ORDIN nr. 2.861/789/2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.861 din 30 septembrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 789 din 27 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 octombrie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare nr. A.R. 17.303 din 30.09.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.050 din 27.09.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:– art. 232 alin. (3^2) și (3^3) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, după articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat au obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber ales, iar persoanele care nu fac dovada calității de asigurat și care sunt înscrise pe lista unui medic de familie se reînscriu pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales; persoanele care nu fac dovada calității de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie pot să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, în aceleași condiții și cu excepțiile prevăzute în Contractul-cadru pentru persoanele asigurate.2. În anexa nr. 2, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Persoanele înscrise care doresc să își schimbe medicul de familie și persoanele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie și care doresc să se înscrie vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz. Înscrierea/Înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer și a cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele asigurate, respectiv pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer pentru persoanele neasigurate. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conștiință refuză cardul național sau pentru persoanele cărora li se va emite card național duplicat, precum și pentru copiii între 0-18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer.(2) Pentru situațiile de înscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligația să anunțe în scris (prin poștă, e-mail, fax), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligația să transmită fișa medicală în copie certificată prin semnătură și parafă că este conform cu originalul, prin poștă, e-mail, fax/prin respectiva persoană, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fișei medicale, conform prevederilor legale în vigoare.3. În anexa nr. 2 A, modelul Cerere de înscriere prin transfer se modifică și va avea următorul cuprins:II. CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER
  - model -
  Nr. înregistrare ........./..........Unitatea sanitară ...............................CUI ..............................................Sediu (localitate, str. nr. ) .........................Casa de Asigurări de Sănătate ................Nr. contract/convenție ...............................Medic de familie .......... (semnătură și parafă)........VIZAT*),Domnule/Doamnă Doctor,Subsemnatul(a), ............., cetățenie ......., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I/cod unic de asigurare I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, data nașterii ........, domiciliat(ă) în ......... str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ...., județul/sectorul ......, act de identitate ......., seria ..... nr. ....., eliberat de ........ la data ........., telefon .........., solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie .............. din unitatea sanitară ....., str. ......... nr. ....., județul/sectorul ......., e-mail ........, fax ......Declar pe propria răspundere:**) 1. Nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. 2. Solicit înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere deoarece:• a survenit decesul medicului pe lista căruia sunt înscris(ă) [ ]• medicul de familie nu se mai află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate/contractul medicului de familie a fost suspendat [ ]• a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia sunt înscris(ă) [ ]• mi-am schimbat domiciliul din localitatea ..................................., [ ] județul ........, în localitatea ........, județul .................• a survenit încetarea arestului preventiv [ ]• a survenit înlocuirea arestului preventiv [ ] cu arest la domiciliu sau control judiciar• a survenit încetarea pedepsei privative de libertate [ ]• mă aflu în perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate [ ]• mă aflu în arest la domiciliu [ ]• situație generată de specificul activității personalului din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești care se deplasează în interes de serviciu [ ]• medicului de familie îi încetează raporturile de serviciu/muncă/colaborare cu furnizorii de servicii medicale din cadrul sistemului apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești [ ]Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă schimbarea domiciliului, încetarea arestului preventiv, înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar, încetarea/întreruperea pedepsei privative de libertate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: ............../.............../
  Semnătura:
  ............
  *) Se completează cu datele unității sanitare în care își desfășoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura și parafa acestuia.**) Se bifează una dintre situațiile în care se află persoana care solicită înscrierea prin transfer.“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----