ORDIN nr. 5.722 din 27 septembrie 2022privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 3 octombrie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 4.649/DGMRURS din 19.09.2022 referitor la proiectul de ordin privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) întreprinde măsurile necesare asigurării transmiterii/ transportului lucrărilor scrise, în deplină siguranță, de la centrele de examen către centrele de evaluare;2. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Inspecțiile școlare de specialitate se susțin în perioadele de cursuri conform structurii anului școlar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și aprobarea directorului unității de învățământ primitoare. Prima inspecție se efectuează în prima jumătate a anului școlar, iar a doua inspecție în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar. În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile.3. La articolul 15 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția/responsabilul/membrul comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică.4. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen.5. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul desfășurării activității didactice, autoaprecierea portofoliului și propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente de predare-învățare-evaluare în sistem blended-learning/online;6. La articolul 16 alineatul (3) litera c), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) planificările calendaristice anuale, pe unități de învățare;7. La articolul 20 alineatul (2), literele c), e), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar - pentru învățători, institutori și profesori pentru învățământ primar încadrați în unitățile școlare cu limba de predare în una dintre limbile minorităților naționale;.......................................................e) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar - pentru educatoare, institutori și profesori pentru învățământ preșcolar încadrați în unitățile preșcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităților naționale;.......................................................g) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar sau terapie educațională complexă și integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învățători, învățători-educatori) - pentru învățători, învățători-itineranți, institutori, profesori pentru învățământ primar încadrați în învățământul special cu predare în una dintre limbile minorităților naționale;.......................................................i) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar sau terapie educațională complexă și integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învățători, învățători-educatori) - pentru educatoare, institutori, profesori pentru învățământ preșcolar încadrați în învățământul special cu predare în una dintre limbile minorităților naționale;8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Președintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 9,00, acestea să poată fi desfăcute, în prezența candidaților.9. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1Comisia națională poate decide ca la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ și soluționarea contestațiilor să se utilizeze o aplicație informatică dedicată evaluării, situație în care adaptează corespunzător dispozițiile cuprinse în secțiunile a 6-a și a 7-a din capitolul II, cu excepția celor care reglementează ponderea subiectelor, numărul de evaluatori, diferențele dintre notele acordate de evaluatori, calculul notei la proba scrisă și calculul notei obținute la examen.10. Anexele nr. 2-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală management resurse umane și rețea școlară și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 27 septembrie 2022.Nr. 5.722.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la metodologie)
  FIȘA DE EVALUARE 1
  a activității didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă
  Unitatea de învățământ: ..................................................Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .........................Funcția didactică și specialitatea: ......................................Data efectuării inspecției: ..............................................Inspecția este efectuată de directorul/directorul adjunct: .....................................
  Aspecte urmăriteCriteriulPunctaj
  maximrealizat
  Cunoaștere științifică și curriculară- cunoașterea contextelor de învățare și a obiectivelor/competențelor, a dificultăților de învățare specifice disciplinei - cunoașterea modului de proiectare a conținuturilor disciplinei - cunoașterea proceselor de predare și învățare, folosind inclusiv tehnologii digitale - cunoașterea teoriilor învățării, a proceselor și metodelor de evaluare, inclusiv digitale4
  Deprinderi didactice- planificarea, desfășurarea, coordonarea activității de predare/învățare/evaluare, adaptată la specificul formațiunii de studiu - operaționalizarea obiectivelor/competențelor predării pe baza taxonomiilor actuale - monitorizarea, adaptarea și evaluarea obiectivelor lecției, a competențelor la nivelul disciplinei și a proceselor de predare-învățare, folosind inclusiv tehnologii digitale3
  Credințe, atitudini, valori, implicare- disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate și învățare continuă - susținerea elevilor în procesul de învățare, încurajarea atitudinilor democratice la elevi, în calitatea acestora de cetățeni europeni - implicare în activitățile curriculare, co-curriculare, extracurriculare, extrașcolare ale unității de învățământ3
  TOTAL10
  Concluzii și recomandări:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Director/Director adjunct/Responsabil/Membru al Comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică,
  ................................. (numele și prenumele) .............................. (semnătura)

  FIȘA DE EVALUARE 2
  a activității didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă
  Unitatea de învățământ: ..................................................Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .........................Funcția didactică și specialitatea: ......................................Data efectuării inspecției: ..............................................Inspecția este efectuată de inspectorul școlar/profesorul metodist: ............................
  AnalizăAspecte evaluate/CriteriiPunctaj
  maxim realizat
  1234
  Activitate didacticăAspecte formale (documente, documentație, materiale didactice disponibile, inclusiv resurse de tehnologie digitală)1
  Proiectare - motivare (relaționarea intra- și interdisciplinară, intra- și cross-curriculară, perspectiva în raport cu unitatea de învățare, relevanța pentru viață a conținuturilor)1
  Conținut științifico-aplicativ (obiectivizare, structurare, sistematizare, coerență, consistență)1
  Metode și mijloace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficiență) Realizarea de activități de învățare în care sunt utilizate dispozitive digitale, resurse sau strategii de informare digitală1
  Climat psihopedagogic (ambient specific disciplinei, motivație pentru lecție)1
  Elevii - dominante vizate Achiziții cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relaționare, operaționalizare)1
  Deprinderi de activitate intelectuală individuală și în echipă (operații logice, mecanisme de analiză și sinteză, tipuri de inteligențe, consecvență, seriozitate, ambiția autodepășirii, colegialitate, responsabilitate și răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor) 1
  Atitudine față de școală - statutul și rolul la ora de clasă (pozitivă - colaborator, indiferentă - spectator)1
  Profesorul - dominante vizateCompetențe profesionale și metodice (de cunoaștere, organizare și prelucrare a informației; de execuție - rapiditatea, precizia acțiunilor și distributivitatea atenției; de comunicare - coerența, concizia și acuratețea discursului, captarea și păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferențiată și pentru punerea la dispoziția elevilor de resurse și informații suplimentare de învățare/dezvoltare, inclusiv digitale, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți strategiile de evaluare și pentru a crea instrumente de evaluare adaptate obiectivelor/competențelor) 1
  Competențe sociale și de personalitate (sociabilitate, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emoțional, rezistență la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranță, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru dezvoltare personală, inclusiv pentru utilizarea aplicațiilor informatice)1
  TOTAL 10

  Inspector școlar/Profesor metodist,
  .......................................................
  Semnătura
  .......................................................

  FIȘA DE EVALUARE 3
  a activităților didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă
  pentru profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică
  Unitatea de învățământ: ..................................................Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .........................Funcția didactică și specialitatea: ......................................Data efectuării inspecției: ..............................................Inspecția este efectuată de inspectorul școlar/profesorul metodist: ............................
  AnalizăAspecte evaluate/CriteriiPunctaj
  maximrealizat
  1234
  Activitate didacticăAspecte formale (realizarea proiectării, documentare utilizând inclusiv resursele de tehnologie digitală)1
  Adaptarea conținutului la particularitățile de vârstă și nevoile grupului-țintă (adecvarea limbajului la nivelul clasei, corelarea temei cu necesitățile psihopedagogice ale grupului-țintă, relevanța pentru viață a conținuturilor)1
  Conținut științifico-aplicativ (structurare, sistematizare, coerență, consistență)1
  Metode didactice, mijloace de învățământ, forme de organizare a activității (varietate, oportunitate, originalitate, eficiență) Realizarea de activități de învățare în care sunt utilizate dispozitive digitale, resurse sau strategii de informare digitală1
  Climatul psihopedagogic (organizarea spațiului și a materialelor, climatul psihosocial instaurat pe parcursul activității, modalități de motivare și încurajare)1
  Elevii - dominante vizateAchiziții cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relaționare, operaționalizare)1
  Competențe cognitive, sociale și emoționale (stimularea mecanismelor de analiză, sinteză și autoreflecție, valorificarea resurselor personale ale elevilor și a experienței lor de viață)1
  Atitudinea elevilor în cadrul activității (facilitarea implicării elevilor, încurajarea atitudinii pozitive a acestora)1
  Profesorul - dominante vizateCompetențe profesionale și metodice (de cunoaștere, organizare și prelucrare a informației; de execuție - rapiditatea, precizia acțiunilor și distributivitatea atenției; de comunicare - coerența, concizia și acuratețea discursului, captarea și menținerea interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea diferențiată și pentru punerea la dispoziția elevilor de resurse și informații suplimentare de învățare/dezvoltare, inclusiv digitale, oferirea și solicitarea de feedback utilizând inclusiv tehnologiile digitale pentru a îmbunătăți strategiile de evaluare și pentru a crea instrumente de evaluare adaptate obiectivelor)1
  Competențe sociale și de personalitate (sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru emoțional, rezistență la stres, creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, acceptare necondiționată, disponibilitate pentru dezvoltare personală, inclusiv pentru utilizarea aplicațiilor informatice)1
  TOTAL10

  Inspector școlar/Profesor metodist,
  ......................................................
  Semnătura
  ......................................................

  FIȘA DE EVALUARE 4
  a activităților didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă pentru profesorii documentariști
  Unitatea de învățământ: ....................................................Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .........................Funcția didactică și specialitatea: ......................................Data efectuării inspecției: ..............................................Inspecția este efectuată de inspectorul școlar/profesorul metodist: ............................
  AnalizaAspecte evaluate/CriteriiPunctaj
  maximrealizat
  1234
  Activitate didacticăPlan de lecție și materiale didactice (planșe, fișe, documente, resurse de tehnologie digitală)0,2
  Lecția este proiectată corespunzător (etape, scopuri și obiective/competențe, alocare de timp, timp de interacțiune, material și echipamente) atât pentru desfășurare cu prezență fizică, cât și în mediul online.0,2
  Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis pentru ca elevii să înțeleagă ce competențe vor dobândi prin participarea lor la procesul de învățare.0,2
  Selecția procedeelor, tehnicilor și metodelor de predare s-a făcut ținându-se cont de cantitatea de cunoștințe transmisă și nivelul de pregătire al clasei.0,2
  Integrarea resurselor centrului de documentare și informare (CDI) în activitățile desfășurate0,2
  Varietatea și complementaritatea materialelor didactice, inclusiv a aplicațiilor informatice0,2
  Modul de exploatare a resurselor documentare în vederea dezvoltării competențelor infodocumentare0,2
  Descoperirea CDI ca centru de resurse0,1
  Includerea secvențelor cu caracter practic-aplicativ (elevii au avut acces liber la materialele din CDI și le-au utilizat în rezolvarea sarcinilor trasate de către profesor)0,2
  Gestionarea timpului0,2
  Alegerea temei în funcție de nevoile utilizatorilor de documentare și informare0,2
  Corelarea între obiectivele infodocumentare, activitățile propuse și modalitățile de evaluare0,2
  Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor Punerea la dispoziția elevilor de resurse și informații suplimentare de învățare/ dezvoltare, inclusiv digitale 0,1
  Prin conținuturile propuse profesorul are ca scop generarea unor idei noi, soluții (elevii vor învăța să utilizeze cât mai eficient resursele și spațiile specifice unui CDI).0,2
  A fost menținut un raport eficient între durata solicitării elevilor și cea afectată explicațiilor.0,2
  A fost creat un climat afectiv-emoțional propice desfășurării activității.0,1
  Elevii - dominante vizateElevii sunt responsabili și se implică în procesul instructiv-educativ.0,2
  Elevii dau dovadă de autonomie în învățare, competențe de căutare, selectare, tratare și comunicare a informației, utilizând inclusiv aplicațiile informatice.0,2
  Elevii au deprinderi de învățare eficientă și gândesc logic, problematizat.0,2
  Elevii au deprinderi de muncă independentă și se descurcă bine în rezolvarea sarcinilor de lucru indicate de către profesor.0,2
  Elevii sunt familiarizați cu spațiul și resursele CDI și înțeleg importanța inițierii în cercetarea documentară.0,1
  Elevii poartă cu ușurință o conversație și nu au dificultăți în a utiliza termenii specifici disciplinei studiate.0,2
  Elevii au capacitatea de a-și menține nivelul de concentrare și sunt interesați de activitățile propuse.0,2
  Elevii sunt obișnuiți să lucreze utilizând fișe, dicționare, enciclopedii, atlase, materiale auxiliare, tehnologia informației și comunicării (TIC).0,2
  Elevii sunt implicați în animarea CDI: mediatizarea activității CDI, ordonarea documentelor, organizarea activităților etc.0,2
  Elevii manifestă respect față de profesor și au o atitudine corespunzătoare față de disciplina predată.0,1
  Elevii dovedesc competențe de integrare și relaționare pozitive.0,2
  Elevii manifestă interes și o atitudine pozitivă față de activitățile specifice unui CDI (dezvoltarea gustului pentru lectură, expoziții, audiții, vizionări, ateliere de creație, întâlniri cu personalități ale vieții culturale etc.).0,2
  Elevii înțeleg importanța dobândirii unor metode de a învăța și de a stăpâni informația.0,2
  Elevii își dezvoltă capacitatea de a identifica, selecta, organiza, prelucra și transmite informația.0,2
  Elevii manifestă inițiativă, creativitate și disponibilitate de a lucra în echipă pentru rezolvarea diferitelor sarcini.0,1
  Elevii sunt receptivi față de valorile culturale.0,2
  Elevii au o atitudine prietenoasă față de colegi.0,1
  Elevii au o atitudine pozitivă față de școală și manifestă dorința de a se implica activ în promovarea imaginii acesteia în comunitatea locală prin participarea la activitățile inițiate de către profesorul documentarist prin intermediul CDI0,2
  Profesorul - dominante vizateDemonstrează o bună cunoaștere a disciplinei predate și cunoștințe actualizate în domeniul inițierii în cercetarea documentară folosind inclusiv resurse informaționale digitale.0,2
  Demonstrează capacitate de sinteză și subliniază valoarea practic-aplicativă a demersului întreprins.0,2
  Limbajul utilizat este adecvat și ține cont de nivelul de vârstă și înțelegere al elevilor.0,1
  Comunicarea cu elevii este eficientă. Tonul folosit (calm, ferm), formularea clară a ideilor conduc la captarea atenției elevilor și la participarea lor la rezolvarea sarcinilor propuse.0,1
  Dialoghează cu elevii, nu monopolizează discuția, răspunde la întrebările elevilor clarificând aspectele mai dificile pentru aceștia.0,2
  Folosește materiale auxiliare.0,1
  Utilizează corespunzător resursele existente în CDI (suport hârtie, suporturi audio-video), inclusiv resursele digitale și TIC.0,2
  Alocă fiecărei secvențe din lecție timpul adecvat și respectă etapele parcurgerii acesteia, respectând planul de lecție.0,2
  Utilizează strategii de lucru interactive: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulări, tehnici ale gândirii critice, exerciții metaforice etc.0,2
  Abordează conținuturile dintr-o perspectivă aplicativă, implicând elevii în activitatea de documentare și orientare într-o structură infodocumentară.0,2
  Lecția este centrată pe elev - se lucrează pe perechi, pe grupe, individual.0,2
  Monitorizează atent activitățile desfășurate de elevi. Elevii primesc indicații clare, precise pentru fiecare etapă a lecției.0,1
  Formează și dezvoltă competențe specifice domeniului infodocumentar, necesare învățării de-a lungul vieții.0,2
  Dovedește preocupare pentru facilitarea accesului la informație, asigurarea exploatării cât mai eficiente a informațiilor și documentelor pluridisciplinare multimedia și multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării șanselor elevilor din medii culturale și sociale diferite.0,2
  Distribuie sarcinile de învățare gradual și în succesiune logică.Realizează activități de învățare în care sunt utilizate dispozitive digitale, resurse sau strategii de informare digitală.0,2
  Formulează întrebări pentru a verifica dacă elevii au înțeles noile conținuturi.0,1
  Implică elevii în procesul de evaluare și le oferă feed-back în legătură cu progresul școlar realizat. Utilizează tehnologii digitale pentru a îmbunătăți strategiile de evaluare și pentru a crea instrumente de evaluare adaptate obiectivelor.0,2
  Favorizează implicarea activă a tuturor elevilor în procesul instructiv-educativ.0,2
  Demonstrează abilitatea de a desfășura activități diferențiate0,2
  Demonstrează capacitate de analiză și sinteză, originalitate, tact pedagogic și spirit organizatoric.0,2
  Alege activitățile în mod creativ.0,2
  Facilitează accesul elevilor la informație, documentație și noi tehnologii în contextul evoluției societății.0,2
  TOTAL10

  Inspector școlar/Profesor metodist,
  .............................................................
  Semnătura ....................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la metodologie)
  PROCES-VERBAL
  pentru inspecție de specialitate
  Unitatea de învățământ: ..................................................Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .........................Funcția didactică și specialitatea: ......................................Data efectuării inspecției: ..............................................Inspecția este efectuată de:..............................................................................................(numele și prenumele, funcția, gradul didactic, instituția/unitatea de învățământ de la care provine)I. Constatări și aprecieri:1. Activitatea didactică:a) activități verificate;b) proiectarea activităților (creativitate în conceperea lecțiilor/activităților, corelația dintre componentele actului didactic, strategii didactice și evaluare);c) desfășurarea activităților (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învățământ în lecție, creativitate în conducerea lecțiilor și în orientarea acțiunilor și gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanței), inclusiv a activităților de învățare în care sunt utilizate dispozitive digitale, resurse sau strategii de informare digitală;d) evaluarea randamentului școlar - metode și tehnici de evaluare, inclusiv tehnologii digitale, a rezultatelor învățării;e) nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observației directe, a probelor de control aplicate și a evaluării longitudinale, folosind inclusiv tehnologii digitale;f) cunoașterea elevilor (strategii de diferențiere și individualizare);g) competențe psihorelaționale (în raporturile cu elevii, cu părinții, cu cadrele didactice și cu comunitatea locală);h) autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigențele unui stil didactic elevat).2. Activitatea educativă în școală și în afara ei3. Activitatea de perfecționare (metodică și științifică, inclusiv pentru utilizarea aplicațiilor informatice)4. Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la activitatea didactică și la conduita în cadrul școlii și al comunității școlareII. Concluzii și recomandări:
  Inspector școlar/Metodist,
  ......................................................................
  (numele și prenumele)(nota)^1)(semnătura)
  Director/Director adjunct/Responsabil/Membru al Comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică,
  .........................................................................
  (numele și prenumele)(nota)^2)(semnătura)
  ....................
  (nota finală)
  ^1) Nota acordată de inspectorul școlar/metodistul care a efectuat inspecția se obține calculând media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor realizate de candidat și consemnate în fișele de evaluare a lecțiilor/activităților la care a fost inspectat.^2) Nota acordată de directorul/directorul adjunct/responsabilul/membrul comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică, care a efectuat inspecția, este egală cu punctajul realizat de candidat și consemnat în fișa de evaluare a lecțiilor/activităților la care a fost inspectat.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la metodologie)
  GRILA DE EVALUARE
  a portofoliului profesional personal
  Structură portofoliu profesional personalConținut portofoliu profesional personalBarem de evaluare (punctaj maxim)Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare
  Date personalePrezentare candidat0,5 puncte
  Date de identificare candidat
  Încadrarea
  Orarul
  Curriculum vitae (Europass)0,25 puncte
  Scrisoare de intenție0,25 puncte
  Documente-suportActivitate la catedră6,5 puncte
  Proiectarea/Planificarea materiei 2 puncte
  Planificarea calendaristică anuală
  Planificarea pe unități de învățare adaptată nivelului clasei
  Proiecte didactice (minimum 10, pentru diferite tipuri de lecții, folosind inclusiv resurse de tehnologie digitală)2,5 puncte
  Instrumente de evaluare, inclusiv digitale1,5 puncte
  Testul predictiv cu baremele aferente
  Rezultatele testării și observațiile/concluziile
  Măsurile/Planul de acțiune
  Catalogul profesorului0,5 puncte
  Resurse materiale2 puncte
  Resurse didactice adaptate nivelului clasei
  Fișe de lucru (pe nivel de performanță vizat)
  Cărți, culegeri, texte, teste, resurse educaționale deschise etc.
  Folii retroproiector, prezentări, aplicații informatice utilizate
  Raport de progres școlarRaport de progres școlar1 punct
  NOTA FINALĂ PORTOFOLIU PROFESIONAL PERSONAL10 puncte

  Evaluatori
  Candidat
  Numele și prenumele
  ...................................
  ...................................
  Funcția
  ...................................
  ...................................
  Semnătura
  ...................................
  ...................................
  Numele și prenumele
  ...................................
  Semnătura
  ...................................
  -----