SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 bis din 27 septembrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.615 din 27 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 27 septembrie 2022.
  I. Introducere  +  Articolul 1 Prezenta instituie o schemă de ajutor de stat transparent conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile de energie.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face în baza art. 41 din Regulament.(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență, precum și cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, și contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări europene și naționale, precum și strategii și politici naționale:a. Regulamentul (UE) nr. Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;b. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului ;c. Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012d. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;e. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;f. Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020;g. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;h. Hotărârea Guvernului nr. 1.076 /2021 pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030 ;i. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.II. Obiectivul schemei  +  Articolul 3 Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mari pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile cu excepția biomasei (SRE).III. Necesitatea implementării schemei  +  Articolul 4(1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;b) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;c) creșterea producției de energie din surse regenerabile;d) creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice și termice din surse regenerabile;e) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an - cărbune, gaz natural.(2) Prin realizarea acestor proiecte se urmărește creșterea cu aproximativ 82MW a capacității de producere a energiei electrice și energiei termice din SRE cu excepția biomasei.IV. Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Schema de ajutor de stat se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, numite în continuare întreprinderi, care realizează investiții pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinată consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului, cu condiția depunerii la autoritatea responsabilă a unei cereri de finanțare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerințelor din prezenta schemă și din Ghidul solicitantului, și a semnării ulterioare a unui contract de finanțare(2) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni:– Investiții în echipamente/utilaj e/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, așa cum sunt acestea definite la art. 7 alin. (1) lit. h), din prezenta schemă - cu excepția biomasei;– investiții în lucrări de modernizare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.(3) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele vizând acțiuni destinate consumului propriu de energie, și se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cadrul acestei scheme se acordă ajutor de stat pentru realizarea de investiții în instalații mici de producere a energiei din surse regenerabile așa cum sunt acestea definite la art. 7 alin. (1) lit. h) din prezenta schema.(5) Prezenta schemă se aplică numai instalațiilor noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.(6) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile aflate în dificultate în conformitate cu art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat.  +  Articolul 6(1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele și domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat.(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru:(a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;(b) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;(c) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;(d) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;(e) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;(f) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.(3) În cadrul prezentei scheme ajutoarele nu se acordă și nici nu sunt rambursate după ce instalația și-a început activitatea, iar ajutorul este independent de rezultat.(4) Nu se acordă ajutoare pentru instalațiile hidroelectrice care nu respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European.V. Definiții  +  Articolul 7(1) În sensul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) data acordării ajutorului - înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;b) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată; conform prevederilor art.2, punctul 23, din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat.c) efect stimulativ - înseamnă prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă, conform prevederilor art.6, alin. 2, din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:1. denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;2. descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;3. obiectivele proiectului, indicatorii și rezultatele așteptate;4. localizarea a proiectului;5. bugetul proiectului;6. lista costurilor proiectului;7. valoarea finanțării publice solicitate pentru proiect;d) furnizor de ajutor de stat - înseamnă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM;e) intensitatea ajutorului - înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;f) instalații mici - instalații de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată mai mica sau egala cu 1MW;g) prosumator - clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spații aflate în imediata proximitate sau într-o unitate mobilă dotată cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;h) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz ;i) zone asistate - înseamnă zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2021 în cazul ajutoarelor regionale acordate până la 31 decembrie 2021 și zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2027 în cazul ajutoarelor regionale acordate după 31 decembrie 2021;j) modernizare - înseamnă adăugarea la o instalație de cogenerare/trigenerare existenta a unei instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.(2) Termenii întreprinderi mici și mijlocii și întreprindere mare au semnificația dată de Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Termenul contract de finanțare are semnificația dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.(4) Termenii ajutor de stat și ajutor exceptat au semnificația dată de Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.VI. Beneficiarii  +  Articolul 8 Potențialii beneficiari pot fi întreprinderile, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 5 alin (1) din prezenta schemă de ajutor de stat și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate la art. 10 din prezenta schemă.  +  Articolul 9 Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.VII. Condiții de eligibilitate a beneficiarilor  +  Articolul 10(1) Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin (1) din prezenta schemă;b) desfășoară activități înregistrate în România, conform legislației naționale în vigoare;c) îndeplinesc condițiile definite la art. 11 din Ordonanța de urgență.f) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;g) desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare;h) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;i) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile comerciale suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;j) reprezentantul legal și/sau solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europenel) nu sunt întreprinderi aflate în dificultate în conformitate cu art. 2 punctul 18 din Regulament.(2) Potențialul beneficiari trebuie să demonstreze dacă se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, având în vedere prevederile anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.VIII. Condiții de eligibilitate a proiectelor  +  Articolul 11 Condițiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:(1) proiectul este implementat pe teritoriul României;(2) proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe dintre intervențiile eligibile prevăzute la art. 5, alin. (2) din prezenta schemă(3) prin prezenta schemă pot fi finanțate doar măsurile prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol. Cheltuielile eligibile ce pot fi finanțate cu ajutor de stat sunt determinate în conformitate cu art. 19 din cadrul prezentei scheme.(4) pentru același proiect, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.(5) beneficiarul fac dovada "efectului stimulativ", cu luarea în considerare a principiului "demarării lucrărilor", așa cum acestea sunt definite la art. 7 lit. b) și c) din prezenta schemă. Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanțării solicitate și respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanțare.(6) proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.(7) proiectul îndeplinește criteriile de selecție din Anexa 1 la prezenta schemă.(8) beneficiarul va prezenta o analiză energetică, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență, art. 11, lit. j).(9) Proiectul îndeplinește și celelalte condiții specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite, condiții care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.IX. Durata  +  Articolul 12(1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I și este valabilă până la 28.02.2023 inclusiv, data până la care se pot acorda ajutoare de stat în cadrul acesteia.(2) Plata ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat se face până la data de 31.05.2024, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.X. Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 13(1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200.000.000 euro (echivalent în lei 990.0. 000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) și reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro (echivalent în lei 841.500.000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) și Bugetul de Stat în valoare de 430.000.000 euro (echivalent în lei 148.500.000la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei).(2) Din bugetul total estimat al schemei menționat la alin. (1), 85.000.000 euro echivalent a 420.750.0 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro, echivalentul a 357.637.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 12.750.000 euro, echivalentul a 63.112.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat este alocat măsurilor de eficiență energetică pentru activitățile productive aferente grupei de clase CAEN 10 și din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 și 1107 în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională- CAEN, cu modificările și completările ulterioare. Lista acestora, este detaliată în anexa 2 la prezenta schemă.(3) Alocarea specifică prevăzută la alin. 2 este justificată în contextul actual al crizei energetice și a apropierii de zona de conflict ucraineană, precum și a condițiilor socioeconomice, a riscurilor naturale și a schimbărilor climatice asociate, creând o presiune suplimentară asupra securității alimentare și lanțurilor valorice esențiale, fiind necesare măsuri care să contribuie la menținerea competitivității domeniului alimentar prin investiții în domeniul energiei regenerabile.(4) Ajutorul acordat întreprinderilor cu activitate în domeniile menționate la alin. (2) nu va putea depăși valoarea totală alocată la alin. (2).(5) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:
  AnDefalcare pe ani (Euro)
  2022100.000.000
  2023100.000.000
  Total200.000.000
  NOTĂ: Sumele neutilizate în anul 2022 vor fi reportate pentru anul 2023. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anul 2023, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație. Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin POIM, la care se adaugă sumele din supracontractare, conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
  (6) Alocarea bugetară și operațiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 14 Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maximum 2000 de întreprinderi.
  XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15 Măsurile de sprijin acordate solicitanților pentru realizarea de investiții constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare și naționale.XII. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)  +  Articolul 16(1) Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și are o valoare minimă de 247.500 lei și valoare maximă de 2.475.000. lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei.(2) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiții în capacități de producere de energie din SRE cu excepția biomasei, în cazul în care costurile eligibile sunt calculate pe baza art. 41 alin. (6) lit. (c) din Regulament.(3) Intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (a) din TFUE respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027) și cu 5 puncte procentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele "c" care nu sunt predefinite din ANEXĂ.  +  Articolul 17 Intensitatea ajutorului prevăzută la art. 16 alin. (2) se majorează cu 20 de puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor și cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.  +  Articolul 18 Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul cheltuielilor eligibile, precum și pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor de stat/de minimis.XIII. Cheltuielile eligibile  +  Articolul 19(1) Cheltuielile eligibile sunt costurile suplimentare de investiții necesare promovării producției de energie din surse regenerabile. În cadrul acestei scheme de ajutor de stat, acestea sunt determinate conform art. 41, alin. (6), lit. c) din Regulament. Astfel, pentru anumite instalații mici, în cazul în care o investiție mai puțin ecologică nu poate fi identificată din cauză că nu există instalații de dimensiuni reduse, costurile totale de investiții destinate realizării unui nivel mai ridicat de protecție a mediului constituie costurile eligibile. Potrivit punctului 107 (b) (i) din CEEAG, un proiect mic de producere a energiei electrice este proiectul cu o putere instalată mai mica sau egala cu 1MW.XIV. Efectul stimulativ  +  Articolul 20(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorității responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conține cel puțin informațiile de la art. 7 alin (1) lit. c) al acestei scheme.(3) Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanțării solicitate cu luarea în considerare a definiției privind "demararea lucrărilor", astfel cum este aceasta prevăzută la art. 7, alin. (1) lit. b) din prezenta schemă, în cazul proiectului propus spre finanțare.XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 21(1) Pentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiții acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiții acordat, inclusiv de minimis.XVI. Modalitatea de derulare a schemei  +  Articolul 22(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanțare depuse, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și de selecție prevăzute de prezenta schemă.(2) În cadrul prezentei scheme, vor fi lansate apeluri de selecție pentru întreprinderile care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (2) din prezenta schemă, distinct de apelurile de selecție pentru ceilalți beneficiari ai schemei.(3) Depunerea cererii de finanțare pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de întreprinderea solicitantă se face prin intermediul platformei IMM-Recover.(4) Evaluarea și selecția proiectelor se face de către MIPE prin intermediul platformei IMM- Recover în calitate de furnizor.(5) Evaluarea presupune verificarea condițiilor de eligibilitate a beneficiarilor definite la art. 10 din prezenta schemă și a condițiilor de eligibilitate a proiectelor definite la art. 11 din prezenta schemă.(6) Selecția proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecție detaliate în Anexa 1 la prezenta schemă.(7) Pentru a fi primi finanțare în cadrul prezentei scheme, proiectele trebuie să întrunească un punctaj de minim 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt selectate spre finanțare.(8) Proiectele sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat al schemei. La punctaje egale, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la criteriul C1) din Anexă. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obținut la criteriul următor.(9) MIPE încheie contracte de finanțare cu beneficiarii selectați, prin intermediul platformei IMM-Recover.(10) Întreprinderea solicitantă va da o declarație pe propria răspundere că nu a primit ajutoare din alte surse publice pentru aceleași costuri eligibile și pentru conformitatea cu ajutorul de stat.(11) Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiția respectării cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor structurale astfel cum sunt definite în legislația europeană și națională relevante și care vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 23 În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontal, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare și de avizare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 24 Textul prezentei scheme, precum și textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro , www.mfe.gov.ro .  +  Articolul 25 Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței un rezumat al informațiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa II la Regulament, în vederea transmiterii acestora de către Consiliul Concurenței la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei, conform art. 16 alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 26 Beneficiarii sunt obligați să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, stadiul realizării lucrărilor de investiții până la finalizarea proiectului, precum și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.  +  Articolul 27(1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informațiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condițiile de exceptare prevăzute de Regulament.(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligați să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ajutorului în cadrul schemei, toate documentele necesare și să țină o evidență specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme.  +  Articolul 28 Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței orice informație solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Articolul 29 Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022, și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 30 Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia și are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun, iar în situația în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și celorlalte prevederi comunitare în vigoare.  +  Articolul 31 În vederea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligația încărcării schemei, a contractelor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Capitolul XIII Dispoziții finale  +  Articolul 32(1) Acordarea finanțării în cadrul prezentei scheme se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru asigurarea eligibilității activităților finanțate în baza prezentei scheme, precum și a bugetului asociat acesteia.(2) Acordarea finanțării se va realiza cu obligativitatea respectării tuturor condițiilor specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite.(3) Textul prezentei scheme, precum și textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro , www.mfe.gov.ro .  +  Anexa nr. 1
  CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
   +  Criteriul C1): Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER) - 40 g: Modalitatea de calcul: VSER = VAS/Pi [Euro/kW instalat] Unde:– VSER - Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu, pe baza analizei energetice;– VAS - cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect;– Pi - putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții; Punctaj acordat: X = Valoarea cea mai mică a contribuției din fonduri nerambursabile solicitată raportată la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (Euro/kW instalat)– VSER > 130% * X - 10p;– 130% * X ≥ VSER > 120% * X - 20p– 120% * X ≥ VSER > 110% * X - 25p– 110% * X ≥ VSER > 100% * X - 30p– VSER = X - 40 p  +  Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p) Modalitatea de calcul: RGES = [GESr - GES1]/GESr [%][tCO2] Unde:– RGES- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;– GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului; Punctaj acordat: RGES ≤ 30% - 10 p; 30% < RGES ≤ 40% - 20p; 40% < RGES ≤ 50%- 30p; RCE > 50% - 40 p;  +  Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ținând cont de valorile rezultatului obținut pe baza situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor : - 10 p; Se determină cu formula de calcul:Delta Pi_op = (Pi_op2021 - Pi_op2020)/Pi_op2021 [%]Unde:– Delta Pi_op - reprezintă variația profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020;– Pi_op2021 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2021;– Pi_op2020 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2020; Punctaj acordat:– ≤ 25 - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%]- 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% - 10 puncte;  +  Criteriul C4 *) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 - 10 p; Se determină cu relația de calcul:R_op2021 = Pi_op2021/CA_2021 [%]Unde:– R_op2021 - reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2021;– Pi_op2021 - profitul operațional pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor; Punctaj acordat:– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%]- 5 puncte;– (35% ÷ 50%]- 7,5 puncte;– > 50% - 10 puncte; *) Indicatorii calculați pentru criteriul C3 și criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situația în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operațional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
   +  Anexa nr. 2 10 - Industria alimentară 101 - Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii 1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 103 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor 1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 104 - Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 105 - Fabricarea produselor lactate 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1052 - Fabricarea înghețatei 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon 1061 - Fabricarea produselor de morărit 1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 107 - Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare 108 - Fabricarea altor produse alimentare 1081 - Fabricarea zahărului 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 11 - Fabricarea băuturilor 110 - Fabricarea băuturilor 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1105 - Fabricarea berii 1106 - Fabricarea malțului 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate -------