ORDIN nr. 5.284 din 31 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Școlii Gimnaziale din comuna Gușoeni, județul Vâlcea
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. a), respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.449 din 8.08.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru Școala Gimnazială din comuna Gușoeni, județul Vâlcea,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se acordă autorizația de funcționare provizorie Școlii Gimnaziale din comuna Gușoeni pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2022- 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Nivelul de învățământ „preșcolar“ prevăzut la alin. (1) se școlarizează în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, cu sediul în str. Spârleni Vale nr. 184A din comuna Gușoeni, județul Vâlcea, structură arondată Școlii Gimnaziale din comuna Gușoeni, județul Vâlcea.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie conferă Școlii Gimnaziale din comuna Gușoeni, județul Vâlcea, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială din comuna Gușoeni, județul Vâlcea, are următoarele obligații:a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială din comuna Gușoeni, județul Vâlcea, este monitorizată și controlată periodic de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Școala Gimnazială din comuna Gușoeni, județul Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.284.  +  ANEXĂ  +  Județul Vâlcea
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Gimnazială structura Grădinița cu Program Prelungit 4/10.06.2022Comuna Gușoeni, str. Spârleni Vale nr. 184A, tel./fax: 0250/764101, 0763/664275, e-mail: scoala_gusoeni_vl@yahoo.comPreșcolarRomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare: 16 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 8 formațiuni de studiu/ schimbul 1; maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 2) - pentru nivelul preșcolar supus evaluării în sediul Grădinița cu Program Prelungit, comuna Gușoeni, 2 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formațiuni/schimb)
  ----