ORDIN nr. 1.556 din 13 septembrie 2022pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 23 septembrie 2022    Având în vedere prevederile art. 3 lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare,în aplicarea dispozițiilor art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 23 decembrie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) atribuțiile autorității competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și în regulamentele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.2. La articolul 1 alineatul (3), litera c) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 13 septembrie 2022.Nr. 1.556.----