ORDIN nr. 3.265/21.453/2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 3.265 din 30 septembrie 2022
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Nr. 21.453 din 29 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 octombrie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare DMBMC nr. 510.141 din 29.09.2022,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor și ministrul cercetării, inovării și digitalizării emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 526 din 13 iulie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.2. În anexă, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) sunt cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, identificat prin următoarele elemente:1. scopul proiectului și obiectivele proiectului;2. domeniul de cercetare-dezvoltare;3. perioada de desfășurare a proiectului;4. resursele alocate proiectului (sursele de finanțare și, dacă este cazul, echipa de proiect și infrastructura de cercetare);5. bugetul proiectului;6. categoria rezultatului activității de cercetare-dezvoltare, conform art. 74 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;7. caracterul inovativ;b) sunt activități de cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică.(2) În cadrul activităților de dezvoltare tehnologică se iau în considerare activitățile de dezvoltare experimentală.3. În anexă, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pentru încadrarea proiectelor și activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare constituie un corp de experți înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.(2) Metodologia de selecție a experților, normele metodologice cu privire la expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare, precum și structura Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.4. În anexă, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) În vederea încadrării proiectelor și activităților pentru a beneficia de stimulentele fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul poate solicita certificarea activității de către un expert înscris în registrul prevăzut la art. 5 alin. (1).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contribuabilii mari, stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili,, au obligația de a solicita certificarea activității de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registrul prevăzut la art. 5 alin. (1). (la 17-10-2022, sintagma: Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 3.265 din 30 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 17 octombrie 2022 ) (3) Pentru proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice naționale și internaționale nu este necesară certificarea de către experții înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.5. În anexă, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8În sensul prezentelor norme, termenii folosiți au înțelesul din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIDirecțiile generale regionale ale finanțelor publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se aplică începând cu 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  ----