ORDIN nr. 5.268 din 31 august 2022privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" din municipiul Ploiești, județul Prahova
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.752/2015*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, pentru nivelul de învățământ „postliceal“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, *) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.752/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 5 din 21.06.2022 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.836 din 29.08.2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, pentru nivelul de învățământ „postliceal“, nivelul 5, domeniul „protecția mediului“ - calificarea „tehnician laborant pentru protecția calității mediului“ și domeniul „servicii“ - calificarea „proiectant decorațiuni interioare“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2026-2027.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din municipiul Ploiești, județul Prahova, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Prahova duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.268.  +  ANEXĂ  +  Județul Prahova
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământNr. de clase școlarizate
  1.Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“5.752/12.11.20152/27.05.2022 Municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 328, tel./fax: 0244/552251, tsocolescuploiesti@gmail.comPostliceal/Nivel 3 avansat profesional/(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Protecția mediului Tehnician laborant pentru protecția calității mediuluiRomânăCu frecvență1 clasă
  ServiciiProiectant decorațiuni interioare1 clasă
   Capacitate maximă de școlarizare: 42 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  -----