SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 bis din 27 septembrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.614 din 27 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 27 septembrie 2022.
  I. Introducere  +  Articolul 1 Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat în baza art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu modificările și completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014), pentru sprijinirea investițiilor în măsuri de eficiență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale și construcțiilor anexe, precum și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe și a celor specifice proceselor tehnologice.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se face în temeiul art. 38 - Ajutoare pentru investiții în favoarea măsurilor de eficiență energetică, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită, în continuare O.U.G. nr. 112/2022);a) Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;b) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;c) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;d) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică și de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;e) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor, modificată prin Directiva (UE) 2018/844 din 30 mai 2018 și prin Regulamentul (UE) 2018/1999 din 11 decembrie 2018;f) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020;g) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;h) Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;i) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice;j) Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021 - 2030;k) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, cu modificările și completările ulterioare;l) Lege nr. 101 din 1 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;m) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.II. Obiectivul schemei  +  Articolul 3 În cadrul prezentei scheme, sprijinul financiar este acordat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și întreprinderilor mari, pentru investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor.III. Necesitatea implementării schemei  +  Articolul 4 Implementarea schemei de ajutor de stat va contribui la realizarea următoarelor obiective:– reducerea consumului de energie (energie electrică și termică, resurse energetice) de către beneficiari cu cel puțin 10%;– reducerea emisiilor GES raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției;– reducerea intensității energetice a activității beneficiarilor;– o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului.IV. Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Schema de ajutor de stat se adresează IMM-urilor, inclusiv microîntreprinderilor și întreprinderilor mari cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția depunerii la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a unei cereri de finanțare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerințelor din prezenta schemă și din Ghidul solicitantului, și a semnării ulterioare a unui contract de finanțare.(2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pentru proiectele care propun investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție, de servicii ale IMM-urilor, inclusiv ale microîntreprinderilor, și ale întreprinderilor mari.(3) Investițiile în măsuri de eficiență energetică presupun intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe, intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.(4) Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare.  +  Articolul 6(1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele și domeniile excluse de la aplicarea regulamentului de exceptări pe categorii de ajutoare, respectiv cele prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru investiții/activități prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, și anume:a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;b) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;c) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovare a eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;d) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.(3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.(4) Pentru a beneficia de prevederile schemei, beneficiarul de ajutor trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutor de stat acordat în conformitate cu prezenta schemă.(5) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile aflate în dificultate.(6) Ajutorul nu se acordă în cazul în care îmbunătățirile de eficiență energetică sunt realizate pentru a se asigura respectarea de către întreprinderi a standardelor Uniunii deja adoptate, chiar dacă acestea nu au intrat încă în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 38 paragraful (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.V. Definiții  +  Articolul 7(1) În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:a) eficiența energetică înseamnă cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie;b) clădire pentru prestare servicii și construcție anexă - spațiu funcțional necesar pentru prestarea serviciilor;c) clădire industrială și construcție anexă - spațiu funcțional necesar pentru derularea proceselor industriale, cu excepția clădirii administrative.d) performanță energetică a unei clădiri - înseamnă cantitatea de energie calculată sau măsurată necesară pentru a se asigura necesarul de energie în condițiile utilizării normale a clădirii, care presupune, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă și iluminat;e) anvelopă a clădirii - înseamnă elementele integrate ale unei clădiri care separă interiorul acesteia de mediul exterior;f) sistem tehnic al clădirii - înseamnă echipamente tehnice pentru încălzirea spațiului, răcirea spațiului, ventilare, apă caldă menajeră, iluminat încorporat, automatizarea și controlul clădirii, generarea de energie electrică in situ sau o combinație a acestora, inclusiv acele sisteme care folosesc energie din surse regenerabile, ale unei clădiri sau ale unei unități de clădire;g) efect stimulativ - în sensul că beneficiarul a prezentat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o cerere de ajutor scrisă înainte de demararea proiectului pentru care solicită ajutor de stat în cadrul prezentei scheme. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:– denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;– descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a finalizării acestuia, care nu poate depăși data de 31 decembrie 2023;– obiectivele proiectului, indicatorii și rezultatele așteptate;– localizarea proiectului;– bugetul proiectului;– lista costurilor proiectului;– valoarea finanțării publice solicitate pentru proiect;h) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau instalarea unui echipament esențial, oricare alt angajament esențial prin care investiția devine ireversibilă. Obținerea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor/autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor" corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;i) costuri eligibile - sunt costurile suplimentare de investiții necesare atingerii unui nivel mai ridicat de eficiență energetică. Costurile care nu sunt direct legate de obținerea unui nivel mai ridicat de eficiență energetică nu sunt eligibile.j) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanțare;k) intensitatea ajutorului - înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;l) zone asistate - zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2027 în cazul ajutoarelor regionale acordate după 31 decembrie 2021;m) furnizor de ajutor de stat - înseamnă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM;n) analiza energetică - analiza la care se face referire la art. 11 lit. j) din O.U.G. nr. 112/2022.o) administrator al schemelor de ajutor de stat - apelurilor de proiecte - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, denumită în continuare AM POIM, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare, plată, rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor.p) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de euro;q) beneficiar al ajutorului de stat - întreprinderi mari, IMM-uri și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice și a emisiilor de gaze cu efect de seră, care încheie contract de finanțare cu MIPE, prin AM POIM.r) cheltuieli eligibile - cheltuielile eligibile sunt costurile eligibile astfel cum acestea sunt definite în articolul 19 al prezentei scheme.(2) Termenii "microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM)" au semnificația dată de Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014. "Întreprinderi mari" înseamnă întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014.(3) Termenul "întreprindere în dificultate" are semnificația dată de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.(4) Termenii "ajutor de stat" și "ajutor exceptat" au semnificația dată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Termenul "contract de finanțare" are semnificația dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările ulterioare.VI. Beneficiarii  +  Articolul 8 Potențialii beneficiari sunt întreprinderile mici și mijlocii (IMM), inclusiv microîntreprinderile și întreprinderile mari, cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, definite conform art. 3 al Ordonanței de urgență.  +  Articolul 9 Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.VII. Condiții de eligibilitate a beneficiarilor  +  Articolul 10(1) Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria beneficiarilor definiți la art. 3 din O.U.G. nr. 112/2022b) desfășoară activitate economică în România la momentul depunerii cererii de finanțare, și sunt înregistrați la ONRC, conform legislației naționale în vigoare;c) îndeplinesc condițiile definite la art. 11 din O.U.G. nr. 112/2022;d) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanței, a unui furnizor de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;e) desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare;f) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;g) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile comerciale suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;h) Solicitantul/Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;i) Reprezentantul legal al solicitantului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află într-una din situațiile de mai jos:– este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;– se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională;– se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională.(2) Solicitantul trebuie să demonstreze dacă se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, având în vedere prevederile anexei I la Regulamentul (UE) 651/2011.VIII. Condiții de eligibilitate a proiectelor  +  Articolul 11(1) Proiectul este implementat pe teritoriul României.(2) Proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe dintre intervențiile următoare: lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) literele b) și c) din prezenta schemă, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative) și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice;(3) Prin prezenta schemă pot fi finanțate doar măsurile prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol. Cheltuielile eligibile ce pot fi finanțate sunt determinate în conformitate cu art. 19 din cadrul prezentei scheme.(4) Pentru același cheltuieli eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.(5) Beneficiarul face dovada "efectului stimulativ", cu luarea în considerare a principiului "demarării lucrărilor", așa cum acestea sunt definite la art. 7 lit. g) și h) din prezenta schemă. Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanțării solicitate, proiectul neputând fi finanțat în cadrul prezentei scheme dacă activitățile/acțiunile ce constituie "demararea lucrărilor" au fost începute înainte de depunerea cererii de finanțate la MIPE pentru această schemă.(6) Proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.(7) Proiectul trebuie să realizeze economii de energie de cel puțin 10%.(8) Proiectul îndeplinește criteriile de selecție prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta schemă și, după caz, întreprinderea desfășoară activități productive în domeniile prevăzute în Anexa 2 la prezenta schemă, și întrunește un punctaj minim de 50 de puncte.(9) Beneficiarul va prezenta o analiză energetică, în conformitate cu prevederile art. 11 lit. j) din O.U.G. nr. 112/2022.(10) Nu se acordă ajutoare în temeiul prezentei scheme în cazul în care îmbunătățirile eficienței energetice sunt realizate pentru a se asigura respectarea de către acestea a standardelor Uniunii deja adoptate, chiar dacă acestea nu au intrat încă în vigoare. Aceasta constituie condiție de eligibilitate a proiectelor.(11) Astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va verifica dacă proiectul de eficiență energetică pentru care se solicită ajutorul nu ar fi necesar pentru ca beneficiarul să respecte standardele adoptate la nivelul UE. În cazul în care un proiect este necesar pentru a respecta un standard al Uniunii, beneficiarul ar fi obligat să realizeze oricum proiectul respectiv (sau un proiect echivalent), iar ajutorul nu ar avea niciun efect stimulativ. Prin urmare, un astfel de proiect nu este eligibil în cadrul prezentei scheme.(12) Proiectul îndeplinește și celelalte condiții specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite, condiții care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.IX. Durata  +  Articolul 12(1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I și este valabilă până la 28.02.2023 inclusiv, data până la care se pot acorda ajutoare de stat în cadrul acesteia.(2) Plata ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat se face până la până la data de 31.05.2024, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.X. Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 13(1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200.000.000 euro (echivalent în lei 990.000.000, la un cursul mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) și reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro (echivalent în lei 841.500.000 și Bugetul de Stat în valoare de 30.000.000 euro (echivalent în lei 148.500.000 lei).(2) Din alocarea menționată la alin. (1), 85.000.000 euro (echivalent în lei 420.750.000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro (echivalent în lei 357.637.500) fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune și 12.750.000 euro (echivalent în lei 63.112.500) Buget de Stat, sunt alocate măsurilor de eficiență energetică pentru activitățile productive aferente grupelor de clase CAEN 10 și din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 și 1107, în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările și completările ulterioare. Lista acestora, este detaliată în anexa 2 la prezenta schemă.(3) Alocarea specifică prevăzută la alin. 2 este justificată în contextul actual al crizei energetice și a apropierii de zona de conflict ucraineană, precum și a condițiilor socio-economice, a riscurilor naturale și a schimbărilor climatice asociate, creând o presiune suplimentară asupra securității alimentare și lanțurilor valorice esențiale, fiind necesare măsuri care să contribuie la menținerea competitivității domeniului alimentar prin măsuri în domeniul eficienței energetice.(4) Ajutorul acordat întreprinderilor cu activitate în domeniile menționate la alin. (2) nu va putea depăși valoarea totală alocată la alin. (2).(4) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:
  AnDefalcare pe ani(Euro)
  2022100.000.000
  2023100.000.000
  Total200.000.000
  NOTĂ: Sumele neutilizate în 2022 vor fi reportate pentru anul 2023. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anul 2023, bugetul este utilizat în avans, dar nu mai mult de 150 milioane de euro/an. Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin POIM, la care s-au adăugat sume din supracontractare, conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 14 Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maxim 4000 de întreprinderi.
  XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15 Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene și naționale.XII. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)  +  Articolul 16 Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și are o valoare minimă de 247.500 lei și valoare maximă de 2.475.000 lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei. Fiecare întreprindere este eligibilă cu un singur proiect de investiții.  +  Articolul 17(1) Intensitatea ajutorului este de 30% din costurile eligibile.(2) Intensitatea va fi majorată cu 20 de puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.(3) Intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027) și cu 5 puncte procentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele "c" care nu sunt predefinite, prevăzute în ANEXĂ.  +  Articolul 18 Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul cheltuielilor eligibile, precum și pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.XIII. Cheltuielile eligibile  +  Articolul 19(1) În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, costurile eligibile sunt costurile suplimentare de investiție necesare pentru a atinge un nivel mai ridicat de eficiență energetică și reprezintă costurile totale de investiții.(2) Costurile care nu sunt direct legate de obținerea unui nivel mai ridicat de eficiență energetică nu sunt eligibile.(3) Costurile eligibile sunt determinate prin raportare la intervențiile definite la art. 11 alin. (2) din prezenta Schemă.(4) În măsura în care reprezintă cheltuieli eligibile, costurile aferente lucrărilor de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.(5) Costurile aferente lucrărilor privind consolidările seismice nu sunt eligibile.(6) Activitățile proiectului începute înainte de data depunerii cererii pentru finanțare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (precum lucrări pregătitoare, obținerea avizelor și autorizațiilor și realizarea analizei energetice, precum și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului), nu sunt considerate drept demarare/începere a lucrărilor, iar costurile aferente acestora nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Solicitantul va completa în acest sens formularul privind Conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, ce va constitui anexa la ghidul solicitantului.XIV. Efectul stimulativ, compatibilitatea cu piața internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat  +  Articolul 20(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conține cel puțin informațiile de la art. 7 lit. g) din prezenta schemă.(3) Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanțării solicitate cu luarea în considerare a definiției privind "demararea lucrărilor", astfel cum este aceasta prevăzută la art. 7 lit. h) din prezenta schemă, în cazul proiectului propus spre finanțare.XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 21 Pentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiții în eficiența energetică acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.XVI. Modalitatea de derulare a schemei  +  Articolul 22(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanțare depuse, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și de selecție prevăzute de prezenta schemă.(2) În cadrul prezentei scheme, vor fi lansate apeluri de selecție pentru întreprinderile care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (2) din prezenta Schemă, distinct de apelurile de selecție pentru ceilalți beneficiari ai schemei.(3) Depunerea cererii de finanțare pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de către întreprinderea solicitantă se face prin intermediul platformei IMM-Recover.(4) Evaluarea și selecția proiectelor se face de către MIPE prin intermediul platformei IMM-Recover.(5) Evaluarea presupune verificarea tuturor condițiilor privind acordarea ajutorului de stat din prezenta schemă.(6) Selecția proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecție detaliate în Anexa nr. 1 la prezenta schemă.(7) Pentru a fi primi finanțare în cadrul prezentei scheme, proiectele trebuie să întrunească un punctaj de minim 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt selectate spre finanțare.(8) Proiectele sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat al schemei. La punctaje egale, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la criteriul C1) din Anexă nr. 1. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obținut la criteriul următor.(9) MIPE încheie contracte de finanțare cu beneficiarii selectați, prin intermediul platformei IMM-Recover.(10) Întreprinderea solicitantă va da o declarație pe propria răspundere că nu a primit ajutoare din alte surse publice pentru aceleași costuri eligibile și pentru conformitatea cu ajutorul de stat.(11) Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiția respectării cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor structurale astfel cum sunt definite în legislația europeană și națională relevante și care vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 23 În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1588 din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare și de avizare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24 Textul prezentei scheme, precum și textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro.  +  Articolul 25 Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței un rezumat al informațiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.  +  Articolul 26 Beneficiarii sunt obligați să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, stadiul realizării lucrărilor de investiții până la finalizarea proiectului, precum și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.  +  Articolul 27(1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informațiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puțin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parțială a Programului Operațional Infrastructură Mare, cu modificările și completările ulterioare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condițiile de exceptare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014.(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligați să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ajutorului în cadrul schemei, toate documentele necesare și să țină o evidență specifică a ajutorului de care a beneficiat conform prezentei scheme din care să reiasă suma totală a ajutorului de stat primit, defalcat pe ani, informații privind forma ajutorului, precum și baza legală prin care acesta a fost acordat.  +  Articolul 28 Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022, și cu Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 29 Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia și are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun, iar în situația în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și celorlalte prevederi europene în vigoare. De asemenea, va transmite Consiliului Concurenței orice informație solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Articolul 30 În vederea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligația încărcării schemei în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 31 Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Dispoziții finale  +  Articolul 32(1) Acordarea finanțării în cadrul prezentei scheme se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 pentru asigurarea eligibilității activităților finanțate în baza prezentei scheme, precum și a bugetului asociat acesteia. Procesul de depunere, evaluare și selecție a proiectelor în baza prezentei scheme se va realiza pe riscul solicitantului la finanțare până la îndeplinirea condiției de aprobare a modificărilor la programul menționat.(2) Acordarea finanțării se va realiza cu obligativitatea respectării tuturor condițiilor specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite.(3) Textul prezentei scheme, precum și textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro.  +  Anexa nr. 1
  CRITERII DE SELECȚIE
   +  Criteriul C1): Reducerea consumului de energie (RCE) - 40 p: Modalitatea de calcul: Unde:– RCE - reducerea consumului de energie ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– Tepr - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;– Tep1 - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului; Punctaj acordat:– RCE ≤ 30% - 10 p;– 30% < RCE ≤ 40% - 20 p;– 40% < RCE ≤ 50% - 25 p;– 50% < RCE ≤ 60% - 30 p;– RCE > 60% - 40 p;  +  Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES) - 40 p: Modalitatea de calcul: Unde:– RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO_2] pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;– GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO_2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului; Punctaj acordat: RGES ≤ 30% - 10 p; 30% < RGES ≤ 40% - 20 p; 40% < RGES ≤ 50% - 30 p; RCE > 50% - 40 p;  +  Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ținând cont de valorile rezultatului obținut pe baza situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor: - 10 p; *) Indicatorii calculați pentru criteriul C3 și criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situația în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operațional numărul de puncte acordate este egal cu zero. Se determină cu formula de calcul:Unde: Punctaj acordat:– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%]- 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% - 10 puncte;  +  Criteriul C4*) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 - 10 p; *) Indicatorii calculați pentru criteriul C3 și criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situația în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operațional numărul de puncte acordate este egal cu zero. Se determină cu relația de calcul:Unde: Punctaj acordat:– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%] - 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% - 10 puncte;
   +  Anexa nr. 2 10 - Industria alimentară 101 - Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii 1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 103 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor 1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 104 - Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 105 - Fabricarea produselor lactate 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1052 - Fabricarea înghețatei 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon 1061 - Fabricarea produselor de morărit 1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 107 - Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare 108 - Fabricarea altor produse alimentare 1081 - Fabricarea zahărului 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 11 - Fabricarea băuturilor 1106 - Fabricarea malțului 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate -------