ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 131 din 29 septembrie 2022privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022  Întrucât prețurile combustibililor pe piețele de profil sunt în creștere, iar evoluția acestora este dificil de anticipat, ca urmare a conflictului din Ucraina și a măsurilor sancționatoare impuse de Uniunea Europeană Federației Ruse, apare ca necesitate continuarea aplicării măsurii de sprijin pentru clienții finali, constând în reducerea prețurilor carburanților benzină și motorină acordată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Pentru a contracara efectul creșterii prețului la benzină și motorină asupra nivelului de trai al populației, precum și asupra activității operatorilor economici, care au de suferit din cauza costurilor crescute, și, implicit, a majorării prețurilor pentru alte produse și servicii, prin susținerea în continuare a acordării unei reduceri de preț pentru carburanți, în vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultății privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorate, deoarece comercianții de produse energetice și asociațiile de profil au sesizat autoritățile publice implicate cu privire la anumite situații care pot conduce la neacordarea subvenției către toate categoriile de clienți finali, persoane juridice, care au posibilitatea de a achiziționa carburanții atât de la producători, cât și de la operatori economici autorizați pentru distribuția și comercializarea în sistem angro, fapt ce justifică modificarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 30 iunie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul I, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În perioada 1 octombrie 2022 - 31 decembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali - persoane fizice și juridice, precum și către operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu sau pentru revânzare și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru, reducerea de preț și, respectiv, compensarea se vor acorda proporțional.2. La articolul I, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (1^1) care comercializează benzină și motorină prin intermediul stațiilor de distribuție carburanți vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.(3) În cazul acordării reducerii de preț prevăzute la alin. (1) și (1^1), aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.(4) Începând cu data de 1 octombrie 2022, livrările de carburanți, benzină și motorină, efectuate în baza bonurilor de valoare pentru carburanți auto, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (3). Reducerea de preț prevăzută la alin. (1^1) va fi acordată prin livrarea unei cantități suplimentare de carburant corespunzătoare contravalorii reducerii de preț aplicabile livrărilor respective, iar reducerea de preț se va evidenția distinct pe bonul nefiscal.3. La articolul II, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici prevăzuți la art. I alin. (1) și (1^1) într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația se depune la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de compensare.4. La articolul V, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul V(1) Se interzice revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1) și (1^1), cu excepția operațiunilor de revânzare realizate de către operatorii economici autorizați prevăzuți la art. I alin. (1^1), care dețin atestate de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice emise de către autoritatea competentă, conform art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care sunt obligați să acorde clienților finali, persoane fizice sau juridice, reducerea de preț aplicată de către producători/furnizori/importatori potrivit dispozițiilor art. I alin. (1^1) și să o evidențieze distinct pe factura emisă conform art. I alin. (3).5. La articolul V, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1^1) de către clienții finali, persoane fizice și juridice, precum și de către operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru revânzare, cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1), constituie contravenție și se sancționează de către autoritățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022, astfel:a) cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) cu amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.6. La articolul V, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (2) și (2^1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va emite ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. I pct. 3, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul III Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 5, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  București, 29 septembrie 2022. Nr. 131. ------