NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 26 septembrie 2022  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 16 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022.
  Notă
  Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 16 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 937 din 26 septembrie 2022 a fost modificat de articolul I din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 având următorul conținut:
  Articolul 2(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2023, cu excepția art. 3-30, 32 și 34-63, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.(2) La 1 ianuarie 2024 se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 prevede:
  Articolul IVPână la intrarea în vigoare a art. 3-30, 32 și 34-63 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, autoritățile administrației publice locale, precum și celelalte instituții cu responsabilități în domeniu au obligația de a lua măsurile administrative necesare pentru implementarea prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.Pentru modificările aduse de articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023, asupra art. 3-30, 32 și 34-63, articole care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, se vor insera note corespunzătoare în textul prezentelor Norme metodologice, considerând că, data de aplicare a acestor modificări este tot 1 ianuarie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, familiile și persoanele singure, cetățeni români care au domiciliul sau, după caz, reședința în România.(2) Familiile și persoanele singure care nu au cetățenie română beneficiază de venit minim de incluziune dacă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din lege.  +  Articolul 2(1) În cazul persoanelor fără adăpost definite la art. 6 alin. (1) lit. f) din lege acordarea venitului minim de incluziune se realizează numai după luarea în evidență de către serviciile publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.(2) Serviciul public de asistență socială din cadrul unităților administrativ-teritoriale, cu sprijinul serviciilor poliției locale, potrivit prevederilor art. 6 lit. d) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, identifică persoanele fără adăpost care trăiesc în stradă sau în adăposturi improvizate și le iau în evidență, în vederea facilitării accesului acestora la măsurile de asistență socială prevăzute de lege.(3) În aplicarea art. 7 alin. (2) din lege, pentru luarea în evidență a persoanelor fără adăpost, la nivelul serviciului public de asistență socială se organizează un registru de evidență al acestora. Forma și modul de utilizare al registrului vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Articolul 3(1) Beneficiarii de venit minim de incluziune pot fi atât familii, cât și persoane singure.(2) În vederea calculării cuantumului ajutorului de incluziune și stabilirii obligațiilor beneficiarului de venit minim de incluziune, persoana singură se consideră membru de familie.  +  Articolul 4În funcție de componența familiei și nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din:a) ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii;b) ajutor de incluziune, exclusiv;c) ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.  +  Articolul 5Venitul minim de incluziune se acordă la cererea persoanei sau a reprezentantului familiei și pe baza declarației pe propria răspundere. Modelul formularului de cerere care include și declarația pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune  +  Secţiunea 1 Condiții generale  +  Articolul 6(1) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente celor două categorii de ajutoare financiare care se stabilesc în funcție de încadrarea în limitele veniturilor nete lunare ajustate prevăzute la art. 9 alin. (3) din lege.(2) Sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune familia și persoana singură ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la:a) 700 lei/membru de familie, pentru situația prevăzută la art. 4lit. a);b) 275 lei/membru de familie, pentru situația prevăzută la art. 4 lit. b), cu excepția persoanei vârstnice pentru care nivelul maxim este de 400 lei;c) 700 lei/membru de familie, pentru situația prevăzută la art. 4 lit. c).  +  Articolul 7(1) Venitul net lunar ajustat se calculează prin aplicarea coeficienților de echivalență, prevăzuți la art. 9 alin. (2) din lege, la venitul net total al familiei/persoanei singure realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune.(2) Fracțiunile în bani rezultate din calculul venitului net ajustat se rotunjesc la 1 leu în favoarea beneficiarului.(3) Venitul net ajustat al familiei se stabilește pe membru de familie.  +  Articolul 8(1) Venitul net al familiei/persoanei singure se constituie din totalitatea sumelor încasate de către fiecare membru al familiei, respectiv de persoana singură. (la 01-01-2024, Alineatul (1) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. o) din lege, pentru stabilirea venitului net se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, impozabile sau neimpozabile în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, drepturi stabilite prin legi speciale plătite prin casele de pensii județene, respectiv a municipiului București sau prin casele sectoriale de pensii, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția celor prevăzute la art. 10 alin. (2) din lege.(3) În aplicarea art. 6 alin. (1) lit. p) din lege, pentru determinarea veniturilor din activitățile agricole se iau în calcul valorile stabilite pentru normele de venit potrivit art. 106 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. În vederea stabilirii venitului anual obținut din activități agricole se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.(4) În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate, în baza celei mai recente declarații fiscale înregistrate la organul fiscal competent. (la 01-01-2024, Alineatul (4) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (4^1) În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora ca fiind 1/12 din suma veniturilor anuale. (la 01-01-2024, Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (4^2) În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt ocazionale, acestea vor fi considerate venituri ale lunii calendaristice în care au fost încasate. (la 01-01-2024, Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (5) În situația în care familia/persoana singură locuiește și se gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei/persoanei singure, cu excepția părții ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie prin producerea unor bunuri și/sau valorificarea acestora. (la 01-01-2024, Alineatul (5) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (6) În situația în care nu se poate determina suma prevăzută la alin. (5), fiecare familie sau persoană singură completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.(7) În cazul soților despărțiți în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soț, dacă se constată, la verificarea în teren, că nu locuiesc și nu se gospodăresc împreună. (la 01-01-2024, Alineatul (7) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (8) La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei/persoanei singure se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege.  +  Articolul 9Dimensiunea familiei se stabilește prin însumarea coeficienților de echivalență, prevăzuți la art. 9 alin. (2) din lege, potrivit următorului exemplu:Exemplu: pentru o familie compusă din 4 persoane, dimensiunea familiei se stabilește astfel:– număr de persoane = 4, din care 2 adulți și 2 copii;– suma coeficienților de echivalență = 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5;– număr de membri de familie = 2,5.  +  Articolul 10Formula de calcul al venitului net ajustat este următoarea:unde:– Vt reprezintă venitul total al familiei/persoanei singure, la care, după caz, se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege;– Dfam reprezintă dimensiunea familiei, stabilită conform prevederilor art. 9;– Vaj reprezintă venitul net ajustat/membru de familie.  +  Articolul 11(1) Nu sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune persoanele singure, precum și familiile care se află în cel puțin una din următoarele situații:a) în luna anterioară depunerii cererii au obținut un venit net lunar ajustat mai mare decât cel prevăzut la art. 9 din lege; (la 01-01-2024, Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) b) cel puțin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere unul sau mai multe dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor prevăzută la alin. (2).(2) Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ținându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.(3) În situația în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului/bunurilor. (la 01-01-2024, Alineatul (3) , Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (4) Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă persoana singură/familia nu poate dispune de bunul respectiv în una din modalitățile prevăzute la alin. (3). (la 01-01-2024, Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune și condiții de acordare  +  Articolul 12(1) Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune stabilit de lege este de 275 lei/lună/membru de familie, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 lei/lună.(2) Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut la alin. (1) și cuantumul venitului net ajustat calculat conform formulei prevăzute la art. 10, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.(3) Dimensiunea familiei se stabilește aplicând formula prevăzută la art. 9.(4) Venitul net ajustat se stabilește aplicând formula prevăzută la art. 10.(5) Formula de calcul al ajutorului de incluziune este următoarea:(Cmax – Vaj) x Dfam = Cajinc,– Cmax reprezintă cuantumul maxim al ajutorului de incluziune prevăzut de lege;– Vaj reprezintă venitul net ajustat/membru de familie;– Cajinc reprezintă cuantumul ajutorului de incluziune care se acordă beneficiarului;– Dfam reprezintă dimensiunea familiei.  +  Articolul 13(1) Pentru a fi luați în calcul la stabilirea dimensiunii familiei, membrii apți de muncă din familia solicitantă de venit minim de incluziune, componenta ajutor de incluziune, care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din lege.(2) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din lege, persoanele care la data depunerii cererii pentru acordarea dreptului nu sunt înregistrate la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se înregistrează în condițiile prevăzute la art. 27^4 alin. (2)-(4) din lege.  +  Articolul 14(1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul de incluziune, prevederile art. 13^1 alin. (1) lit. b) și c) din lege se aplică numai în situațiile în care există solicitări pentru angajarea de zilieri și/sau de prestatori casnici pe raza administrativ- teritorială a localității de domiciliu sau, după caz, de reședință sau pe a căror rază teritorială trăiesc, în cazul persoanelor fără adăpost.(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (2) din lege, formula de calcul al numărului de ore la solicitarea primarului, pentru efectuarea de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor de incluziune, de activități sau lucrări de interes local, este următoarea:  +  Articolul 15Pentru persoanele aflate în situația prevăzută la art. 13 alin. (4) lit. c) din lege, prevederile art. 13^1 alin. (1) din lege nu se aplică pe perioadele prevăzute în documentele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori parțială a capacității de muncă eliberate de instituțiile competente, potrivit legii.  +  Articolul 16(1) Verificarea/Validarea îndeplinirii condițiilor de acordare și, după caz, de menținere a dreptului la ajutorul de incluziune se realizează electronic, prin Sistemul național informatic pentru asistență socială, denumit în continuare SNIAS.(2) În situația în care, din motive tehnice, nu pot fi accesate bazele de date care conțin informațiile necesare verificărilor/ validărilor sau aceste informații nu se regăsesc înregistrate electronic în bazele de date ale instituțiilor de la nivelul administrației publice centrale și/sau locale, se solicită documente doveditoare de la instituții sau de la solicitant, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, administrației publice locale și al instituțiilor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2024, Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 17(1) Modificările intervenite în componența și veniturile familiei, precum și cele cu privire la schimbarea domiciliului ori reședinței se declară în scris, prin declarație pe propria răspundere, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.(2) Declarația pe propria răspundere se înregistrează la serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei.(3) Pentru situația prevăzută la art. 11 lit. b) din lege, declarația pe propria răspundere va fi însoțită de contractul de muncă în original sau copie certificată.(4) După verificarea corectitudinii datelor conținute în documentele prevăzute la alin. (2) și (3) se emite dispoziția primarului prin care se menține dreptul la ajutorul de incluziune/se modifică cuantumul ori încetează dreptul sau, după caz, se acordă stimulentul prevăzut la art. 11 lit. b) din lege, începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea sau în care persoana singură/membrul de familie s-a angajat. (la 01-01-2024, Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii și condiții de acordare  +  Articolul 18(1) Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii familiile cu copii în întreținere ale căror venituri nete ajustate/membru de familie se situează până la 700 lei/lună.(2) În cazul familiilor cu copii de vârstă școlară, aceștia sunt luați în calcul la stabilirea dimensiunii familiei dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege.(3) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, condiția de a locui împreună se consideră îndeplinită și pe această perioadă, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din lege.(4) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în străinătate, aceștia sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la ajutorul pentru familia cu copii doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut la art. 28 alin. (4) din lege dovada frecventării cursurilor și a numărului absențelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învățământ din străinătate, iar aceasta funcționează în condițiile legislației statului respectiv.(5) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, condiția de a locui împreună se consideră îndeplinită și pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreținerea familiei/persoanei singure.  +  Articolul 19(1) Ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 18 alin. (2) din lege.(2) Venitul net ajustat al familiei se calculează prin aplicarea formulei prevăzute la art. 10.(3) La stabilirea dimensiunii familiei se aplică prevederile art. 9.  +  Articolul 20(1) În cazul familiilor care au în întreținere copii de vârstă școlară, la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, se aplică condiția prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege, privind frecventarea fără întrerupere a cursurilor unității de învățământ în care copiii sunt înmatriculați.(2) Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din lege, se diminuează cu 50% pentru copilul care înregistrează un număr de peste 15 absențe nemotivate/lună și cu suma echivalentă cuantumului ce revine copilului din cuantumul total al dreptului, în cazul în care copilul înregistrează peste 30 de absențe nemotivate/lună.(3) În situația în care mai mulți copii înregistrează absențe nemotivate, diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică pentru fiecare copil în parte, în funcție de numărul de absențe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul ajutorului.(4) Cuantumul acordat în condițiile prevăzute la alin. (3) se calculează ca diferență între cuantumul ajutorului prevăzut de lege, stabilit prin dispoziție a primarului, și valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.(5) În situația în care unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, includerea în numărul de copii pentru care se acordă ajutorul se face începând cu anul școlar următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile.(6) În situația în care unul dintre copii înregistrează lunar peste 30 de absențe nemotivate, includerea în numărul de copii pentru care se acordă ajutorul se face începând cu luna următoare celei în care acesta nu mai înregistrează absențe nemotivate.(7) În situația în care unul dintre copiii familiei beneficiare de ajutor pentru familia cu copii se înscrie la școală și frecventează cursurile școlare, luarea în calcul a acestuia și stabilirea unui nou cuantum al ajutorului se face în baza declarației pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (1), completată de către titular și a dovezii eliberate de unitatea de învățământ la care copilul este înscris. (la 01-01-2024, Alineatul (7) , Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 21(1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal vor fi verificate/validate prin SNIAS.(2) În cazul în care verificarea/validarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistență socială, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările și completările ulterioare, după caz, următoarele documente: (la 01-01-2024, Alineatul (2) , Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (3) Pentru situațiile în care solicitanții dreptului nu au cetățenie română, componența familiei, filiația copiilor și calitatea de reprezentant legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine, traduse în limba română de un traducător autorizat, precum și cu alte documente eliberate de autoritățile române competente.(4) În vederea verificării informațiilor declarate de semnatarul cererii, precum și de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autorități ale administrației publice locale sau în baza art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, informații privind veniturile și bunurile deținute de acesta sau de membrii familiei sale.(5) Abrogat. (la 01-01-2024, Alineatul (5) , Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 10. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 22(1) Beneficiază de ajutor pentru familia cu copii și familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară care, din motive de sănătate dovedite prin documente medicale, întrerup temporar frecventarea cursurilor de învățământ organizate potrivit legii.(2) Beneficiază de ajutor pentru familia cu copii și familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară dacă unul sau mai mulți dintre copii se află în una sau mai multe din următoarele situații:a) nu este înscris la o unitate de învățământ;b) repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale;c) nu frecventează cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii;d) frecventează cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, dar a înregistrat un număr de peste 30 de absențe nemotivate;e) a finalizat cursurile învățământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani.(3) Copilul aflat în situațiile prevăzute la alin. (2) este luat în calcul la stabilirea venitului net ajustat al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.(4) Ajutorul pentru familia cu copii se acordă și în perioada vacanțelor școlare.(5) Abrogat. (la 01-01-2024, Alineatul (5) , Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (6) Abrogat. (la 01-01-2024, Alineatul (6) , Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 23(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor privind acordarea dreptului, precum și pentru stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii se realizează electronic, prin SNIAS.(2) În situația în care nu pot fi accesate bazele de date care conțin informațiile necesare verificărilor/validărilor, se solicită documente doveditoare, prevăzute la art. 21 alin. (2)-(4). (la 01-01-2024, Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Secţiunea a 4-a Măsuri complementare de suport destinate prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială a beneficiarilor de venit minim de incluziune  +  Articolul 24(1) Solicitantul venitului minim de incluziune, înregistrat din oficiu ca solicitant de servicii sociale, conform prevederilor art. 27^1 alin. (3) din lege, are dreptul la servicii sociale, în conformitate cu nevoile identificate și recomandările prevăzute în planul de intervenție.(2) Evaluarea nevoilor persoanei/familiei și elaborarea planului de intervenție se realizează conform art. 47 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Beneficiarii venitului minim de incluziune reprezintă un grup de persoane aflate în situație de dificultate, cuprinse în programele de acțiune comunitară realizate de autoritățile administrației publice locale conform prevederilor art. 35 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Programele de acțiune comunitară prevăzute la alin. (1) se includ în strategiile județene de dezvoltare a serviciilor sociale și în planurile anuale de acțiune, prevăzute la art. 117, respectiv art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și se transmit către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, precum și comisiei județene de incluziune socială, respectiv comisiei de incluziune socială a municipiului București în luna februarie a fiecărui an.(3) În aplicarea prevederilor art. 27^2 alin. (2) din lege, autoritățile administrației publice locale efectuează anual analiza aplicării măsurilor pentru prevenirea și combaterea riscului de marginalizare și excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune incluse în programele de acțiune comunitară. (la 01-01-2024, Alineatul (3) , Articolul 25 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (4) În aplicarea prevederilor art. 27^2 alin. (4) din lege, autoritățile administrației publice locale întocmesc, în luna decembrie a fiecărui an, un raport de monitorizare a aplicării programului anual de acțiune comunitară pentru beneficiarii de venit minim de incluziune, pe care îl transmit electronic Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, până în ultima zi a lunii ianuarie din anul următor.(5) Modelul raportului anual de monitorizare a aplicării programului anual de acțiune comunitară în cazul beneficiarilor de venit minim de incluziune este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 26Serviciile și măsurile prevăzute la art. 27^3 din lege se acordă în mod gratuit, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 27^4 alin. (2) și (3) din lege, serviciul public de asistență socială transmite agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în format electronic, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune, lista persoanelor apte de muncă care au solicitat acordarea acestui venit, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.(2) În urma primirii listei prevăzute la alin. (1), agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă realizează programarea persoanelor prevăzute în listă pentru a fi înregistrate în evidență ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Programarea cuprinde și data la care persoana aptă de muncă se prezintă la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă.(3) Programarea pentru fiecare dintre persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se comunică în format electronic serviciului public de asistență socială, de către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei prevăzută la alin. (2).(4) Programarea stabilită conform alin. (2) se aduce la cunoștința persoanelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), sub semnătură, de către serviciul public de asistență socială, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acesteia, potrivit alin. (3).(5) Agenția pentru ocuparea forței de muncă comunică serviciului public de asistență socială, în termen de 5 zile de la data stabilită conform alin. (2), situația privind înregistrarea/ neînregistrarea fiecăreia dintre persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1). (la 01-01-2024, Articolul 27 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 28(1) Pentru fiecare dintre persoanele solicitante de venit minim de inserție înregistrată în evidență ca persoană în căutarea unui loc de muncă, agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă întocmește, conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, planul individual de mediere.(2) Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă comunică lunar, în format electronic, agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București:a) situația persoanelor solicitante de venit minim de incluziune înregistrate în evidență ca persoane în căutarea unui loc de muncă, care nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 27^4 alin. (4) din lege de a participa la acțiunile care au ca scop ocuparea prevăzute în planul individual de mediere;b) situația persoanelor solicitante de venit minim de incluziune înregistrate în evidență ca persoane în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă potrivit planului individual de mediere, precum și a celor care s-au încadrat în muncă.  +  Articolul 29Pentru persoanele care beneficiază de prevederile art. 27^5 alin. (1) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face în limita sumei de 50 de lei/lună, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor art. 27^11 din lege, comunicarea numărului locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educațional „A doua șansă“ se face în format electronic, pe adrese de poștă electronică stabilite de comun acord, în conformitate cu dispozițiile protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Educației.(2) Modificarea numărului locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educațional „A doua șansă“ se comunică agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, precum și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în condițiile prevăzute la alin. (4).(3) În vederea aprobării înființării de noi formațiuni pentru anul școlar următor, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă transmit inspectoratelor școlare și agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în condițiile prevăzute la alin. (4), o situație centralizată a persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune, cărora le-au fost recomandate, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional „A doua șansă“.(4) Comunicarea situației centralizate prevăzută la art. 27^11 alin. (5) din lege se face trimestrial, în format electronic, în una din următoarele modalități:a) pe adrese de poștă electronică stabilite conform alin. (1);b) prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, în conformitate cu dispozițiile protocolului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 30^1(1) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 27^11 alin. (7) din lege se realizează de către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială la solicitarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința persoanele beneficiare.(2) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se realizează la solicitarea primarului numai pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care participă la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă», la recomandarea agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) este însoțită de documente justificative privind cheltuielile efectuate de autoritățile administrației publice locale.(4) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea și legalitatea solicitării de decontare a cheltuielilor de transport pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la art. 27^11 alin. (6) din lege.(5) Solicitările de decontare a cheltuielilor de transport se transmit agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială din trei în trei luni.(6) Decontarea cheltuielilor de transport se face de agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială în cel mult 60 de zile de la data transmiterii solicitării potrivit alin. (5).(7) Modelul solicitării este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice. (la 01-01-2024, Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completată de Punctul 15. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 31(1) În aplicarea prevederilor art. 27^9 alin. (2)-(4) din lege, autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială, au următoarele atribuții: (la 01-06-2023, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 31 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) a) stabilirea cadrului de colaborare cu medicii de familie, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari și, după caz, încheie protocoale de colaborare cu aceștia cu privire la acțiunile de facilitare a accesului la servicii medicale a persoanelor beneficiare de ajutor de incluziune;b) informarea persoanelor prevăzute la lit. a) cu privire la cabinetele medicilor de familie și unitățile sanitare existente la nivel local și județean;c) prin intermediul asistentului medical comunitar, mediatorului sanitar sau al asistentului social din cadrul serviciului public de asistență socială, acordă sprijin în vederea înregistrării pe lista unui medic de familie, precum și, după caz, a înscrierii în sistemul de asigurări sociale de sănătate;d) promovează și organizează acțiuni de educație a populației privind sănătatea copilului și a gravidei, planificarea familială, îngrijirea copilului, igiena personală și profilaxia bolilor transmisibile, precum și adoptarea unui stil de viață sănătos.(2) În aplicarea prevederilor art. 27^9 alin. (5) din lege, autoritățile administrației publice locale pot contracta serviciile unui medic specialist și/sau ale unui/unei asistent medical/asistente medicale cu atestat de liberă practică pentru acordarea de servicii medicale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) În scopul stabilirii dreptului la măsurile de suport prevăzute la art. 27^10 alin. (1) din lege, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială întocmesc Lista copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de ajutor de incluziune care frecventează cursurile unei unități de învățământ organizată în condițiile legii și o transmit lunar inspectoratelor școlare teritoriale.(2) Modelul listei prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.(3) Transmiterea datelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul SNIAS sau prin alte mijloace electronice cum ar fi poșta electronică ori Punctul de contact unic electronic conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, în situația în care SNIAS nu poate asigura această funcționalitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (la 01-01-2024, Alineatul (3) , Articolul 32 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 33(1) În aplicarea prevederilor art. 27^12 alin. (2) și (3) din lege, autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local următoarele măsuri de suport:a) acordarea de ajutoare materiale și financiare destinate reabilitării locuinței sau pentru o construcție nouă;b) subvenționarea, integrală sau parțială, pentru plata chiriei;c) repartizarea, cu prioritate, a unei locuințe din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare;d) construcția sau amenajarea de spații ce asigură găzduirea, pe perioadă determinată, a persoanelor fără adăpost;e) construcția și/sau reabilitarea de spații cu destinație de locuințe sociale;f) încheierea de convenții cu furnizorii de utilități, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele și familiile beneficiare de venit minim de incluziune.(2) Măsurile de suport prevăzute la alin. (1) se stabilesc pentru persoana singură sau pentru familie și se cuprind în planul de intervenție prevăzut la art. 27^1 din lege.  +  Capitolul III Stabilirea, acordarea, modificarea și plata venitului minim de incluziune  +  Secţiunea 1 Procesul de stabilire și acordare a dreptului  +  Articolul 34(1) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la art. 5 conțin date privind persoana îndreptățită, date privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia și bunurile deținute, informații despre locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință și se completează electronic sau, după caz, pe suport hârtie.(2) La completarea cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (1), solicitantul semnează un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, completate. Modelul angajamentului de plată este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(3) Potrivit prevederilor art. 29 alin. (5^1) din lege, în cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, aflate în situația prevăzută la art. 6 alin. (5) din lege, asistentul social al serviciului social cu cazare asigură sprijin atât pentru completarea formularelor, cât și pentru transmiterea ori depunerea acestora către serviciul public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are sediul serviciul social cu cazare.  +  Articolul 35(1) Cererea, declarația pe propria răspundere, angajamentul de plată și, după caz, documentele doveditoare se completează și se depun/transmit la serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei pe a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința ori locuiește titularul dreptului sau reprezentantul legal desemnat în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (2)-4) din lege, pentru înregistrare și aprobare.(2) Cererea, precum și declarația pe propria răspundere, angajamentul de plată și, după caz, documentele doveditoare se prelucrează în format electronic de către personalul serviciului public de asistență socială care realizează în cadrul SNIAS și verificarea administrativă definită la art. 6 alin. (1) lit. aa) din lege. (la 01-01-2024, Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (3) Personalul serviciului public de asistență socială acordă sprijin și îndrumare solicitanților în vederea completării cererii, inclusiv la domiciliul solicitantului în cazul în care acesta este nedeplasabil. (la 01-01-2024, Articolul 35 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 19. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 36(1) Potrivit prevederilor art. 32 alin. (3) din lege, SNIAS asigură suportul informatic pentru înregistrarea și administrarea cererilor, declarațiilor și altor documente prevăzute de lege, verificarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a dreptului, emiterea și transmiterea dispozițiilor și deciziilor de aprobare/respingere/suspendare/încetare a dreptului, precum și a altor operațiuni specifice procesului de acordare a venitului minim de incluziune și permite accesarea bazelor de date ale instituțiilor administrației publice centrale și locale în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și condițiilor de acordare a dreptului la venit minim de incluziune.(2) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.  +  Articolul 37(1) Soluționarea cererii pentru acordarea venitului minim de incluziune se realizează după finalizarea verificărilor prevăzute la art. 33 alin. (1)-(3) din lege. (la 01-01-2024, Alineatul (1) , Articolul 37 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (2) În situația în care verificarea corectitudinii datelor și informațiilor existente în cerere cu privire la componența și veniturile familiei, locuința de domiciliu/reședință, bunurile mobile și imobile deținute nu se poate realiza prin accesarea bazelor de date disponibile, personalul din cadrul serviciilor publice de asistență socială și/sau primarul procedează conform prevederilor art. 35 din lege.(3) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (8) din lege, odată cu validarea cererii prevăzute la alin. (1), personalul serviciului public de asistență socială comunică agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 27^4 alin. (2) din lege, o solicitare pentru planificarea în vederea înregistrării persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune care au obligația de a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. (la 01-01-2024, Alineatul (3) , Articolul 37 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (4) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (9) din lege, în termen de maximum 5 zile de la data primirii, de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, a confirmării înregistrării solicitării prevăzute la alin. (3), serviciul public de asistență socială informează titularul dreptului, electronic sau pe suport hârtie, cu privire la data programată pentru prezentarea membrilor de familie apți de muncă la sediul agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în vederea finalizării procedurii de înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă.(5) În situația în care există suspiciuni sau sesizări privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, primarul dispune efectuarea verificării în teren.(6) În vederea efectuării verificării în teren, personalul serviciului public de asistență socială utilizează fișa de verificare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.(7) La definitivarea verificării în teren se pot utiliza și informații de la cel puțin două persoane care cunosc situația materială, socială și civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de venit minim de incluziune. În acest caz, declarațiile persoanelor se consemnează de personalul care realizează verificarea în teren și se semnează de persoanele în cauză.(8) În cazul persoanelor fără adăpost, verificarea în teren se efectuează la locul desemnat de solicitant.(9) În cazul persoanelor singure și familiilor care locuiesc și gospodăresc împreună, verificarea în teren se efectuează pentru fiecare familie sau persoană singură.(10) Verificarea în teren este realizată de către asistentul social sau, după caz, de tehnicianul în asistență socială al serviciului public de asistență socială. În vederea completării fișei de verificare în teren, asistentul social va aplica modalitatea de intervenție în conformitate cu codul de practică al asistentului social aprobat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.(11) Refuzul, de către titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia, de a furniza informațiile necesare pentru completarea fișei de verificare în teren atrage respingerea cererii, pe motivul neîndeplinirii condițiilor de acordare a venitului minim de incluziune, potrivit prevederilor art. 33 alin. (5) din lege.  +  Articolul 38(1) Validarea și verificarea cererii pentru acordarea venitului minim de incluziune se realizează prin verificare administrativă și, după caz, verificare în teren. Procedura de verificare și validare este prevăzută în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.(2) Propunerea asistentului social al serviciului public de asistență socială cu privire la emiterea dispoziției primarului de aprobare sau de respingere a solicitării dreptului se realizează prin intermediul SNIAS sub forma raportului de sinteză privind validarea și verificarea cererii.(3) Formularul raportului de sinteză privind validarea și verificarea cererii se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 39(1) În aplicarea prevederilor art. 27^1 alin. (3) din lege, titularul dreptului, respectiv familia sau persoana singură, la data înregistrării cererii de acordare a venitului minim de incluziune se înregistrează, din oficiu, ca solicitant de servicii sociale, în baza de date a primăriei destinată beneficiarilor de servicii sociale.(2) În vederea efectuării evaluării și a elaborării planului de intervenție prevăzut la art. 27^1 alin. (2) din lege, personalul serviciului public de asistență socială cu atribuții în domeniul serviciilor sociale planifică și realizează vizitele la domiciliul persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, la temenele prevăzute la art. 33^1 alin. (2) din lege.  +  Articolul 40(1) La finalizarea verificării administrative, inclusiv a verificării în teren, după caz, și după validarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea dreptului la venit minim de incluziune, prin SNIAS se emite dispoziția primarului de aprobare a dreptului, care conține categoriile de ajutoare ce compun venitul minim de incluziune și cuantumul total al dreptului, defalcat pe componente.(2) În situația în care se constată faptul că nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate și condițiile prevăzute de lege pentru acordarea dreptului la venit minim de incluziune, prin SNIAS se emite dispoziția primarului de respingere a dreptului, în care menționează motivele respingerii.(3) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) și (2) se comunică beneficiarilor în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acestora, electronic sau pe suport hârtie.  +  Articolul 41(1) Răspunderea asupra datelor și informațiilor înscrise în raportul de sinteză privind validarea și verificarea cererii prevăzut la art. 38 alin. (2) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea în teren și a/au semnat formularul.(2) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea stabilirii și acordării dreptului la venit minim de incluziune, conform prevederilor art. 33 alin. (7) din lege.(3) Cererile, declarațiile pe propria răspundere, angajamentele de plată și documentele doveditoare, precum și dispozițiile primarului referitoare la aprobarea/respingerea/ suspendarea/încetarea/modificarea acordării venitului minim de incluziune se păstrează, pe suport electronic, de către serviciul public de asistență socială, conform prevederilor art. 37 alin. (1) din lege.  +  Articolul 42(1) Schimbarea titularului dreptului la venit minim de incluziune se realizează în condițiile prevăzute la art. 39 alin. (1) din lege.(2) În situația în care schimbarea titularului dreptului se realizează la cererea reprezentantului familiei ori a unui membru din familie, serviciul public de asistență socială verifică situația care a condus la schimbarea titularului, realizează verificarea administrativă și, în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate și condițiile de acordare și menținere a dreptului prevăzute de lege, se emite o nouă dispoziție a primarului de acordare a dreptului.(3) În baza dispoziției primarului, prevăzută la alin. (2), se emite de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială decizia pentru plata dreptului.  +  Articolul 43(1) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se realizează în următoarele situații prevăzute de lege:a) se produc modificări în veniturile nete totale ale familiei/persoanei singure obținute în luna anterioară acordării dreptului și/sau modificări în componența familiei, caz în care cuantumul venitului minim de incluziune se recalculează pe baza venitului net ajustat/membru de familie;b) persoana aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune nu s-a înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termenul stabilit, conform prevederilor art. 27 alin. (6);c) persoana aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13^1 alin. (1) din lege;d) copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii nu sunt înmatriculați într-o unitate de învățământ organizată conform legii și nu frecventează fără întrerupere cursurile acesteia, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din lege;e) titularul dreptului, precum și membrii apți de muncă din familia acestuia se află în situația prevăzută la art. 11 lit. b) din lege.(2) În situația în care se produc modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea, titularul dreptului depune la serviciul public de asistență socială al primăriei o declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, însoțită de documentele doveditoare, după caz.(3) În aplicarea art. 40 alin. (2) din lege, în situația în care, după verificările efectuate de către personalul serviciului public de asistență socială, se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru menținerea acordării dreptului, dar se impune recalcularea cuantumului acestuia, se emite dispoziția primarului de menținere a dreptului în care se menționează noul cuantum al venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.(4) Dispoziția primarului se comunică titularului dreptului în termen de 5 zile de la data emiterii.(5) În baza dispoziției primarului prevăzute la alin. (3) și a rezultatului verificărilor efectuate de către personalul agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială se emite decizia directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, de menținere a plății dreptului care conține și cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.(6) Aprobarea acordării stimulentului prevăzut la art. 11 lit. b) din lege se face prin dispoziție a primarului, iar plata acestuia, prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.(7) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului dreptului în termenul prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 44(1) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) din lege, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, întocmesc și transmit lunar, în format electronic, către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, situația privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii.(2) În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din lege, ordinul comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației privind stabilirea modelului situației prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În situația în care Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) conține informațiile necesare pentru determinarea absențelor lunare ale copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de venit minim de incluziune componenta ajutor pentru familie, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială au acces direct în această bază de date, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Procesul de stabilire și realizare a plății dreptului  +  Articolul 45(1) Plata drepturilor de venit minim de incluziune se efectuează în baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, după verificările prevăzute la art. 38 alin. (1) și (2) din lege.(2) Decizia directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială constituie document de plată pentru venitul minim de incluziune și se comunică titularului acestuia în maximum 10 zile de la data emiterii, electronic sau pe suport hârtie.  +  Articolul 46(1) Potrivit art. 36 alin. (6) din lege, dreptul la venitul minim de incluziune se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.(2) Plata dreptului se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plății de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.(3) Plata venitului minim de incluziune se asigură de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și se efectuează lunar, pe bază de mandat poștal, în cont curent personal sau în cont de card, ținând seama de opțiunea beneficiarului.(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poștal, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială efectuează plata drepturilor cu plata unui comision în limitele și condițiile stabilite prin legea bugetară anuală.(5) În cazul achitării drepturilor în cont bancar, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar ce nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial, între agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și unitățile bancare.(6) Editarea mandatelor poștale prevăzute la alin. (4) se face fie direct de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, fie pe bază de contracte încheiate cu prestatori de astfel de servicii, prin care se stabilește inclusiv formatul mandatului.(7) Fondurile necesare achitării comisioanelor prevăzute la alin. (4) și (5), precum și tipăririi mandatelor poștale se suportă din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor de venit minim de incluziune.  +  Articolul 47Plata venitului minim de incluziune, în cazul persoanelor fără adăpost, se asigură prin stat de plată și se efectuează până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară. Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială organizează activitatea de plată a drepturilor de venit minim de incluziune împreună cu primăriile.  +  Capitolul IV Suspendarea și încetarea acordării dreptului la venit minim de incluziune  +  Articolul 48(1) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, pentru neîndeplinirea obligației de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prevăzută la art. 61 alin. (5) din lege, se face prin dispoziție a primarului.(1^1) În aplicarea art. 61 alin. (5) din lege prin perioada de 30 de zile se înțelege luna calendaristică. (la 01-01-2024, Articolul 48 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 21. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (2) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, prevăzută la art. 61 alin. (5) din lege, se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.  +  Articolul 49(1) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, prevăzută la art. 27^4 alin. (5) din lege, se face prin dispoziție a primarului, în baza comunicării de către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă a listei persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune care nu au respectat măsurile stabilite în planurile individuale de mediere.(2) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, prevăzută la alin. (1), se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea. (la 01-01-2024, Alineatul (2) , Articolul 49 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 50Suspendarea plății venitului minim de incluziune sau a oricăreia dintre componentele acestuia prevăzută la art. 67 alin. (1) din lege se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială și se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat situația care determină suspendarea.  +  Articolul 51(1) Încetarea dreptului la ajutor de incluziune se face prin dispoziție a primarului.(2) Încetarea plății dreptului la venitul minim de incluziune se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.(3) Încetarea plății dreptului la ajutor de incluziune, prevăzută la alin. (1), se face începând cu luna următoare constatării situației care determină încetarea.  +  Articolul 51^1(1) În aplicarea art. 13^2 alin. (7) din lege, refuzul de a efectua activitățile sezoniere se înregistrează la nivelul beneficiarilor de lucrări prin neefectuarea de către persoana prevăzută la art. 13^2 alin. (2) din lege a activităților.(2) Lista cu persoanele prevăzute la art. 13^2 alin. (2) din lege care nu au efectuat activitățile sezoniere se comunică primarului de către beneficiarul lucrărilor, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.(3) Pe baza listei prevăzute la alin. (2) personalul serviciului public de asistență socială determină persoanele care au refuzat de două ori efectuarea de activități sezoniere, în vederea încetării dreptului la ajutorul de incluziune. (la 01-01-2024, Capitolul IV a fost completat de Punctul 23. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Capitolul V Alte drepturi complementare venitului minim de incluziune  +  Secţiunea 1 Asigurarea obligatorie a locuinței  +  Articolul 52(1) Pentru locuințele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare ale ajutorului de incluziune, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor se plătește de către agenția națională, prin agențiile teritoriale, cu respectarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata primelor de asigurare se face de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială direct în contul Societății Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» - S.A. (PAID) care va emite polițele de asigurare aferente acestora, pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor de incluziune comunicate de către primării în format electronic. (la 01-01-2024, Alineatul (2) , Articolul 52 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 24. , Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 ) (3) Sumele aferente plății primelor de asigurare vor fi achitate integral de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și vor fi calculate la cursul valutar stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare. Fundamentarea de credite bugetare se efectuează în aceeași zi de către toate agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.(4) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0.00 a zilei următoare celei în care agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială virează sumele în contul PAID.(5) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinței, Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială, în numele agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, încheie cu PAID un protocol în care vor fi stabilite obligațiile părților, precum și modalitatea în care se realizează regularizările pentru eventualele diferențe de plăți sau de curs valutar față de cursul prevăzut de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată.  +  Secţiunea a 2-a Ajutoarele de urgență  +  Articolul 53În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1) și (2) din lege, hotărârea Guvernului pentru aprobarea ajutoarelor de urgență, elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, are la bază propunerile întemeiate transmise de agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.  +  Articolul 54(1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență prevăzute la art. 84 din lege are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțite de actele doveditoare prevăzute la art. 55.(2) Cererea și declarația pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun și se înregistrează la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială domiciliază/are reședința sau locuiește solicitantul. Documentele pot fi depuse personal ori transmise prin poștă sau prin mijloace electronice.(4) Pentru propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență, agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială poate solicita primăriei în a cărei rază teritorială domiciliază/are reședința sau locuiește solicitantul o verificare a situației de fapt, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii.(5) Verificarea prevăzută la alin. (4) se realizează de către personalul serviciului public de asistență socială și are în vedere componența familiei, veniturile realizate, precum și descrierea situației pentru care s-a solicitat acordarea ajutorului de urgență.(6) În situația prevăzută la alin. (4), în termen de maximum 10 zile de la solicitare, primăria transmite electronic agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială rezultatele verificării.(7) În situația în care agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială este sesizată de alte instituții ale administrației publice centrale în vederea acordării unui ajutor de urgență, propunerea de acordare a ajutorului de urgență are la bază și verificarea în teren efectuată de persoane desemnate de către directorul executiv al agenției teritoriale.(8) Verificarea în teren prevăzută la alin. (7) este efectuată în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la sesizare.(9) Pentru verificarea prevăzută la alin. (4), precum și pentru ancheta socială prevăzută la alin. (7) se poate utiliza modelul verificării de teren prevăzut la art. 37 alin. (6).(10) Verificarea prevăzută la alin. (4), precum și ancheta socială prevăzută la alin. (7) se avizează de primar și se transmit agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.  +  Articolul 55(1) Actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de urgență se depun odată cu cererea prevăzută la art. 54 alin. (1) sau se prezintă cu ocazia verificării prevăzute la art. 54 alin. (4) și (7).(2) Actele doveditoare sunt cele prevăzute la art. 21 alin. (2), precum și, după caz, următoarele:a) documente eliberate de autoritățile competente pentru constatarea situațiilor de necesitate sau a situațiilor deosebite;b) polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale și sau/înscrisul de constatare și evaluare a prejudiciilor, precum și de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată;c) adeverință și/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum și alte documente medicale justificative eliberate de autoritățile competente în domeniu care să ateste situația de dificultate invocată în cerere;d) pentru achiziția de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autoritățile competente privind costul total al acestora, precum și cheltuielile suportate de acestea;e) alte documente la solicitarea persoanelor desemnate să efectueze verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) și (7), în funcție de situația constatată.(3) Absența unora dintre documentele prevăzute la alin. (2) nu conduce la refuzul acordării ajutorului de urgență, urmând ca prin verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) și (7) să se stabilească dacă este necesară sau nu acordarea acestuia.(4) În situația în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgență refuză să furnizeze informațiile necesare pentru verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) și (7), se consideră că aceasta nu se află într-o situație prevăzută de lege pentru acordarea ajutorului de urgență.(5) În situația în care se declară epizootii, ajutoarele de urgență sunt acordate complementar formelor de sprijin prevăzute de art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 56(1) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 53 se acordă, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru acoperirea nevoilor de bază definite la art. 54 alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situațiile prevăzute la art. 27^1 alin. (1) din lege și au în vedere, în principal, menținerea locuinței și asigurarea condițiilor de locuit, asigurarea nevoilor zilnice de trai, accesul la servicii medicale și/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacității de muncă, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon școlar, precum și a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială.(2) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 53, în funcție de situația pentru care se solicită, se stabilesc ținând cont de următoarele criterii, după caz:a) gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură;b) tipul locuinței;c) asigurarea obligatorie a locuinței potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, și cuantumul despăgubirii;d) bolile și afecțiunile medicale ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgență și gravitatea acestora;e) perioada de tratament medical și de recuperare medicală ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgență;f) nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terți pentru persoana sau membrul/membrii de familie care au solicitat ajutorul de urgență;g) calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;h) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;i) tipul familiei și numărul membrilor din familie;j) veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;k) nivelul de îndatorare a persoanei sau a familiei ce poate determina situații de risc de excluziune socială;l) posibilitatea de susținere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită;m) complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.(3) În caz de calamități naturale, inundații, incendii sau alte situații similare, ajutoarele de urgență se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuință cu contract de închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuința respectivă, dacă ajutorul nu a fost solicitat de proprietarul locuinței.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), familiile sau persoanele singure pot beneficia de ajutor de urgență numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii.(5) Plata ajutorului de urgență se poate efectua și către alt membru de familie cu capacitate de exercițiu deplină, consemnat în ancheta socială, în situația în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de urgență sau acesta se află în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc la imposibilitatea efectuării plății către titularul prevăzut în hotărârea Guvernului.  +  Articolul 57(1) Pentru situațiile deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, ajutoarele de urgență prevăzute la art. 84 alin. (1) din lege pot fi acordate periodic, însă nu mai mult de o singură dată într-o perioadă de 12 luni.(2) Pentru cazuri deosebite, care necesită acordarea de ajutoare de urgență aceleiași familii sau persoane, înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), persoanele desemnate din cadrul agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială care au formulat propunerea de acordare elaborează un referat care conține prezentarea situației cu care se confruntă familia sau persoana singură și justificarea necesității de acordare a unui ajutor de urgență suplimentar.(3) Referatul prevăzut la alin. (2) este însoțit de verificarea de teren și de actele doveditoare, se avizează de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, precum și de primar și prefect și se transmite la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială care analizează propunerea și decide dacă se justifică acordarea ajutorului de urgență suplimentar.  +  Articolul 58(1) Pentru acordarea ajutoarelor de urgență agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială situația centralizatoare a propunerilor de acordare a ajutoarelor de urgență care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reședință, suma propusă cu titlu de ajutor de urgență și situația de necesitate ori deosebită. Verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) și (7) și referatul prevăzut la art. 57 alin. (2) se arhivează la nivelul agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială pentru o perioadă de 3 ani.(2) Pentru aplicarea unitară la nivelul tuturor agenților teritoriale pentru plăți și inspecție socială se aprobă proceduri operaționale prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(3) Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială asigură evidența tuturor ajutoarelor de urgență aprobate și informează trimestrial Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu privire la ajutoarele de urgență plătite.  +  Articolul 59În aplicarea art. 85 din lege, primarul poate acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 60(1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure și, după caz, documente doveditoare de tipul celor prevăzute la art. 55 alin. (2).(2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgență personalul serviciului public de asistență socială efectuează verificarea de teren prin care se certifică situațiile de necesitate sau, după caz, situațiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.(3) Plata ajutoarelor de urgență prevăzute la art. 59 se aprobă prin dispoziție a primarului.(4) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 59 se pot acorda în bani și/sau în natură.  +  Articolul 61Familiile și persoanele singure pot beneficia atât de ajutoarele de urgență prevăzute la art. 84 din lege, cât și de cele prevăzute la art. 85 din lege.  +  Secţiunea a 3-a Ajutorul de înmormântare  +  Articolul 62În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor de incluziune sau al persoanei singure beneficiare de ajutor de incluziune, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de înmormântare persoanelor prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege.  +  Articolul 63(1) Ajutorul prevăzut la art. 62 se acordă pe bază de cerere însoțită de copia următoarelor acte, după caz:a) certificatul de deces, în original și în copie;b) actul de identitate al solicitantului;c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.(2) Cererea și actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de venit minim de incluziune.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 64(1) Dispozițiile primarului privind aprobarea sau respingerea dreptului la venitul minim de incluziune, precum și pentru modificarea, suspendarea și încetarea dreptului se întocmesc potrivit modelelor aprobate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 01-06-2023, Alineatul (2) din Articolul 64 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 65Deciziile directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială se întocmesc potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. (la 01-06-2023, Articolul 65 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 66(1) În vederea monitorizării aplicării prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială transmite trimestrial Ministerului Muncii și Solidarității Sociale un raport privind stadiul aplicării prevederilor legii.(2) Modelul raportului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. (la 01-06-2023, Articolul 66 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Articolul 67Autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială, au obligația de a sprijini persoanele beneficiare de venit minim de incluziune în vederea accesului la serviciile de asistență medicală și de a realiza măsurile prevăzute la art. 27^9 alin. (3) din lege.  +  Articolul 68În vederea asigurării informațiilor necesare pentru accesul la venitul de incluziune al tuturor persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și serviciul public de asistență socială din subordinea consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului București ori compartimentul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, orașului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului București acordă gratuit consultanță de specialitate prin îndrumarea persoanelor și familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifică persoanele și familiile îndreptățite să beneficieze de venit minim de incluziune și realizează activități de informare a populației și mediatizare a prevederilor legii.  +  Articolul 69Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 01-06-2023, Articolul 69 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (la 01-06-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 29, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )  +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  METODOLOGIA DE CALCUL
  în vederea stabilirii venitului anual obținut din activități agricole
  1. Pentru realizarea calcului veniturilor din activitățile agricole se vor avea în vedere valorile prevăzute în normele de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activități agricole, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, stabilite de direcțiile pentru agricultură județene.2. Vor fi utilizate valorile reprezentând norma de venit lei/ha sau norma de venit lei/cap/familie de albine pentru determinarea venitului anual în vederea determinării venitului lunar.3. Verificarea suprafețelor deținute sau aflate în folosință, precum și a numărului de animale va fi realizată prin intermediul Sistemului național informatic pentru asistență socială (SNIAS), pe baza datelor aflate la nivelul autorităților locale. În cazul în care aceste date nu pot fi accesate online, asistentul social va solicita aceste informații de la autoritățile competente și, după caz, poate solicita documente justificative și din partea solicitantului.4. Formula de calcul este următoarea:4.1. Pentru produse vegetale:Suprafața agricolă (ha) * norma de venit lei/ha = venit anual produse vegetale.4.2. Pentru animale: Număr animale * norma de venit lei/cap = venit anual animale.4.3. Determinarea venitului anual:(Suma veniturilor anuale produse vegetale) + (suma veniturilor anuale animale) = venitul anual obținut din activități agricole.5. În cazul în care, din verificarea veniturilor prin SNIAS, în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) există declarația referitoare la venitul anual rezultat din activități agricole, valoarea venitului anual va fi preluată automat.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  - Model -
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună
  Subsemnatul, ......................................, având CNP ...................................., posesor al actului de identitate ..................., domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei, declar pe propria răspundere următoarele:În momentul de față, locuim împreună cu alte persoane sau familii, iar venitul rezultat din gospodărirea împreună este în sumă de ........ lei/lună.Prezenta declarație a fost întocmită în data de ......................, în prezența ................., angajat al Serviciului public de asistență socială ......, la sediul Serviciului public de asistență socială ................./la domiciliul solicitantului .........../online, după caz.
  Numele ........................
  Prenumele ....................
  Semnătura .............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  LISTA
  bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune
  A. Bunuri imobileClădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană și 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferenteB. Bunuri mobile1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice2. Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități3. Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării“NOTĂ:În situația în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului.Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.C. Depozite bancareCel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat. (la 01-06-2023, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 30, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  - model -
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere privind modificările intervenite
  în componența familiei și/sau veniturile acesteia
  Subsemnatul, .........................., având CNP ..................., posesor al actului de identitate ..................., domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei, declar pe propria răspundere următoarele:Cu privire la componența familiei:[ ] Nu există nicio modificare față de ceea ce am declarat la solicitarea venitului minim de incluziune;[ ] Componența familiei s-a modificat astfel:1. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......2. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......3. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate.........4. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate.........5. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate.........6. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......7. nume și prenume ............, având CNP ....................., posesor al actului de identitate .......8. ......Cu privire la copiii din familie:1. nume și prenume ............, având CNP .....................2. nume și prenume ............, având CNP .....................3. ...Sunt înscriși la școală începând cu data de …...... (zi)/…....… (lună)/..........….. (an) și frecventează cursurile la unitatea de învățământ ....................................... (Se va completa pentru fiecare copil aflat în această situație.).Cu privire la venituri:[ ] Nu există nicio modificare față de ceea ce am declarat la solicitarea venitului minim de incluziune;[ ] Veniturile familiei s-au modificat astfel:Prezenta declarație a fost întocmită în data de .............., în prezența ............, angajat SPAS ............., la sediul SPAS ....../la domiciliul solicitantului ..../online, după caz.
  Nume ...................
  Prenume ....................
  Semnătura ........
  (la 01-06-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 31, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  - Model -
  RAPORT ANUAL
  privind monitorizarea aplicării programului de acțiune comunitară (PAC)
  implementat de autoritățile publice locale, pentru prevenirea și combaterea
  riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul beneficiarilor de venit minim de incluziune (VMI)
  Date UATDenumirea localității:Cod SIRUTA:Județul:Persoana de contact:Date de contact:Date generale despre populația localității și beneficiarii de VMI incluși în PAC1. Distribuția pe sexe
  Cat.Total la sfârșitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferențăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%
  Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.
  1Locuitori: Nu este cazul.
  2Persoane vulnerabile:
  3Persoane incluse în programe de asistență socială:
  4Familii beneficiare de VMI
  5Persoane din familii beneficiare de VMI
  6Familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  7Persoane din familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  2. Distribuția pe categorii de vârstă, unde:(1) 0-6 ani:(2) 7-15 ani:(3) 16-35 ani:(4) 36-64 ani:(5) 65, peste 65 de ani
  Cat.Total la sfârșitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferențăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%
  (1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)
  1Locuitori: Nu este cazul.
  2Persoane vulnerabile:
  3Persoane incluse în programe de asistență socială:
  4Familii beneficiare de VMI
  5Persoane din familii beneficiare de VMI
  6Familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  7Persoane din familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  3. Distribuția pe categorii de persoane vulnerabile
  La nivel de UATPersoane din familii beneficiare de VMI
  Cat.TotalTotal la sfârșitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferențăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%Nr.%
  1Persoane vârstnice cu grad de autonomie scăzut
  2Persoane cu dizabilități:
  3- care sunt încadrate în grad de handicap
  4- care nu sunt încadrate în grad de handicap
  5Persoane cu tulburări psihice (exceptând adicțiile)
  6- Diagnosticate, din care:
  7- diagnosticate sub tratament și aflate în supravegherea unui medic specialist
  8- diagnosticate fără tratament
  9- Nediagnosticate
  10Persoane în situații de adicție, din care:
  11- alcool
  12- droguri
  13- jocuri de noroc
  14- altele
  15Persoane fără adăpost
  16Copii aflați în risc de separare de părinți
  17Copii plasați în sistemul național de protecție în perioada de raportare
  18Victime ale violenței domestice
  19Mame minore
  20Copii care au mame minore
  21Persoane fără acte de identitate/care au obținut acte de identitate
  22Persoane neînregistrate la medic de familie:
  23Persoane în risc de sărăcie și marginalizare socială:
  24Alte grupuri vulnerabile
  4. Distribuția în funcție de situația locativă
  La nivel de UATPersoane din familii beneficiare de VMI
  Cat.TotalTotal la sfârșitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferențăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%Nr.%
  1Persoane care dețin acte de proprietate asupra spațiului în care locuiesc
  2Persoane care nu dețin acte de proprietate asupra spațiului în care locuiesc
  3Persoane care locuiesc cu chirie
  4Persoane care locuiesc în locuințe sociale puse la dispoziție de primărie
  5Persoane care locuiesc în centre rezidențiale
  6Persoane care trăiesc în locuințe improvizate
  7Persoane care trăiesc în locuințe improprii din punctul de vedere al condițiilor de locuit - suprafața este prea redusă pentru numărul de persoane, nu există acces la utilități, apă, canalizare, curent electric etc.
  8Persoane care locuiesc în locuințe cu WC în curte
  9Persoane fără locuință (Se completează cu datele completate anterior la punctul „persoane fără adăpost“.)
  5. Distribuția în funcție de situația ocupațională/gradul de ocupare al forței de muncă în comunitate
  La nivel de UATPersoane din familii beneficiare de VMI
  Cat.TotalTotal la sfârșitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferențăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%Nr.%
  1Salariați cu contract de muncă
  2Salariați cu contract de muncă cu caracter sezonier
  3Persoane care lucrează fără contract de muncă înregistrat și implicit nu pot beneficia de sistemul național de asigurări
  4Persoane care lucrează ca zilier înregistrat la Inspecția Muncii
  5Persoane care lucrează cu ziua (fără a fi înregistrate ca zilier)
  6Lucrători ocazionali (alte categorii decât cele menționate)
  7Șomeri înregistrați ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă/agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă
  8Șomeri neînregistrați
  9Lucrători agricoli angajați în agricultura de subzistență
  10Fără loc de muncă
  11Persoane care desfășoară activități independente
  12Casnici
  13Inactivi
  14Pensionari
  15Persoane care au vârsta de pensionare, dar nu sunt înregistrate în sistemul național de pensii
  16Tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)
  6. Stadiul implementării măsurilor/acțiunilor de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prevăzute de PAC în care au fost implicate persoane din familii beneficiare de VMI
  Domeniu de intervențieCategorie beneficiari (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT în funcție de măsurile prevăzute în PAC.)Acțiune/Activitate/Măsuri propuse (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT în funcție de măsurile prevăzute în PAC.)Indicatori de rezultat și țintele aferente (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT pentru fiecare din măsurile prevăzute în PAC.)Indicatori de rezultat îndepliniți în perioada de raportare Indicatori de rezultat îndepliniți la ultima raportareProbleme întâmpinate (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT pentru fiecare din măsurile prevăzute în PAC.)
  1. Asistență socialăFamilii beneficiare de VMI aflate în situații de riscExemple:Consiliere socialăInformareOferirea unei mese caldex persoane identificatex porții de mâncare oferitex persoane voluntare
  Copii din familii beneficiare de VMI care se află în risc de separare de familieExemple:Consiliere socialăConsiliere psihologicăSuport educațional1 centru de zi înființatx beneficiari
  Persoane vârstnice din familii beneficiare de VMI cu grad de autonomie scăzutExemple:Suport pentru îndeplinirea activităților de bază ale vieții zilniceConsiliere psihologică1 serviciu de îngrijire la domiciliu înființatx beneficiari
  2. EducațieFamilii beneficiare de VMI cu copii aflați în risc de abandon școlar/copii care au abandonat școalaExemple:Organizarea de activități de consiliereOrganizarea de activități de tipul „Școala părinților“Organizarea de activități de tipul „Școala după școală“x acțiuni organizatex acțiune organizatăx copii care au beneficiat de sprijinx copii care au abandonat școalax copii care nu au abandonat școala ca urmare a sprijinului primit
  Copii de etnie romăExemple:Sprijin acordat în pregătirea temelorOrganizarea de activități de tipul „Școala părinților“Acordarea de burse socialeAcordarea de sprijin materialOrganizarea de activități de tipul „Școala după școală“x persoane care au frecventat zilnic un centru de zix acțiuni organizatex burse acordatex pachete oferitex copii care au participat la programul „Școala după școală“
  3. SănătatePopulația nevaccinatăExemple:Catagrafia persoanelor nevaccinateConsilierea și mobilizarea persoanelor la acțiunile de vaccinareAcțiuni de informare a populației generale privind necesitatea vaccinăriix persoane informatex persoane vaccinate
  TineriExemple: Sesiuni de informare privind planningul familialGrupuri de suport pentru gravide, cu accent pe gravidele minoreConsiliere/Informare și distribuirea de materiale informativex persoane informatex persoane participante la acțiuni de suport
  Persoane vârstnicePersoane aflate în situații de riscExemple:Acordarea de servicii medicale la domiciliuAcțiuni de prevenire/diagnosticare precoce a unor boli cronice/cancer/TBC etc.Acțiuni de înscriere la medicul de familiex persoane au primit îngrijire la domiciliux persoane care au participat la acțiuni de prevenirex persoane înscrise la medicul de familie
  4. InfrastructurăPersoane vârstnicePersoane cu dizabilitățiCopii aflați în risc de separare de părințiExemple:Oferirea de locuințe socialeAdaptarea locuințeiEfectuarea de reparații și/sau îmbunătățiri ale locuinței (racordarea la utilități, construcția unor camere suplimentare, WC etc.)x persoane beneficiare de locuințe socialex familii a căror locuință a beneficiat de îmbunătățiri/ modernizări/reparații
  5. Participare socialăMembrii comunitățiiExemple:Oferirea de ajutoare materialeOferirea de medicamenteOferirea de echipamente de protecțiex pachete distribuitex echipamente distribuite
  6. OcuparePersoanele aflate în căutarea unui loc de muncăPersoane angajate în agricultura de subzistențăPersoane casnicePersoane cu dizabilitățiExemple:Consiliere profesionalăIdentificarea unui curs de calificareMedierea munciiIdentificarea unui loc de muncă în cadrul unei întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserțiex persoane consiliatex persoane instruitex persoane angajate
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  - Model -
  LISTA
  copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de ajutor de incluziune
  care frecventează cursurile unei unități de învățământ organizate în condițiile
  legii anul ..............., luna ......................., ziua ......
  Nr. crt.Date privind copilul care frecventează cursurile unei unități de învățământ*
  1.
  2
  3 ….
  * Datele privind copilul care frecventează cursurile unei unități de învățământ sunt:a) Numele și prenumele copilului: .....................................CNP copil ......................................Adresa de domiciliu: localitatea .................., județul/sectorul municipiului București ................., str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., etaj ....., ap. .....b) Denumirea unității de învățământ la care este înmatriculat/înregistrat copilul:...................................................................Adresa unității de învățământ: localitatea ....................., județul/sectorul municipiului București .............., str. .............. nr. .....c) Numele și prenumele titularului ajutorului de incluziune: ................................CNP al titularului dreptului ........................................................................................................d) Numărul de înregistrare al titularului dreptului la ajutorul de incluziune din sistemul informatic administrat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială ..........................................................................................................Semnătura directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială,................................................................Data .............................................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  - Model -
  ANGAJAMENT DE PLATĂ
  Subsemnatul/a, ........................................................................., cu domiciliul în .........................., județul ................., având CNP ................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..... nr. ................, solicitant/beneficiar de venit minim de incluziune, declar prin prezenta că, în situația în care am încasat în mod necuvenit beneficii de asistență socială și s-a dispus recuperarea acestora prin dispoziție a primarului/decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, îmi iau angajamentul de a plăti aceste sume prin:[ ] restituire prin rețineri lunare din drepturile cuvenite și din alte beneficii de asistență socială acordate de plătitorul beneficiului pentru care s-a constituit debitul, până la achitarea integrală a sumei de care am beneficiat necuvenit;[ ] restituire voluntară din următoarele categorii de venituri pe care le obțin:• venituri din ..........;• venituri din ......... .Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu art. 29 alin. (1) și (5) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.Declar că înțeleg faptul că, în cazul nerespectării prezentului angajament de plată, se va proceda la executarea silită, potrivit prevederilor legale.
  Numele și prenumele
  .................................
  Semnătura ................
  Data ........................
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice- Model -
  SOLICITARE
  în vederea înregistrării persoanelor apte de muncă la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă
  Primăria localității .........................................................., județul ....................................Adresa: str. ............................. nr. .....................................Telefon ................................................Adresa de e-mail ...........................................Serviciul public de asistență socială (SPAS)Numele și prenumele persoanei de contact: ...............................................................................Telefon ..........................................., adresa de e-mail ...............................................................
  LISTA
  persoanelor apte de muncă care au solicitat acordarea venitului minim
  de incluziune și pentru care se solicită înregistrarea la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă
  anul ..............., luna ......................., ziua ............
  Nr. crt.Date privind persoana aptă de muncă ce trebuie să fie înregistrată la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă (numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/rezidență, data înregistrării cererii privind acordarea venitului minim de incluziune)
  1.
  2.
  3. …
  Semnătura persoanei cu funcție de conducere a SPAS sau, după caz, a persoanei care a completat datele și informațiile din tabel:.............................................................Semnătura secretarului general al primăriei:.......................................................................Data ..............................................................
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  - Model -
  FIȘĂ DE VERIFICARE ÎN TEREN
  Întocmită de ...................., asistent social, în data de ..................În urma verificării în teren realizate în perioada ..................., au fost constatate următoarele aspecte:1. Componența familiei:– Se confirmă situația declarată:– Nu se confirmă situația declarată - se vor descrie aspectele constatate.2. Locuința:– Descrierea locuinței și a condițiilor de locuit:– Identificarea surselor de încălzire:– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:3. Bunuri:– Se confirmă situația declarată:– Nu se confirmă situația declarată - se vor descrie aspectele constatate.4. Educație:– Nivelul de educație al fiecărui membru de familie - conform declarației și documentelor justificative, dacă există:– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:5. Ocupare:– Prezentarea situației pentru fiecare membru al familiei cu vârsta între 16 și 65 de ani (calificare, experiența profesională anterioară):– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:6. Sănătate:– Prezentarea situației pentru fiecare membru al familiei:– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:7. Venituri:– Completarea bugetului familiei - venituri și cheltuieli:– Identificarea nevoilor de măsuri suplimentare:8. Alte aspecte:– Dacă locuiesc împreună cu alte persoane sau familii:– Dacă sunt prezente situațiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, și identificarea membrilor familiei care intră sub incidența acestor prevederi:– Informare asupra drepturilor și obligațiilor, precum și prezentarea măsurilor suplimentare și altele referitoare la planificarea intervențiilor viitoare.Concluzii și propuneri.........................................................
  Asistent social
  Numele .............................
  Prenumele .................................
  Semnătura și parafa ...........................
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  PROCEDURĂ
  de verificare și validare a solicitării dreptului la venitul minim de incluziune
  1. Validarea componenței familiei:a) Se verifică situația declarată a persoanei singure sau a familiei, după caz, prin verificarea informațiilor referitoare la actele de identitate, CNP și stare civilă prin intermediul SNIAS, pe baza informațiilor din bazele de date referitoare la evidența populației și stare civilă.b) În situația în care informațiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituțiilor competente sau de la solicitant, după caz.2. Verificarea venitului total al persoanei singure/familiei:a) Pentru fiecare membru al familiei vor fi verificate informațiile referitoare la veniturile lunare sau anuale aflate în evidențele ANAF.b) Veniturile anuale sau lunare vor fi evidențiate pe categorii de venituri pentru fiecare membru de familie în parte.c) Pentru fiecare membru de familie în parte vor fi verificate existența și valoarea veniturilor exceptate potrivit legii în bazele de date ale instituțiilor plătitoare a acestor tipuri de venituri.d) Pot fi solicitate documente justificative de la alte instituții sau de la solicitant, după caz, în situația în care informațiile obținute în urma verificării prin intermediul SNIAS sunt incomplete sau eronate.3. Validarea informațiilor referitoare la punctul 2, capitolul 5 din formularul Cerere-declarație:a) Solicitantul și membrii familiei acestuia, după caz, nu dețin în proprietate niciunul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor prin verificarea în bazele de date naționale și/sau locale prin intermediul SNIAS.b) În situația în care informațiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituțiilor competente sau de la solicitant, după caz.c) În situația în care solicitantul sau membrii familiei acestuia dețin unul dintre bunurile menționate în Lista bunurilor, se verifică dacă acest bun/bunurile este/sunt dat/date în închiriere/ arendă/concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinței prin accesarea bazelor de date ANAF și, după caz, prin solicitarea de documente justificative de la alte instituții și de la solicitant.4. Validarea informațiilor solicitate în capitolul 2 din formularul Cerere-declarație, secțiunea referitoare la dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi:a) Niciunul dintre membrii familiei nu are calitatea de beneficiar de VMI/ajutor de încălzire/supliment pentru energie.b) Niciunul dintre membrii familiei nu a depus o altă cerere pentru acordarea VMI/ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie.c) Niciunul dintre membrii familiei nu este menționat ca membru al altei familii sau persoană singură într-o altă cerere pentru acordarea VMI/ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie.5. Verificarea informațiilor declarate la punctul 3 capitolul 5 din formularul Cerere-declarație:a) Verificarea se va realiza prin verificarea în teren realizată de asistentul social al SPAS.6. Verificarea informațiilor din capitolul 4 din formularul Cerere-declarație:a) Verificarea informațiilor referitoare la forma de proprietate a locuinței va fi realizată prin intermediul SNIAS, prin verificarea bazelor de date naționale și locale.b) În situația în care informațiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituțiilor competente sau de la solicitant, după caz.c) Vor fi verificate informațiile referitoare la tipul locuinței, precum și cele referitoare la existența sau inexistența unei polițe de asigurare a locuinței valabile.7. Verificarea informațiilor referitoare la sursele de încălzire declarate în capitolul 4 din formularul Cerere-declarație:a) Verificarea se va realiza prin verificarea în teren realizată de asistentul social al SPAS, în termenul prevăzut de legislația referitoare la consumatorul vulnerabil.b) În urma verificării în teren vor fi colectate informații referitoare la furnizori, codul/codurile titularului de contract, precum și informații referitoare la consumul energetic din gospodărie, în afara încălzirii locuinței, și identificarea situațiilor în care există nevoi speciale legate de starea de sănătate a membrilor familiei care depind de utilizarea unor echipamente medicale și utilizarea unor mijloace de comunicare care presupun utilizarea energiei electrice etc.8. Verificarea înregistrării la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă:a) Vor fi verificate informațiile referitoare la fiecare membru al familiei cu vârsta între 16 și 65 de ani, în vederea identificării persoanelor inapte de muncă prin intermediul SNIAS în bazele de date care cuprind informații despre pensionarii de invaliditate.b) În cazul în care solicitantul prezintă pentru el sau alți membri de familie documente eliberate de medicul specialist în medicina muncii că nu este apt de muncă, aceste informații vor fi înregistrate în SNIAS.c) Pentru membrii familiei care sunt identificați ca apți de muncă, se verifică prin SNIAS în baza de date a ANOFM dacă sunt înregistrați ca persoane în căutarea unui loc de muncă.d) Pentru verificarea excepțiilor, asistentul social, prin verificare în teren, va constata existența acestor situații și va colecta documente justificative de la instituții sau de la solicitant, după caz.9. Verificarea situației copiilor de vârstă școlară:a) Prin intermediul SNIAS vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației informațiile referitoare la fiecare copil cu vârsta școlară cu privire la înmatricularea într-o unitate de învățământ organizată în condițiile legii, la data depunerii cererii de acordare a venitului minim de incluziune.b) În situația în care informațiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituțiilor competente sau de la solicitant, după caz. (la 01-06-2023, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 32, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  - Model -
  Formularul de cerere - declarație pe propria răspundere pentru solicitarea ajutorului de urgență
  Subsemnatul, ......................................................., cetățean român/UE/străin/apatrid, având CNP ................................., posesor al actului de identitate ............, domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei care are următorii membri:1. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;2. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;3. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;4. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;5. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;6. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;7. numele și prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;8. .....................................................................................................,solicit acordarea unui ajutor de urgență de la bugetul de stat în vederea depășirii situației de necesitate/deosebite în care ne aflăm eu și familia mea.Situația de necesitate/deosebită este:...................................................................................................................................................................................................În vederea solicitării ajutorului de urgență, declar pe propria răspundere următoarele:1. venitul total al persoanei singure/familiei realizat în luna anterioară este de ........... lei;2. nici eu și nici un alt membru al familiei mele, după caz, nu beneficiem de această formă de ajutor și nici nu am depus alte cereri în prezent;3. la momentul de față dețin/nu dețin în proprietate locuința de domiciliu/reședință;4. mă oblig să utilizez ajutorul de urgență numai pentru depășirea situației de necesitate/deosebite.[ ] Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării ajutorului de urgență, precum și prelucrarea în scop statistic a acestora.[ ] Sunt de acord cu preluarea de date și informații cu privire la persoana mea și/sau a membrilor familiei pe care o reprezint, pentru acordarea ajutorului de urgență.Prezenta declarație a fost întocmită în data de ..................., în prezența ..................., angajat al Serviciului Public de Asistență Socială ..............., la sediul serviciului public de asistență socială/la domiciliul solicitantului/online (după caz).
  Numele și prenumele ....................
  Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  - model -
  Unitatea administrativ-teritorială ..................................................Adresa ....................................................................................Județul ...................................................................................CUI ........................................................................................Cont Trezorerie ........................................................................Telefon ...................................................................................E-mail .....................................................................................Nr. ......................Data ...................
  SOLICITARE
  de decontare a cheltuielilor de transport
  Către:Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului .....................................Subsemnatul/a, ..............................................., în calitate de primar al UAT ........................................., în conformitate cu prevederile art. 27^11 alin. (7) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit decontarea cheltuielilor de transport pentru un număr de ............... persoane, în sumă totală de ....................... lei, pentru perioada .......................................... a anului școlar........................La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente:1. centralizatorul cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care au participat la cursurile programelor educaționale de tip „A doua șansă“ și pentru care am asigurat transportul la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora și pentru care se solicită decontarea cheltuielilor de transport;2. referat de fundamentare pentru sumele solicitate la decontare;3. documentele justificative privind cheltuielile de transport^1.^1 Acestea pot fi bonuri de carburant, contracte încheiate cu transportatori, alte documente prin care se dovedește că s-a efectuat transportul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care au participat la cursurile programelor educaționale de tip „A doua șansă“.Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte.
  Data .............................................Numele și prenumelePrimar (în clar) ......................................................Semnătura ......................................................DataNumele și prenumele secretarului unității administrativ-teritoriale (în clar) .........................................................Semnătura ..........................................................
  Centralizatorul cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care au participat la cursurile programelor educaționale de tip „A doua șansă“ și pentru care s-a asigurat transportul la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora și pentru care se solicită decontarea cheltuielilor de transport
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPAdresaSuma de decontat(lei)
  Total sumă de decontat
  (la 01-06-2023, Actul a fost completat de Punctul 33, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 507 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 mai 2023 )
  -----