ORDIN nr. 5.172 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației Filantropice Medical Creștine "Christiana" pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Pitești, județul Argeș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 3 octombrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare, provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.122 din 27.07.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației Filantropice Medical Creștine „Christiana“ din municipiul Pitești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana“ din municipiul Pitești, județul Argeș,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie Asociației Filantropice Medical Creștine „Christiana“ din municipiul Pitești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana“ din municipiul Pitești, cu sediul în strada Nicolae Dobrin nr. 3, municipiul Pitești, județul Argeș, pentru nivelul de învățământ „postliceal“ nivel 5 - conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de radiologie“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie conferă Asociației Filantropice Medical Creștine „Christiana“ din municipiul Pitești, județul Argeș, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „postliceal“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana“ din municipiul Pitești, județul Argeș, menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana“ din municipiul Pitești, județul Argeș, are următoarele obligații: a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea, în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „postliceal“ nivel 5 - conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de radiologie“, limba de predare „română“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Christiana“ din municipiul Pitești, județul Argeș, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana“ din municipiul Pitești, județul Argeș, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2022.Nr. 5.172.  +  ANEXĂ  +  Județul Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea Limba de predareForma de învățământ
  1.Școala Postliceală Sanitară „Christiana“3/3.06.2022Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana“Municipiul Pitești, str. Nicolae Dobrin nr. 3, tel./fax: 0248/251790, christianapitesti@yahoo.com Postliceal/Nivel 5(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Sănătate și asistență pedagogică Asistent medical de radiologieRomânăCu frecvență (zi)
  Capacitate maximă de școlarizare: 12 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  -----