DECIZIE nr. 481 din 23 septembrie 2022privind înființarea, organizarea și atribuțiile Comitetului național pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 23 septembrie 2022  Având în vedere Memorandumul cu tema „Aprobarea cadrului activităților și a structurii funcționale de la nivelul Guvernului pentru procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)“, aprobat în ședința Guvernului din data de 14 septembrie 2022,în temeiul art. 29 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comitetul național pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), denumit în continuare Comitetul, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.(2) Comitetul este constituit din ministerele, autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 1.(3) Comitetul este condus de prim-ministru, care asigură coordonarea politicii generale a procesului de aderare la OCDE, iar în lipsa acestuia, conducerea Comitetului este asigurată de ministrul afacerilor externe.(4) Ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru, iar celelalte autorități și instituții centrale de către conducătorii acestor structuri.(5) La lucrările Comitetului participă, ca invitați permanenți, reprezentanți ai entităților prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Comitetul îndeplinește următoarele atribuții:a) stabilirea strategiilor de etapă și a liniilor de acțiune în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute în Foaia de Parcurs pentru aderarea României la OCDE;b) agrearea deciziilor pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la cele ale OCDE;c) formularea de propuneri pentru realizarea participării active a instituțiilor din România la structurile de lucru și la instrumentele juridice ale OCDE, inclusiv cu privire la alocarea resurselor financiare, umane și logistice necesare;d) formularea de propuneri pentru derularea demersurilor pe lângă autoritățile statelor membre OCDE și în relația cu structurile acesteia în vederea finalizării procesului de aderare;e) identificarea blocajelor legislative, financiare sau de altă natură, care întârzie procesul de aderare, formularea de propuneri pentru soluționarea acestora și agrearea soluțiilor identificate.(2) Ministerele, autoritățile și instituțiile publice din cadrul Comitetului centralizează activitățile din cadrul colaborării cu OCDE, derulate de autoritățile și/sau instituțiile publice din subordine sau coordonare, și asigură informarea Comitetului și a Task-Force-ului interinstituțional pentru procesul de aderare la OCDE cu privire la acestea.  +  Articolul 3(1) Pentru gestionarea efectivă a procesului de aderare a României la OCDE, se înființează un Task-Force interinstituțional pentru procesul de aderare la OCDE (Task-Force interinstituțional), ca structură de lucru a Comitetului.(2) Task-Force-ul interinstituțional este compus din reprezentanți ai ministerelor, autorităților și ai instituțiilor publice din componența Comitetului, la nivel de management superior executiv (secretar de stat) și la nivel de management mediu și tehnic (director general/director).(3) Task-Force-ul interinstituțional este condus de un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu rol de coordonator național pentru aderarea la OCDE (coordonator național) și de către coordonatorul național adjunct, la nivel de consilier de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului (coordonator național adjunct), desemnați prin decizie a primministrului.(4) Task-Force-ul interinstituțional se reunește la inițiativa coordonatorului național sau, în absența sa, a coordonatorului național adjunct, atât în plen, cât și în formate variabile, în funcție de agenda de discuții.(5) Coordonatorul național și, în absența sa, coordonatorul național adjunct al Task-Force-ului interinstituțional prezintă periodic prim-ministrului și Comitetului informări privind stadiul procesului de aderare a României la OCDE.  +  Articolul 4(1) Prim-ministrul, în calitate de președinte al Comitetului, convoacă reuniunile acestuia, pe temele prioritare legate de procesul de aderare sau de relația României cu statele membre ale OCDE, ori de câte ori este necesar.(2) Agenda fiecărei ședințe se întocmește de către secretariatul Comitetului pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către autoritățile și instituțiile publice componente, se analizează de coordonatorul național și coordonatorul național adjunct și se aprobă de către prim-ministru, în calitate de președinte al Comitetului.  +  Articolul 5(1) Secretariatul General al Guvernului asigură secretariatul Comitetului și Task-Force-ului interinstituțional.(2) La lucrările Comitetului, respectiv ale Task-Force-ului interinstituțional pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor instituții sau autorități a căror prezență este necesară, în funcție de subiectele abordate, la propunerea prim-ministrului, pentru lucrările Comitetului, respectiv a coordonatorului național sau, în absența acestuia, a coordonatorului național adjunct, pentru reuniunile Task-force interinstituțional.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 287/2016 privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 1 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 23 septembrie 2022.Nr. 481.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului național pentru aderarea României
  la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
  1. Secretariatul General al Guvernului2. Cancelaria Prim-Ministrului3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Afacerilor Interne5. Ministerul Finanțelor6. Ministerul Economiei7. Ministerul Energiei8. Ministerul Justiției9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației10. Ministerul Educației11. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării12. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor14. Ministerul Sănătății15. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii16. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale17. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene18. Ministerul Sportului19. Ministerul Culturii20. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului21. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
   +  Anexa nr. 2
  INVITAȚI PERMANENȚI
  la lucrările Comitetului național pentru aderarea României
  la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
  1. Banca Națională a României2. Autoritatea de Supraveghere Financiară3. Consiliul Concurenței4. Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.
  ----