GHID SPECIFIC din 27 septembrie 2022privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c "Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane", componenta 3: Managementul deșeurilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 946 bis din 28 septembrie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.523 din 27 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 28 septembrie 2022.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR
  ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE
  PNRR/ 2022/C3/S/I.1.C
   +  IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.C, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet http://pnrr.mmap.ro/, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR. Atenție! Cererile de finanțare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicației, începând cu ora și data de lansare a apelului de proiecte, și vor putea fi descărcate de solicitanți în vederea completării. Coordonatorul de investiții pentru prezentul ghid specific este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență Adresa: Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 5, București Email: dgpnrr@mmediu.ro. PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. PILONUL, COMPONENTA, OBIECTIVUL GENERAL1.2. INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE1.3. ACTIVITĂȚI SPRIJINITE ÎN CADRUL INVESTIȚIEI1.4. TIPURI DE SOLICITANȚI1.5. ALOCAREA APELULUI DE PROIECTE1.6. INDICATORII APELULUI DE PROIECTE2. AJUTOR DE STAT3. EVALUAREA, ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI, PROIECTULUI, ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ȘI SELECȚIA PROIECTELOR3.1. EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI ȘI A PROIECTULUI3.2. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR3.3. SELECȚIA PROIECTELOR3.4. DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR3.5. RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE4. DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE4.1. MODALITATEA DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE4.2. LIMBA UTILIZATĂ LA COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE4.3. CEREREA DE FINANȚARE ȘI ANEXE4.4. SEMNAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTELOR ANEXATE5. CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR5.1. CONTRACTAREA PROIECTELOR5.2. IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR6. CONTRIBUȚIA INVESTIȚIEI LA OBIECTIVELE ASUMATE PENTRU REALIZAREA INDICATORILOR DIN DOMENIUL CLIMEI ȘI DIN DOMENIUL DIGITAL7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI8. ANEXE  +  COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR  +  INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune  +  SUBINVESTIȚIA I1.C. - CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, Componenta, Obiectivul General Pilonul 1. Tranziție Verde Componenta C3: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR face parte din Pilonul I. Tranziție verde. Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară. Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851).Ghidul de finanțare va asigura faptul că alocarea aferentă investiției I.1.c va fi utilizată pentru realizarea de investiții pentru înființarea de centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, respectând Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). Investiția I.1.c. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.1.2. Informații despre apelurile de proiecte1.2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează? Pentru Investiția I.1.C: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, PNRR/2022/C3/S/I.1.C se lansează apel de proiecte necompetitiv, în baza nominalizărilor din PNRR a aglomerările urbane mari, cu respectarea cerințelor privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de prezentul Ghid. Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri. PNRR/2022/C3/S/I.1.C.1 Prima rundă de atragere de fonduri: ● Apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat. PNRR/2022/C3/S/I.1.C.2 Dacă, după prima rundă de atragere de fonduri, rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri: ● Apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat.Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a două rundă, fiind considerare din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.... PNRR/2022/C3/S/I.1.C.n Până la epuizarea alocării financiare totale conform secțiunii 1.5.1.1.2.2. Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare ● Prima rundă ( ) Data deschidere apel de proiecte: 29.09.2022 ( ) Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 29.09.2022, ora 12:00 ( ) Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 28.11.2022, ora 12:00 ● Runda n (conform ghidului specific aferent rundelor anterioare) ( ) Data deschidere apel de proiecte: ............. 2022/2023 ( ) Data și ora de începere a depunerii de proiecte ............. 2022/2023, ora 12:00 ( ) Data și ora de închidere a depunerii de proiecte ............ 2022/2023, ora 12:00 Termenele pentru rundele ulterioare primei etape de atragere de fonduri se vor stabili în funcție de fondurile rămase disponibile.1.3. Activități sprijinite în cadrul investiției Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități/acțiuni specifice înființării și dotării centrelor integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane mari (CAV). Un centru integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj (cu titlu de exemplu: motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din construcții și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de compostare compusă din platformă betonată, tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire etc.), cameră frigorifică pentru cadavre de animale, laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități. În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar pot fi colectate, de la persoane fizice, următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, tuburi de spray etc., materiale textile precum pături, haine, cârpe etc., materiale plastice precum capace de WC, găleți etc., electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări, cadavre de animale. Deșeurile colectate separat în centrele integrate de colectare prin aport voluntar pot fi tratate în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. La demararea investiției, precum și la punerea în funcțiune a acesteia se vor solicita actele de reglementare din partea autorităților competente în domeniul protecției mediului. Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.1.4. Tipuri de solicitanți Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt: ● UAT-urile reprezentative pentru aglomerările urbane mari desemnate prin PNRR (reprezentate de Consiliul Județean, Primăria Reședință de județ sau ADI) anume: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj - Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău. Pentru realizarea unei investiții se poate depune o singură cerere de finanțare doar de către unul dintre solicitanții eligibili enumerați. În cazul în care cererea de finanțare este depusă de ADI sau UAT - Județ, investiția trebuie să deservească toată aglomerarea urbană din lista de mai sus, care aparține județului/ADI-ului care aplică pentru finanțare.1.5. Alocarea apelului de proiecte1.5.1. Alocarea financiară totală Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate înființării de centre integrate de colectare cu aport voluntar în cadrul Investiției I1, subinvestiției I.l.c este de 108.810.000 Euro, echivalentul a 535.290.795 lei, din care 25.110.000 euro, echivalentul a 123.528.645 lei reprezintă alocare financiară suplimentară*1) de 30% din sumele alocate prin PNRR investiției, distribuite astfel: *1) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ● Alocare financiară din PNRR: 83.700.000 Euro, echivalentul a 411.762.150 lei. ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 25.110.000 Euro, echivalentul a 123.528.645 lei. ● Alocare financiară totală: 108.810.000 Euro, echivalentul a 535.290.795 lei. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.1.5.2. Alocare financiară la nivel de proiect Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: ● Cost de cel mult 5.580.000 euro/CAV, echivalentul a 27.450.810 lei, fără TVA. Un beneficiar poate să depună o singură cerere de finanțare, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordat în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.a, 1b, 1c nu poate depăși pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta C3 - Managementul Deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. În condițiile în care cheltuiala aferentă TVA a fost solicitată ea este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.1.6. Indicatorii apelului de proiecte ● Centre integrate de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale; ● Cantitatea de deșeuri colectate separat, exprimată în tone/an pentru fiecare centru cu aport voluntar; ● Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar.
  Rezultate Număr la începutul implementării proiectuluiNumăr la finalul perioadei de durabilitate a proiectuluiȚintă
  Centrele de colectare cu aport voluntar înființateNr.Nr.Nr.
  Cantitatea de deșeuri colectată separatTone/anTone/anTone/an
  Rata de colectare separată%%%
  Indicatorii vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Calendarul propus prin PNRR menționează înființarea și operaționalizarea a 7 centre integrate de colectare prin aport voluntar până în 31.12.2024, iar până la 30.06.2026 vor fi înființate și operaționale 15 centre integrate de colectare prin aport voluntar.
  2. Ajutor de stat Investițiile care dezvoltă/modernizează/completează infrastructura publică existentă de gestionare a deșeurilor la nivel de județ sau oraș pot implica ajutor de stat sub formă de compensație pentru prestarea unui Serviciu de Interes Economic General (SIEG), în baza deciziei CE 2012/21/UE privind aplicarea art. 6, alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui SIEG. Se aplică schema de ajutor de stat instituită la nivel național specifică finanțării investițiilor necesare pentru dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune prin înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, înființarea de centre integrate prin aport voluntar și construirea de insule ecologice digitalizate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor cu nr. 1541/2022. Ajutorul de stat se acordă sub forma de alocări financiare nerambursabile asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prevăzute în bugetul furnizorului de ajutor de stat (MMAP) și nu va depăși pragul mediu de 15 milioane de euro anual per serviciu de interes economic general, per beneficiar.3. Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor și Selecția Proiectelor3.1. Evaluarea eligibilității solicitantului și a proiectului Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului/partenerilor și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare. După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de eligibilitate. Verificarea eligibilității va urmări în principal, existența informațiilor în secțiunile din cererea de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni. MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, MMAP poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate. Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul maxim estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 1.2.2. Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare. În cazul neprimirii clarificărilor/completărilor în termenul solicitat, proiectul se declară RESPINS.3.1.1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria solicitanților eligibili de la secțiunea 1.4 din prezentul ghid:PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE ● UAT-urile reprezentative pentru aglomerările urbane mari desemnate prin PNRR (reprezentate de Consiliul Județean, Primăria Reședință de județ sau ADI) anume: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj - Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău.3.1.2. Solicitantul și/sau reprezentantul legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de neeligibilitate prezentate în Declarația de eligibilitate (Anexa 5 model B) Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul și/sau reprezentantul legal NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanțării din cadrul acestei investiții. Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de verificare și contractare:a) În incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;b) În stare de faliment/insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;c) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a);d) Prezintă obligații de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și a bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;e) Să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;f) Să nu dețină capacitatea de implementare tehnică și administrativă a proiectului;g) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.h) Să fie găsit vinovat, în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracțiuni împotriva mediului. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept în perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:a) Să fie subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională/comunitară în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivități] și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului;b) Să se afle în situația de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.c) Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte derulate în cadrul PNRR;d) Să fi fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;e) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.3.1.3. Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile Solicitantul va completa și semna Declarație de angajament (Anexa 5 model A), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Decizia/Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului.3.1.4. Solicitantul se angajează că vă asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:a) să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);b) să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).3.1.5. Solicitantul face dovada conformității cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor/Planului Județean de Gestionare a deșeurilor/Planului Municipal de Gestionare a Deșeurilor pentru București Investiția propusă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor/Planului Județean de Gestionare a deșeurilor/Planului Municipal de Gestionare a Deșeurilor pentru București aprobate. Solicitantul va completa Declarația de angajament (Anexa 5 model A) prin care se angajează să întreprindă demersurile necesare actualizării Planului Județean de Gestionare a deșeurilor/Planului municipal de gestionare a deșeurilor, după caz. Solicitantul va face dovada întreprinderii demersurilor până la contractarea proiectului prin prezentarea unei solicitări în acest sens, înregistrată la Consiliul Județean.3.1.6. Solicitantul face dovada faptului că terenul pe care urmează a se efectua investiția îndeplinește următoarele cerințe: Solicitantul demonstrează drepturile asupra imobilului, obiect al proiectului, conform legislației în vigoare aplicabile, până la 31.12.2035. În plus, pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate (Anexa 5 model B), în care sunt detaliate condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului propus spre finanțare, respectiv: ● Să fie asigurată suprafața minimă a terenului necesară implementării proiectului, suprafață rezultată în urma proiectului tehnic, întocmit cu respectarea cerințelor din PNRR referitoare la centrul integrat de colectare prin aport voluntar, precum și în funcție de cantitățile din fluxurile de deșeuri specifice aglomerării urbane; ● Să fie liber de sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului; ● Să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale sau dreptului comun; ● Să se situeze în locațiile care vor asigura acoperirea regiunilor celor mai populate, conform nominalizării din PNRR, descrisă la punctul 1.4 din ghid. ● Să se afle în proprietatea beneficiarului sau beneficiarul să dețină un drept real asupra imobilului-teren cel puțin până la 31.12.2035. Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.3.1.7. Solicitantul face dovada că proiectul se încadrează în criteriile legale privind distanța de amplasare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. Solicitantul va prezenta în cererea de finanțare amplasamentul terenului pe care se va desfășura proiectul. De asemenea, solicitantul va completa și semna Declarația de conformitate (Anexa 5, model G).3.1.8. Activitățile propuse prin proiect se încadrează în acțiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei investiții Activitățile propuse prin proiecte vor cuprinde investițiile necesare înființării de centre integrate de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem "door-to-door", respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri - deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări etc. În cadrul centrului integrat de colectare prin aport voluntar pot fi colectate, de la persoane fizice, următoarele deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, dezinfectanți, tuburi de spray etc., materiale textile precum pături, haine, cârpe etc., materiale plastice precum capace de WC, găleți etc., electrice/electronice/electrocasnice, baterii uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și grădini, deșeuri din construcții și demolări, cadavre de animale. Deșeurile colectate separat în centrele integrate de colectare prin aport voluntar pot fi tratate în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, respectând cerințele prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. La demararea investiției, precum și la punerea în funcțiune a acesteia se vor solicita actele de reglementare din partea autorităților competente în domeniul protecției mediului. Documentația tehnică aferentă fiecărei investiții va fi elaborată ținând cont de cantitățile și tipurile din fluxul de deșeuri al aglomerării urbane și va determina specificul investițiilor din fiecare centru integrat de colectare prin aport voluntar. Toate lucrările/achizițiile ce vor fi realizate în cadrul proiectului trebuie să fie fundamentate și să fie în conformitate cu cerințele de eligibilitate a cheltuielilor conform subcapitolul 3.2 din Ghid. Beneficiarii vor adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluții de energie regenerabilă (cu titlul de exemplu: panouri fotovoltaice și panouri solare), precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă curentă), în limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel încât să fie asigurată contribuția investiției la obiectivele privind schimbările climatice (se va completa punctul M din Anexa 5, model B, Declarația de eligibilitate). Vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului3.1.9. Proiectul propus spre finanțare se încadrează în valoarea maximă eligibilă Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menționată la secțiunea 1.5.2.3.1.10. Proiectul propus spre finanțare include doar activități desfășurate după 1 februarie 2020 Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul PNRR, cu condiția ca Solicitantul să facă dovada că acestea au fost efectuate în scopul implementării proiectului de investiții, respectiv cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile din punct de vedere al mediului. Activitățile/lucrările ale căror etape preparatorii inițiale (inclusiv procedurile de achiziții) au fost inițiate înainte de 1 februarie 2020, pot fi eligibile prin PNRR doar pentru faze sau sub- proiecte bine definite, a căror implementare a început după 1 februarie 2020 și pentru care costurile au fost în integralitate realizate (înregistrate în contabilitate) după 1 februarie 2020, cu condiția ca Solicitantul să facă dovada că acestea au fost efectuate în scopul implementării proiectului de investiții, respectiv cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile din punct de vedere al mediului.3.1.11. Perioada de implementare a proiectului nu depășește 31.12.2024 Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Implementarea proiectului presupune atât înființarea, cât și operaționalizarea centrelor integrate de colectare prin aport voluntar. Pentru terenurile pe care se va desfășura proiectul de investiție, altele decât cele aflate în proprietate, solicitantul trebuie să facă dovada asigurării funcționalității platformei de colectare a deșeurilor cu aport voluntar pe perioada sustenabilității proiectului, adică cel puțin 5 ani de la finalizarea activităților din cadrul proiectului de investiție.3.1.12. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH) Solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului. Se va vedea Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Anexa 5) și informațiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH. În situația în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") și nu prezintă documentele justificative, MMAP va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.3.1.13. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate. Se va vedea Declarația de angajament (Anexa 5 model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.3.2. Eligibilitatea cheltuielilor Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: ● Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență;Ordonanța de Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență. În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru plata cheltuielilor eligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții, după cum urmează:a) Cheltuielile pentru înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar: ● Lucrări privind pregătirea și amenajarea terenului; ● Lucrări pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, până la limita amplasamentului; ● Lucrări privind organizarea de șantier; ● Construcții și instalații; ● Dotări, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului); ● Cap tractor prevăzut cu sistem de încărcare și descărcare a containerelor care deservesc centrul integrat de colectare prin aport voluntar; ● Cheltuielile cu proiectarea și consultanța - capitol 3 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare; ● Probe tehnologice și teste. ● Alte costuri generale necesare implementării proiectului.b) Cheltuieli privind informarea și publicitatea. Vor fi respectate prevederile manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR ● Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presă privind începerea lucrărilor; ● Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului; ● Cheltuieli cu mijloace de afișare outdoor pe o perioadă de minimum 6 luni de la recepție și în cuantumul a minimum 0.8% din valoarea cheltuielilor eligibile; ● Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă. Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, achiziționarea de licențe și patente, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj. Pot fi depuse cereri de transfer și pentru avansurile facturate și prevăzute în contractele încheiate de beneficiar cu contractorii săi, în limita a maximum 30% din valoarea totala a fiecărui contract. Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: ● sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției, ● sunt necesare pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice); ● respecta prevederile contractului de finanțare semnat; ● sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de prezentul Ghid. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile dacă: ● sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNRR; ● sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; ● sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții - montaj. Următoarele cheltuieli NU vor fi considerate eligibile: ● Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 1.5.2 și valoarea TVA aferentă acestora; ● Orice alte cheltuieli care nu fac obiectul centrului integrat de colectare prin aport voluntar. ● Achizițiile cu activele corporale "second-hand"; NU sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul Programelor Operaționale din perioada 2014 - 2020 sau a altor programe cu surse de finanțare nerambursabile. Solicitantul se va asigura cu privire la evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin alte Programe Operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MMAP poate emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit. Proiectul poate fi complementar cu alte proiecte implementate sau cu alte programe cu surse publice de finanțare sau componente din cadrul PNRR, care vizează sistemul de gestiune a deșeurilor. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare cu MMAP și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile). În etapa de evaluare, pentru cheltuielile neeligibile care nu respectă condițiile de eligibilitate enunțate, se poate acorda beneficiarului posibilitatea de trecere a lor pe neeligibil. În caz contrar acestea vor conduce la diminuarea de către MMAP a valorii eligibile a proiectului.3.3. Selecția proiectelor Proiectele vor fi selectate pentru finanțare în limita alocării totale prevăzută la secțiunea 1.5.1. După finalizarea depunerii proiectelor, MMAP va proceda la întocmirea Listei proiectelor selectate pentru finanțare prin PNRR, respectiv la publicarea acesteia pe site-ul http://pnrr.mmap.ro/ și notificarea Solicitanților cu privire la stadiul aprobării.3.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor Un solicitant de finanțare care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare și selecție poate formula, în termen de 10 zile de la comunicarea privind evaluarea Cererii de finanțare, o singură contestație care va fi trimisă prin aplicația informatică. Pentru analizarea și soluționarea contestațiilor depuse de Solicitanți, se va constitui Comisia de soluționare a contestațiilor prin Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor. În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare se va considera neîntemeiată. Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul Cererii de finanțare. După evaluarea contestațiilor, comisia de soluționare va publica o listă a contestațiilor. Solicitanții ale căror contestații au fost admise vor fi notificați în vederea semnării contractelor de finanțare, în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea Listei.3.5. Renunțarea la cererea de finanțare Renunțarea la cererea de finanțare se poate realiza prin retragerea ei de către Solicitant. Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza Ordinului/Deciziei/Hotărârii de retragere a proiectului (cererii de finanțare). Retragerea cererii de finanțare se poate realiza prin sistemul informatic, cel târziu până la momentul semnării contractului de finanțare.4. Depunerea cererilor de finanțare ATENȚIE! Cererile de finanțare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicației, începând cu ora și data de lansare a apelului de proiecte, și vor putea fi descărcate de solicitanți în vederea completării. Cererile de finanțare în format needitabil, sunt disponibile ca anexe la Ghid, cuprinzând toate informațiile necesar a fi completate de solicitant în cadrul Cererilor de finanțare în format editabil.4.1. Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare Cererile de finanțare, precum și răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune prin intermediul aplicației informatice de pe site-ul http://proiectePNRR.mmap.ro/, doar în intervalele de depunere menționate la secțiunea 1.2.2. Nu se pot transmite cereri de finanțare în afara perioadei de depunere, aplicația blocând înregistrarea acestora. Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii solicitării prin aplicația informatică, preluată din registratură. Cererile de finanțare depuse prin intermediu aplicației informatice, precum și toate documentele care le însoțesc, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal al beneficiarului, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei, fără TVA, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021. La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare, conținând data și ora înregistrării, acesta fiind comunicat solicitantului în mod automat, prin aplicația informatică. Orice corespondență ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanțare. Detalii cu privire la procedura de depunere și modul de completare a cererilor de finanțare sunt prezentate în secțiunea 4 din prezentul ghid.4.2. Limba utilizată la completarea cererii de finanțare Limba utilizată la completarea cererii de finanțare este limba română. Pentru toate documentele anexate, redactate în alte limbi, dacă este cazul, se va atașa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face mențiunea "îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" și va semna).4.3. Cererea de finanțare și Anexe Cererea de finanțare este compusă din:– Cererea de finanțare;– Anexele la cererea de finanțare - documentele completate de solicitant sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația informatică. Documentele încărcate în aplicația informatică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în platforma informatică.4.3.1. Documente statutare ale solicitantului (la depunerea cererii de finanțare) Pentru unitățile - administrativ teritoriale (UAT): ● Certificatul de înregistrare fiscală. Pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): ● hotărâri ale Consiliului Județean și/sau Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea ADI; ● statutul și Actul constitutiv; ● certificatul de înregistrare la registrul Asociațiilor și Fundațiilor; ● verificarea/revizuirea statutului și actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformității cu HG nr. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz.4.3.2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului (la depunerea cererii de finanțare și, dacă este cazul, la contractare - pentru modificări ale reprezentantului) ● Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, după caz; ● O copie a cărții de identitate a reprezentantului legal.4.3.3. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărâre AGA pentru implementarea proiectuluiHotărârea Consiliului Local/Consiliu Județean/Hotărârea AGA pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): ● necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; ● lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele solicitanților pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; ● angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; ● angajamentul ca va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul; ● numărul de locuitori deserviți de proiect; ● caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.) ● nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu MMAP în derularea proiectului.4.3.4. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa 5, model F (la depunerea cererii de finanțare)4.3.5. Declarația de eligibilitate a solicitantului - Anexa 5, model B (la depunerea cererii de finanțare)4.3.6. Declarația de angajament a solicitantului - Anexa 5, model A (la depunerea cererii de finanțare)4.3.7. Declarația privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, anexa 5, model D4.3.8. Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului - Anexa 5, model E (la depunerea cererii de finanțare)4.3.9. Declarația de conformitate a investiției cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (Anexa 5, model G)4.3.10. Documentele emise de APM pentru demararea investiției, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu (în maximum 6 luni de la contractare) ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz.4.3.11. Documentele privind imobilele - terenuri pe care se propune a se realiza investiția ● Declarația de eligibilitate - Secțiunea C din Anexa 5, model B (la depunerea cererii de finanțare) ● Hotărâre de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică (la depunerea cererii de finanțare); Sau ● Inventarul bunurilor UAT privind apartenența terenurilor aferente proiectului la proprietatea publică și Hotărârea de Consiliu Local privind atestarea inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Sau ● Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii; Sau ● Orice document care atestă un drept real asupra imobilului - teren (exemplu în cazul ADI).4.3.12. Documentația tehnico - economică și devizul general Se va prezenta în funcție de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanțare, la contractare sau în etapa de implementare: ● Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate (la contractare obligatoriu); ● Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare (în maximum 3 luni de la contractare); ● Proiectul tehnic întocmit și verificat în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare (în maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare); ● Devizul general cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform H.G. nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferentă acestora. Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente. De asemenea, se va completa bugetul proiectului din cererea de finanțare, având următoarea structură: ● Cheltuieli cu investiția de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 și 5.1 și 5.3 din devizul general) ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiției de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general necesare implementării investiției de bază) Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii: eligibile și neeligibile.4.3.13. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Consiliului Județean/Hotărâre AGA de aprobare a documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico - economici întocmită conform legislației în vigoare, în funcție de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanțare, la contractare sau cel târziu în etapa de implementare. Hotărârea de aprobare/Anexa la aceasta trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico - economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico - economică, asumată de proiectant. În cazul în care proiectul are la bază o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat).Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație.4.4. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitul solicitantului, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel: ● Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. Dacă este cazul, se va depune și documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. sau ● Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului; Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Atenție! Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.5. Contractarea și implementarea proiectelor5.1. Contractarea proiectelor Pentru proiectele care au fost acceptate în urma etapei de evaluare, precum și în urma finalizării analizei contestațiilor depuse, se va trece la etapa de semnarea contractelor de finanțare, cu respectarea condiției de încadrare în alocarea apelului de proiecte. În aceasta etapă, în cazul în care MMAP consideră că este necesară clarificarea unor aspecte suplimentare, poate solicita clarificări solicitantului menținându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanțare. Contractul de finanțare va fi semnat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Coordonator de reformă și/sau investiție și solicitant.MMAP va întocmi documentațiile de contractare, iar încheierea contractului este condiționată de prezentarea de către beneficiar, în termenele prevăzute în Notificare, a documentelor corespunzătoare momentului contractării, în funcție și de gradul de maturitate al proiectului, respectiv:5.1.1. Documentele emise de APM pentru demararea investiției, în conformitate cu prevederile legislației din domeniu (în maximum 6 luni de la semnarea contractului) ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz.5.1.2. Documente privind imobilele - terenuri pe care se propune a se realiza investiția ● Hotărâri de Consiliu local/Județean privind disponibilitatea terenurilor. ● Extras de carte funciară.5.1.3. Documentația tehnico - economică și devizul general Se va prezenta, în funcție de gradul de maturitate a proiectului: ● Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate; ● Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare; ● Proiectul tehnic, întocmite și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare; ● Devizul general, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferentă acestora. Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente. De asemenea, dacă există modificări ale Bugetului față de cererea de finanțare, atunci se va prezenta noul buget al proiectului, având următoarea structură: ● Cheltuieli cu investiția de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 și 5.1 și 5.3 din devizul general) ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiției de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general necesare implementării investiției de bază) Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile și neeligibile.5.1.4. Hotărârea de aprobare a documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici (în funcție de gradul de maturitate a proiectului)Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici întocmită și aprobată conform legislației în vigoare/conform actelor de constituire ale Solicitantului, în funcție de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanțare, la contractare sau cel târziu în etapa de implementare. Hotărârea de aprobare/Anexă la aceasta trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico- economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul în care proiectul are la bază o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat). Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație.5.1.5. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul (la contractare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.5.1.6. Certificatul de cazier judiciar (la contractare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.5.1.7. Document prin care se constată întreprinderea demersurilor pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor/Planului Municipiului București de Gestionare a Deșeurilor. Solicitantul va depune un document din care să reiasă că a întreprins demersurile necesare actualizării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor/Planului Municipal de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București, urmând ca Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor/Planul Municipiului București de Gestionare de Deșeurilor actualizat să fie depus până la data efectuării ultimei plăți în cadrul programului. Beneficiarul va depune Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor/Planul Municipal de gestionare a deșeurilor actualizat până la data efectuării ultimei plăți în cadrul programului.5.1.8. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNRR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu MMAP).5.2. Implementarea și monitorizarea proiectelor Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar se va realiza de către MMAP. Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul: ● trebuie să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghid, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. ● trebuie să respecte prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării. ● trebuie să respecte prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. ● este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate din PNRR. ● este obligat să asigure accesul la documente și informații și accesul la fața locului al reprezentanților CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF și DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului. ● are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. ● are obligația păstrării evidenței informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri. ● Trebuie să îndeplinească măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass- media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE și aprobat prin ordin al ministrului. MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanțare. Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de 01 februarie 2020, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Perioada de implementare nu poate depăși data de 30.12.2024. Astfel, termenul limită de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor este 30.12.2024. Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare cu MMAP și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile). În cazul neîndeplinirii integrale/parțiale a acțiunilor proiectului, respectiv până la termenele maximale aprobate, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sprijinului se va realiza cu respectarea principiului proporționalității. Trimestrial, după semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va depune la MMAP un Raport de progres privind stadiul implementării proiectului. Acesta va cuprinde informații* cu privire la: ● Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate, planificate); ● Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR; ● Raportare cu privire la progresul fizic al investiției; ● Probleme și dificultăți întâmpinate; ● Măsuri de remediere propuse; ● Alte aspecte sau documente justificative, după caz. * Lista este orientativă. Raportul de progres - formular tipizat va fi pus la dispoziție de MMAP. Totodată, prin Raportul de progres se va asigura și colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor, în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021.5.2.1. Autorizația de construire (AC) și Proiectul tehnic (PT) Până la 30.06.2023, beneficiarul care nu a prezentat PT-ul la depunerea cererii de finanțare, va transmite Autorizația de Construire, împreună cu toate avizele obținute pe baza Certificatului de urbanism și Proiectul tehnic verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. În situația nerespectării termenului, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanțare și la recuperarea sumelor plătite beneficiarului. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT și, dacă este cazul, devizul general și Bugetul proiectului actualizat. Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.5.2.2. Achizițiile Atribuirea contractelor de achiziție publică se realizează prin proceduri de atribuire prevăzute de legislația națională în domeniu. Toate procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică trebuie finalizate (contracte de achiziție semnate) până la sfârșitul anului 2023, în caz contrar, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanțare și la recuperarea sumelor plătite beneficiarului. Contractul de execuție lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora. Contractul de lucrări se va transmite împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform H. G. nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferentă acestora. Toate contractele de achiziție de lucrări trebuie transmise la MMAP cel târziu în luna ianuarie 2024, înainte de a solicita prin cereri de transfer sume aferente acestor contracte. Beneficiarul real Beneficiarul are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanțare, cât și pe perioada implementării proiectelor, înainte de semnarea contractelor de achiziție, asigurându-se, de asemenea, de existența unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informații în mod regulat până la încetarea relațiilor contractuale. În vederea aplicării prevederilor paragrafului anterior, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic e_SMC, anterior semnării contractului de achiziție, atât pentru ofertantul câștigător, cât și pentru subcontractanți sau terți. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, formularul privind beneficiarul real se va completa cu datele acelor entități ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deține părțile sociale ale acestora și se va depune la ONRC, așa cum prevede Legea 315/2021. Totodată se va completa și o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real. Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție.5.2.3. Finanțarea cheltuielilor eligibile Mecanismul de finanțare În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare sau odată cu depunerea cererii de transfer, beneficiarul trebuie să depună Graficul inițial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri și termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer și valoarea acestora. Numărul de cereri și valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative. Transferul către beneficiari a sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și a normelor metodologice de aplicare a acestora, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanțare, precum și conform documentației justificative stabilite prin prezentul ghid. Cerere de transfer*2)- cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită MMAP virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative, stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului. *2) Conform prevederilor OUG nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare. Cu excepția transferului de sume pentru facturile reprezentând avansuri și plăți efectuate înainte de încheierea contractului de finanțare, cererea de transfer se depune numai după finalizarea integrală a cel puțin unei faze din proiect. Beneficiarii depun la MMAP cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu 1 februarie 2020, în condițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții, în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor de finanțare. Termene de autorizate/plată În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer întocmite conform contractului de finanțare, MMAP autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite. În situația în care sunt necesare documente adiționale sau clarificări, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenele menționate anterior pot fi prelungite cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, dar fără a depăși 45 de zile de la data depunerii cererii de transfer. După efectuarea plății, MMAP notifică beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer. Reconcilierea contabilă Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte. În vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale MMAP și cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP, conform prevederilor din contractele de finanțare. Cererile de transfer Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.MMAP își rezervă dreptul de a refuza parțial/integral efectuarea plății aferente unei cereri de transfer, dacă nu au fost transmise documentele menționate la secțiunile anterioare, în termenele solicitate și cu respectarea prevederilor legale sau ale contractului de finanțare încheiat. Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumite în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută. Documente anexate cererii de transfer: ● Facturi fiscale ● Adeverințe ● Extrase de cont (pentru plățile care au fost efectuate începând cu 1 februarie 2020, în condițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare); ● Rezultatele verificării controlului financiar preventiv propriu la nivelul fiecărui beneficiar, respectiv ale controlului financiar preventiv delegat, unde este cazul; ● Procese verbale de recepție parțială, dacă este cazul; ● Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer); ● Situații de lucrări, Note de Renunțare, Note de Comandă Suplimentară, Dispoziții de șantier, care să justifice diferențele dintre listele de cantități din PT și lucrările realizate; ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor, așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului; ● Alte documente, după caz. Notă Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației incidente și cu respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR. Condițiile de implementare prevăzute prin prezentul Ghid se vor completa prin Instrucțiuni emise de MMAP și Notificate beneficiarilor.5.2.4. Perioada de durabilitate Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale). În perioada de durabilitate beneficiarul finanțării din PNRR trebuie să: ● mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare); ● nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al investiției componentă a proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; ● nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. Pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul: ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate/criteriilor de selecție aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective; ● trebuie să respecte prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării. ● este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate din PNRR; ● este obligat să asigure accesul la documente și informații și accesul la fața locului al reprezentanților CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF și DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului; ● are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă; ● are obligația păstrării evidenței informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri; ● Trebuie să mențină măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE și aprobat prin ordin al ministrului.6. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital Investiția contribuie în proporție de 40% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și în proporție de 0% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital. Se va completa tabelul nr. 2 din Anexa 4 Investiția contribuie în proporție de 100% la obiectivele de mediu.7. Modificarea ghidului solicitantului Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventualele modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare, pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. MMAP va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței MMAP va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității.8. Anexe
  Anexa 1Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare (model)
  Anexa 2Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității
  Anexa 3Clauzele contractuale specifice (model orientativ)
  Anexa 4Lista de verificare a respectării principiilor DNSH Componenta 3- Investiția 1
  Anexa 5Modele standard sau orientative
  În cadrul Anexei 5 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative: ● Declarația de angajament (Model A) ● Declarația de eligibilitate (Model B) ● Declarația privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare (Model D). Se va verifica emiterea unui Ordin comun emis de MIPE/MFP ● Declarația privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (Model E) ● Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) ● Declarația de conformitate a investiției cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (Model G).
   +  Anexa nr. 1
  BUGETUL PROIECTULUI - TOTALIZATOR
  Curs EURO 4,9195Data întocmirii devizului general din SF/DALI ...................
  Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal
  Denumirea capitolelor dec cheltuieli
  LEILEILEI
  1234
  Cheltuieli cu investiția de bază0,00
  Cheltuieli suport pentru realizarea investiției0,00
  Cheltuielile suport eligibile pentru realizarea investiției sunt în limita a 10% din valoarea totală eligibilă
  TOTAL GENERAL0,000,000,00
  TVA
  TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA0,000,000,00
  LEIEURO
  VALOARE TOTALĂ0,000,00
  VALOAREA ELIGIBILĂ0,000,00
  VALOAREA NEELIGIBILĂ0,000,00
  SURSE DE ASIGURARE A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE0,000,00
  BUGET LOCAL0,00
  COFINANȚARE PRIVATĂ0,00

  BUGETUL PROIECTULUI - CAV
  Curs EURO 4,9195
  Construcție centru cu aport voluntarCheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal
  Denumirea capitolelor de cheltuieli
  LEILEILEI
  0123
  Cheltuieli cu investiția de bază0,00
  Cheltuieli suport pentru realizarea investiției0,00
  TOTAL GENERAL0,000,000,00
  TVA
  TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA0,000,000,00
  LEIEURO
  VALOARE TOTALĂ0,000,00
  VALOAREA ELIGIBILĂ0,000,00
  VALOAREA NEELIGIBILĂ0,000,00

  Anexa INDICATORI DE PROIECT
  COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
  INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management
  integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.
  Sub-investiția I1.c. CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE
  1. Numărul UAT/ADI sprijinite prin proiect
  2. Populație în aglomerare
  3. Indicatori de proiectunitate de măsurăValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectuluiRezultate
  Centrele de colectare cu aport voluntar înființatenr.
  Cantitatea de deșeuri colectată separattone/an
  Rate de reciclare exprimare în procent din deșeuri le colectate separatprocent%%%
  Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investiției sa va completa valoarea zero.
   +  Anexa nr. 2 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității *Se utilizează de către experții evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de finanțare *Nu se completează de către solicitant
  APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C3/1.C
  Criteriu de eligibilitate
  DaNuNu este cazulObservații
  1.Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?
  2.Solicitantul și/ sau reprezentatul legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de neeligibilitate?
  3.Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile?
  4.Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți?
  5.Solicitantul face dovada conformității cu planurile județene de gestionare a deșeurilor/Planul Municipal de Gestionare a Deșeurilor pentru București?
  6. Solicitantul face dovada faptului că terenul pe care urmează a se efectua investiția îndeplinește cerințele specificate în Ghidul Solicitantului?
  7.Solicitantul face dovada că proiectul se încadrează în criteriile legale privind distanța de amplasare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările si completările ulterioare?
  8.Activitățile propuse prin proiect se încadrează în acțiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei Investiții?
  9.Proiectul propus spre finanțare include doar activități desfăsurate după 1 februarie 2020?
  10.Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm" (DNSH)?
  11.Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea?
  12.Perioada de implementare a activităților proiectului nu depăseste 30 iunie 2024?
  13. Indicatorii de proiect sunt corelați cu documentația depusă la Cererea de finanțare?
  14.Bugetul proiectului este corect întocmit raportat la documentele prezentate de beneficiar, iar în cazul în care acesta nu este corect s-a refăcut de către experții evaluatori? (în cazul refacerii bugetului se atasează Anexa - Buget a Grilei de verificare a conformității administrative si a eligibilității)
  15.Solicitantul si-a asumat evitarea dublei finațări prin declarația de eligibitate (Anexa 5 - Declarația de eligibilitate)?
   +  Anexa nr. 3
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Pentru proiectul ..... (titlu) ..... (cod) finanțat prin
  Planul Național de Redresare și Reziliență
  Apel nr ...... (cod apel proiecte)
   +  CUPRINS1. Părțile2. Precizări prealabile Capitolul I Obiectul Contractului de finanțare Capitolul II Durata Contractului de finanțare Capitolul III Acordarea finanțării Capitolul IV Drepturile și obligațiile părților– Drepturile și obligațiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții– Drepturile și obligațiile Beneficiarului Capitolul V Angajamente comune ale părților Capitolul VI Modificări și completări ale Contractului de finanțare Capitolul VII Conflict de interese Capitolul VIII Protecția intereselor financiare ale Uniunii Capitolul IX Monitorizarea și raportarea– Monitorizarea implementării contractului de finanțare– Raportarea în cadrul contractului de finanțare Capitolul X Recuperarea finanțării Capitolul XI Răspunderea părților, forța majoră Capitolul XII Încetarea contractului de finanțare Capitolul XIII Soluționarea litigiilor Capitolul XIV Corespondență între părți Capitolul XV Legea incidentă Capitolul XVI Transparența Capitolul XVII Publicarea datelor Capitolul XVIII Confidențialitate Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal Capitolul XX Măsuri de informare și publicitate Capitolul XXI Anexele contractului de finanțare Capitolul XXII Dispoziții finale Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012– Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)– Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;– Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;– Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;– Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;– Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor– Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;– Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.– Ordonanța de urgență nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate– Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă".1. Părțile Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poștă electronică cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TANCZOS, ministru și .........., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul .........., str. .......... nr. ...., sector/județ .........., România, cod poștal .........., telefon .........., fax .........., poștă electronică .........., cod de înregistrare fiscală .........., reprezentat legal de domnul/doamna .........., (funcție). încheie prezentul contract de finanțare:2. Precizări prealabile(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:(a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;(c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;(d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.(4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.(5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.(6) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.(7) Finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract.  +  Capitolul I Obiectul Contractului de finanțare  +  Articolul 1(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului .......... (titlu) ............ (cod), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele la acesta care fac parte integrantă din acesta.(2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.(3) Bugetul proiectului din cererea de finanțare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție, devine Anexă la prezentul contract.(4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).  +  Capitolul II Durata Contractului de finanțare  +  Articolul 2(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.(2) Durata prezentului contract este de .... luni. Perioada de implementare a proiectului este de .... luni, dar fără a depăși data de .... (se completează cu termene estimate de solicitant în CF, dar fără a depăși termenul prevăzut în Ghidul specific aferent apelului de proiecte/ Anexa la CID - zz.ll.aaaa), calculate de la data semnării Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).(3) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat/minimis aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.  +  Capitolul III Acordarea finanțării  +  Articolul 3Valoarea contractului de finanțare(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de maximum .... (valoare în cifre) .... lei (valoare în litere), echivalentul a .... (valoare în cifre) .... euro (valoare în litere), cu o intensitate a sprijinului de .... %.(2) Finanțatorul se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum .... valoare în cifre) .... lei (valoare în litere), echivalentul a .... (valoare în cifre) .... euro (valoare în litere).(3) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nerambursabile prevăzute la alin. (2) în sumă de maximum .... (valoare în cifre) .... lei (valoare în litere) va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul MMAP, conform art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021, cu modificările și completările ulterioare.(4) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.(5) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.(6) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.(7) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.(8) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.(9) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară în vigoare.  +  Articolul 4Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:a. Legislația europeană și națională aplicabilă;b. Instrucțiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanțate prin PNRR;c. Ghidul specific aferent Componentei, Investiției și respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanțat prin prezentul contract;d. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.(2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare.(3) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.(4) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă (cheltuieli neeligibile).(5) Părțile convin și înțeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:a. sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;b. sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice);c. sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;d. sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de ghidul specific;(6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.  +  Articolul 5Indicatorii proiectului(1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt (se va completa cu indicatorii aplicabili proiectului conform cererii de finanțare aprobate).(2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.(3) Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.  +  Articolul 6Transferul sumelor(1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2000 privind unele măsuri pentru Elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2000 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(3) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.(4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condițiile și pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.(6) Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare, se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare.(7) Transferul fondurilor se va efectua în următoarele conturi deschise pe numele Beneficiarului: Cod IBAN: Titular cont: Denumire/adresa Trezorerie:(8) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu această destinație, MMAP înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la aceasta, și procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. în cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare a Planului Național de Redresare și Reziliență.(9) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.  +  Capitolul IV Drepturile și obligațiile părților  +  Articolul 7 Drepturile și obligațiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:(1) are obligația de a încheia contracte de finanțare cu beneficiarii de fonduri selectați ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 și regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și de a monitoriza autorizarea și plata cheltuielilor în cadrul acestora;(2) are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă;(3) are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea 500/2002 privind finanțele publice;(4) are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, așa cum sunt prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022, precum și de art. 61 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul financiar, art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;(5) are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanțelor bugetare, în relația cu beneficiarii săi. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare și de stabilire a creanțelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanțe susceptibil de executare silită conform dispozițiilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;(6) are obligația cuprinderii în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și pentru beneficiarii privați, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin cereri de transfer, inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă. În cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, coordonatorul de reforme și/sau investiții are obligația de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului coordonatorului de reforme/investiții de a lua măsuri privind suspendarea plăților către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora;(7) în cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii/revocării contractului de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, MMAP transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente;(8) în cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MMAP va emite, în cazul în care întreaga valoare a finanțării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere a contractelor de finanțare, în care vor fi individualizate sumele de restituit, în moneda națională sau, în cazul afectării parțiale a finanțării din fonduri europene, va fi emis proces- verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată către Comisie;(9) are obligația de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale incidente;(10) are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/dublă finanțare la beneficiari sau creanțe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare;(11) are obligația de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda națională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanță.(12) are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului.(13) are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, inclusiv pe bază de eșantion, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;(14) are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;(15) poate evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;(16) MMAP monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afișată, atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană-NextGenerationEU", precum și dacă sunt oferite informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.  +  Articolul 8 Drepturile și obligațiile beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională/europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:(1) are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare;(2) are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe cele asumate prin cererea de finanțare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancțiunile corespunzătoare;(3) are obligația respectării principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut în articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului;(4) are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucțiunilor emise de MMAP;(5) are obligația să furnizeze MMAP informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;(6) are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;(7) are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare în vigoare, precum și în conformitate cu dispozițiile Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nr. 26595/08.03.2022. Beneficiarul este singurul răspunzător de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului și pentru obținerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv Beneficiarului;(8) are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise MMAP/coordonatorul național și de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării proiectului;(9) are obligația păstrării evidenței informațiilor/datelor și documentelor despre ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;(10) are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv coordonatorului național, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și contractul de finanțare și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control;(11) are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistență/monitorizare/verificare/control/audit;(12) are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;(13) se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de MMAP sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz;(14) are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;(15) are obligația de a furniza datele și informațiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;(16) are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări. Toate documentele vor fi păstrate până la 10 ani de la închiderea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență;(17) are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităților aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situația plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, și de a respecta toate instrucțiunile primite din partea MMAP;(18) are obligația de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;(19) are obligația să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului;(20) are obligația de a întocmi și a transmite către MMAP cererile de transfer, precum și documentele justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plății;(21) are obligația de depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conțină plățile care au fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după data de 1 februarie 2020;(22) are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanțare;(23) are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe). Nerespectarea acestei obligații conduce la sesizarea Curții de Conturi a României de către MMAP, în vederea stabilirii contravențiilor și aplicării sancțiunilor, conform legislației incidente în vigoare la data achiziției;(24) are obligația să informeze MMAP despre orice situație care poate determina încetarea și/sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;(25) are obligația să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;(26) are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește informarea și promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puțin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiect;(27) beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestuia;(28) beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;(29) în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcțional;(30) are obligația de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP:a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;c) înlocuirea reprezentantului legal.  +  Capitolul V Angajamente comune ale părților  +  Articolul 9 Părțile se angajează:(1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale în vigoare, precum și în conformitate cu procedurile interne.(2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal.(3) Să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.  +  Capitolul VI Modificări și completări ale contractului de finanțare  +  Articolul 10(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalități:a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;b) prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 5 al prezentului articol.(2) MMAP răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 5 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(3) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.(4) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare:a) Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;b) Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.d) Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.(6) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:a) de către MMAP/Beneficiar în caz de forță majoră;b) de către MMAP, la solicitarea beneficiarului, în cazul în care MMAP nu asigură asistența financiară pentru implementarea Proiectului;c) alte situații expres prevăzute de lege.  +  Articolul 11Contractarea și cesiunea Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.  +  Capitolul VII Conflict de interese  +  Articolul 12 Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.  +  Capitolul VIII Protecția intereselor financiare ale Uniunii  +  Articolul 13(1) MMAP verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.(2) MMAP colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:i. numele destinatarului final al fondurilor;ii. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;iii. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;(3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;(5) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru care au fost suspendate plățile/acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;(6) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, coordonatorul de reforme și/sau investiții suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestora, prin acordul părților, de restituirea sumelor plătite.  +  Articolul 14Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor într-o cerere de plată. Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:– Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013*1) și nr. 2185/96*2), *1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1). *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).– Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent,– Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar, și– Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.  +  Capitolul IX Monitorizarea și raportare  +  Articolul 15(1) Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, precum și de celelalte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.(2) Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare.(3) MMAP se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.(4) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin:a) verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât și post-implementare.(5) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.(6) La solicitarea MMAP, beneficiarul are obligația de a prezenta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documente/dovezi care să susțină realitatea celor declarate în cadrul Rapoartelor de Progres și gradul de realizare a rezultatelor/obiectivelor asumate prin Proiect.(7) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:a) Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate și planificate);b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiției;d) Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare;e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de către beneficiar pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului.(8) MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:a) colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;b) analizării gradului de atingere a țintelor/jaloanelor;c) analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.(9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat, cu respectarea instrucțiunile emise de MMAP.(10) Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din inițiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile reguli/cerințe/instrucțiuni.(11) Nerespectarea cerințelor privind elaborarea și prezentarea rapoartelor poate conduce la respingerea acestora de către MMAP, în calitatea sa de coordonator de reforme și/sau investiții.(12) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.(13) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(14) Dacă răspunsul la solicitarea de clarificări este incomplet sau nu este transmis în termen, fie MMAP respinge raportul de progres, fie continuă verificarea raportului în baza informațiilor/documentelor existente.(15) La cererea MMAP, în funcție de necesitățile ad-hoc de raportare, Beneficiarul va elabora și transmite rapoarte ad-hoc, la termenele comunicate de MMAP și/sau va furniza date statistice privind implementarea Proiectului, precum și alte informații solicitate în vederea realizării obligațiilor privind raportarea.(16) Beneficiarul are obligația să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.(17) Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizare procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice și semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să trimită toată documentația procesului de achiziție către MMAP, în situația în care acestea sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.(18) MMAP poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de Beneficiar și pe teren, la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a facilita operațiunea de control și de a pune la dispoziția reprezentanților coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele și informațiile solicitate de aceștia.(19) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare/ad-hoc la fața locului, la sediul Beneficiarului și/sau al partenerilor de proiect, precum și la oricare din locațiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.a) Numărul de vizite la fața locului, obiectul acestora, modul de derulare, precum și alte detalii legate de desfășurarea acestora sunt stabilite de MMAP, conform procedurilor proprii.b) În principiu, verificările la fața locului pot să cuprindă, în totalitate sau prin sondaj, cel puțin următoarele aspecte:– Realitatea, progresul fizic și financiar efectiv realizat al Proiectului;– conformitatea dintre situația descrisă de Beneficiar în rapoartele de progres și în documentele suport, pe de o parte și realitatea din teren, pe de altă parte;– existența documentelor justificative în original, cu mențiunile obligatorii aplicate pe documentele financiar-contabile;– existența echipamentelor/bunurilor achiziționate în conformitate cu procedurile și contractele de achiziții și exploatarea acestora în conformitate cu regulile acordării finanțării și cu scopul pentru care au fost achiziționate;– evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor Proiectului, precum și a impactului rezultatelor Proiectului raportat la obiectivele acestuia;– modul de colectare și arhivare a documentației de Proiect;– respectarea regulilor și cerințelor de publicitate;– probleme apărute/care pot apărea pe parcursul implementării și eventuale măsuri de remediere;– identificarea și raportarea eventualelor nereguli.c) Verificările la fața locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către MMAP. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), MMAP poate decide efectuarea de verificări la fața locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.d) Beneficiarul are obligația să participe și să asigure prezența persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor MMAP.e) Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a permite accesul reprezentanților MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora toate datele și documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.f) Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul și/sau partenerii de proiect sunt obligați să informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor și de a asigura reprezentanților MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.g) În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanți MMAP întocmesc un proces- verbal al vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului.h) Beneficiarul are obligația de a informa MMAP,, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la fața locului.  +  Capitolul X Recuperarea finanțării  +  Articolul 16Recuperarea(1) În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din OUG nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanțe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.(2) MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.  +  Capitolul XI Răspunderea părților, forța majoră  +  Articolul 17Răspunderea părților(1) Nici una dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării unei reforme sau investiții, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.  +  Articolul 18Forța majoră și cazul fortuit(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forța majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(6) Executarea contract este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.(8) Cazul fortuit*3) așa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract. *3) În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil "cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs".  +  Capitolul XII Încetarea contractului de finanțare  +  Articolul 19(1) Prezentul contract de finanțare încetează:a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor pentru o perioadă de 10 ani și cu menținerea obligațiilor privind sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți.b. prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.c. reziliere în condițiile art. 36 din Ordonanța de urgență nr. 124/2021 și a prevederilor prezentului contract.d. din orice alte cauze prevăzute de lege.(2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități și fără punerea în întârziere a celeilalte părți, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în termen de 30 ( treizeci) de zile de la comunicarea acesteia, în următoarele cazuri:a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 11;b. dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de finanțare, nu au fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;c. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanțări și întreaga finanțare acordată este afectată;d. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm");  +  Capitolul XIII Soluționarea litigiilor  +  Articolul 20(1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.(2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.  +  Capitolul XIV Corespondența între părți  +  Articolul 21(1) Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.(2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.(3) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face la următoarele adrese:– Pentru Beneficiar: ..................., cod poștal ........., telefon ..................., fax ..................., poștă electronică: ...................– Pentru MMAP: București, ..................., cod poștal ........., telefon ..................., fax ..................., poștă electronică: ...................  +  Capitolul XV Legea incidentă  +  Articolul 22 Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.  +  Capitolul XVI Transparența  +  Articolul 23 Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.  +  Capitolul XVII Publicarea datelor  +  Articolul 24 Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.  +  Capitolul XVIII Confidențialitate  +  Articolul 25(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită.(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,b. oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal  +  Articolul 26 Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum și în scop statistic.  +  Capitolul XX Măsuri de informare și publicitate  +  Articolul 27(1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.  +  Capitolul XXI Anexele contractului  +  Articolul 28 Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeași forță juridică:– Anexa I: Bugetul proiectului– Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;– Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;– Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.– Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.  +  Capitolul XXII Dispoziții finale  +  Articolul 29(1) Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în data de ................. într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.(2) În situația în care între cele 2 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul MMAP.  +  Anexa II
  Raportări privind stadiul implementării proiectului
  (1) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite MMAP, trimestrial în primele 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se va solicita în scris de MMAP, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare, precum și problemele întâmpinate pe parcursul derulării.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în raportul de progres.(3) MMAP asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului, conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.(4) Beneficiarul transmite rapoartele de progres pe suport hârtie, la MMAP, până la operaționalizarea aplicației informatice, urmând ca acestea să fie încărcate exclusiv în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MMAP.
  MODEL RAPORT DE PROGRES
  ANTET BENEFICIAR
  NR. ÎNREGISTRARE BENEFICIAR

  RAPORT DE PROGRES inițial/intermediar/final
  NR. ...../DATA
  aferent Contractului de finanțare
  nr. ............. din data ................
  pentru perioada de raportare: trimestrul... -
  anul ....../ de la......... - până la................
  1. Identificare: denumire beneficiar/parteneri, titlul proiectului, localizarea proiectului/ amplasamentul investiției2. Modificări aduse contractului de finanțare:
  Nr. crt.Nr. Act adițional/Notificare de modificare și data intrării în vigoareObiectul modificării
  3. Stadiul de realizare a acțiunilor/activităților/achizițiilor prevăzute prin proiect:
  Nr. crt.Acțiuni/ Activități prevăzute în proiect/Achiziții, după cazStadiu de realizare/ execuțieDescrierea pe scurt a stadiului de realizareDurata de realizare/execuție conform contract de finanțare/ contract de achiziție/act adiționalProbleme/ blocaje surveniteMăsuri de remediere propuseValoare conform contract de finanțare/ contract de achiziție, după caz, (lei, fără TVA)Plăți efectuate de beneficiar în perioada de raportare (lei, fără TVA)Total plăți efectuate de beneficiar - cumulat (lei, fără TVA)
  nedemarat/în curs/finalizatDe la ... până la ...
  4. Indicatori ai proiectului conform contractului de finanțare/cererii de finanțare/propunerii de proiect, după caz:
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate de măsurăValoare realizată în perioada de raportareValoare cumulată de la începutul implementării proiectuluiValoare țintă/rezultat
  5. Stadiul de realizare a achizițiilor publice:
  Nr. crt.Obiectul achizițieiStadiuProcedura aplicatăValoare estimatăNr. Anunț/ invitație din SICAP/Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronicData inițierii procedurii/ data publicării*Documente de control ce au vizat contractul (ex. ANAP)Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)Decizii CNSC/ Hotărâri judecătorești (da/nu)Data atribuirii contractului*)Nr. și data contract de achizițieMotive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia
  Nedemarată/în desfășurare/ atribuită/ anulată
  *) Pentru achizițiile nedemarate sau în desfășurare se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirea contractului
  6. Informații despre contractanți și subcontractanți:
  Nr.crt.Obiectul achizițieiNr. Anunț/ invitație din SICAP/Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronicNr. și data contract de achizițieDenumire contractantCUINr. de ordine din Registrul ComerțuluiDenumire subcontractant/ subcontractanți, dacă este cazulCUINr. de ordine din Registrul Comerțului
  7. Măsuri de informare și publicitate:
  ComunicatePanouri și plăci de informare și autocolanteAnunțuri în publicații scriseAnunțuri/ Pagini webAltele
  Se vor anexa raportului (format scanat, format electronic, după caz)Se vor anexa fotografii relevanteSe vor anexa în copie scanatăSe vor enumera adresele de internet (link-uri active) la care acestea se regăsesc
  (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)
  8. Informații referitoare la respectarea principiului DNSH (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare, care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH -"Do No Significant Harm"), așa cum sunt prevăzute prin Declarația și Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului)9. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate. ........................................................... În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informațiile raportate sunt conforme cu realitatea și prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.
  Nume și prenume reprezentant legal
  Semnătura
  Data
   +  Anexa III
  GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND TERMENELE DE DEPUNERE A CERERILOR DE TRANSFER
  Tip: INIȚIAL/RECTIFICAT
  Beneficiar ................... Contract/Ordin de finanțare nr. ........... data .......... Valoarea eligibilă*4) .............. lei *4) Conform Contractului/Ordinului de finanțare Valoarea finanțării din PNRR*1) ............ lei Valoarea TVA de la buget*1) ............. lei
  Cerere de transferLuna estimată de transmitere a cererii către MMAP (ll/an)*5)Valoare estimată aferentă cererii, din care (lei)
  Nr.intermediară/finalăTip cerere*6)Valoarea eligibilăValoarea finanțării nerambursabile solicitateTVA
  1Cerere de transfer intermediarăRambursare/plată
  2Cerere de transfer intermediarăplată
  ……….
  n-1Cerere de transfer intermediară
  nCerere de transfer finalăplată
  TOTAL LEI)
  *5) Perioadele de depunere ale cererilor de transfer, trebuie completate în ordine cronologică și trebuie să fie ulterioare semnării Contractului/Ordinului de finanțare, respectiv să se încadreze în durata prevăzută în acesta. *6) Se va completa cu o singură opțiune Conform Anexei - MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR la Contractul de finanțare, respectiv cerere de rambursare (Pentru plățile efectuate începând cu data de 01 februarie 2020, înainte de semnarea contractului de finanțare, dacă este cazul) sau cerere de plată pentru plățile care urmează a fi efectuate Motivele care au condus la neîncadrarea în termenele anterioare: Se vor descrie succint motivele care au condus la neîncadrarea în termenele/valorile prevăzute în Graficul estimativ anterior. ................................................................ ................................................................
  Nume și prenume reprezentat legal
  Semnătura
  Data
   +  Anexa IVMECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR CARE CUPRINDE ȘI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
  PENTRU CERERILE DE TRANSFER
  (1) Cererile de transfer se depun de beneficiar în termenele și condițiile din Contractul/Ordinul de finanțare, respectiv conform Graficului estimativ al cererilor de transfer.(2) În situația depunerii cererilor de transfer în alte termene sau pentru alte valori decât cele prevăzute în Graficul estimativ, dar cu încadrarea în termenele din Contractul/ Ordinul de finanțare, se va depune odată cu cererea de transfer și un Grafic estimativ de tip "rectificat".(3) Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaționalizarea aplicației informatice, urmând a fi încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MMAP.(4) Pentru plățile care urmează a fi efectuate de beneficiar după semnarea Contractului/Ordinului de finanțare, după primirea facturilor pentru lucrările executate/ bunurile livrate/ serviciile prestate, beneficiarul depune la DGPNRR-MMAP cereri de transfer, conform modelului anexat, însoțite de documentele justificative enumerate la alineatul (8).(5) Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract/aprobarea ordinului de finanțare, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului/ordinului de finanțare, beneficiarul transmite la DGPNRR-MMAP o cerere de transfer distinctă, conform modelului anexat, însoțită de documentele justificative enumerate la alineatul (8).(6) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă și/sau investiții, cu condiția ca aceste cheltuieli să nu fie/să nu fi fost deduse sau recuperate prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale, respectiv să nu facă obiectul dublei finanțări.(7) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă și/sau investiții, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile, respectiv să nu poată fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.(8) Cererea de transfer, modelul anexat, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului - parte de cererea de transfer;b. Declarație de cheltuieli - model anexat;c. Contractele de achiziție încheiate de beneficiar cu anexe și actele adiționale în baza cărora se solicită transferul sumelor în cadrul cererii (în situația în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară;d. Copiile facturilor, inclusiv facturi de avans dacă este cazul;e. Copiile Adeverințelor (unde este cazul);f. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăților și documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fisa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică) - doar în cazul plăților efectuate de beneficiar începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, menționate la alineatul (5);g. Garanția de avans (dacă este cazul) pentru facturile de avans incluse în cererea de transfer;h. Pentru cheltuielile cu lucrări:i. Programul de urmărire și control al calității lucrărilor și avizul ISC (se atașează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări, în situația în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară);ii. Autorizația de construire (se atașează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);iii. Ordinul de începere a lucrărilor (la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări)iv. Centralizatorul situațiilor de plată pentru lucrările executate;v. Dispoziții de șantier, dacă este cazul;vi. Situațiile de plată pentru lucrările executate, Note de Renunțare și/sau Note de Comandă Suplimentară și listele de cantități aferente, dacă există (la solicitarea MMAP);vii. Procesele-verbale de faze determinante, Procese verbale de recepție parțială, dacă este cazul,viii. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);i. Pentru cheltuielile cu produse:i. Procesele-verbale de recepție sau procesele-verbale de punere în funcțiune (după caz);ii. Certificatele de calitate/Declarațiile de conformitate pentru bunurile achiziționate;iii. Copiile Declarațiilor vamale (pentru importurile directe, unde este cazul);j. Pentru cheltuielile cu servicii:i. Procese-verbale de predare - primire a serviciilor achiziționate;ii. devize financiare pentru serviciile prestate (după caz);k. Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), așa cum sunt prevăzute prin Declarația privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului;l. Fotografii relevante din care să rezulte îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene (pot fi depuse și pe suport magnetic odată cu cererea de transfer);m. Alte documente specifice prevăzute în Contractul de finanțare și/sau Ghidul specific/Invitația de depunere a propunerii de proiect, după caz.(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea/autorizarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menționate în Notificarea cu privire la sumele autorizate/transferate.(10) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor aprobate, precum și de restituirea sumelor transferate integral sau parțial în cazul în care nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării cu privire la sumele autorizate/transferate.(11) În termen de 30 de zile de la data Notificării cu privire la sumele autorizate/transferate aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită DGPNRR-MMAP Declarația de cheltuieli anexă la cererea de transfer - modelul c) completată cu informațiile privind plățile efectuate, respectiv din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer au fost utilizate conform destinațiilor aprobate de DGPNRR-MMAP. Declarația va fi însoțită de următoarele documente justificative:a. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MMAP (unde este cazul);b. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăților;c. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fisa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică);d. Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.(12) Aspecte generale cu privire la documentele care însoțesc cererile de transfer:a. Toate documentele care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.b. Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.c. Documentele justificative trebuie să fie conforme cu originalele.d. Documentele emise în format electronic, respectiv semnate cu semnătură electronică extinsă se vor anexa de beneficiar cererii de transfer pe suport magnetic.e. Exemplarele originale ale facturilor/adeverințelor trebuie să conțină: mențiunea "bun de plată", viza de control financiar preventiv propriu, respectiv de control financiar preventiv delegat, unde este cazul, conform legislației în vigoare, precum și mențiunea "finanțat din PNRR".f. Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat sau de către beneficiar, caz în care pe traducere acesta va face mențiunea "Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" și va semna.g. beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului, solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.(13) Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile, precum și în concordanță cu obligațiile prevăzute în PNRR.(14) Dacă în urma verificării cererilor de transfer beneficiarul nu este de acord cu sumele transferate, respectiv în situația în care au fost reținute sau respinse sume, acesta poate transmite la DGPNRR-MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării cu privire la sumele transferate, o adresa prin care să conteste modul de verificare a eligibilității cheltuielilor. Pe perioada soluționării contestației, termenele de la alineatele (9) - (11) se suspendă, acestea reluându-se după soluționarea contestației.(15) Modele de formulare  +  Formular 1
  CERERE DE TRANSFER
  Nr. ............
  Tip: Rambursare/plată, Intermediară/Finală
  Se va completa de coordonatorul de reformă și/sau de investiții DGPNRR-.................................... Codul Dosarului cererii de transfer*7): *7) T- Codul contractului de finanțare .............-....nr. Cerere de transfer T-......................................... Se va completa de beneficiar Denumirea beneficiarului: ......................................... Contract/Ordin de finanțare nr. .............. data ............... Adresa sediului central: .......................................... Datele de contact ale beneficiarului: Tel ............... e-mail: ................................ Adresa locului de implementare a investiției: ................................. Titlul proiectului ....................................... Solicit autorizarea sumei de: ● ............lei fără TVA reprezentând .... % finanțare din PNRR aplicată la valoarea cheltuielilor eligibile în valoare ............. lei, ● ............lei reprezentând TVA aferentă valorii nerambursabile a cheltuielilor purtătoare de TVA solicitate la plată de la bugetul de stat*8) în valoare de .......... lei. *8) art. 13, alin. (1) literele a) sau b) din OUG nr. 24/2021, după caz
  Documente anexate cererii de transferPag nr.(în cazul depunerii pe hârtie)/ Nr. Pagini ale documentului (în cazul depunerii prin aplicația informatică)
  ..............................
  ..............................
  ..............................
  Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la sumele solicitate prin cererea de transfer nr. .......... aferentă Contractului/Ordinului de finanțare nr. ............. din data ............... În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere următoarele:a) Cererea de transfer se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate;b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit în perioada de referință;c) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;d) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;e) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;f) Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;g) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului/ Ordinului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;h) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;i) Declar că toate documentele originale sunt păstrate de instituție și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului, iar toate documentele în copie anexate prezentei cereri de transfer sunt conforme cu originalele;j) Datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, sunt înscrise la ONRC.k) Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de transfer, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat; Cu privire la cheltuielile cu TVA solicitate de la bugetul de stat prin prezenta cerere de transfer:l) Nu mi-am exercitat și nu îmi voi exercita dreptul de deducere sau recuperare a sumelor cu TVA solicitate prin alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/2021);m) Sumele cu TVA solicitate sunt nedeductibile și nu pot fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/2021) Cu privire la sumele solicitate în vederea efectuării plăților către furnizori:n) Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de transfero) Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către MMAP în situația în care acestea nu sunt utilizate sau nu sunt utilizate corespunzător;p) Declar că în termen de 30 zile de la încasarea sumelor mă oblig să depun la DGPNRR-MMAP declarația privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii de transfer.q) Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații; În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordantă cu legislația în vigoare. Totodată, certific faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.
  Reprezentant legal (nume și prenume)
  Semnătura
  Data
   +  Anexă la cererea de transfer - Declarație de cheltuielia) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăților efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului/Ordinului de finanțare
  Activitate/ Acțiune/ Cheltuială eligibilă conform ultimului buget aprobat, anexă la Contractul de finanțare*)Contract de achiziție/ Act adiționalAcord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate)Factură/ document echivalentDocument care atestă efectuarea plățiiValoare cheltuieli eligibile solicitateValoare T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile solicitate
  Nr./ dataTip procedurăDenumire executant/ furnizor/ prestatorObiectul contractuluiCUI/ nr. înreg. Registrul ComerțuluiNr./dataDenumire subcontractantCUI/ nr. înreg. Registrul ComerțuluiNrDată emitereObiectul facturiiValoare factură/ adeverință (exclusiv T.V.A.)T.V.A.EmitentulDenumire, nr. și dată/alocare/ plătităData efectuării plății
  DenumireCUINr. înreg. Registrul Comerțului
  TOTAL solicitat spre rambursare
  *) Se va completa cu denumirea activităților/acțiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanțare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările și completările aprobate ulterior.
  b) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăților care urmează să fie efectuate de beneficiar
  Activitate/ Acțiune/ Cheltuială eligibilă conform ultimului buget aprobat, anexă la Contractul de finanțare*)Contract de achiziție/ Act adiționalAcord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate)Factură/ document echivalentValoare cheltuieli eligibile solicitateValoare T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile solicitate
  Nr./ dataTip procedurăDenumire executant/ furnizor/ prestatorObiectul contractuluiCUI/nr. înreg. Registrul ComerțuluiNr./ dataDenumire subcontractantCUI/ nr. înreg. Registrul ComerțuluiNrDată emitereObiectul facturiiValoare factură/ adeverință (exclusive T.V.A.)T.V.A.Emitentul
  DenumireCUlNr. înre g. Registrul Comerțului
  TOTAL solicitat la plată
  *)Se va completa cu denumirea activităților/acțiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanțare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările și completările aprobate ulterior.
  c) Modelul pentru documentația depusă în vederea justificării utilizării sumelor transferate de MMAP
  Activitate/ Acțiune/ Cheltuială eligibilă conform ultimului buget aprobat, anexă la Contractul de finanțare*)Contract de achiziție/ Act adiționalAcord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate)Factură/ document echivalentValoare sumelor primiteValoare T.V.A. aferentă sumelor primiteValoare plăților efectuateValoare T.V.A. aferentă sumelor primiteValoare sume primite și nejustificateValoare TVA aferentă sumelor primite și nejustificateDocument care atestă efectuarea plății
  Nr./ dataDenumire executan/ furnizor/ prestatorCUI/ nr. înreg. Registrul ComerțuluiNr./dataDenumire subcontractantCUI/nr. înreg. Registrul ComerțuluiNr.Dată emitereObiectul facturiiValoare factură/ adeverință (exclusiv T.V.A.)T.VADenumire, nr. și datăValoare plătităData efectuării plății
  Se va calcula ca diferență între sumele primite și plățile efectuate
  TOTAL justificat în urma plății
  *) Se va completa cu denumirea activităților/acțiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanțare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările și completările aprobate ulterior.
   +  Anexa VII
  ACHIZIȚII PUBLICE. CONFLICTE DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI
  I. Achiziții publice(5) În scopul atribuirii Contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea activităților care fac obiectul prezentului contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe).(6) MMAP verifică din punct de vedere administrativ achizițiile publice derulate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate.(7) Beneficiarul are obligația de a transmite către DGPNRR-MMAP dosarul achiziției în termenele și condițiile din contractul de finanțare, respectiv la solicitarea DGPNRR-MMAP.(8) Beneficiarul transmite documentația, precum și răspunsul la informațiile solicitate dacă este cazul, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaționalizarea aplicației informatice, ulterior urmând a fi încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise de DGPNRR-MMAP.(9) Dosarul achiziției directe se va depune de beneficiar însoțit de un opis, cuprinzând următoarele documente:
  Documente
  a. Programul anual al achizițiilor beneficiarului;
  b. Programul de achiziții pentru proiect
  c. Calculul valorii estimate conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și dacă este cazul, conform art. 19 din același act normativ atunci când achiziția se realizează pe loturi
  d. Anunțul sau captura de ecran din catalogul electronic sau, după caz documente justificative (oferte) conform prevederilor art. 43 alin. 3 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, în situația în care achiziția se realizează fără a utiliza catalogul electronic în condițiile legii.
  e. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor.
  f. Contractul de achiziție/comanda/alt tip de document încheiat în condițiile legii (după caz) (înregistrat, datat și semnat de părți)
  g. Anexele la Contractul de achiziție, inclusiv Garanția de bună execuție, dacă este cazul
  h. Actele adiționale la contract (înregistrat, datat și semnat de părți)
  i. Declarație privind absența conflictului de interese
  j. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare
  k. declarație cu privire la persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante
  l. CV-uri (reprezentant legal de proiect și, după caz, verificator de proiect, diriginte de șantier)
  m. certificat constatator emis de către ONRC
  n. Alte documente
  (10) Dosarul achiziției desfășurate prin licitație deschisă sau procedură simplificată se va depune de beneficiar însoțit de un opis, cuprinzând următoarele documente: Pentru Etapa I - documentele premergătoare inițierii achiziției:
  Documente
  a. Programul anual al achizițiilor beneficiarului;
  b. Programul de achiziții pentru proiect
  c. Strategia de contractare
  d. Invitația de participare/Anunțul de participare publicate în SICAP
  e. Documentația de atribuire și formularele publicate în SICAP
  i. Fișa de date și formularele anexă, conform modelelor specifice
  ii. Caiet de sarcini
  iii . Alte documente
  f. Clarificările și răspunsurile la acestea publicate pe SICAP/erate, dacă este cazul
  Pentru Etapa a II-a - documentele aferente procesului de evaluare și contractul:
  Documente
  a. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare
  b. Nota justificativă privind cooptarea de experți externi în comisia de evaluare (dacă este cazul)
  c. CV membrilor comisiei de evaluare și a experților cooptați
  d. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate date de membrii comisiei de evaluare în ziua deschiderii ofertelor, respectiv de experții cooptați, dacă este cazul
  e. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor.
  f. Ofertele în formatul încărcat în SICAP
  g. Solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea (dacă este cazul)
  h. Rapoartele experților cooptați (dacă este cazul)
  i. Raportul procedurii asumat de membrii comisiei de evaluare și aprobat de reprezentantul legal
  j. Raportul observatorilor ANAP (dacă este cazul)
  k. Comunicările privind rezultatul procedurii și dovada transmiterii acestora către ofertanți, dovada publicării rezultatului procedurii
  l. Contestațiile și modul de soluționare al acestora (dacă este cazul)
  m. Hotărârile instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă e cazul
  n. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor.
  o. Contractul de achiziție (înregistrat, datat și semnat de părți) cu anexele la acesta
  p. Garanția de bună execuție constituită conform cerințelor din invitația de participare/fișa de date
  q. Declarație pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese
  r. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilităților asumată de fiecare membru al comisiei de evaluare și experți (dacă este cazul)
  s. Alte documente pe care le consideră necesare
  Pentru actele adiționale la contractele de achiziție:
  Documente
  a. Actele adiționale la contracte:- privind modificările de soluție tehnică,- privind suplimentarea unor cantități de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției,- întreruperea execuției din cauze independente de autoritatea contractantă,- modificarea sau includerea de noi subcontractanți în perioada de implementare- alte tipuri de modificări relevante pentru indicatorii proiectului.
  b. Notă justificativă din partea autorității contractante privind încadrarea modificărilor la contractul de achiziție publică în categoria modificărilor nesubstanțiale în conformitate cu legislația aplicabilă, cu precizarea articolului/articolelor, alineatului/alineatelor aplicabile.
  c. Declarație privind absența conflictului de interese, unde este cazul
  d. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare, unde este cazul
  e. Anexe/alte documente justificative privind actele adiționale, cum ar fi Dispoziții de șantier, Note de Constatare, Note de Renunțare, Note de Comandă Suplimentară, după caz
  II. Beneficiarul real(1) Beneficiarul (autoritatea contractantă) are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, contractanții și subcontractanții sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face atât pentru ofertantul câștigător cât și pentru subcontractanți. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin nume, prenume, data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.(3) Totodată se va completa și o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii). Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție. În cazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informațiile privind numele acestora, acordând o atenție sporită modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.(4) Beneficiarul are obligația înscrierii tuturor informațiilor colectate conform prevederilor alin. (1) - (3) în aplicația informatică a PNRR, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, conform Instrucțiunilor emise de MMAP și a manualelor de utilizare a aplicației. După înscrierea datelor în aplicația informatică, beneficiarul va Notifica DGPNRR-MMAP în vederea verificării datelor înscrise.(5) Beneficiarii se vor asigura că destinatarii finali/contractanții au obligația de a informa atât autoritatea contractantă, cât și ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Beneficiarul va informa DGPNRR-MMAP cu privire la aceste modificări.III. Conflictul de interese(1) În procesul de achiziție publică, beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenței și asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.(2) Prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.(3) Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experți cooptați) au obligația de a semna "Declarația de confidențialitate și imparțialitate" (modelul anexat), înainte de preluarea atribuțiilor specifice, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor.(4) Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situație de conflict de interese, are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.(5) Beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuție și firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum și dintre dirigintele de șantier și firma care execută lucrarea.(6) La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție publică, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.IV. Incompatibilități: În vederea evitării situațiilor privind conflictul de interese și a situațiilor de incompatibilitate, beneficiarul va transmite MMAP următoarele documente:(1) Declarație privind absența conflictului de interese asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, de împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului și membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)/organului de conducere ai Beneficiarului;(2) Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare asumată de reprezentantul legal al beneficiarului și partener, după caz;(3) Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale persoanelor implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a derulării contractului de finanțare, respectiv membrii comisiei de evaluare/experți cooptați, dacă este cazul.V. Modelele de formulare  +  Formular 1
  Declarație privind absența conflictului de interese
  Subsemnatul, ............, având calitatea de reprezentant legal/împuternicit pentru semnarea în calitate de reprezentant legal, a documentelor proiectului .............., legitimat cu CI seria ..... nr. ....., CNP ............., deținând funcția de ............ în cadrul .................., declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință prevederile legislației comunitare și ale legislației naționale în vigoare și că, pentru procedura de achiziție publică finalizată cu contractul de ......., încheiat în cadrul ..........., că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în Capitolul II, Secțiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și astfel cum este definit de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. De asemenea, declar sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals, că datele înscrise de mine în Lista de verificare a conflictului de interese anexată sunt reale, așa cum au reieșit din documentele verificate la data întocmirii fișei. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații, conform art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații.
  DataNume prenume,Semnătura
   +  Formular 2
  LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE
  INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI DE PARTICIPARE*)
  *) Lista de verificare a conflictului de interese se completează după finalizarea procedurii de atribuire a contractului.
  Beneficiar:
  Contractul de finanțare nr. .............. din data ..................
  Obiectul contractului de achiziție:
  Situații potențial generatoare de conflict de interese, conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioareExistă conflict de interese?DA/NUObservații
  Comisia de evaluare
  1. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor sunt angajați sau dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.
  2. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.
  3. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.
  4. Despre persoanele care participă la evaluarea ofertelor se constată sau există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare.
  Ofertanții participanți
  5. Reprezentantul legal de proiect este acționar/asociat/administrator/angajat la firmele participante la procedura de atribuire sau are legături/relații profesionale/de rudenie cu persoane cu funcții de decizie ale acestora.
  6. Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
  7. Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
  8. Există relații/legături între firmele participante (inclusiv asociați/ subcontractanți) sau alte părți implicate în procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei.
  Situații de incompatibilitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioareExistă conflict de interese?DA/NU/ NU ESTE CAZULObservații
  Verificatorul de proiect
  9. Verificatorul de proiect a participat la elaborarea proiectului sau la elaborarea raportului de expertiză tehnică? (Verificarea acestei situații se va face la momentul achiziției serviciilor de verificare a proiectării).
  10. Verificatorul de proiect este acționar majoritar/asociat/administrator sau are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul proiectantului.
  Dirigintele de șantier
  11. Dirigintele de șantier este salariat/acționar majoritar/asociat/ administrator la firma care execută lucrarea.

  Nume și prenume reprezentant
  Semnătură
  Data ...........
   +  Formular 3
  DECLARAȚIE
  de confidențialitate și imparțialitate
  Subsemnatul .........., născut la data de ......... în localitatea .........., domiciliat în localitatea ........, str. .......... nr. ...., bl. ..., ap. ..., et. ..., sc. ..., sectorul/județul ....., codul poștal ......, posesor al actului de identitate .... seria ...... nr. ........, codul numeric personal ........, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți;b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu mă aflu într-o altă situație de natură să-mi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor. Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie. Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție. Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației civile și penale.
  Data,
  Semnătura,
  Componenta C3
   +  Anexa nr. 4
  Lista de verificare a respectării principiilor DNSH
   +  Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune  +  Subinvestiția I1.c. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane Prin proiectul cu titlul .......... se propune ........(scurtă descriere a activităților/achizițiilor/investițiilor propuse prin proiect)....... I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluare simplificatăEvaluare aprofundată/de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1Atenuarea schimbărilor climaticeXMăsura de investiții este încadrată sub codul 042 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare.În ceea ce privește vehiculele, achizițiile vor viza cea mai bună tehnologie disponibilă (best-available-technology) din punct de vedere al mediului.În aceste condiții, operarea acestor vehicule nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu afectează obiectivul de atingere a țintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și nici obiectivul de neutralitate climatică (2050).
  2Adaptarea la schimbările climaticeXMăsura de investiții este încadrată sub codul 042 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare. Prin urmare, investiția are o contribuție substanțială la obiectivul de adaptare la schimbările climatice.
  3Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marineXMăsura de investiții nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă și de protejare a resurselor de apă și a celor marine întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe:Lucrările nu vor deteriora starea/potențialul ecologic a/al corpurilor de apă și nu vor împiedica îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice;Prin excepție de la cerința de mai sus, în cazul în care investițiile propuse în cadrul proiectului pot deteriora starea/potențialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării/potențialului ecologic, se va demonstra că proiectul de investiții îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:- se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de apă;- se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public major și/sau beneficiile aduse mediului și societății de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depășite de beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru menținerea securității umane sau pentru dezvoltarea durabilă;- beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opțiune superioară din punct de vedere al protecției mediului), din motive care țin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte de natură financiară.Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile și habitatele direct dependente de apă.
  4Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestoraXInvestiția nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe:• Gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).•în toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.• În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislația naționala prin H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase.• În ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.• Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. în toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în acest sens. În cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul.• În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 856/2002 și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.Sortarea deșeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligația, conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să țină evidența lunară a colectării, stocării provizorii și eliminării deșeurilor către depozitele autorizate.
  5Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și soluluiXImplementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.În ceea ce privește vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de zgomot de rulaj din cea mai populată clasă și cu Rolling Resistance Coefficient (care influențează eficiența energetică a vedicului) în două cele mai populate clase așa cum este prevăzut în Regulamentul 740/2020 al Parlamentului European și al Consiliului și care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) în conformitate cu Regulamentul EC 595/2009.AerulÎn cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise și mobile sau staționare difuze/dirijate.Activitatea de realizare a lucrărilor de construcții include deopotrivă și surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de construcții, precum și de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, dar și de vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor.Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor nu depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul executării lucrărilor), intermitentă (în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puțin poluante.ApaPe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din demontări/demolări, precum și materialele necesare pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport.Funcționarea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conțin un factor de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă și temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuție a proiectului.În etapa de dezafectare a proiectului, potențialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcție, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje.Utilizarea substanțelor chimiceDe asemenea, în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, activitatea nu va utiliza:(a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului , cu excepția cazului în care substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant;(b) mercurul și a compușii mercurului, amestecurile acestora și a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului;(c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ;(d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului , cu excepția cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;(e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă;(f) unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate;(g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate.Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării și/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuției lucrărilor se va acorda o atenție deosebită scurgerilor de carburanți și se va asigura un management al deșeurilor adecvat - depozitarea deșeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate pentru a fi evitate infiltrațiile și poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje și mijloace de transport noi, performante, iar transportul materialelor se va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată. Pentru reducerea nivelului de zgomot și vibrații, acolo unde va fi cazul, vor fi instalate bariere fonice conforme cu Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului.
  6Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelorXImpactul potențial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum și evaluarea impactului cumulat (între investițiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.Proiectele vor pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă.Infrastructurile nu vor fi construite pe:(a) teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS;(b) terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN;(c) teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.
   +  Anexa nr. 5la Ghidul specific  +  Model A
  Declarație de angajament pentru solicitant individual
  Subsemnatul ..........., CNP ........... ,posesor al CI seria ... nr. ......., eliberată de ........., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare Mă angajez ca (completați cu denumirea organizației solicitante)– Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul);– Să facă dovada conformității cu planul județean de gestionare a deșeurilor/Planul de gestionare a deșeurilor Municipiului București, după caz;– Să mențină investiția pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;– Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 3 - Managementul deșeurilor - MMAP, în conformitate cu legislația în vigoare.– În cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:( ) mențină investiția realizată (asigurând mentenanță și serviciile asociate necesare);( ) nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;( ) nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.– Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării.– Să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.– Să facă dovada că proiectul se încadrează în criteriile legale privind distanța de amplasare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.– Să întreprindă demersurile necesare actualizării Planului Județean de Gestionare a deșeurilor/Planul municipal de gestionare a deșeurilor.– Să notifice MMAP asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.– Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul),( ) Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziție pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuție lucrări,( ) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Data:
  zz/ll/aaaa
   +  Model B
  Declarația de eligibilitate
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului Subsemnatul ........., CNP ........ posesor al CI seria ... nr. ........., eliberată de ......., în calitate de reprezentant legal (funcție) al ............ (completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: (completați cu denumirea organizației solicitante) depune Cererea de finanțare cu titlul ......., din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 - Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, apelul de proiecte ......., în calitate de: (alegeți varianta potrivită) ● Solicitant ● Solicitant - membru în cadrul ADI format din: completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declarație de eligibilitate)A. Componenta/componentele inclusă/e în prezenta cerere de finanțare este/sunt următoarea/le:1. ...................2. ................... (se vor enumera componentele care fac obiectul Cererii de finanțare)B. (completați cu denumirea organizației solicitante) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de verificare și contractare:a) Să se afle în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.b) să se afle în stare de faliment/insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;c) să prezinte obligații de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și a bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;d) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul b);e) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.f) (Unde e cazul) să nu dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.g) Să nu dețină capacitatea de implementare tehnică și administrativă a proiectului.h) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.i) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului să fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.C. Imobilul - teren care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește cumulativ următoarele condiții: ● să aibă suprafața minimă a terenului asigurată; ● să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului; ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; ● să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. ● Să se afle în proprietatea solicitantului sau acesta deține un drept real asupra imobilului - teren cel puțin până la 31.12.2035.D. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului.b) să se afle în situația de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.d) Să fi suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;e) Să fi fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene.f) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.E. Solicitantul demonstrează drepturile asupra imobilului (teren), obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului - teren aflat în proprietate publică, conform legislației în vigoare, după caz. Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare. Dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției.F. Proiectul propus spre finanțare include activități eligibile desfășurate după data de 1 februarie 2020.G. Proiectul nu include lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul Operațional Regional, prin alte programe operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare, evitându-se astfel dubla finanțare.H. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința MMAP în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.I. Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.J. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.K. Înțeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.L. Înțeleg că, în cazul în care voi depune cereri de finanțare pentru subinvestițiile I1.A și I.1.B și I.1.C, cuantumul total al acestora nu va depăși pragul de 15.000.000 Euro.M. Proiectul prevede acțiuni care contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind schimbările climatice, respectiv sunt prevăzute soluții de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice și panouri solare), în limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
  Valoarea totală a investițieiValoarea investiției care contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind schimbările climatice
  Data:Semnătura:Nume, prenumeSemnătura reprezentantului legal al solicitantului
   +  Model D
  Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor
  ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.A. Datele de identificare a persoanei juridice Codul de identificare: [CIF] Denumirea: [Denumirea solicitantului] Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail]B. Datele de identificare a proiectuluiTitlul proiectului: [Titlu] Data depunerii proiectului: [Data]C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt: [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscalD. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit .........
  Nr.Crt.Obiectul achizițieiScopul achiziției/Activitatea prevăzută în cadrul proiectului*1)
  1.[Obiectul achiziției][Detalii]
  2.[Obiectul achiziției][Detalii]
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
  [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului]
   +  Model E
  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în
  implementarea proiectului pentru Solicitant individual/ADI/Alte Asocieri
  Subsemnatul ..........., CNP ........, posesor al CI seria ... nr. ..........., eliberată de ........, în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, Declar că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noțiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. Referitor la obiectivul de mediu 1 - Atenuarea schimbărilor climatice Investiția este încadrată sub codul 042 Gestionarea deșeurilor menajere, măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare. În ceea ce privește vehiculele, achizițiile vor viza cea mai bună tehnologie disponibilă (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. În aceste condiții, operarea acestor vehicule nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu afectează obiectivul de atingere a țintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și nici obiectivul de neutralitate climatică (2050). Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice Investiția este încadrată sub codul 042 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare. Prin urmare, investiția are o contribuție substanțială la obiectivul de adaptare la schimbările climatice. Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine Investiția nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă și de protejare a resurselor de apă și a celor marine întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe: Lucrările nu vor deteriora starea/potențialul ecologic a/al corpurilor de apă și nu vor împiedica îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice; Prin excepție de la cerința de mai sus, în cazul în care investițiile propuse în cadrul proiectului pot deteriora starea/potențialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării/potențialului ecologic, se va demonstra că proiectul de investiții îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:– se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de apă;– se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public major și/sau beneficiile aduse mediului și societății de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depășite de beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru menținerea securității umane sau pentru dezvoltarea durabilă;– beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opțiune superioară din punct de vedere al protecției mediului), din motive care țin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte de natură financiară. Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile și habitatele direct dependente de apă. Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor Măsura de reformă nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe: ● Gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017); ● În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; ● În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislația națională prin H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase; ● În ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări; ● Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în acest sens. În cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul; ● În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 856/2002 și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Sortarea deșeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligația, conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să țină evidența lunară a colectării, stocării provizorii și eliminării deșeurilor către depozitele autorizate. Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA. În ceea ce privește vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de zgomot de rulaj din cea mai populată clasă și cu Rolling Resistance Coefficient (care influențează eficiența energetică a vehiculului) în două cele mai populate clase așa cum este prevăzut în Regulamentul 740/2020 al Parlamentului European și al Consiliului și care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) în conformitate cu Regulamentul EC 595/2009. Aerul În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise și mobile sau staționare, difuze/dirijate. Activitatea de realizare a lucrărilor de construcție include deopotrivă și surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehicule care vor asigura transportul materialelor de construcții, precum și de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, dar și vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor. Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor nu depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul exercitării lucrărilor), intermitentă (în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu. Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puțin poluante. Apa Pe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din demontări/demolări, precum și materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt. Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport. Funcționalitatea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conțin un risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă și temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuție a proiectului. În etapa de dezafectare a proiectului, potențialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcție, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje. Utilizarea substanțelor chimice De asemenea, în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, activitatea nu va utiliza:a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant;b) mercurul și a compușii mercurului, amestecurile acestora și a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului;c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului;d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă;f) unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate;g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate. Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibili sau uleiurile nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării și/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuției lucrărilor se va acorda o atenție deosebită scurgerilor de carburanți și se va asigura un management al deșeurilor adecvat - depozitarea deșeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate pentru a fi evitate infiltrațiile și poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje și mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată. Referitor la obiectivul de mediu 6 Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor Impactul potențial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum și evaluarea impactului cumulat (între investițiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000. Proiectele vor pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă. Infrastructurile nu vor fi construite pe:a) Teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat, până la ridicat al fertilității solului și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS;b) Terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN;c) Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiția FAO a pădurilor. Solicitantul își asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției. În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor. În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, beneficiarul își asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. Totodată, MAMP va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuție: ● Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):– Cantitate de materiale desființate .... mc/mp– Cantitate de materiale reutilizate .... mc/mp– Cantitate de materiale reciclate .... mc/mp– Cantitate de deșeuri ..... mc/mp ● Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate ● Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate) ● Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) ● Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc). Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor– document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora;– listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice;– contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor. Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor– declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate)
  Data:Semnătura:Nume, prenumeSemnătura reprezentantului legal al solicitantului
   +  Model F
  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 - Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.c. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane (Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situația unui parteneriat, de către reprezentanții legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secțiunii specifice din ghid).
  CONSIMȚĂMÂNT
  Subsemnatul/Subsemnata ........., CNP ............., posesor/posesoare a .... CI ........ seria ....... nr. ........, domiciliat/ă ................, în ..............., e-mail ............., telefon ......... în calitate de persoană fizică și reprezentant legal al: ................................. (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social ale liderului/partenerului reprezentat) declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea cererii de finanțare cu titlul ......., depusă în cadrul apelului de proiecte .............., să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MMAP de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul ........., Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de e-mail ............ Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.
  NUME ȘI PRENUME ..............
  DATA ...............
  SEMNĂTURA ..........
   +  Model G
  Declarație de conformitate pentru solicitant individual
  Subsemnatul .........., CNP ......., posesor al CI seria ... nr. ......, eliberată de ......, în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare Mă angajez ca proiectul depus de (completați cu denumirea organizației solicitante) în cadrul Componentei C3 - Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.c. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane prin Planul Național de Redresare și Reziliență este conform cu prevederile Ordinului Ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Data:
  zz/ll/aaaa
  -----