REGULAMENT din 28 septembrie 2022de organizare și funcționare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.540 din 28 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 954 din 30 septembrie 2022.
     +  Articolul 1Comitetul interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, denumit în continuare CI, are rolul de a analiza cadrul legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității și de a propune Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, denumit în continuare MMAP, modificări și/sau completări ale cadrului legal, în concordanță cu respectarea principiului DNSH - Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ“), cu necesitățile ecologice ale habitatelor și speciilor și în funcție de informațiile actualizate despre distribuția speciilor și a habitatelor și dinamica stării de conservare a acestora.  +  Articolul 2CI este alcătuit din 13 membri, dintre care reprezentantul MMAP este președintele CI.  +  Articolul 3Atribuțiile președintelui sunt următoarele:a) prezidează ședințele de lucru ale CI;b) semnează deciziile hotărâte de CI și redactate de Secretariatul tehnic al CI;c) stabilește și emite decizii pentru constituirea grupurilor de lucru pentru analizarea și soluționarea unor probleme tehnice specifice;d) desemnează nominal dintre membrii CI coordonatorii grupurilor de lucru prevăzute la lit. c);e) nominalizează persoana/persoanele din cadrul MMAP pentru a face parte din grupurile de lucru stabilite la lit. c).  +  Articolul 4Membrii CI au următoarele drepturi:a) să participe la ședințele de lucru ale CI;b) să își exprime votul asupra tuturor subiectelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CI;c) să facă propuneri de modificare și/sau completare a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității.  +  Articolul 5În vederea îndeplinirii atribuțiilor principale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 781/2022 privind înființarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, CI poate lua următoarele măsuri:a) identifică și elaborează propuneri pentru actualizarea cadrului legislativ în concordanță cu respectarea DNSH, cu necesitățile ecologice aferente habitatelor și speciilor și în funcție de informațiile actualizate despre distribuția speciilor și a habitatelor și dinamica stării de conservare a acestora;b) propune și participă la grupuri de lucru, alcătuite din experți din cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor, inclusiv neguvernamentale, publice sau private, cu responsabilități în domeniile educație, agricultură, pescuit, acvacultură, silvicultură, vânătoare, turism, organizare spațială, transport, energie, apărare națională, mediu, în scopul analizării și soluționării unor probleme tehnice specifice;c) fiecare membru al CI poate supune spre aprobare președintelui CI propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor experți în domeniile prevăzute la lit. b), din cadrul autorităților administrației publice centrale pe care o reprezintă, precum și din cadrul autorităților/instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora. Experții proveniți din instituțiile și organizațiile neguvernamentale, publice sau private, participă la activitățile inițiate de CI cu rol consultativ, fără nicio implicare financiară, de orice natură, din partea statului.  +  Articolul 6CI se întrunește în ședințe de lucru, trimestrial și/sau de câte ori este necesar.  +  Articolul 7Ședințele de lucru sunt legal constituite dacă se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor CI/grupului de lucru.  +  Articolul 8La ședințele de lucru pot fi invitați în calitate de observatori reprezentanți ai societății civile, cu activitate dovedită în domeniul conservării biodiversității.  +  Articolul 9Ședințele de lucru se convoacă de către președintele CI, prin intermediul Secretariatului tehnic, în urma consultării cu membrii CI asupra perioadei și agendei de lucru.  +  Articolul 10Deciziile/Propunerile CI se adoptă prin votul majorității simple a membrilor prezenți.  +  Articolul 11În cazul în care membrii CI stabilesc un grup de lucru, propunerile grupului de lucru se consemnează în procesul-verbal de ședință care se încheie după fiecare întrunire de lucru și se semnează de toți membrii prezenți.  +  Articolul 12Membrii CI/grupurilor de lucru sunt convocați nominal, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei reuniuni, comunicându-se locul, data și ora convocării, precum și ordinea de zi, la care se anexează documentele de lucru necesare.  +  Articolul 13Secretariatul tehnic al CI este asigurat de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și funcționează în cadrul acesteia.  +  Articolul 14Personalul care formează Secretariatul tehnic se desemnează de către președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, prin decizie.  +  Articolul 15Secretariatul tehnic al CI are următoarele atribuții și responsabilități:a) întocmește procesele-verbale din cadrul ședințelor de lucru;b) asigură corespondența cu membrii CI între ședințele de lucru;c) organizează întâlnirile de lucru ale CI și urmărește buna desfășurare a acestora;d) asigură corespondența cu membrii CI în vederea convocării CI;e) propune coordonatorului grupurilor de lucru conținutul agendei;f) pregătește și transmite documentele și materialele necesare convocării reuniunilor grupurilor de lucru;g) transmite membrilor CI și/sau membrilor grupurilor de lucru stabilite materialele și documentele în forma transmisă de membrii CI;h) primește, centralizează, include observațiile/completările membrilor CI/grupurilor de lucru și distribuie documentele consolidate către membrii CI/grupurilor de lucru;i) asigură evidența documentelor primite de la membrii CI/grupurilor de lucru sau, după caz, de la persoanele cu statut de invitat;j) întocmește procesele-verbale ale reuniunilor CI/grupului de lucru;k) asigură arhivarea, în format electronic și pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la reuniunile grupurilor.----