (copii):• .............................................................. (Se enumeră.)Declar pe propria răspundere că toate actele depuse la dosar sunt conforme cu originalul.Data .......................................
  Semnătura .............................
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  NOTĂ DE INFORMARE
  cu privire la protecția datelor cu caracter personal
  1. Operatorul - Institutul Național de Sănătate Publică, adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sectorul 5, București, cod poștal 050463, România, telefon: 021 318 36 20, director 021 318 36 19, fax: 021 312 34 26, site: http://www.insp.gov.ro.2. Responsabilitatea operatorului. Operatorul de date este responsabil, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de obținerea consimțământului de la persoana vizată. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declarația de consimțământ este într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Prelucrarea datelor obținute în baza consimțământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate („reducerea la minimum a datelor“) prin consimțământul explicit dat de persoana vizată.3. Tipurile de date personale colectate la depunerea unui dosar:
  Date colectateScopPerioada de valabilitate
  Numele, prenumeleDepunerea dosarului în vederea obținerii referatului tehnic pentru autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală de către operatorii economiciÎn perioada valabilității referatului tehnic pentru autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală și pe perioada arhivării dosarului depus de solicitant
  Telefon
  E-mail
  Localitatea
  Județul
  4. Drepturile persoanelor vizate:a) dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate [dreptul de acces, art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679];b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete [dreptul la rectificare, art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679];c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori [dreptul la ștergerea datelor, art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679];d) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor [dreptul la restricționarea prelucrării, art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679];e) dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator [dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679];f) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea [dreptul la opoziție, art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679];g) dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere [dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679];h) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecția datelor [dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679].
  Am luat cunoștință.
  ..........................................................................................................................
  (numele reprezentatului legal al persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice)
  Data ..............................
  Semnătura ..............................
   +  Anexa nr. 3la metodologieNr. (corespunde numărului de înregistrare al cererii)........./........... data (ziua, luna, anul)
  REFERAT TEHNIC DE EVALUARE
  privind autovehiculul marca ................., cu nr. de înmatriculare ...............,
  utilizat de S.C. .......................... pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
  (model)
  Cererea către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a fost depusă de către solicitant ......................., cu sediul în .................(adresa: localitatea, strada, județul)..........................., și a fost însoțită de documentația privind autovehiculul marca ..........................................., cu numărul de înmatriculare ...................................., utilizat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care a cuprins:– cerere de eliberare a referatului tehnic de evaluare;– declarație pe propria răspundere în care se menționează că documentația depusă este conformă cu originalul și că autovehiculul este dotat cu instalație frigorifică în stare de funcționare;– copie de pe certificatul de înregistrare al operatorului economic;– copie de pe certificatul constatator din care să reiasă activitatea de transport prestată;– copie de pe licența de transport sau certificatul de transport în cont propriu;– copie a licenței de transport rutier public de mărfuri sau copie a certificatului de transport rutier în cont propriu de mărfuri, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorcă sau semiremorcă, depășește 3,5 tone;– documente privind instruirea consilierului de siguranță asupra riscurilor transportului deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a metodelor de reducere a posibilității de apariție a eventualelor incidente (certificat de consilier de siguranță și decizia transportatorului de repartizare a consilierului de siguranță la punctul respectiv de lucru al transportatorului);– documente privind instruirea conducătorului autovehiculului pentru transportul de mărfuri periculoase (certificat ADR);– copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;– copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului (inclusiv revizia tehnică);– fișa tehnică a autovehiculului din care să reiasă dotările acestuia în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;– copie de pe contractul de tratare/eliminare a deșeurilor deținut de transportator;– nota de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal;– dovada achitării tarifului pentru eliberarea referatului tehnic de evaluare, stabilit conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 932/2022 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică și pentru aprobarea înființării unor activități finanțate integral din venituri proprii.A. Descrierea autovehiculului:(Se completează tabelul de mai jos cu datele existente în documentație.)
  Autovehicul de tip autoutilitar marca:Masa totală maximă autorizată (kg)Dimensiunile spațiului de încărcare:
  Lungime (mm)Lățime (mm)Înălțime (mm)Volum (mc)
  ..........................................
  (Se bifează următoarele caracteristici în funcție de datele existente în documentație.)Autovehiculul este destinat și amenajat special pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală.Compartimentul destinat containerelor în care sunt depozitate în timpul transportului deșeurile medicale colectate de la unitățile sanitare este separat funcțional de cabina conducătorului auto.Compartimentul destinat containerelor dispune de ...... containere cu capac tip europubelă de capacitate ........................, confecționate din material plastic rigid.Spațiul de încărcare este realizat din material ușor lavabil și rezistent la agenți chimici și abur folosiți la curățenie și dezinfecție.Autovehiculul dispune de un sistem de fixare a containerelor, în timpul transportului, nepermițând astfel deplasarea și răsturnarea acestora.Autovehiculul dispune de sisteme de asigurare împotriva răspândirii deșeurilor în mediu, în caz de accident.Autovehiculul este prevăzut cu ..................(instalație frigorifică sau aer condiționat, în funcție de categoriile de deșeuri transportate) în compartimentul destinat containerelor.Autovehiculul este dotat cu trusă medicală și trusă ADR, conform prevederilor Acordului european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase.Autovehiculul dispune de o trusă sau un minicompartiment care conține saci de plastic, echipament de protecție pentru personal, materiale de curățenie și dezinfecție.Autovehiculul este inscripționat cu numele și datele de identificare ale firmei transportatoare pe ambele părți laterale, activitatea prestată „Transport deșeuri rezultate din activitatea medicală“, pictograma „Pericol biologic“ și marcaj ADR.Autovehiculul poate transporta următoarele categorii de deșeuri (se enumeră): ......................................, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, și cu decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
  B. Informații despre conducătorul autovehiculului– este format profesional ADR, fiind instruit periodic cu privire la normele impuse transportului de mărfuri periculoase.Concluzii:• Deșeurile rezultate din activitatea medicală, ce urmează a fi preluate și transportate de către ...................., vor fi colectate și ambalate la nivelul unității sanitare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale.• Autovehiculul va fi utilizat numai pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală.• Transportul deșeurilor medicale se va realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.Durata de valabilitate a referatului: 2 ani, în condițiile în care nu intervin modificări în documentația depusă de solicitant.
  Întocmit
  (persoana care a analizat dosarul și a întocmit referatul)
  Nume și prenume în clar și semnătură .............................
  Director CNMRMC/medic-șef CRSP Iași, Cluj, Timișoara, Târgu Mureș
  Nume și prenume în clar, semnătura și ștampila ....................................
  ----